Diverse frågor om dödsbo och begäran om skiftesman

Hej! Min fråga handlar om ansökan hos Tingsrätten om skiftesman. När det är flera dödsbodelägare, är det så att alla dessa ska godkänna ansökan om skiftesman och också godkänna att Tingsrätten tillsätter skiftesman? Vad gäller när Tingsrätten beslutat om skiftesman, kan denne göra ett tvångsskifte av dödsboet utan att alla dödsbodelägare godkänt det? Ska skiftesmannen delge alla dödsbodelägare sedan när denne upprättat ett tvångsskifte eller räcker det med att alla dödsbodelägare underrättas om det? Tacksam för svar. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB).


Din första fråga - Vad gäller?


I 23 kap. 5 § 1 st. ÄB sägs att på en delägares (alltså dödsbodelägares) begäran ska rätten utse någon att vara skiftesman. Det som föreskrivs i 17 kap. 14 och 69 §§ äktenskapsbalken (ÄktB) om bodelning, bodelningsförrättare och make ska gälla i fråga om arvskifte, skiftesman och delägare i boet. Vidare anges den inte oviktiga omständigheten att arvode och ersättning till skiftesmannen ska betalas av dödsboet som sådant och inte av den enskilde delägaren som hos tingsrätten framställt begäran om skiftesman. Det korta svaret på din första fråga lyder således att det inte krävs att alla involveras i beslutet om att ansöka om en skiftesman. Däremot utgör bestämmelsen naturligtvis ett incitament för delägarkretsen att försöka komma överens eftersom skiftesmannen av uppenbara skäl behöver (ska/måste) arvoderas, vilket är en kostnad som kommer att belasta dödsboets förmögenhetsmassa.


Din andra fråga - Vad gäller?


Skiftesmannen ska bestämma när och var skiftet ska ske och ska naturligtvis även kalla dödsbodelägarna till skiftet. Skiftesmannen ska primärt och om möjligt försöka att åstadkomma enighet mellan delägarna om hur arvskiftet ska göras. Om detta framstår som i princip omöjligt kommer skiftesmannen att behöva ta ställning till alla frågor vari konsensus bland delägarna ej råder, exempelvis vilken egendom som ska ingå i skiftet, värderingen av denna samt fördelningen av lotter, vilket innebär, som svar på din faktiska fråga i den här delen, att skiftesmannen i en sådan situation inte bara kan utan de facto ska, dvs. är skyldig, att ombesörja ett tvångsskifte, vilket för övrigt ligger lite i uppdragets natur, dvs. i uppdraget som skiftesman.


Din tredje och sista fråga - Vad gäller?


Här lyder det korta svaret ja, samtliga delägare ska delges. I lagkommentaren till ärvdabalken uttalas nämligen att det över tvångsskiftet och av skiftesmannen ska upprättas en handling som så snart som möjligt i original eller bestyrkt kopia ska delges delägarna. Delägarna har sedan möjlighet att inom fyra veckor från delgivningen klandra skiftet, jfr 17 kap. 8 § ÄktB.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000