Har jag rätt till arv efter min far om han givit bort en fastighet i gåva till sin särbo?

2021-07-24 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min far har avlidit och efterlämnar fastighet där det hos Lantmäteriet rubriken Fång såsom Ingen köpeskilling. Tolkar det som gåva. Hans särbo har även hon fastigheter som har samma rubricering. Har min bror och jag, som är bröstarvingar, chans att få ärva? Vi har inte träffat vår far på över 25 år pga gammalt groll mellan honom och vår mor. Tacksam för svar för att veta hur vi ska vidare i processen.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och din bror är bröstarvingar till din far (Barn till den avlidne). Det innebär att ni ärver er far med lika delar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Det har ingen betydelse att ni inte har träffat honom på 25 år. Jag tolkar ditt brev som att din far inte var gift med er mor när han avled. Skulle det varit så ärver er mor före er, och ni får arvet efter er far först när er mor avlider, se 3 kap 1 § ärvdabalken.LaglottOm det skulle visa sig att din far har testamenterat bort all kvarlåtenskap till sin särbo, Har ni trots det laglig rätt till hälften av det som skulle utgöra ert arv. Detta kallas för laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken.Jämkning av testamenteOm det skulle visa sig att din far har testamenterat bort all kvarlåtenskap, och du vill kräva din laglott, måste du och din bror klandra testamentet inom sex månader, enligt 7 kap 3 § ärvdabalken. Ni måste klandra testamentet var för sig. Det blir nämligen bara ogiltigt mot den som klandra det.GåvaSkulle det vara så att din far har givit bort fastigheten i gåva, ska det likställas med testamente. Ni kan även då kräva er laglott. Om fastigheten är det enda som utgör kvarlåtenskapen, har ni således rätt till halva värdet av fastigheten. Det kallas för det förstärkta laglottsskyddet, se 7 kap 4 § ärvdabalken. En sådan talan måste väckas inom ett år från det bouppteckningen avslutades.SammanfattningSom bröstarvinge är du närmaste arvingen. Du och din bror ärver er far med lika delar. Om det är så att din far testamenterade bort, eller gav bort fastigheten i gåva, har du och din bror rätt till er laglott, det vill säga halva värdet av fastigheten. Om du behöver hjälp med att klandra ett testamente, eller hävda din rätt till laglotten, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Arv efter olaglig adoption som Skatteverket godtagit?

2021-07-13 i Bröstarvinge
FRÅGA |En person avlider. Finns endast en anhörig - ett vuxet barn, som för många år sedan är olagligt adopterad i ett annat land, men skriven som biologiskt barn i skatteverkets papper i Sverige. Ärver detta barn i alla fall personen som avlidit?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som är relevant när det gäller arvsfrågor är vem som i juridisk mening är far/mor till barnet, dvs. vem som enligt folkbokföringen är angiven som far/mor till barnet.Barn ärver från sina föräldrar först, så som bröstarvingar, 2 kap. 1 § ärvdabalken. Med föräldrar menas i den bestämmelsen inte genetisk förälder, utan juridisk. Av 2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken framgår att när inget testamente har skrivits så ärver den avlidnes barn den avlidnes egendom.AvslutningsvisOm det enligt Skatteverket och folkbokföringen står angivet att barnet i juridisk mening är barn till personen i fråga så ärver det barnet föräldern.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arv vid efterlevande makes bortgång

