Kan jag avstå från mitt arv så mina barn ärver i mitt ställe?

2020-05-04 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej Jag skulle vilja avsäga mig mitt arv från mina föräldrar samt att inte medverka vid bouppteckningen. Kan mina barn ärva mina föräldrar i stället? Jag skulle gärna vilja få hemskickat en sådan blankett, där mina barn ärver mina föräldrar .
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns som huvudregel två sätt att frånsäga sig sin arvsrätt, arvsavsägelse samt arvsavstående. Dessa fall regleras i ärvdabalken (ÄB).Vad innebär arvsavsägelse?En arvinge kan frånsäga sig sitt arv genom en arvsavsägelse. För att detta ska kunna ske krävs att arvtagaren är myndig samt att avsägelsen görs skriftligen hos arvlåtaren, eller genom att godkänna ett testamente. En arvsavsägelse kan alltså göras medan arvlåtaren fortfarande lever.En bröstarvinge till arvlåtaren (arvlåtarens barn), har dock alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av det som skulle tillfalla bröstarvingen enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge kan som utgångspunkt inte avsäga sig sin laglott utan att ha fått skälig ersättning. Ett undantag är om arvet går till en närstående till den som vill avsäga sig arvet (17 kap. 2 § första stycket ÄB).Arvsavsägelsen innebär att hela den släktgrenen "elimineras", vilket i ditt fall innebär att dina barn då inte heller kommer få ta del av arvet. Arvet fördelas istället på arvlåtarens övriga bröstarvingar (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB).Jag tolkar din fråga som att du vill att dina barn ska ta få ta del av arvet istället för dig. Därför är arvsavstående ett bättre tillvägagångssätt än arvsavsägelse i ditt fall.Vad innebär arvsavstående?Ett arvsavstående innebär att arvet fördelas som om den som avstått från arvet varit död. Detta innebär att dina bröstarvingar (barn) tar del av arvet istället för dig.Ett arvsavstående kan göras först när arvlåtaren har avlidit, fram tills dess att arvskifte sker. I arvsavståendet ska man förklara att man avstår från sitt arv. En skriftlig handling om arvsavstående ska lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Du kan inte göra ett arvsavstående förrän dina föräldrar har avlidit.Jämkning av testamenteEtt tredje alternativ för att avstå arv är att om det finns testamente. Bröstarvingar har som nämt alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Om det finns ett testamente till förmån för någon annan som inskränker bröstarvingens rätt till laglott krävs att bröstarvingen som vill få ut sin laglott påkallar jämkning av testamentet (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Om dina föräldrar i testamente skriver att din del av arvet ska gå till dina barn istället för till dig och du avstår från att påkalla jämkning av testamentet, kommer arvet fördelas så som det står skrivet i testamentet, vilket innebär att din barn ärver istället för dig.SammanfattningDu kan antingen göra en arvsavsägelse redan nu där du avsäger dig från ditt arv, vilket resulterar i att dina barn inte ärver i ditt ställe. Ett andra alternativ är att göra ett arvsavstående när dina föräldrar avlidit. Ett tredje alternativ är att du avstår från att påkalla jämkning av ett testamente för att på så sätt inte få ut ditt arv. Testamentet ska förslagsvis vara till förmån för dina barn istället för dig.Du kan läsa mer om överlåtelse av arv och avsägelse av arv på Skatteverkets hemsida. Du kan boka tid hos en jurist på Lawline här, för hjälp med att upprätta avtal om arvsavsägelse, eller för att hjälpa dina föräldrar upprätta testamente om sådant inte redan finns. Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Avstå arv till förmån för barn då man själv är skuldsatt

2020-04-20 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag har skulder hos kronofogden och detta gör att jag vill överlåta mitt arv efter min mamma på mina barn hur gör jag
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Möjligheten att avstå arv finns reglerat i Ärvdabalken. Det framgår inte riktigt av din fråga om din mamma lever eller inte. Det finns nämligen en möjlighet att redan när din mamma lever genom skriftlig handling till din mamma intyga att du avstår arv till förmån för dina barn (17 kap. 2 § ÄB). Det kallas att avstå arv till någon annans förmån. Detta kan du även göra efter din mammas död, då skriftligen till dödsbodelägarna istället. Det finns dock en stor skillnad mellan de två fallen och det rör just din situation. Om arvsavståendet sker efter din mammas död betraktas det som att du gett dina barn en gåva. En gåva kan under vissa omständigheter begäras tillbaka av de du är skyldig pengar, det vill säga av borgenärerna. Ett arvsavstående före din mammas död kan borgenärerna däremot inte begära tillbaka på samma sätt. Om din mamma är i livet är ändå det bästa rådet att du ber din mamma skriva ett testamente där hon helt enkelt testamenterar din del till dina barn istället. Borgenärerna kan under inga omständigheter påverka vad din mor bestämt. Hoppas du fått svar på din fråga.

