Kan man polisanmäla en person som försvårar ett arvskifte genom att vägra delta och samarbeta?

2019-12-28 i Arvsskifte
FRÅGA |Jag företräder ett dödsbo efter min svärfar.Det finns en bröstarvinge min man och sen finns det 3 st barn efter en avliden dotter till min svärfar som var halvsyster till min man. Jag lyckades få tag på alla 3 och de sa att skicka alla papper du har så skriver vi på. De har aldrig träffat sin morfar. Jag skickade fullmaktspapper för banken och en arvsavsägelse (de får ju sin laglott naturligtvis). De ville inte ha något med det att göra. 2 st skickade tillbaka allt. Nr 3 skiter i allt. Han hämtade inte ens ut det rekommenderade kallelsen till bouppteckningen. Bouppteckningen är klar och stämplad av skatteverket. Jag har skickat kopior till alla och även en arvsskiftesblankett där det slutade med att de här 3 skulle få 124 kr vardera. Nr 1 och 2 har skickat tillbaka hur de vill ha utbetalt. Till saken hör också att eftersom nr 3 inte skickat tillbaka sina papper så har jag inte använt nr 1 och 2 arvsavsägelseblanketter heller. Som ni ser är det inte mycket pengar det handlar om. Men hur gör jag med nr 3. Vi måste få ett avslut. Jag har försökt att påtala att en skiftesman kostar pengar men han bryr sig inte över huvutaget. Jag känner mig helt tom och förtvivlad. Jag vill polisanmäla honom för försvårande av skifte. Går det? Snälla hjälp
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arvskifte är vad man kallar en civilrättslig angelägenhet. Innebörden av begreppet "civilrätt" är att det är en sak som det är upp till privatpersoner att lösa. Staten blandar sig alltså inte i, och därmed inte heller polisen. Av den anledningen är det inte heller ett brott att försvåra ett arvskifte. För att få ett avslut måste ett arvskifte genomföras, vilket utgörs av en skriftlig handling som skrivs under av alla dödsbodelägare (23 kap. 4 § ärvdabalken). Går inte detta att få till stånd kan en dödsbodelägare ansöka om en skiftesman hos domstolen, som i slutändan kan genomföra ett tvångsskifte. Kostnaderna för skiftesmannen ska betalas av dödsboet (23 kap. 5 § ärvdabalken). Finns det dock inte pengar i dödsboet blir det i slutändan dödsbodelägaren som får stå för kostnaderna. Att den dödsbodelägare som gett upphov till situationen eller varit extra besvärlig under skiftesprocessen ska tvingas betala hela arvodet verkar inte vara möjligt i fråga om tvångsskifte, vilket innebär att det tyvärr inte tycks finnas några konsekvenser för en person som vägrar vara samarbetsvillig vid arvskifte. Vänligen,

Har barnbarnen något laglottsskydd?

2019-12-22 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! 1 farmor, 1 farfar (avliden), Dessa har två söner: Son 1 (avliden) som har 2 barn. Son 2 som har 2 barn. Sammanlagt finns fyra barnbarn. Fråga: Om farmor avlider kan hon skriva över sin hela sin våning till den levande sonen och den avliden sonens barn som blir bröstarvingar bli utan halva lägenheten? Att det ene sonen som är avliden vars barn kan bli helt lottlösa om deras farmor avlider? Tacksam för svar!
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Dessa är omständigheterna jag utgår från (baserat på din information): farmor lever, farfar är avliden. En av deras söner har gått bort och efterlämnat två barn. Den son som finns kvar har också två barn. Jag tolkar det som om du undrar om farmodern kan testamentera/skriva sin våning till ena sonen och inte ge någon del till barnbarnen vars pappa gått bort. Svaret på det är ja. När den avlidna sonen gick bort träder hans barn i hans ställe och tar emot ett eventuellt arv som kommer i fråga, men de erhåller inte det laglottsskydd som ett barn har gentemot sina föräldrar. Farmodern har ingen skyldighet enligt lagen att ge något till barnbarnen. Alltså, om din farmor skulle skriva ett testamente eller ge bort våningen till sonen som är kvar i livet så kan inte barnbarnen till den avlidne sonen göra något åt saken då de inte erhåller något lagligt skydd. Om din farmor inte skriver något testamente eller ger bort saker så ärver de sin pappas del och delar på den. Vid en sådan situation då inget är skrivet blir deras levande son och de två barnbarnen (barnen till den avlidne sonen) dödsbodelägare och tillsammans ska dela på kvarlåtenskapen och sköta det. Med vänlig hälsning