2021-06-28 i Bröstarvinge
FRÅGA |https://lagen.nu/1987:230Jag har en fråga om arv. Min man har nyss avlidit och jag ärver med fri förfogande rätt! Vi har ett gemensamt barn och jag har två barn sen innan!Hur fördelas arvet den dagen jag avlider?Finns inget testamente!Tack för ett utförligt lättförståeligt svar!MEV
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kommer att besvaras med hjälp av ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).BodelningNär ett äktenskap upplöses vid dödsfall ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom definieras uttömmande i 7 kap. 2 § ÄktB. När en så kallad bouppteckning har gjorts ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Här görs först en reservation för vardera makens skulder och det som återstår av giftorättsgodset ska sedan läggas samman och hälften delas (11 kap. 3 § ÄktB). Det som då tillfaller dig är ditt och det som tillfaller din makes dödsbo ska fördelas enligt reglerna om arv.Arv när din man avliderDen efterlevande maken ärver före gemensamma barn (3 kap 1 § ÄB). Syftet med makes arvsrätt är att stärka den efterlevande makes ställning. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten innebär att den efterlevande maken fritt får förfoga över egendomen tex konsumera eller sälja denna men maken får inte genom testamente disponera över den del som innehas med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § 2 st. ÄB)Arv när du avliderErat gemensamma barn har rätt till efterarv av den först avlidna när den efterlevande maken avlider, alltså när du avlider (3 kap. 2 § ÄB). Det som den efterlevande maken innehar med fri förfoganderätt utgör en andel av dennes totala egendom. Ert gemensamma barn ärver alltså sedan denna andel av sin far men kommer också att ha rätt till sin del av arvet efter dig. Barn som inte är gemensamma barn brukar kallas för särkullbarn. I ditt fall är det alltså de två barn som du har sedan innan. De ärver enbart av dig och kommer därmed att ha rätt till sin del av arvet när du dör. Ert gemensamma barn och dina barn sedan tidigare kommer alltså att få dela lika på arvet efter dig.Hoppas du fick svar på din fråga. Om du undrar något mer eller vill ha ett förtydligande är du välkommen att höra av dig igen. Vänligen,

Har barn arvsrätt om faderskapet inte är fastställt?

2021-06-22 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Vi har gjort ett DNA-test online. Det visar sig att min Mamma och Moster har en halvsyster på deras pappas sida. Deras pappa är närmare 100 år men vid livet och han är ej medveten om att deras halvsyster finns. Rent juridiskt, har hon nu rätt till arv? Fader är okänd i hennes födelseattest. Varma Hälsningar
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om faderskap finns i föräldrabalken (FB). När det gäller barns arvsrätt så krävs det att faderskapet är juridiskt fastställt. Detta innebär att genetiska band inte är avgörande för rätten till arv. Ett faderskap kan fastställas på olika sätt:1. Om modern och fadern är gifta blir fadern automatiskt juridisk far till barnet, s.k. faderskapspresumtion (1:1 FB).2. Fadern skriftligen bekräftar faderskapet (1:3, 1:4 FB). 3. Domstolen fastställer faderskapet i en dom (1:3, 1:5 FB).Om inga av ovanstående omständigheter föreligger så finns ingen arvsrätt, eftersom föräldraskapet isåfall inte är juridiskt fastställt. Om fadern lämnar en bekräftelse enligt den andra punkten så måste barnet godkänna faderskapet. För att domstolen ska kunna fastställa faderskapet enligt den tredje punkten krävs det att talan har väckts av barnet (3:5 FB).Sammanfattningsvis gäller att faderskapet måste fastställas juridiskt för att barnet ska ha laglig rätt till arv.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Kan min förälder göra mig arvslös?

