Har jag rätt att ärva min farmor och farfar?

2020-07-16 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej. Min biologiska farmor och farfar som var separerade sedan länge har båda gått bort och min pappa avsade sig arvet från min farfar. Och min farmors sambo (sedan ca 30 år) gav allt till hans (de hade en annan mamma) 3 vuxna barn och sigsjälv. Min pappa orkade inte bråka då han själv var sjuk. Finns det något som ger mig rätt till del av de bådas arv?
Julia Lax |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du vill få reda på om du kan ärva din biologiska farmor och farfar. I mitt svar kommer jag utgå från två olika typer av avsägelse av arv, då jag inte är säker på om din pappa gjort en arvsavsägelse eller arvavstående och reglerna beroende på vilken skiljer sig åt. I mitt svar kommer jag att tillämpa de regler som är tillämpliga i ärvdabalken. De som är närmsta arvingar kallas för bröstarvingar, det är alltså de som är närmst i varje gren och man går efter ordningen; barn, till barnbarn, till barnbarnsbarn. Denna härleds neråt så länge det finns arvingar. Om din pappa gjort en arvsavsägelse, innebär det att han avsagt sig arvet och utsläckt hela den gren som han representerar, vilket innebär att du inte ärver din farfar (17 kap. 2 § ÄB). Om din pappa har gjort ett arvavstående, innebär det att den som avsagt sig arvet behandlas som död men att arvet fördelas på personens arvingar och i sådana fall har du rätt till att ärva din farfar (3 kap. 9 § ÄB). Om det är arvsavstånde och du ärver din farfar, fördelas arvet lika mellan bröstarvingarna om han inte har skrivit testamente. Oavsett om det finns testamente eller inte, har du som bröstarvinge alltid en legal rätt till din laglott (7 kap. 1 § ÄB) Laglott är hälften av arvslotten och arvslotten är kvarlåtenskapen fördelat lika mellan bröstarvingarna. För att besvara frågan angående din farmor, kommer jag att utgå från generella arvsregler. Även i detta fall har din pappa som bröstarvinge alltid en legal rätt till en del av arvet. Din farmor och hennes sambo ska vid dödsfall ha bodelat och sambon har också rätt att överta bostad och bohag (18 § Sambolagen). Av frågan framgår det inte om din farmor skrivit testamente eller inte, men oavsett har din pappa rätt till laglotten(7 kap. 1 och 3 § ÄB). Du tar sedan eventuellt del av detta arv genom att du ärver din pappa (2 kap. 1 §). Viktigt att ha i åtanke är att man endast kan klandra ett testamente för sin egen del av arvet och du kan alltså inte klandra åt någon annan (14 kap. 5 § ÄB). Man måste också klandra ett testamente inom 6 månader från det att man fick del av det (14 kap. 5 § ÄB) Hälsningar,

Kan jag avstå från mitt arv efter min mor till förmån för min moster?

