Arvsavstående när arvlåtaren är vid liv?

2020-06-16 i Arvsavstående
FRÅGA |Två makar har inga gemensamma barn, men var sitt särkullbarn.Kan särkullbarnen, medan båda makarna fortfarande är i livet, godkänna ett arvsavstående enligt ÄB 3:9?
Binh Tran |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Ytterligare tack för en specifik fråga. Vad innebär arvsavståendet? Bestämmelsen stadgar att om ett särkullbarn avstått från sitt arv till förmån för den efterlevande maken (styvföräldern) blir särkullbarnet efterarvinge och har rätt att vid den efterlevande makens död få en andel som motsvarar vad barnet avstod från vid den först avlidne makens död. Den efterlevande maken ärver särkullbarnets arvslott med fri förfoganderätt och barnets arvsrätt förvandlas till en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa. Det är viktigt att avståendet uttryckligen görs till förmån för den efterlevande maken. Skulle det inte vara formulerat som ett sådant avstående kan efterarvsrätten gå förlorad (se prop. 1986/87:1 s. 353 f.)Kan ett arvsavstående göras när makarna fortfarande är vid livet? Ett arvsavstående kan endast göras först i samband med att arvlåtaren har avlidit, alltså inte medan arvlåtaren är i livet. Ett arvsavsägelse kan dock göras när som helst, det innebär dock att man avsäger säg arvet helt och hållet (man får inte rätt till efterarv). Hoppas att jag kunde svara på dina fråga!Vänligen

Kan jag avstå arv till förmån för mina barn?

2020-06-11 i Arvsavstående
FRÅGA |Min bror, vi är helsyskon har avlidit.På mamma (som är död) finns fyra halvsystrar och på pappa (som också är död) finns en halvsyster.Min bror hade ingen fru, sambo eller barn.Så det är vi systrar som ärver.Jag är sjukskriven, utförsäkrad, lever på existensminimum. Jag har höga skulder hos kronofogden och väntar på svar ang skuldsanering, skulder som uppstått pga utebliven sjukpenning och 4 barn/ungdomar att försörja. Min bror hade inget testamente men han hade inte velat att hans pengar skulle gå till annat än sånt som får familjen / barnen att må gott.Har jag rätt att avstå arvet till fördel för mina barn ? Hur gör jag för att de ska få dem och ingen annan och absolut inte gå till Kronofogden ?Snälla, behöver ett råd... Jag har inte kunnat vara den mamma jag velat vara och gjort det jag vill göra för att jag inte bara blev sjuk utan även nekades sjukpenning !Tacksam för råd.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man avstå från arv?Det är möjligt att göra ett arvsavstående till förmån för sina barn. I ett arvsavstående förklarar man att man vill avstå sin rätt till arv och kan göras fram till dess att arvskifte sker. Om du väljer att avstå hela ditt arv till förmån för dina barn blir dina barn dödsbodelägare i din brors dödsbo istället för dig. Hur gör man ett arvsavstående?Arvsavstående görs genom att en skriftlig handling om arvsavstående lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Om en sådan särskild handling saknas kan man anteckna arvsavståendet i bouppteckningen. Arvsavståendet måste undertecknas av den som vill avstå arv. Arvsavståendet bör formuleras med tydliga formuleringar som exempelvis att "Jag XX avstår från hela mitt arv från min bror YY till förmån för mina barn ZZ och QQ". Du kan kontakta Skatteverket per telefon eller mail för att få ytterligare information om den mer praktiska hanteringen. Deras kontaktuppgifter hittar du här. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer får du gärna ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att ett arvsavstående ska förhindra utmätning av arv?

