Vad händer om den efterlevande maken väljer att avstå arvet?​

2020-01-17 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej, En familj bestående av ett gift par med två gemensamma barn. Om en av makarna går bort ärver den andra maken/makan den avlidnas egendom med fri förfoganderätt.Vad händer om den den avlidna väljer att skriftligen avstå från sitt arv, vem ärver då?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).Precis som du skriver i din fråga så är utgångspunkten att makar ärver varandra (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Makarnas gemensamma bröstarvingar har då rätt att få ut arvet i form av ett efterarv först när den efterlevande maken har gått bort (2 kap. 1 § samt 3 kap. 2 § ÄB).Vad händer om den efterlevande maken väljer att avstå arvet? Detta är utgångspunkten men det finns även förutsättningar som kan göra att arvskiftet förändras. En av dessa är om den efterlevande maken väljer att avstå från arvet. Att göra ett arvsavstående finns inte reglerat i lagen men innebär att man avstår arvet till förmån för sina egna arvingar. Eftersom den efterlevande maken i detta fallet har gemensamma barn med den avlidne så har de en lagstadgad rätt till arv (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om den efterlevande maken väljer att avstå arvet kommer makarnas gemensamma barn att få ut denna andel direkt och inte i form av ett efterarv. Vad händer om den efterlevande maken väljer att avsäga sig arvet?Utöver ett arvsavstående så är det också möjligt att avsäga sig arvet (17 kap. 2 § ÄB). Om en make väljer att avsäga sig sin rätt till arv så ska detta göras skriftligt innan arvlåtaren går bort och kan inte göras i efterhand vid arvskiftet. Skulle en av makarna välja att avsäga sig arvet så kommer makarnas gemensamma barn att få ut sitt arv direkt då de står näst på tur i arvsordningen som bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). I övriga fall när en arvinge avsäger sig sin rätt till arv så klipps även dennes bröstarvingars rätt till arv. I detta fallet blir det dock annorlunda eftersom bröstarvingarna ärver den avlidne maken. Det faktum att den efterlevande maken valt att avsäga sig arvet får alltså ingen betydelse för deras rätt att få ut arvet i detta fallet. SammanfattningOm den efterlevande maken väljer att avstå eller avsäga sig sin rätt till arv så kommer parets gemensamma barn att få ut sitt arv direkt. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Vänligen,

Kan man lämna ett dödsbo?

2019-12-22 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan man lämna ett dödsbo som man är dödsbodelägare i. Jag vill varken svara ja eller nej vid arvsskiftet utan jag vill passa.
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! För att ändra din status som dödsbodelägare och "lämna" dödsboet kan man gå till väga på två sätt. Antingen genom en arvsavsägelse som görs skriftligen innan arvlåtaren har gått bort (detta gäller då inte i ditt fall). Det andra sättet som kan fungera i din situation är ett arvsavstående. Detta kan göras först efter att arvlåtaren avlidit. Avståendet ska vara skriftligt och lämnas in till skatteverket i samband med bouppteckningen skickas in. Du borde alltså kunna upprätta ett arvsavstående där du uttrycker din vilja att inte ha något att göra med arvet och att du önskar avstå. Du måste sedan se till att det skickas in senast med bouppteckningen, antingen via de andra dödsbodelägarna eller om de tar hjälp av en begravningsbyrå/jurist exempelvis. Om du inte svarar kommer de försöka kontakta dig och kalla dig då du som dödsbodelägare måste ge ditt samtycke till allt som sker angående hanteringen av dödsboet samt underskriften till bouppteckningen. De andra delägarna får inte ta något beslut utan dig eller ditt samtycke. Om du inte vill ta del av arvet alls eller ha något med det att göra kan jag råda dig till att göra ett arvsavstående. Om du vill ha del av arvet men inte vill säga något hade du kunnat ge en fullmakt till de andra dödsbodelägarna via en jurist att ta samtliga beslut och skriva under utan dig. Med vänliga hälsningar

Skyldighet att avstå arv?