​Avstående av arv till förmån för efterlevande make

2020-03-31 i Arvsavstående
FRÅGA |Min mans far B-O ha gått bort. Han var gift med en annan kvinna än min mans biologiska mamma. Min man o hans syster är enda barnen till B-O. Dock så har hans fru två egna barn med en annan man. Min man o hans syster vill inte sätta B-O fru i någon pressad o svår ekonomisk sits nu o vill vänta med att ta ut sin del av arvet tills den dagen då även frun inte finns mer. Hur ska detta formuleras av juristerna för att det ska bli rätt? Den jurist de anlitat känns inte så kunnig i ämnet därav frågan.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken.Eftersom din B-O var gift med en annan person än din mans och hans systers biologiska mamma, så är de så kallade särkullbarn. Som särkullbarn har din man och hans syster rätt att få ut sitt arv efter B-O direkt (3 kap. 2 § ärvdabalken). För att vänta med att ta ut sitt arv kan din man och hans syster göra ett avstående av arv till förmån för B-Os fru (3 kap. 9 § ärvdabalken). För att göra avståendet av arvet gällande så ska detta göras vid bouppteckningen. Det är viktigt att detta formuleras som "avstående av arv till förmån för efterlevande make" för att din man och hans syster ska få ta del av B-Os arv i efterhand när frun i sin tur går bort. Om det skulle formuleras som att din man och han syster "avstår sitt arv" så leder det till att de helt och hållet har avstått från sin rätt till arv. De har då inte möjlighet att få ut efterarv från B-O.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du skulle ha fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Vem ärver om enda barnet avsäger sig sin arvsrätt?

2020-03-16 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag är det enda barnet i familjen. Om jag rent hypotetiskt sett skulle avsäga mig min arvsrätt till min far, vem ärver min andel i sådana fall ? Han har syskon som har barn det vill säga mina kusiner. Måste han testamentera till någon annan i sådant fall och går allt till staten om han inte gör det ? Min farfars fru i Finland lever fortfarande och min far har rätt till arv där från farfars sida men det skall delas på 6 syskon då farfar skaffade ny familj och gifte om sig på 50-talet.
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Som jag uppfattar din situation så undrar du vem som skulle ärva efter din far om du skulle avsäga dig din arvsrätt. Regler om arv finns i ärvdabalken. Jag kommer i denna fråga utgå från att det inte finns något testamente som reglerar din fars kvarlåtenskap eller att din far har en fru som har rätt att ärva efter honom.Vem ärver om du avsäger dig din arvsrätt?Du som barn är i den första arvsklassen, dvs. som bröstarvinge. Det betyder att det är du som kommer ärva din fars kvarlåtenskap den dagen han går bort (2 kap. 1 § ÄB).Du som arvinge har rätt att frånsäga dig ditt arv genom en arvsavsägelse, vilket innebär att arvet fördelas på de övriga arvtagarna. Det finns vissa krav att uppfylla, dvs. att du som arvtagare är myndig och att avsägelsen görs skriftligen hos arvlåtaren (din far). Alltså måste detta göras då din far fortfarande är i livet. Däremot har du som barn alltid rätt till din laglott, vilket utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär som huvudregel att du inte kan avsäga dig din egen laglott, utan att bli skäligt kompenserad för arvsavsägelsen (17 kap. 2 § första stycket ÄB). Resterande del av din arvslott kommer gå till nästa arvsklass. Hade din fars föräldrar varit i livet hade de fått ärva, men som jag förstår är så inte fallet (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Det innebär att det blir din fars syskon som ärver din andel efter din far (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Måste din far skriva testamente?Det korta svaret på din fråga är nej, det behöver han inte. Som jag nämnde ovan så kommer din andel av arvet istället fördelas på övriga arvtagare, dvs. i ert fall din fars syskon. Ett testamente kan ändra arvsordningen. Alltså, skulle din far inte vilja att hans syskon ärver efter honom kan han upprätta ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Det är endast om det inte finns testamente eller några arvingar som hans kvarlåtenskap går till allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB). Angående din farfars fruHär kommer jag utgå från att din far har ett kommande arv ifrån sin far och att det arvet ska delas på sex syskon så kommer som du skriver. Om din far är i livet när din farfars fru går bort kommer han ärva. Men om din far gå bort innan din farfars fru, ärver sedan du som barnbarn genom den så kallade istadarätten, dvs. du träder in i din fars ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).Sammanfattningsvis så kan du avsäga din arvslott, förutsatt att du får skälig kompensation för det som utgör din laglott. Din far behöver inte skriva testamente om det jag beskrivit ovan är i enlighet med hans vilja, dvs. att hans syskon kommer ärva efter honom. Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar

Hur sker en arvsavsägelse eller ett arvsavstående?

2020-04-27 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej, vet inte om ni svarat på detta redan ! Men om man vill göra ett arvsavtagande efter att bouppteckningen är klar. Gör man det till Skatteverket ? Finns nån blankett ? :-)
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag:Arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.Avsägelse eller avstående?I svensk rätt aktualiseras antingen arvsavsägelse eller arvsavstående, och jag kommer att redogöra för båda formerna nedan.Arvsavsägelse:Enligt ÄB 17 kap. 2 § kan en arvtagare avsäga sig sitt framtida arv, vilket sker medan arvlåtaren fortfarande är i livet. Konsekvensen av detta blir att även arvtagarens avkomlingar mister sig istadarätt (rätten att ärva i sin avlidne förälders ställe) om inget annat har avtalats om.Laglott:För en bröstarvinge finns en laglig rätt att få ut sin laglott enligt ÄB 7 kap. 1 §, vilket utgör halva arvslotten. En avsägelse av laglottsrätten gäller normalt endast om arvingen fått skäligt vederlag som kompensation, t ex förskott på arv. En bröstarvinge kan dock avsäga sig sin laglott utan ersättning om egendomen tillfaller arvingens make eller avkomlingar.Det krävs att avsägandet görs skriftligen, om inte arvtagaren gör avsägandet genom godkännande av testamente, ÄB 17 kap. 2 §. I den skriftliga handlingen ska personen uttrycka sin vilja att avstå arvet. Något annat formkrav än dessa uppställs ej i lagen.Arvsavstående:Arvsavstående innebär att den som fått ett arv avstår från detta, vilket endast är möjligt först efter arvlåtaren avlidit. Arvtagaren kan avstå från hela arvet, en del av det eller avstå ett visst belopp. Vid ett arvsavstående så fördelas arvet som om arvtagaren avlidit före arvlåtaren, i enlighet med ÄB 2 kap.Även ett arvsavstående måste uppfylla formkravet i ÄB 17 kap. 2 §, och inges i samband med registreringen av bouppteckningen. Ett arvsavstående måste vara oåterkalleligt och villkorslöst.Undantag: ÄB 17 kap. 2 § st 2 stadgar dock att en person under 18 år inte kan avsäga sig arv. Inte heller den som har förvaltare enligt föräldrabalken får avsäga sig arv utan förvaltarens skriftliga samtycke.Sammanfattning:Vilken form som blir aktuell beror alltså på omständigheterna. I din fråga framgår inget mer specifikt än "efter bouppteckningen", så jag gissar att arvlåtaren i ditt fall avlidit. Om arvlåtaren är avliden aktualiseras arvsavstående, och det skriftliga dokumentet lämnas in till Skatteverket tillsammans med bouppteckningen. Det finns ingen färdig blankett för detta, utan den upprättar du själv eller med hjälp av en jurist.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bör vi avstå från arvet?