2020-05-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Jag väntar ett ev arv från en släkting. Men problemet är att jag har skuldsanering och den är klar nästa år. Tycker det är synd att jag inte ska få del av pengarna som kommer. Kan jag ge dom till min dotter eller till min syster som också är arvtagare? Har levt på existens i många år pga att jag tog hand om min dotter som var handikappad och hon dog nyligen. Jag har tagit ut pension i förtid eftersom min dotter var handikappad och jag inte fick assistans. Nu lever jag under extsens och kan inte ens betala hyran osv, Min handikappade dotter hade också pension men låg så vi kunde alla fall betala hyra och räkningar, men nu blev jag ensam. Undrar vad jag kan göra föra att förbättra min situation. Tröttsamt att leva så länge på existens. Finns det enchans att jag kan lämna arvet till min andra dotter eller ge det till min syster som också är arvtagare. Synd om dessa pengar försvinner, Vet ej ännu om det är mycket, men oavsett om det är 10-50 000. Skulle jag behöva dom. Ev till nya möbler eller kunna spara och leva bättre?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Gör ett arvsavstående Det finns en möjlighet att göra ett arvsavstående för att skydda din rätt till arv från utmätning av Kronofogden. Arvsavstående är att du helt enkelt avstår från din rätt till arv till dina legala arvingar, vilket innebär att arvet istället kommer gå till dina arvingar enligt den lagenliga arvsordningen. Dvs, har du barn i livet är det dessa som kommer få din del av arvet. Upprätta en avståendehandling För att göra ett giltigt arvsavstående måste du innan arvskiftet upprätta en skriftlig avståendehandling där du bör skriva att du (med namn och personnummer) kommer avstå från din del av arvet från dödsboet efter den avlidne (med namn och personnummer) till förmån för dina legala arvingar och att du undertecknar denna med din namnunderskrift. Sedan måste dödsboet få en underrättelse om ditt arvsavstående för att det ska bli giltigt mot Kronofogden (se rättsfallet NJA 1993 s. 34). Hur man gör en underrättelse Dödsboet kan underrättas på olika sätt. Det ena är att arvsavståendehandlingen visas upp vid bouppteckningsförrättningen (mötet dit alla dödsbodelägare är kallade), där du begär att det tas med i bouppteckningen.Men har förrättningsmötet redan ägt rum eller kommer det inte äga rum förrän efter en längre tid i framtiden, kan det vara bra att försöka göra arvsavståendet giltigt redan innan så att Kronofogden inte hinner före med utmätning. Om det har utsetts en boutredningsman eller testamentesexekutor, dvs personer som har utsetts till att ha hand om dödsboet, kan du skicka avståendehandlingen till dessa (19 kap. 1 § ärvdabalken). Finns det ingen boutredningsman eller testamentesexekutor ska du skicka handlingen till alla dödsbodelägare. Dödsbodelägare är de som har en arvsrätt efter din farbror och som därmed ska ärva honom (18 kap. 1 § ärvdabalken).Det kan vara bra att av skicka avståendehandlingen med rekommenderat brev och spara kvittot på dessa, som kan fungera som bevisning att underrättelse om arvsavståendet skett innan Kronofogden hunnit ta ett eventuellt utmätningsbeslut. Vänligen,

Kan ett arvsavstående ske efter att arvlåtaren gått bort?

2020-05-11 i Arvsavstående
FRÅGA |Min mamma har gått bort nyligen. Jag skulle vilja avstå min arvslott till förmån för mina barn. Är det möjligt att skriva papper på detta när min mamma redan har gått bort?Tack för er hjälp.Hälsningar
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Viktigt vid sådana här situationer är att skilja på arvsavsägelse och arvsavstående. Arvsavsägelser är reglerat i 17 kap. ärvdabalken medan frågor om arvsavståenden inte finns reglerat i lag.En arvsavsägelse ska ske medan arvlåtaren fortfarande är vid liv och gäller även mot personens avkomlingar (se vidare 17 kap. 2 § ärvdabalken). Ett arvsavstående, vilket är vad du frågar om, sker däremot endast när arvlåtaren redan är död. Du klipper inte heller vid ett arvsavstående bort dina avkomlingars istadarätt. Här blir svaret således att ja, det är möjligt för dig att avstå från ditt arv även om din mamma redan har gått bort.Ett arvsavstående kan göras ända fram till dess att arvskifte sker och kan avse hela eller delar av arvslotten. Vid ett arvsavstående från din sida kommer dina legala arvingar enligt den legala arvsordningen i 2 kap. ärvdabalken att träda in i ditt ställe. Dessa kommer i ditt fall passande nog att vara dina barn.Ett arvsavstående ska göras skriftligt och skrivas under av dig. Det ska göras av dig i samband med bouppteckningen och bifogas till bouppteckningsregistreringen.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister med att utforma arvsavståendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur avsäger man sitt arv?

2020-06-11 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej Lawline! Jag såg att ni har svarat på frågan om hurvida ett barn kan avsäga sig sitt arv från sina föräldrar, men vad jag vill veta är hur jag bör gå till väga? Finns det officiella dokument man behöver signera eller ska man skriva ett eget avsägande? Behöver dessa papper granskas av någon och stämplas för att vara officiella i så fall?Tack på förhand!
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (förkortas ÄB).De krav som ställs på den som vill avsäga sig sitt arv är att det sker skriftligen och till arvlåtaren, dvs. den du ärver (17 kap. 2 § första stycket ÄB). Utöver kravet på skriftlighet finns inga direkta formkrav på dokumentet som sådant men jag skulle rekommendera att skriva avsägandet så klart och tydligt som möjligt. Därutöver rekommenderar jag dig ur bevishänseende givetvis att skriva under avsägandet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man avsäga ett arv och hur går det till?