2020-07-04 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag som enda arvinge efter min mamma vill överlåta min arvsrätt till min moster som under hela mammas levnad har tagit hand om mamma och vårdat henne hur skriver jag det? Min mor äger inget av större värde och har inga stora besparingar. Förhoppningsvis täcker de endast en enkel begravning som min moster kommer att ordna med och tömma mammas hem.Min dotter gör heller inga anspråk på att ärva sin mormor. Både jag och min dotter önskar att min moster skall få allt efter min mamma och min dotters mormor. Hur skriver vi detta.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill att din moster ska ta få ta del av arvet istället för dig. Det finns som huvudregel två sätt att frånsäga sig sin arvsrätt, arvsavsägelse samt arvsavstående. Dessa fall regleras i ärvdabalken (ÄB).Vad innebär arvsavsägelse?En arvinge kan frånsäga sig sitt arv genom en arvsavsägelse. För att detta ska kunna ske krävs att arvtagaren är myndig samt att avsägelsen görs skriftligen hos arvlåtaren, eller genom att godkänna ett testamente. En arvsavsägelse kan alltså göras medan arvlåtaren fortfarande lever.En bröstarvinge till arvlåtaren (arvlåtarens barn), har dock alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av det som skulle tillfalla bröstarvingen enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge kan som utgångspunkt inte avsäga sig sin laglott utan att ha fått skälig ersättning. Ett undantag är om arvet går till en närstående till den som vill avsäga sig arvet (17 kap. 2 § första stycket ÄB).Arvsavsägelsen innebär att hela den släktgrenen "elimineras", vilket i ditt fall innebär att din dotter då inte heller kommer få ta del av arvet. Arvet fördelas istället på arvlåtarens övriga bröstarvingar, om sådana finns (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB).Vad innebär arvsavstående?Ett arvsavstående innebär att arvet fördelas som om den som avstått från arvet varit död. Detta innebär att dina bröstarvingar (barn) tar del av arvet istället för dig.Ett arvsavstående kan göras först när arvlåtaren har avlidit, fram tills dess att arvskifte sker. I arvsavståendet ska man förklara att man avstår från sitt arv. En skriftlig handling om arvsavstående ska lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Du kan inte göra ett arvsavstående förrän din mor har avlidit.Jämkning av testamenteEtt tredje alternativ för att avstå arv är att om det finns testamente. Bröstarvingar har som nämt alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Om det finns ett testamente till förmån för någon annan som inskränker bröstarvingens rätt till laglott krävs att bröstarvingen som vill få ut sin laglott påkallar jämkning av testamentet (7 kap. 3 § första stycket ÄB).Om din mor i testamente skriver att hela arvet ska gå till din moster istället för till dig och du avstår från att påkalla jämkning av testamentet, kommer arvet fördelas så som det står skrivet i testamentet, vilket innebär att din moster ärver din mors kvarlåtenskap.SammanfattningDu kan antingen göra en arvsavsägelse redan nu där du avsäger dig från ditt arv, vilket resulterar i att din dotter inte ärver i ditt ställe. Ett andra alternativ är att göra ett arvsavstående när din mor avlidit. Det tredje och enligt min mening mest lämpliga alternativet är att du avstår från att påkalla jämkning av ett testamente för att på så sätt inte få ut ditt arv. Testamentet ska förslagsvis vara till förmån för din moster istället för dig.Du kan läsa mer om överlåtelse av arv och avsägelse av arv på Skatteverkets hemsida. Du kan boka tid hos en jurist på Lawline här, för hjälp med att upprätta avtal om arvsavsägelse, eller för att hjälpa din mor att upprätta ett testamente om sådant inte redan finns.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Hur för man över sitt arv till någon annan?

2020-06-29 i Arvsavstående
FRÅGA |Hur för jag över mitt arv till någon annan?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar din fråga så undrar du hur du kan föra över ett arv som du antingen fått eller i framtiden kommer och få till någon annan. Det finns några möjliga lösningar.TestamenteÄr det så att du inte vill ärva av t.ex. en släkting så kan du alltid informera personen så denne t.ex. kan skriva ett testamente där du exkluderas. Är du däremot en bröstarvinge, dvs. barn till den avlidne så har du rätt till din laglott vilket är minst hälften av det som skulle tillfallit dig (7 kap. 1 § ärvdabalken). Om det då t.ex. finns ett testamente där ditt arv ges till någon annan och då inskränker din laglott, ska man i vanliga fall om man anser sig ha rätt till en andel i arvet jämka testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). I ditt fall som jag uppfattar det vill du inte ha något arv och då ska du alltså inte jämka testamentet. I det fallet så går ditt arv över till någon annan person.ArvsavsägelseEtt par andra alternativ om du vill att arvet ska gå till någon annan än dig själv vilket är antingen arvsavsägelse eller arvsavstående. Arvsavsägelse innebär att du frånsäger dig din rätt till arv och blir inte en av dödsbodelägarna. Det ska ske skriftligen hos arvlåtaren vilket betyder att det kan göras medan arvlåtaren fortfarande lever. Är du däremot som jag nämnde ovan en bröstarvinge så får du som huvudregel inte avsäga dig din laglott om du inte får skälig ersättning istället. Om du gör en arvsavsägelse kommer hela din släktgren att tappa sin möjlighet till arv från just denna arvlåtaren (17 kap. 2 § ärvdabalken).ArvsavståendeArvsavstående är en slags överlåtelse av arv då arvtagaren avstår från sitt arv till förmån för någon annan. Den mottagande personen måste vara en av den avlidnes legala arvingar som står näst i tur, t.ex. om du har några barn så kan de få arvet istället. I stort sett så innebär det att arvet kommer fördelas mellan de olika arvtagarna som om den som avstått från arvet hade varit död. Till skillnad från arvsavsägelse kan arvsavstående göras endast efter det att arvlåtaren har avlidit och en skriftlig handling ska lämnas in i till skatteverket i samband med bouppteckningen.GåvaÄr det så att arvlåtaren är avliden och att du redan har fått ett arv så är gåva också en möjlighet, vilket innebär att du helt enkelt ger bort ditt arv till någon annan (1 § lag angående vissa utfästelser om gåva).Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Arvsavstående, arvsavsägelse eller arvsöverlåtelse?

