Arvsrätt till nyfunnet syskon

2021-06-14 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Vad händer om en man dör, han har två vuxna barn och allt planeras delas mellan dem - men det dyker upp ett till vuxet barn, som varken pappan eller någon annan vetat om under hela barnets liv. Det barnet har i sin tur vuxit upp med en annan pappa som hen alltid trott varit hens biologiska pappa, även den andra pappan har trott detta. Har det tredje barnet rätt till arv lika mycket som barnen som vuxit upp med fadern och som fadern vetat om?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken betydelse biologiskt faderskap har vid fördelning av arvDin fråga regleras i ärvdabalken (ÄB) och föräldrabalken (FB)Bröstarvingar är arvsberättigadeHuvudregeln är att den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas mellan bröstarvingar. Vad som menas med bröstarvingar är arvlåtarens avkomlingar (ÄB 2 kap. 1 §). Både biologiska och adopterade barn kan räknas som bröstarvingar. Det juridiska faderskapet är avgörande för vem som är arvsberättigadDet är det juridiska faderskapet som är relevant i fråga om vem som har rätt till arv. Den man som är registrerad som far till ett barn är den juridiska fadern. Om en man och kvinna är gifta när ett barn föds registreras mannen automatiskt som juridisk far (1 kap. 1 § FB). I en sådan situation saknar det betydelse om mannen är biologisk far till barnet. Om modern till ett barn inte är gift när barnet föds fastställs barnets far genom en bekräftelse eller en dom (1 kap. 3 § FB). Juridiskt faderskap kan också uppnås genom adoption (4 kap. 21 § FB). Vad innebär detta för digFör enkelhetens skull kommer jag nedan att benämna barnet som din fråga berör som X. Bröstarvingar till den avlidne är arvsberättigade. Det är det juridiska faderskapet som är relevant i fråga om rätten till arv. Det som är avgörande är alltså vem som är juridisk far till X. Om den biologiska fadern är registrerad som juridisk far till X är X en arvsberättigad bröstarvinge till sin biologiska far. Om det är en annan man som är registrerad som juridisk far till X är X istället en arvsberättigad bröstarvinge till den mannen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Får man ärva sina svenska föräldrar om man bor utomlands?

2021-05-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Jag bor i USA sedan 15 år tillbaka. Min fråga är kan jag ärva skulder från min mor då jag är utlandsboende ?Tack,
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (1958:637) (Förkortat "ÄB").Eftersom du är en bröstarvinge (barn) till dina föräldrar enligt 2 kap 1 § ÄB, samt att du får antas vara vid liv när arvet ska skiftas (1 kap 1 § ÄB), så har du rätt att ärva dina föräldrar. Det görs således ingen skillnad på en bröstarvinge som bor i sverige och en som bor utomlands. Man ärver däremot inte skulder. Eventuella skulder som finns kvar efter den avlidne betalas istället så långt det går med tillgångar i dödsboet. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om du har fler frågor eller om jag varit otydlig. Vänligen,

Ärver min son mina lån och skulder?

2021-05-01 i Bröstarvinge
FRÅGA |Bor i bostadsrätts lägenhet och har lån så om jag avlider får min son överta den då? Och vad händer med mina lån o skulder.
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt svensk rätt ärver man inte andras skulder.Vad som inträffar vid din död är istället att dina tillgångar och skulder bildar ett dödsbo. Dödsboet är en egen juridisk person. Det är dödsboet som äger tillgångarna och skulderna, alltså bostadsrätten samt eventuella lån med mera.En bouppteckning kommer upprättas med skulder och tillgångar, detta ska göras inom tre månader från dödsfallet, 20 kap. 1 § ärvdabalken.Skulderna kommer så långt möjligt täckas av de tillgångar som finns i dödsboet.Din son kommer dock inte bli betalningsskyldig om tillgångarna inte skulle räcka till för att täcka skulderna. Vad som sker då är att man försätter dödsboet i konkurs. Detta kan i sin tur leda till att din son inte ärver någonting alls, inte heller några skulder. Man kan säga att skulderna då avskrivs.Efter arvsskiftet delas eventuella tillgångar ut till arvingarna, alltså din son, 18 kap. 1 § ärvdabalken.Om dödsboet behöver sälja bostadsrätten för att täcka lånen som är tecknade på bostadsrätten kan din son ansöka om att få ta över betalningsansvaret för lånen. För att göra detta måste ni kontakta den bank som utfärdade lånet och se om det är möjligt att skriva över lånet på din son.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Försäljning av ärvd lägenhet