2021-07-21 i Bröstarvinge
FRÅGA |Kan min far göra mig arvslös?Kommit till min vetskap att min far kontaktat en advokat och vill göra mig arvslös och sedan ett par år tillbaka börjat ge min bror samt min brors barn gåvor i form av aktier i företag,fastigheter både i Sverige men även utomlands, egendom m.m. Det ska finnas gåvobrev på allt detta och det står i dessa gåvobrev att det är en gåva och inte ett förskott på arvet. Så den dagen min far avlider äger han inget och detta är för jag inte ska ärva något? Läst om jämkning av testamente,arvslott och förstärkta laglottskyddet men blir inte klok på det och vad som gäller?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem ärver din far?När en person avlider och det inte finns något testamente ärver personens bröstarvingar i första hand den avlidnes kvarlåtenskap. Med kvarlåtenskap avses all den egendom som den avlidne lämnar efter sig som arv. Bröstarvingar är den avlidnes barn eller, om dessa avlidit, barnbarn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). I din fråga framkommer inte om din far är gift så jag kommer inte att utreda eventuell makes arvsrätt. Alltså i ert fall är det din bror och du som är er fars bröstarvingar vilket innebär att ni ärver först. Bröstarvingarna har alltid en laglig rätt till sin laglott som är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Din far kan testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap hur han vill men den andra hälften utgör alltså din brors och din arvslott. Om din far inte upprättar ett testamente utgör all hans kvarlåtenskap er arvslott. Vad gäller om en bröstarvinge har fått en gåva under arvlåtarens livstid?Om en arvlåtare (din far) under sin levnadstid ger sin bröstarvinge tillgångar som exempelvis pengar eller fastigheter föreligger en presumtion att detta utgör förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta gäller oavsett om det betecknas som "gåva". Ett undantag till den nämnda presumtionen är om arvlåtaren har föreskrivit något annat vid gåvotillfället eller om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt är tydligt att det inte är ett förskott på arv. Här beaktas om arvlåtarens avsikt framgår genom gåvohandlingen eller i ett testamente. Avsikten kan även ha framkommit genom ett muntligt yttrande. Om gåvan härigenom inte ses som ett förskott på arv tar man inte hänsyn till gåvan vid arvsfördelningen. Eftersom du nämner att det finns gåvobrev och att det i dessa anges att gåvorna inte är att anse som förskott på arv tyder det på att det inte är förskott på arv. Vad gäller om ett barnbarn har fått en gåva under arvlåtarens livstid?I motsats till att gåvor till bröstarvingar som huvudregel anses vara förskott på arv presumeras inte gåvor till barnbarn vara ett förskott. När det gäller andra arvingar än bröstarvingar, exempelvis barnbarn, är presumtionen att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv, om inte gåvogivaren uttryckt i en gåvohandling att gåvan ska anses som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Medan barnbarnets förälder, dvs din bror, fortfarande lever presumeras gåvor från far- och morföräldrar inte vara förskott på arv. Vad gäller om gåvan ses som förskott på arv?Om det arvlåtaren har gett anses vara ett förskott på arv ska man ta hänsyn till detta vid arvsfördelningen. När arvslotterna delas upp mellan bröstarvingarna läggs värdet på gåvan (förskottet på arvet) ihop med den avlidnes kvarlåtenskap (6 kap. 5 § ÄB). Den sammanlagda summan av kvarlåtenskapen och förskottet ska delas lika mellan den avlidnes bröstarvingar och sedan ska förskottets värde avräknas från arvslotten tillhörande den bröstarvinge som fått gåvan. Det är gåvans värde vid gåvotillfället som ska avräknas som förskott (6 kap. 3 § ÄB). Alltså kommer gåvotagarens andel minskas med vad denne har mottagit i förskott på arv. Vad innebär det förstärkta laglottsskyddet?Som huvudregel brukar en arvingen som mottagit ett förskott på arv inte återbetala någon del av detta även om förskottet är större än dennes arvslott (6 kap. 4 § ÄB). Ett undantag till detta är om gåvan gör att övriga bröstarvingar inte kan få ut sin laglott och syftet med gåvan går att likställa med testamente. Gåvan är att jämställa med ett testamente om givaren haft för avsikt att ordna successionen, till exempel om gåvan ges när givaren vet att denne kommer att avlida inom en snar framtid. Den bröstarvinge som inte får ut din laglott på grund av detta kan begära jämkning av gåvan. I sådana fall kan den arvinge som mottagit förskottet bli återbetalningsskyldig till den del att övriga bröstarvingar ska få ut sin laglott (7 kap. 4 § ÄB). Hur kan jag som bröstarvinge begära jämkning och få ut min laglott?Om du vill göra gällande din rätt till laglott måste du göra detta inom ett år från det att bouppteckningen upprättades (7 kap. 4 § ÄB). Som bröstarvinge är du dödsbodelägare och ska därmed kallas till bouppteckningen när din far avlider (18 kap. 1 § ÄB och 20 kap. 2 § ÄB). Du kan hävda att den andra bröstarvingen fått ett förskott på arv som inskränker din arvslott. Vanligtvis skulle din bror inte bli återbetalningsskyldig men om han inskränker på din laglott finns det möjlighet att kräva att han blir återbetalningsskyldig så att du får ut din laglott. Här kan tilläggas att om din bror och du inte kan komma överens efter er fars bortgång kan ni ansöka om en boutredningsman eller skiftesman hos Tingsrätten. Denne övertar då ansvaret för arvskiftet. SlutsatsKort sagt kan din far inte göra dig arvlös då du som bröstarvinge har rätt till din laglott. Dock kan din far testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap så att din laglott blir mindre. Då jag utgår från att din bror och du är de enda bröstarvingarna är din laglott som minst ¼ av din fars kvarlåtenskap. Huruvida de gåvor som din far har givit till din bror anses vara förskott på arv kan jag inte med full säkerhet uttrycka mig om men gåvobreven tyder på att det inte är ett förskott. Om dessa gåvor dock inskränker din laglott kan din bror bli återbetalningsskyldig så att du får ut din laglott. Gåvorna till din brors barn antas inte utgöra förskott på arv. För att få rätt till din laglott krävs att du jämkar inom ett år från bouppteckningen. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och lycka till! Jag rekommenderar att du tar hjälp av en jurist som kan tillvarata dina intressen. Lawline kan hjälpa dig med detta och du kan kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Kan man göra bröstarvingar arvslösa?