Gåva till barn

2019-12-09 i Arvsskifte
FRÅGA |Våran mamma vill ge mig och min bror hennes stuga. Gåvobrev är skrivet. Lite lån kvar som vi tänker lösa ut med hälften var. Kan vi sedan sälja det när vi vill? Och vad händer när mamma går bort? Skall detta avräknas vid arv till våran bror som är avlidens barn?
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågorNär ni har mottagit huset i laga ordning har ni rätt att förvalta det fritt, inklusive sälja det.Om er mor går bort kommer det antas att gåvan var ett förskott på arvet (6 kap 1 § Ärvdabalken). Om hon har skrivit i gåvobrevet att det inte är ett förskott på arvet utan en gåva kommer det inte räknas som en sådan, men detta kan bortses från ifall det vore skäligt att inte betrakta det som ett förskott. Hoppas ni fått den information ni sökte,med vänlig hälsning,

Hur kräver jag att få min arvslott?

2019-12-08 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur kräver jag att få min arvslott
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Om du är dödsbodelägare eller har blivit förordnad viss egendom i testamente får inte arvskifte ske innan du skrivit under handlingarna om arvskiftet (23 kap. 4 § ÄB). Därefter är det de universella testamentstagare eller dödsbodelägarnas uppgift att fördela arvet till dödsbodelägarna 23 kap. 1 § ÄB. Du kommer således bli underrättad om att arvskifte ska ske. Om du inte blir underrättad eller anser att din arvsrätt blivit kränkt kan du väcka talan i domstol. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Ska dödsboet betala den avlidnes böter?

2019-12-23 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej jag undrar om en parkeringsbot fortfarande gäller om personen som fått botet gått bort?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att gå in i brottsbalken 35:7 2st. Ifall domen under den bortgångne personens levnadstid vunnit laga kraft och lös egendom blivit utmätt för att betala parkeringsboten ska den betalas av den egendomen. Har detta inte skett så bortfaller bötern på grund av dödsfallet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Är syskon dödsbodelägare trots att syskonet inte ska ärva något enligt testamente?

2019-12-19 i Arvsskifte
FRÅGA |Är syskon till avliden dödsbodelägare om den avlidne testamenterat all sin kvarlåtenskap till andra?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vem är dödsbodelägare? Dödsbodelägare är samtliga personer som ska ta del av dödsboet. Bara de som ska ta del av det genast som är dödsbodelägare. Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. De företräder dödsboet mot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör boet (18 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom det bara är personer som ska ta del av dödsboet som är dödsbodelägare så innebär det syskonet i din fråga inte är dödsbodelägare. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Arv delat på fyra eller tre?

2019-12-08 i Arvsskifte
FRÅGA |Min mor dog 2015. Kvarlåtenskapen övergick till min far, hus, bil och pengar. Inget arvsskifte gjordes då far var ensam arvinge. Nu i år dog far. Vi är tre helsyskon som nu ska ärva, samt en extra dotter till far sedan tidigare. Mäklaren talade om för oss att vi borde ha skiftat mors dödsbo inom tre år för att slippa betala extra skatt vid kommande försäljning. Nu undrar jag:1. Kan vi skifta mors dödsbo nu och vad innebär det? Vilka värden ska vi räkna med -nuvarande värden eller de som angavs vid boupptäckningen 2015? Blir det någon skillnad vad gäller vinstskatt?2. Ska vi dela upp hela arvet i två delar - en del som vi tre delar och en del som vi fyra delar?
Adam Novak |Hej!Tack för att ni har vänt er till Lawline med era frågorGällande värderingarna kan jag tyvärr inte svara eftersom jag inte vet vad som ingår i dödsboet. Det behöver ni se över med den som är ansvarig för att sköta allt det juridiska. Ju närmare värderingen är i tid desto bättre, eftersom en nyare i regel går före en äldre.Alla ni fyra är bröstarvingar till er far, därför spelar det inte någon roll att ni är bara halvsyskon. Ni har lika stor rätt till arvet och bör dela lika på det såvida inte det finns ett testamente som säger annat (2 kap 1 § Ärvdabalken).Hoppas jag har varit till hjälpMed vänlig hälsning,

Hur fördelas arv mellan särkullbarn och efterlevande make?