2021-04-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej min far äger en lägenhet utomlands som vi har ärva efter farmor. Nu behöver vi sälja den. Har jag rätt till något av vinsten eller är det min far som får allt. Mvh
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har förstått det som att din far äger lägenheten då han har ärvt den av hans mamma (din farmor) och att han nu tänker sälja den. Du undrar om du har rätt till en del av vinsten.Svaret på din fråga återfinns i ärvdabalken (ÄB).Du skriver att din far äger en lägenhet samt att han har ärvt denna och du omnämner inte heller något testamente. Detta innebär förmodligen att din farmors kvarlåtenskap (all den egendom som finns kvar efter att din farmor gått bort) har fördelats enligt svensk arvsrätt.Den svenska arvsrättenHur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje.Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat. Om det endast finns en bröstarvinge så ärver denna hela kvarlåtenskapen.I ditt fall så är alltså din pappa en bröstarvinge i förhållande till din farmor. Detta innebär att, förutsatt att han är ensambarn, han har ärvt all hennes kvarlåtenskap. Detta inkluderar alltså äganderätten till lägenheten. Detta innebär att vid försäljningen av lägenheten så kommer all vinst tillfalla honom.SlutsatsEftersom det är din pappa som äger lägenheten så förutsätter jag att det är han som har ärvt hela äganderätten till lägenheten. Om detta förhållande föreligger så har alltså endast han rätt till vinsten. Såvida inte din farmor kvarlämnade ett testamente som uttrycker att du ska få ta del av vinsten vid en eventuell försäljning av lägenheten så är det alltså detta som gäller. Eftersom du inte omnämner att ett sådant testamente finns, så utgår jag från att det var den svenska arvsrätten som fördelade hennes kvarlåtenskap och då är det din far som är berättigad till hela vinsten.Hoppas du fick svar på din fråga!MVH

hur fördelas kvarlåtenskapen när den avlidne var gift och hade barn?

2021-05-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, vem ärver vad och hur ser % fördelningen ut när en make avlider och de har ett gemensamt barn och det finns 2st bröstarvingar till fadern inga testamenten finns. Låt oss anta att det finns ett hus hur ser procentfördelningen ut för alla barn och makan?Och hur mycket har var och en rätt till i en bodelning om inga testamenten och enskild egendom finns.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det är en person som går bort, som är gift och har ett barn med den efterlevande makan, och två barn sedan tidigare med en annan person. Hur ser fördelningen ut?Som utgångspunkt ärver inte makar varandra, om det inte finns testamente. Efterlevande maka har alltså ingen egen arvsrätt, eller egen andel. Om den som avlider är gift tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken om det finns gemensamma barn (3 kap. 1§ 1st. Ärvdabalken, ÄB). Hur mycket den efterlevande maken ärver beror på hur mycket tillgångar som finns i boet. Utgångspunkten är att efterlevande make endast ärver framför gemensamma barn, och har då inte en egen andel utan ärver det gemensamma barnets andel. Detta innebär att eventuella särkullbarn (barn som den avlidne har med någon annan) ärver direkt vid bortgången av den första maken (föräldern). Utan ett testamente ska arvet fördelas lika mellan dennes arvingar. Detta innebär att varje bröstarvinge får vardera 1/3 (om den avlidne har tre barn). Det görs alltså ingen skillnad på hur mycket man ärver, mellan särkullbarn och gemensamma barn i detta läge. Skillnaden ligger istället i när barnen får del av arvet. Ett gemensamt barn måste som utgångspunkt vänta på sitt arv tills även den andra föräldern går bort, medan särkullbarn får sitt arv direkt. Ett undantag från detta är dock om efterlevande make inte får tillräckligt med tillgångar vid bodelningen (3 kap. 1§ 2st. ÄB). Efterlevande make har rätt att få ut fyra prisbasbelopp (ett belopp som fastställs av regeringen varje år). För år 2021 är det 47 600 kr. Om maken går bort år 2021 har efterlevande make alltså rätt att få ut 190 400 kr (inkl. enskild egendom + gemensamma barns arvsandelar). Får efterlevande make ut mindre än detta ärver alltså efterlevande make särkullbarnens andel upp till denna summa. Särkullbarnen ger upp lika mycket vardera, och får resten av sin andel när efterlevande make gått bort. Om efterlevande make istället får ut mer än denna summa, ärver särkullbarnen sina delar direkt. Det gemensamma barnet får i vilket fall vänta tills efterlevande make gått bort för att få ut sin 1/3. BodelningVid en bodelning ingår giftorättsgods (10 kap. 1§ Äktenskapsbalken). När en gift person dör ska en bodelning göras, och då delas giftorättsgodset lika dem emellan. Finns det enskild egendom ska detta inte ingå, utan läggs till varje parts tillgångar efter bodelningen. Den avlidnes kvarlåtenskap (det som arvingarna ärver) består alltså i det som denne fått genom bodelningen (hälften av giftorättsgodset) plus eventuell enskild egendom. Det är detta som sedan fördelas på arvingar lika, alltså 1/3 i detta fall. Efterlevande make får hälften av giftorättsgodset genom bodelningen och sin egen enskilda egendom. Den avlidne makens kvarlåtenskap ska fördelas på dennes arvingar lika, men enligt reglerna ovan. Ett eventuellt hus räknas sannolikt som giftorättsgods om det inte finns äktenskapsförord som säger annat, och då delas husets värde på två vid bodelningen, och tillfaller vardera make med lika del. Barnen får således dela lika på halva husets värde.SammanfattningsvisDen avlidnes barn ärver vardera 1/3 av kvarlåtenskapen (om det finns tre barn). Om två personer har 600 000 kr i giftorättsgods, och ingen enskild egendom, delas detta på hälften när en person dör. Den avlidnes del blir då 300 000 kr, och då ärver dennes barn (om den har tre barn) vardera 100 000 kr. Ett testamente kan ändra andelsfördelningen. En efterlevande make har ingen egen arvsrätt, vilket innebär att den avlidnes kvarlåtenskap inte ska delas på fyra i detta fall, utan endast på dennes bröstarvingar, alltså tre. Den efterlevande maken ärver dock med fri förfoganderätt före det gemensamma barnet (1/3) som får ut sin andel först när efterlevande make gått bort. Efterlevande make ärver även före eventuella särkullbarn, upp till den summa som ovan angetts. Täcks denna summa får särkullbarnen ut sin vardera del (1/3 var) direkt när dennes förälder går bort. Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,