2021-07-10 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Jag vill inte att mina två barn från tidigare äktenskap i Danmark ska ärva mig (jag har bott i Sverige 40 år nu), men endast att mitt barn i Sverige ska ärva mig. I mitt och min svenska avlidna frus svenska testamente står det följande "att efter bådas frånfälle den därvid befintliga behållningen skall fördelas mellan våra gemensamma barn i äktenskapet". Är det tillräckligt för att endast min dotter i mitt svenska äktenskap kommer att ärva mig? Eller har mina två barn i Danmark sammanlagt/tillsammans ändå rätt till 25% av hela arvet (som jag tror gäller som tvångsarv i Danmark oavsett vad man skriver i sitt testamente, när det är biologiska barn)? Jag vill då tydliggöra att jag inte äger/har några pengar i Danmark och har endast ett svenskt testamente samt att mina två danska barn alltid har bott i Danmark så jag förmodar att dem inte går in under svensk arvslag då?Tacksam för svar.MvhMogens
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt universalprincipen gäller att det land där den avlidne sist hade sin hemvist är det lands lag som ska användas. Går du bort i Sverige kommer alltså som huvudregel svensk lag att användas på hela arvet. Eftersom det är dina bröstarvingar oavsett var de bor eller blev till så kommer svensk lag att omfatta även dem. Det finns inget sätt enligt svensk lag att göra bröstarvingar arvslösa. Man kan däremot halvera arvet genom ett testamente. Enligt ärvdabalken (ÄB) 7 kap. 1 § gäller att bröstarvingar har rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten. Arvslotten är den del som tillkommer en arvinge i det som blir kvar av behållningen då eventuella skulder är betalda. Så om det totalt blir över 100 000 kr så ska alltså vardera av dina barn få 33 000 kr (ungefär). Testamentet kommer då att göra att arvslotten på 33 000 kr blir en laglott på 16 500 kr. För att dina danska barn ska få ut sitt arv så krävs enligt ÄB 7 kap. 3 § att de påkallar en jämkning inom sex månader, alltså att de inte godkänner testamentet, utan vill ta del i arvet. Det finns sätt för dig att få som du vill. Du kan fortfarande ge bort egendomar eller annat i gåva till ditt svenska barn. Det är då viktigt att du skriver ett gåvobrev och klargör att gåvan inte ska räknas som förskott på arv (ÄB 6 kap. 1 §). Detta är en viktigt beståndsdel i att undvika ÄB 7 kap. 4 § som säger att gåvor som i realiteten är ett testamente, alltså ett försök att påverka hur arvet ska fördelas ska ändå räknas som förskott på arv. Bestämmelsen finns till för att undvika särfördelningar av arv mellan bröstarvingar. När det gäller ÄB 7 kap. 4 § så beaktar man ofta två saker: 1. Om gåvan getts nära inför dödsfallet eller med vetskap om att slutet närmar sig eller, 2. Om gåvan bara ges i teorin (t ex ett hus eller bil) men nyttjas i praktiken oförändrat av gåvogivaren. I de fallen kan det hända att gåvan ändå räknas som förskott på arv. Man måste alltså tänka efter lite grand och som sagt skriva ett gåvobrev där gåvogivarens vilja tydligt framgår. Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till!

Ärver jag något om min far gifter om sig?