2020-06-28 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Min sambos pappa avled just i Portugal där han levt sina sista år. Där bor också min sambos syster, som i förskott på arv fått en fastighet där. Min sambo och hans syster är överens om att han skall ärva en motsvarande fastighet i Sverige. De ska nu göra en bouppteckning och systern ska då alltså avstå allt i Sverige till förmån för min sambo. Räcker det att göra en bouppteckning med de två dödsbodelägarna och sen att hon genom ett gåvobrev skänker sin del. Utan att hennes arvingar sen kan kräva något i efterhand?Vänliga hälsningar
Edessa Barmousa Altun |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka tillvägagångssätt din sambos syster bör ta för att inte ärva din pappa till förmån för sin bror.AlternativEn arvinge kan göra ett arvsavstående, arvsavsägelse eller arvsöverlåtelse. Arvlåtare kallas den person från vilket arvet härstammar och den med rätt till arvet kallas för arvtagare. Det finns flera sätt att neka arv på olika sätt, vilka leder till olika effekter för arvtagaren och/eller dess framtida arvingar.ArvsavståendeDin sambos syster kan göra ett arvsavstående. Arvsavstående innebär att den som fått ett arv kan välja att avstå från arvet. Arvtagaren får själv välja om hela, en del av eller en andel av arvet ska avstås ifrån.Ett arvsavstående gör man enklast genom att i en skriftlig handling förklara att man avstår från sitt arv. Denna handling ska därefter skickas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.ArvsavsägelseArvsavsägelse är en möjlighet för arvtagaren att avsäga sitt framtida arv. Det framkommer av 17 kap. 2 § Ärvdabalk (hädanefter ÄB) att arvsavsägelse ska ske medan arvlåtaren är i liv antingen genom att avsägelsen sker skriftligen hos arvlåtaren eller genom godkännande av testamente där det framgår att arvtagaren inte ärver något. Detta är viktigt då arvtagare har rätt till sin laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Arvsavsägelse i 17 kap. 2 § ÄB är således ett undantag till berättigandet till laglotten i 7 kap. 1 § ÄB.Vid arvsavsägelse mister arvtagarens barn sin rätt till efterarv, om inget annat bestämts. Detta sker oftast när arvlåtaren fortfarande är i livet, vilket troligtvis inte är möjligt i detta fall.ArvsöverlåtelseArvsöverlåtelse innebär att arvtagaren överlåter sitt arv (eller en del/andel av arvet) mot eller utan ersättning. Detta sker då efter arvet har delats ut till dödsbodelägarna.SammanfattningDå arvlåtaren redan är avliden skulle jag rekommendera er att göra ett arvsavstående där det framgår av en skriftlig handling att arvtagaren avstår arv till fördel för en annan arvtagare. Möjligheten till arvsöverlåtelse finns också, men är lite mer komplicerad än ett arvsavstående.Viktigt att betona vid arvsavstående är att dessa handlingar ska inkomma till Skatteverket för registrering. Jag rekommenderar även att kontakta Skatteverket för fler frågor och hjälp för hur ni bäst går tillväga med handlingar och liknande.Vänligen,

Kan jag avstå mitt arv till förmån för mina barn?