2020-05-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Har två biologiska föräldrar och jag önskar att avskriva mig den lagliga arvsrätten från dem. Den ena föräldern brukade vara min målsman och den andra har avsagt sig som vårdnadshavare sen år 2011. Önskar helst att inte behöva träffa dem personligen då vi inte har någon relation, hur går man tillväga med själva processen att underteckna ett avtal om avskrivning av den lagliga arvsrätten i detta fall? Är det bland annat möjligt att teckna ett avtal via post? Om man behöver träffa dem personligen går det ha en form av medlare närvarande ex. en kontaktperson från socialen eller dylikt?
Edessa Barmousa Altun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns två sätt att avsäga sin arvsrätt. Följande sätt är:- Arvsavsägelse- Arvsavstående.Ärvdabalk (1958:637) (hädanefter ÄB) är tillämplig lag för båda fallen.ArvsavsägelseEn arvinge kan avsäga sig sitt arv genom en arvsavsägelse. För att detta ska kunna ske krävs att arvtagaren är myndig och avsägelsen görs skriftligen hos arvlåtaren, ELLER genom godkännande av ett testamente där det framgår att den som avstår arv inte ska ärva något. En arvsavsägelse kan alltså göras innan arvlåtaren avlider.Däremot har bröstarvinge till arvlåtaren (barnen till den avlidne) har alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften arvslotten, alltså hälften av det som skulle tillfallit honom vilket framgår av 7 kap. 1 § ÄB. Det innebär som huvudregel att en bröstarvinge inte avsäga sig sin laglott utan att få skälig ersättning för detta. Vidare finns det undantag. Bland annat framgår det av 17 kap. 2 § första stycket. ÄB att en arvinge har rätt att avsäga sig sin arvsrätt. Detta innebär då att att arvet fördelas på övriga arvingar och varken den som avsäger sig arvet eller dennes framtida eller nuvarande barn kan göra anspråk på det avsagda arvet, enligt 17 kap. 2 § tredje stycket ÄB. Däremot gäller för arvsavsägelse att det måste göras genom ett skriftligt avtal med arvlåtaren, vilket framgår av 17 kap. 2 § ÄB. Det innebär alltså för din del att du måste kommer överens med dina föräldrar att du avsäger dig din rätt till arv. Att du gör det genom post eller genom möte är inte avgörande. Det som är av vikt är att du har ett skriftligt avtal med dina föräldrar där det framgår tydligt att du i förtid avsäger dig din rätt till arv. Denna skriftliga handling ska skickas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen efter dina föräldrars bortgång.ArvsavståendeArvsavstående innebär att arvet fördelas som om den som avstått från arvet vore död, alltså exkluderas denne som avstått från sitt arv i beräkningen av arvet. Men ett arvsavstående kan göras FÖRST i samband med att arvlåtaren har avlidit, alltså inte medan arvlåtaren är i livet. I ett arvsavstående ska man genom en skriftlig handling förklara att man avstår från sitt arv. Denna skriftliga handling om arvsavstående ska därefter skickas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.SammanfattningDu kan alltså antingen göra en arvsavsägelse redan nu där du avsäger dig ditt framtida arv eller så kan du göra ett arvsavstående i samband med att dina föräldrar avlider. Gemensamt krävs en skriftlig handling där det tydligt framgår att du avsäger dig din arvsrätt som ska skickas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.Hur du/ni väljer att konkludera detta skriftliga avtal är upp till er, det viktiga är att det finns ett skriftligt avtal. Vill ni även ha medlare eller från Socialtjänsten bör ni kolla upp detta med Socialtjänsten. Ni kan även använda er av två vittnen som bevittnar händelsen och skriver under detta med respektives namnteckning. Mitt råd till dig är däremot att avsäga din rätt till arv i samband med att dina föräldrar avlider, eftersom det då står klart vad (eller ens om det finns något arv) för arv du avsäger dig ifrån och processen är generellt enklare. Vänligen,

Arvsavsägelse och arvsavstående - vad är skillnaden?