2019-12-16 i Arvsavstående
FRÅGA |Mina föräldrar har skrivit ett testamente där jag och min bror ärver hälften var efter båda deras bortgång. Vi är deras enda barn. Nu vill min bror att jag ska ge upp hälften av mitt arv till förmån för hans barn. Jag har inga barn och tycker inte att det är riktigt att jag ska få mindre för att jag inte har några barn. Mina föräldrar går på min linje men det har tyvärr blivit en konflikt.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Detta låter onekligen lustigt. Enligt lag har du möjlighet, men absolut ingen skyldighet att avstå från hälften av ditt arv till förmån för dina brorsbarn. Arvet efter dig kommer i första hand tillfalla din bror, förutsatt att dina föräldrar är avlidna (2 kapitlet 2 § Ärvdabalken). När din bror sedan avlider, eller om han avlider innan dig så tillfaller ditt arv hans barn (2 kapitlet 1 och 2 §§ Ärvdabalken). Ditt arv kommer förr eller senare ändå hamna hos hans barn, varför jag inte ser poängen av er konflikt. Det ovan nämnda gäller inte fullt om du är gift eller om du väljer att testamentera bort arvet efter dig. Familjekonflikter som denna är sällan något som kan lösas rent juridiskt. Så mitt råd är att inte avstå från ditt arv, men att upplysa din bror om att hans barn ändå kommer att få ärva dig förutsatt att detta är din vilja. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar. Hälsningar,

Arvsavstående

2019-11-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Behöver man formalisera ett arvsavstående? I detta fall fördelas delar av arvet till mina barn, efter att bouppteckningen är klar. I mina föräldrars inbördes testamente står det dessutom att arvet ska vara enskild egendom.
Anna Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer nedan förklara mer om vad det innebär med arvsavstående och att arvet är enskild egendom.Vad innebär ett arvsavstående?Arvsavstående innebär att du avstår från ditt arv till fördel för dina arvingar, i detta fallet dina barn. Dina barn får då dela lika på den andel som du avstår ifrån. Man kan välja att avstå från hela arvet, eller delar av det.Hur avstår man från sitt arv?Ett arvsavstående kan endast göras efter att dina föräldrar gått bort. Det finns inga särskilda bestämmelser kring hur det ska ske, men för tydlighetens skulle rekommenderar jag att du gör detta skriftligen. Detta skickas sedan in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.Enskild egendomDå testamentet anger att arvet ska vara enskild egendom, kommer det dina barn ärver i ditt ställe bli deras enskilda egendom. Detta innebär att de äger det på egen hand och en eventuell make får till exempel inte del av det vid en eventuell skilsmässa.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Möjligheterna att avstå makes eftermäle till förmån för eget barn beroende på om barnet även är den avlidne makens barn

2020-01-06 i Arvsavstående
FRÅGA |Undrar om man kan göra en arvsavsägelse efter att min man gått bort till förmån för min son ?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om arv regleras huvudsakligen av ärvdabalken – ÄB.Vid en makes bortgång tillfaller typiskt sett hela eller delar av dennes eftermäle den efterlevande maken. Den efterlevande maken får disponera egendomen fritt, sånär som på att det är otillåtet att skänka bort egendomen. I strikt mening är det nämligen så att efterlevande makar inte ärver varandra, utan att eftermälet tillfaller maken med fri förfoganderätt (3 kap 1 § ÄB). Det är av två skäl viktigt att hålla isär arv och att få egendom med fri förfoganderätt:1. Arv innebär full äganderätt, medan fri förfoganderätt inte gör det. När man själv går bort tillfaller egendom som man ärvt ens arvingar, medan egendom som man fått med fri förfoganderätt tillfaller den först avlidne makens arvingar, närmare bestämt barn, barnbarn, föräldrar, syskon, far- och morföräldrar, mor- eller farbröder, mostrar eller fastrar (2 kap 1–3 § och 3 kap 5 § ÄB). 2. Egendom som man mottagit med fri förfoganderätt får inte skänkas bort. Eftersom man har äganderätt till ärvd egendom disponerar man denna egendom fullt fritt, och kan således även skänka bort den.Jag förstår det mellan raderna som att din son inte också är din mans son. Eftersom man när man får egendom med fri förfoganderätt varken äger egendomen eller tillåts skänka bort den, är det således inte tillåtet att avstå sådan egendom till förmån för sina egna barn, om det inte också är den avlidne makens barn. Om din son däremot även är din mans son kommer egendomen om du avstår från att ta emot den trots allt att tillfalla honom, om än på den grunden att han är arvinge till din man.Vänligen,