2020-04-17 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej,Min fars andra fru sedan 30 år har gått bort. Far har två barn sedan tidigare och två barn med bortgångna frun. De hade en gemensam fastighet sedan länge som för ett par år sedan , innan fruns bortgång, skrevs över på henne till 100%. Nu kommer det papper från hennes biologiska barn att de vill att vi avstår från arv till fastigheten då det saknas ett testamente. Avsikten är att sälja fastigheten för att skapa ett nytt boende till min far - men innebär detta i praktiken att vi avsäger oss rätten till arv som är kopplat till försäljning av fastigheten även i framtiden? Skulle ni rekommendera att man skriver på ett arvsanstående?
Binh Tran |Hejsan, Aktuell lagstiftning: Ärvdabalk (ÄB) och Äktenskapsbalk (ÄktB)BodelningNär någon i ett giftermål avlider så ska en bodelning göras, 9kap 1§ ÄktB. En bodelningen innebär att man delar på din fars egendom och hans frus egendom. Om det inte finns enskild egendom hos din far och hans fru genom äktenskapsförord, gåva eller arv, så ska egendomen i princip delas 50/50. I denna situationen så skulle även fastigheten delas i 50/50 vilket skulle resultera i en försäljning av fastigheten eller att din far eller fruns dödsbo köper ut din far från fastigheten. Det vill säga, ger honom pengar som kompensation för att han avsäger sin rätt till fastigheten. Det spelar ingen roll att hon stod på fastigheten utan han äger fortfarande 50% av fastigheten trots det. Arvanstående?Ett arvsanstående kan inte göras av er som endast barn till er far. Det ter sig naturligt att ni kan anstå ett arv som ni inte i lagen ärver. Det är möjligt att du förväxlar det med ett arvavstående vilket innebär att man avsäger sig sitt arv till förmån för sina barn. Exempelvis om en far får ett arv från sin far, men avsäger sig arvet, vilket resulterar i att arvet istället faller på hans barn. Avstå arv eller avstå rättigheter från bodelning?Du som är din fars barn innan detta äktenskap har därför inget arv från din fars nu avlidna fru utan ärver egentligen bara från din far, se 2 kap 1§ ÄB. Eftersom din far inte har gått bort ännu finns det inget arv som du egentligen kan avstå från. Vad de möjligtvis menar och vädjar om är att din far ska avstå från rättigheten att dela på fastigheten vid bodelningen. Det innebär i sin tur att han skulle förlora substantiella mängder av pengar då fastigheter oftast håller mycket värde och i detta fall skulle ni som hans barn få mindre arv när han går bort. För att svara på dina fråga. Om din far avsäger sig sin rätt till fastigheten vid bodelningen så betyder det i praktiken att ni som ärver efter er far avsäger er rätten till det belopp som er far äger av fastigheten helt och hållet, även i framtiden. Vad rekommenderar jag?Jag tycker inte att ni ska göra detta på den grund att arvet från er far kommer att bli mindre. Om de vill ha fastigheten så är det bättre att fruns dödsbo köper ut din far för 50% av marknadspriset på fastigheten så att ni kan köpa en lägenhet eller en annan bostad till er far för de pengarna. På det vis så kan de behålla fastigheten och slipper sälja den medan er far får pengar för att köpa en ny bostad samtidigt som att arvet inte blir mindre. Jag hoppas jag har kunnat vara till hjälp. Förekommer det misstolkningar av frågan eller finns det funderingar kring svaret eller oklarheter så hör gärna av dig till Binh.Tran@lawline.se så ska jag förtydliga svaret. Med vänliga hälsningar.

Hur avstår man från sitt arv?

2020-03-20 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej Min bror har avlidit. Brodern hade inte någon egen familj. Det finns bara jag och en syster till och inga föräldrar i livet. Min syster är inte intresserad av att ta emot arvet utan vill avstå från detta. Hur går vi till väga?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Jag tolkar din fråga som att du och din syster är ensamma arvtagare och att du undrar hur din syster gör ett arvsavstående. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).ArvsavståendeEtt arvsavstående görs när en arvtagare (alltså du och sin syster) vill föra över sitt arv till någon annan. Arvsavstående kan göras först när arvlåtaren (er bror) har avlidit (till skillnad från arvsavsägelse som skall göras när arvlåtaren fortfarande är i livet, se 17 kap ÄB). I ett arvsavstående ska man förklara att man avstår från ditt arv. Hur man avsäger sig sin rätt till arv efter arvlåtarens död är inte reglerat i lag.MottagareOm en arvinge avsagt sig sin rätt till arv är hen inte längre dödsbodelägare. Den del av arvet som skulle ha tillfallit arvingen fördelas mellan de övriga arvingarna. Arvsavstående kan göras till vem som helst. Detta innebär att en arvinge kan avstå till förmån för sina syskon istället för barn (se NJA 2001 s 59).Tidpunkt och formkrav För att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till ett avstående i ett bouppteckningsärende ska avståendet framställas senast vid bouppteckningsförrättningen. Avståendet ska alltså lämnas in före arvskiftet (Arvsskifte = innebär att man upprättar ett skriftligt dokument som reglerar hur det som är kvar efter den avlidnes ska fördelas mellan arvingar). I bouppteckningen ska arvsavståendehandlingen bifogas alternativt att den som avstår från arvet i bouppteckningen intygar att avståendet har skett (se skatteverkets hemsida).Sammanfattat svarDin syster måste alltså skriva en arvsavsägelse där hon intygar att avsägelse har skett. Avsägelsen måste lämnas in i samband med bouppteckningen. I och med arvsavsägelsen kommer du att bli ensam arvtagare efter er bror.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vad ska vi göra när min tyska styvfar kräver att vi avsäger oss arvet efter honom och vår mamma?