2020-05-19 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej jag vill inte ärva min Mamma hur gör jag?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Denna fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB).ArvsavsägelseEn arvinge kan helt och oåterkalleligt avstå från sin rätt till arv vilket benämns som arvsavsägelse (17 kap. 2 § ÄB). Avsägelse av rätt till arv kan ske antingen genom att man godkänner ett av arvlåtaren upprättat testamente till förmån för någon annan eller genom att på annat sätt skriftligen hos arvlåtaren klargöra att man avstår från sin arvsrätt.ArvsavståendeEtt annat alternativ är arvsavstående. Ett arvsavstående innebär att en arvtagare avstår från sitt arv från arvlåtaren och låter arvet "trilla vidare" ner i arvsklassen. Avstående kan gälla hela eller delar av arvet. Det är fördelaktigast att upprätta ett skriftligt dokument där denna önskan utfästs. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss igen. Med vänlig hälsning,

Testamente och avsäga sig rätten till arv

2020-05-06 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej vill testamentera allt efter mig till mina barnbarn.Har redan gett hus till mina barn.De säger att det är ok att jag ger allt till mina barnbarn.Hur kan jag skriva , något där mina barn avsäger sig sitt arv till förmån till mina barnbarnTack på förhand
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du i första hand behöver göra är att upprätta ett giltigt testamente. Vidare kan dina barn avsäga sig sitt arv på två sätt. Antingen genom att lämna ett godkännande på ditt testamente, eller genom att upprätta ett så kallat renuntiativt arvsavtal. Nedan förklarar jag mer om hur detta går till.Så upprättar du ett giltigt testamenteReglerna för svensk arvsrätt finns i ärvdabalken och regler om testamente hittas i 10 kap ärvdabalken. För att upprätta ett giltigt testamente gäller (10 kap 1 § ärvdabalken): Att det är skriftligt Att det undertecknats av dig som är arvlåtare Att två vittnet närvarar vid undertecknandet, och därefter själva undertecknar testamentet Att det tydligt ger uttryck för din yttersta vilja För att förtydliga en del saker: De två vittnena som ska närvara och underteckna måste vara två utomstående personer över 15 år. Det får alltså inte vara någon som ska tilldelas arv (arvtagare) genom testamentet, och det får heller inte vara någon nära släkting till dig eller till någon arvtagare (10 kap 4 § ärvdabalken).Vidare ska det tydligt framgå av testamenten vad som är din yttersta vilja. Detta innebär dels att klart och tydligt ange vem eller vilka som är arvtagare. Dels att klart och tydligt ange vad arvtagarna ska ärva. Vill du att barnbarnen ska dela hela din förmögenhet lika, är det alltså detta som ska framgå.Avsäga arvsrätt genom godkännande av testamenteEtt sätt för dina barn att avsäga sitt arv är att godkänna ditt testamente (17 kap 2 § ärvdabalken). Detta görs genom en anteckning på testamentet eller kopia av testamentet som undertecknas av barnet där det framgår att testamentet har godkänts. Vill barnet avsäga sitt arv denna väg bör detta också uttryckligen framgå av anteckningen på testamentet.Avsäga arvsrätt genom renuntiativt avtalEtt andra sätt är att barnet upprättar ett så kallat renuntiativt arvsavtal (17 kap 2 § ärvdabalken). Det är ett skriftligt avtal där barnet avsäger sin rätt till arv i förhållande till föräldern. På den skriftliga handlingen ska det tydligt framgå vem som avser att avsäga sitt arv och att det är dennes vilja att avsäga sig sitt arv. Handlingen lämnas sedan över till Dig som är arvlåtare och förvaras bäst tillsammans med testamentet. Laglott är inget problem i ditt fallEnligt svensk rätt har barn rätt till så kallad laglott (7 kap 1 § ärvdabalken). Det innebär att barnen kan kräva att få ut hälften av den avlidnes förmögenhet oavsett vad som står i testamentet (7 kap 3 § ärvdabalken). Detta gäller även om barnet har avsagt sig rätten till arv. Eftersom det i ditt fall är barnbarnen som istället för ut arvet anses dina barns intresse tillvarataget, och deras avsägelse gäller utan ersättning för laglott (17 kap 2 § ärvdabalken). SammanfattningFörst och främst behöver du upprätta ett giltigt testamente där du testamenterar hela din kvarlåtenskap till barnbarnen. Sedan kan dina barn avsäga sig sitt arv genom att antingen godkänna testamentet med en anteckning om att de avser att avsäga sig arvsrätten, eller upprätta ett skriftligt avtal där barnen avsäger sig sitt arv i förhållande till sig. Det viktigaste är att samtliga handlingar du upprättar är tydliga och anger uttryckligen vad din och dina barns vilja är.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa fler!