2020-07-09 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej.Undrar om det är möjligt på grund av mina egna ekonomiska skäl att avsäga sig sitt arvet efter sin mor till mina egna barn så de får det istället?
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag förstår din fråga som att du undrar om det är möjligt att göra så att din dina barn får arvet efter din mor istället för dig. Det framgår inte av din fråga om det är så att din mor redan avlidit eller om du undrar för en framtida situation. Jag redogör i svaret i korthet vilka praktiska skillnader det medför, om du tar ställning före eller efter din mors bortgång för att dina barn ska ärva i ditt ställe. Det finns på det här området också en viss begreppsförvirring, som jag helt kort reder ut. Arvsavstående eller arvsavsägelseDet korta svaret på din frågan är ja, det är möjligt. Det kallas för att avstå arvet. Du skriver dock ordet avsägelse i din fråga och det är något helt annat. En arvsavsägelse innebär att du helt lämnar arvet åt övriga arvsberättigade, t.ex. syskon eller testamentstagare eller om ingen annan arvtagare finns, till allmänna arvsfonden. Om du avsäger dig ditt arv kommer du inte heller längre betraktas som arvinge. De bestämmelser som reglerar detta återfinns i huvudsak i ärvdabalkens 17 kapitel, men en hel del regler är också en följd av domstolsavgöranden. Jag uppfattar det som att det är arvsavstående du syftar på. Arvsavstånde före arvlåtarens bortgångOm du vill avstå arvet till förmån för dina barn kan det göras göras både före och efter din mors (arvlåtarens) bortgång. Om det görs efter hennes bortgång kan det göras endera före eller efter bouppteckningen. Om du avstår arvet före hennes bortgång innebär det att när din mor dör så träder dina barn eller – om du är gift och ni har gemensamma barn– din partner i ditt ställe och blir därmed arvtagare. I en sådan situation är arvet också skyddat mot andra som har anspråk riktade mot dig, t.ex. om du gått i konkurs vid tiden för dödsfallet eller om du genomgår en skuldsanering. Arvsavstånde efter arvlåtarens bortgångOm du avstår arvet efter arvlåtarens bortgång kan det göras endera före bouppteckningen (20 kapitlet, Ärvdabalken) eller efter bouppteckningen men innan arvsskiftet (23 kapitlet, Ärvdabalken). Görs det före bouppteckningen innebär det att dina barn blir dödsbodelägare i ditt ställe och att de kommer kallas till bouppteckningen istället för dig. Om du avstår arvet efter bouppteckningen kommer dina barn få arvet i och med arvsskiftet. Görs arvsavståendet efter arvlåtarens bortgång är det också så att det civilrättsligt utgör en gåva och det får därmed inte samma skydd som om det gjorts före. Det innebär alltså att om du genomgår en konkurs eller skuldsanering kan arvsavståendet återkallas eller få andra rättsliga effekter. Krav på skriftligt avstående i vissa situationerFör att kunna åberopa ett arvsavstående vid t.ex. en bouppteckning eller gentemot utomstående som vill invända mot det behöver det också göras skriftligt. Om det görs före arvlåtarens död behöver det ske i ett skriftligt meddelande till arvlåtaren. Görs det efter arvlåtarens död ska det göras senast i samband med bouppteckning eller arvsskiftet. Hoppas det var svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Hur upprättar man en handling för avstående av arv med annan förmånstagare (en son)?

2020-06-29 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Hur upprättar man en handling för avstående av arv med annan förmånstagare (en son)?
Aram Shokor |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid dödsboets bouppteckningsförrättning, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv.Det finns inga formkrav på hur denna avsägelsehandling ska se ut - den bör dock vara tydligt formulerad (och för säkerhets skull daterad och undertecknad). Därefter kommer arvlåtarens egendom fördelas som om den som avsagt sig arvet gått bort innan arvlåtaren, så i ditt fall hade din son stått näst på tur till arvet efter dig. Har du fler barn än ett så tar de lika lott ur den del du skulle fått. Det går inte att välja vem som ska ärva ens lott om man avsäger sig arvet, vad som händer är alltså att den legala arvsordningen avgör vem som ärver den avsagda lotten eftersom den arvingen som avgivit en avsägelsehandling betraktas som död vid fördelningen av kvarlåtenskapen. Om du avsäger dig arvet kommer alltså ditt/dina barn att ärva vad du skulle ärvt, eftersom de är näst på tur enligt arvsordningen. Jag hoppas detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om det finns någonting som är oklart eller om du skulle ha fler frågor.