2020-03-10 i Arvsavstående
FRÅGA |Hejsan!Jag är född i Tyskland men jag lever i Sverige sedan 1991. Resten av min familj bor i Tyskland. Min far dog när jag och min äldre bror var mycket små. Min mor gifte om sig och fick två söner med min nuvarande styvfar. Min styvfars äldsta son ska nu bygga sitt eget lilla hus bredvid mina föräldrars hus och tanken är att han ska ta över hela alltet i framtiden. Nu kräver min styvfar att min helbror och jag ska skriva under ett dokument där vi avsäger oss hela arvet efter honom och vår mamma annars skulle min bror inte få huslån. Beskedet kom helt oväntat och vi känner oss överrumplade. Vad kan ni råda oss och hur vi ska gå vidare?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningInledningsvis vill jag informera om att svaret på din fråga i mångt och mycket styrs av tysk rätt. För full information om bestämmelserna i tysk rätt och vilka möjligheter det finns till att avsäga sig arvet och vilka följder det kan få är min rekommendation att du vänder dig till en jurist i Tyskland.För dödsfall som inträffar efter den 17 augusti 2015 finns det gemensamma regler i hela EU om vilket lands lag som ska gälla när arvlåtare avlider (den s.k. arvsförordningen). Enligt arvsförordningen gäller lagen i det land som den avlidne senast hade sin hemvist i. I ditt fall innebär det att även om du är boende i Sverige gäller som utgångspunkt tyska arvsregler. Enligt tysk rätt ärver en maka/make ¼ av dödsboet, resten ärvs av barnen. Om det inte finns några barn är makan/makens andel större. Om makarna levde i en s.k. Zugewinngemeinschaft (normalfallet om äktenskapet ingåtts i Tyskland), ökar arvslotten med ytterligare ¼. Staten ärver först om ingen, ens avlägsen, släkting hittats. Laglotten räknas inte som arvsrätt, utan är en fordran (civilrättsligt anspråk) utanför arvsordningen som måste göras gällande gentemot arvingen/arvingarna. Även skulder (inte bara tillgångar) ärvs enligt tysk rätt (vilket är en skillnad mot svenska regler enligt vilka det inte är möjligt att ärva skulder).Det exakta förfarandet för tysk arvsrätt kan jag dessvärre enligt resonemang ovan inte redogöra för eller vilka möjligheter det finns att avsäga sig ett arv. Däremot är reglerna desamma i Tyskland som i Sverige vad gäller avtal; du kan inte tvingas att ingå ett avtal du inte vill ingå. Det innebär att din mor och styvfar kan inte tvinga dig att ingå ett avtal att avsäga dig sitt arv. Hur möjligheterna är att du görs arvlös kan jag dessvärre inte besvara då reglerna skiljer sig från de svenska.Min rekommendation är att om du och din helbror inte är bekväma med att avsäga er arvet efter er mamma ska ni inte heller göra det. Resultatet kan vara, om det är som han påstår, att hans son inte kan få lån vilket han eventuellt anser vara orättvist. Å andra sidan; om det är vad som krävs för att hans son ska få ett lån kommer det att ske efter påverkan på er arvsrätt vilket är lika orättvist mot er.Det råd jag kan ge er är att (1) inte skriva under något arvsavstående ni inte är bekväma med och (2) anlita en jurist som kan tysk rätt. Svenska jurister kan i regel inte tysk arvsrätt varför min rekommendation är att du/ni anlitar en jurist i Tyskland.Om något är oklart eller ni behöver mer hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Dessvärre arbetar inte våra jurister med tysk rätt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,