2019-12-08 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur fördelas arvet mellan särkullbarn och maka/make igentligen?Bodelningen visar att makan äger 50% av alla gemensamma tillgångarna/skulder.Men hur fördelas de resterande 50% mellan särkullbarn och makan?Makan har inga egna barn.Tack på förhand
Carolina Tuula |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arv regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).I lagen benämns make eller maka som make, oavsett kön, och jag kommer därför att i min redogörelse utgå från make.En efterlevande make har rätt till delar av den avlidnas kvarlåtenskap. Rätten gäller under förutsättning att den efterlevande makens grundbehov inte är tillgodosett på annat sätt t.ex. genom bodelningen. Först och främst ska den efterlevande makes grundbehov täckas med värdet av egendom genom bodelning, egendom som denne äger som enskild egendom, erhåller genom arv eller av testamente efter den avlidna maken. Om det sammanlagda värdet av egendomen understiger fyra basbelopp – ska det som fattas utgå från kvarlåtenskapen, om det är möjligt (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Om grundbehovet är tillgodosett ska den avlidnes makens del utgå i arv.Prisbasbeloppsvärdet ska bestämmas efter det år som dödsfallet inträffade. Det innebär exempelvis om din make avled under år 2019, ska prisbasbeloppet utgå från det belopp som var reglerat för år 2019. Under år 2019 var prisbasbeloppet 46 500 kr. (Förordning 2018:1549 om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2019) Det innebär att du som efterlevande make har rätt att få 46 500 x 4 = 186 000 kr.Om du som efterlevande make inte har erhållit egendom motsvarande värdet av 186 000 kr genom bodelningen har du rätt att erhålla det som fattas utgå ur den övriga kvarlåtenskapen. Det vill säga exempelvis ur särkullsbarnets arv. Om en del tas av exempelvis särkullsbarnets arv har särkullsbarnet rätt till efterarv. Det vill säga att särkullbarnet har rätt att få arv efter din bortgång enligt en kvotdelsberäkning. Kvotdelsberäkningen kommer jag inte att utreda närmare i detta svar, önskar du att få svar hur det beräknas får du gärna återkomma.Exempel när grundbehovet inte är tillgodosettA har avlidit och B är den efterlevande maken. A har ingen enskild egendom, men B har enskild egendom till ett värde av 50 000 kr. A och B har giftorättsgods på ett värde av 200 000 kr. Genom bodelningen blir A:s kvarlåtenskap 100 000 kr och B erhåller 100 000 kr.Det innebär att B slutligen kommer få enskild egendom + giftorättsgods = 50 000 + 100 000 kr. Det innebär att B kommer att få 150 000 kr. Grundbehovet enligt prisbasbeloppet innebär att efterlevande make ska erhålla 186 000 kr. Det innebär att grundbehovet inte är tillgodosett utan det saknas 36 000 kr. B ska få ut resterande 36 000 kr av A:s kvarlåtenskap. 100 000 – 36 000 = 64 000 kr. B ska få ut 36 000 kr och de som har rätt att få arv har 64 000 kr kvar att dela på. Exempel när grundbehovet är tillgodosettA har ingen enskild egendom, men B har enskild egendom till ett värde av 86 000 kr. A och B har giftorättsgods på ett värde av 200 000 kr. Genom bodelningen blir A:s kvarlåtenskap 100 000 kr och B erhåller 100 000 kr.Det innebär att B kommer få enskild egendom + giftorättsgods = 186 000 kr. Grundbehovet enligt prisbasbeloppet är tillgodosett och därför kommer A:s arvingar att få dela på A:s del av bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,