Arvsrätt när föräldrar är sambos

2021-05-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Min pappa och mamma är skilda och lever idag som sambos istället. (Lång historia) men dom är tillsammans och lever idag ihop igen fast som sambos. Min mamma flyttade tillbaka in i min pappas hus efter att han köpte ut henne. Vad händer om min pappa går bort? Min mamma har även ett barn sedan tidigare alltså finns ett särkullbarn. Vilka kommer ärva min pappa om något händer honom?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Ärvdabalken (ÄB). Till att börja med, eftersom dina föräldrar inte längre är gifta så blir inte längre Ärvdabalkens regler angående arvsrätt mellan makar tillämpliga. Som utgångspunkt så ärver inte sambor varandra, detta kan dock frångås genom ett testamente. Därmed, om dina föräldrar vill att den andre ska ärva egendom vid den andres bortgång så kan dem upprätta ett testamente. Dock kan man inte testamentera bort all sin egendom till någon annan om man har bröstarvingar (barn, barnbarn osv) då de alltid har rätt till sin arvslott (7 kap 1 § ÄB). Det betyder att om din pappa skulle gå bort utan att något testamente har upprättats så är det endast du som är hans bröstarvinge (hans barn) som ärver (2 kap 1 § ÄB). Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vad är mest rättvist vid fördelning av arv mellan arvingar?

2021-04-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Mamma har en sommarstuga. Vad blir mest rättvist för mig o syskonet? Att mitt syskon köper stugan nu av mamma el att vi ärver det efter att mamma dör o mitt syskon köper ut mig då? Bör vi prata med jurist?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det blir bättre för dig om ni ärver stugan av din mor för då kommer ni arvingar dela lika på din mors egendom (2:1 ÄB) på hela summan . Skulle din bror köpa stugan från din mor nu, så kommer du inte ha några rättigheter över stugan sen. De pengar som din mor får av din bror, får hon råda fritt över dvs. hon kan slösa de hur hon vill. Vilket kan leda till att ni kanske riskerar att inte få arv om hon slösar bort pengarna. Det mest rättvisa för dig hade varit om ni ärver stugan när eran mor när hon avlider. För vidare information rekommenderar jag att du kontakta våra duktiga jurister på Lawlines Juristbyrå.Vänligen,

Efterarvsrätt och fri förfoganderätt

2021-04-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Då min pappa dog har vi barn inte tagit del av ett arv , vår mamma lever men nu ska hon sälja huset. Hur funkar det med tanke på att vi har rätt till arvet efter pappa? Våran systerdotter är inblandad i detta hon som försöker sälja. Vi andra får inget veta alls men vi är ju 3 barn efter honom. Pappa dog för 10 år sen. Vi har inte gjort något då vi tyckte mamma skulle ha en chans att bo kvar. Men nu tänker hon sälja huset bakom vår rygg. Var vänder vi oss och hur gör vi. Tydligen tänker hon sälja huset privat utan mäklare.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så vill du veta hur det är med er rätt till arvet efter er far nu när er mamma kanske ska sälja huset. Frågor om arv besvaras i Ärvdabalken, ÄB.BröstarvingarJag förstår det som att era föräldrar var gifta och att ni är bröstarvingar till dem. Det innebär att ni har rätt till arv efter dem (2 kap. 1 § ÄB). Om de va gifta tillfaller det er far lämnade efter sig till er mor med fri förfoganderätt, inte full äganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär däremot att hon får sälja huset om hon vill.Det innebär att ni som bröstarvingar har så kallad efterarvsrätt när det rör kvarlåtenskapen efter er far. Efterarvsrätt betyder att ni får del av hans arv när er mor, den efterlevande maken, har avlidit.IstadarättenSysterdottern som du sagt försöker få er mor att sälja huset har rätt till arv efter era föräldrar när båda avlidit om hennes mor, din syster, har avlidit. Hon träder då i din systers ställe. Men om din syster lever så har hon ingen laglig rätt till arv från era föräldrar. Er mor kan dock om hon vill ge henne gåvor.SammanfattningOm era föräldrar var gifta så har ni rätt till arvet efter er far först efter att er mor avlidit. Ni har ingen lagstadgad rätt att få ut arvet efter er far innan det. Er mor har också rätt att sälja huset om hon vill. Er systerdotter har inte rätt till arv efter era föräldrar om hennes mor lever.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,