Hur formulerar jag ett dokument där jag vill avsäga mig ett arv?

2020-06-29 i Arvsavstående
FRÅGA |Hur formulerar jag ett dokument där jag vill avsäga mig ett arv?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om arvsavsägelse Bestämmelser om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB). I 17 kap. 2 § ÄB stadgas att en arvinge har rätt att avsäga sig sin rätt till arv. En sådan avsägelse ska göras i ett skriftligt avtal med arvlåtaren, se 17 kap. 2 § 1 st ÄB En arvinge som på detta sätt avsagt sig sin rätt till arv är inte längre en arvinge. Arvingen kan inte bestämma vem som ska gå in i hans eller hennes ställe. Den del av kvarlåtenskapen som skulle ha tillfallit arvingen fördelas då som om arvingen avlidit före arvlåtaren. En avsägelse av detta slag gäller även arvingens avkomlingar, om inget annat framgår av avtalet eller omständigheterna i övrigt, se 17 kap.2 § 3 st ÄB. Hur ska arvsavsägelsen formuleras? Som ovan sagts måste en avsägelse av arvsrätten göras skriftligen hos arvlåtaren, se 17 kap. 2 § 1 st. ÄB. Det enklaste sättet att göra en arvsavsägelse på är att göra en anteckning på ett befintligt testamente, där den arvsberättigade godkänner att denna inte kommer att få ärva något. Om det inte finns något testamente upprättat är det tillräckligt att i ett dokument undertecknat av arvingen och arvlåtaren skriva att arvingen avsäger sig sin rätt till arv. Observera att personer under 18 år inte kan avsäga sig sitt arv, se 17 kap. 2 § 2 st.Mvh

Hur man avsäger sig sitt arv

2020-06-25 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur man går till väga för att AVSÄGA SIG SOM DÖDSBODELÄGARE?Vill inte ha något arv eller ha att göra med begravning, tömma lägenhet osv.Har inte träffat min mor på 7 år och väldigt sällan haft kontakt pga många olika orsaker. Hon har bara varit en mamma "på pappret".
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns en skillnad mellan att avsäga sig arvet innan och efter dess att din mamma avlidit, genom att avsäga sig sitt arv så kommer man inte heller bli en dödsbodelägare. Jag kommer därför i mitt svar till dig först säga hur man går till väga för att avsäga sig arvet innan din mor har avlidit respektive avsäga sig det efter hon har avlidit. Hur man avsäger sig arvet innan mamman har avlidit:Man kan alltså avsäga sig sitt arv medan arvlåtaren är vid livet. Man gör detta genom ett skriftligt avtal med arvlåtaren, alltså du måste göra detta med din mamma (17 kap. 2 § ärvdabalken). Så fort du har skrivit detta avtal med din mor är du inte en arvinge längre. Viktigt att komma ihåg är däremot att du inte kan bestämma vem som kommer i ditt ställe, utan den del som du skulle fått delas istället mellan de andra arvingarna. Dina eventuella barn kommer alltså inte få något arv om du och din mor inte avtalar om det (17 kap. 2 § stycke 3 ärvdabalken). Hur man avsäger sig arvet efter din mamma har avlidit:En arvinge kan alltid också avsäga sig sitt arv efter det att arvlåtaren har avlidit. Om hur man gör detta finns dock inte reglerat i lag. Men man får tala om för dödsbodelägarna att man inte längre vill vara en arvtagare, där man intygar i bouppteckningen att man faktiskt avstår från arvet. Om man avsäger sig sin rätt till arv så är man inte längre dödsbodelägare. I ditt fall måste du därför avsäga dig din rätt till arvet för att avstå från att vara både dödsbodelägare och inblandad i en uppdelning av arvet. För mer information rekommenderar jag dig starkt att besöka skatteverkets hemsida om just avsägelse av arv. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att allt löser sig för dig! Vänligen,