2021-06-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Min pappa är omgift men jag är enda barnet. Har inte så bra kontakt med min pappa så vet ingenting om de finns testamente. Men hur blir det om han går bort? Vem ärver vad? kan jag bli utan något? Har jag någon laglig rätt till att ärva? Hur många procent ärver man?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din arvsrätt kvarstår trots att din far har gift om sig. Bodelning. Det första som måste ske är en bodelning. När ett äktenskap upplöses så ska de makarnas fördelning av tillgångarna fördelas mellan makarna genom en bodelning. (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses antingen genom skilsmässa eller att en av makarna avlider (1 kap. 5 § ÄktB). Det betyder alltså att en bodelning måste göras efter att en av makarna avlider. Den avlidne makens del av bodelningen blir då dennes kvarlåtenskap, alltså det som ska fördelas i arvsskiftet. Förenklat betyder detta att er fars fru får hälften av de totala tillgångar som finns mellan er far och hans fru. Fördelning av kvarlåtenskap. Jag kommer här att utgå från att er far inte har upprättat något testamente utan att den legala arvsordningen gäller. Jag tolkar det även som att de inte hade några gemensamma barn utan er far endast hade er. Huvudregel är att bröstarvinge (barn) är den första i arvsordningen och därmed ärver den avlidna (1 § 2 kap. ÄB). Vad gäller makar så ärver dessa inte någonting om den avlidne har barn som inte är deras gemensamma och det inte finns några gemensamma barn mellan maken och den avlidna (1 § 3 kap. ÄB). Det betyder att du ärver hela kvarlåtenskapen eftersom du inte har några syskon. Om din far har ett testamente. Om din far har upprättat ett testamente har du ändå rätt att få ut en viss del av din arvslott. Din arvslott är det du ärver om det inte finns något testamente, i detta fall hela kvarlåtenskapen. Om din far har upprättat ett testamente som leder till att du inte får ta del av arvet har du ändå rätt att få ut hälften av din arvslott. (3 § 7 kap. ÄB)Kortfattat så har du rätt att få ta del av din fars kvarlåtenskap. Antingen hela kvarlåtenskapen om inget testamente upprättas eller hälften av kvarlåtenskapen om din far har upprättat ett testamente som ger dig en mindre del av kvarlåtenskapen än hälften. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor. Vänligen,

Ärver min pappas nya fru det som tillhörde min mamma?

2021-06-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mamma gick bort för två år sedan. Pappa bor kvar i deras gemensamma hus, har deras gemensamma bil osv. Pappa är nu förlovad med en ny kvinna. Om/när de gifter sig, har den nya kvinnan då rätt till halva pappas egendom och ekonomiska tillgångar? Om hon i sin tur går bort, ärver hon då honom? (Trots att hälften egentligen tillhörde min mamma?).
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som barn är du närmast arvinge efter dina föräldrar. Det kallas bröstarvinge. Barnen ärver med lika delar efter sina föräldrar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Det innebär att du ärver efter din mammas bortgång såväl som din pappas bortgång. Då föräldrarna är gifta får dock den efterlevande maken företräde till din del av arvet. I ditt fall ärver alltså din pappa din mammas tillgångar med fri förfoganderätt, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Det innebär att den kvarlåtenskap som du skulle få efter din mamma först går till din pappa. Han kan spendera tillgångarna som han vill. Han kan sälja bilen och huset om han vill. Dock kan han inte ge bort den del som du skulle få i gåva, se 3 kap 3 § ärvdabalken.KvotdelEftersom ditt arv efter din mamma först går till din pappa med fri förfogande rätt, räknas din del av arvet efter din mamma ut med hjälp av kvotdelar, se 3 kap 2 § ärvdabalken. På det sättet går det att veta vad du först ska få efter din mamma, och sedan efter din pappa.OmgiftOm din pappa gifter om sig med den nya kvinnan är grundregeln att makar ärver varandra. Du är i det här fallet ett särkullsbarn, det vill säga ett barn från ett tidigare äktenskap. Då har du rätt att få din del av arvet efter din pappa direkt, före den nya makan, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Vid det tillfället får du även ut delen efter din mamma.LaglottDin pappa skulle kunna testamentera hela sin kvarlåtenskap efter honom till den nya kvinnan. Då har du dock rätt till din laglott. Vad som menas med laglott är att oavsett om din pappa väljer att testamentera arvet till någon annan har du rätt till minst hälften av den del du skulle ärvt om inget testamente fanns, se 7 kap 1 § ärvdabalken.SammanfattningDu är bröstarvinge efter dina föräldrar, vilket innebär att du ärver efter dina föräldrar var för sig. Arvet delar du lika med eventuella syskon. Efter din mammas bortgång går din del av arvet först till din pappa med fri förfoganderätt. Om din pappa gifter om sig, och avlider senare får du hela arvet efter både din mamma och din pappa direkt eftersom du då är ett särkullsbarn. Den nya kvinnan kan endast få en del av arvet om din pappa testamenterar kvarlåtenskapen till henne. Dock har du rätt till minst hälften av det du skulle ärvt efter honom. Din pappa kan inte testamentera bort arvet efter din mamma. Om du vill ha ytterligare hjälp med arvsfrågor eller testamente är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,