Avsägelse av arv från förälder

2019-12-20 i Arvsavstående
FRÅGA |https://lagen.nu/1958:637#K17P2S1Hej! Jag har en förälder som inte varit aktivt deltagande i mitt liv sedan 12 års ålder. Vi har ingen kontakt för nuvarande och jag tänker mig inte ha det i framtiden heller. Det jag funderar över är att avsäga mig mina rättsliga skyldigheter gentemot honom av den händelse att han skulle gå bort. Jag vill alltså avsäga mig mina arvsrättliga aspekter och frånsäga mig mina skyldigheter. Jag har ingen önskan av att vare sig ärva något eller behöva innefatta mig vid en eventuell bouppteckning etc. Hur bör jag gå tillväga?
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om huruvida det går att avsäga sig sin arvsrätt från en förälder. Reglerna rörande detta finns i 17 kap. ärvdabalken (ÄB). Det går att avsäga sig sin arvsrätt skriftligen (17 kap. 2 § första stycket ÄB). Detta kan göras genom att du godkänner och signerar ett testamente som arvlåtaren skrivit där det står att du vill avsäga dig din arvsrätt. Det måste tydligt framgå att det avser en avsägelse av arv. Det går även att avsäga sig arvet skriftligen på andra sätt om det även där framgår tydligt att du vill avsäga dig arvet. För att kunna avsäga sig sin rätt till arv måste man också ha fyllt 18 år (17 kap. 2 § andra stycket ÄB).Eftersom det är ett arv från en förälder din fråga handlar om så har du som bröstarvinge (barn till den avlidne) alltid rätt att få ut din laglott trots att du har avsagt dig arvet, om du inte tidigare har fått skälig ersättning för denna (17 kap. 2 § första stycket ÄB).Viktigt att veta är att om du avsäger dig din till rätt till arv gäller det även för dina arvingar, det vill säga de kan inte heller få ut något arv från personen (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Viktigt att veta är också att det inte går att återkalla en avsägelse av arv. Det går alltså inte att ångra sig när det väl är gjort.Du kan också välja att avstå från ditt arv. Detta skiljer sig mot att avsäga sig sin rätt till arv på det sättet att arvet då går till dina arvingar istället för dig själv. En av skillnaderna mellan arvsavsägelse och arvsavstående är också att en arvsavsägelse måste göras medan arvlåtaren fortfarande lever medan en arvsavståelse kan göras även efter att personen har dött. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan arvsavståelse och arvsavsägelse?

2019-11-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Vad är skillnaden mellan arvsavstående och arvsavsägelse?Vad är lämpligast att använda i detta fallet?En far har dött och han har två barn. Barnen vill att en av dem ska ärva allt. Detta beror på att det ena barnet har en problematik där arvet kan vara till nackdel för denne.Tacksam för svar!
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arvsavsägelse kan endast göras medan arvlåtaren fortfarande lever och innebär att personer avsäger sig sitt framtida arv. Sådan avsägelse måste göras skriftligen och kan ske genom godkännande av testamente (17 kap. 2 § ärvdabalken). Det framgår i din fråga att arvlåtaren har avlidit, vilket medför att en arvsavsägelse inte kan göras. Istället kan personen göra ett arvsavstående.Ett arvsavsående görs nämligen efter arvlåtarens bortgång och innebär att personen avstår från sitt arv. För att avståendet ska få sakrättsligt skydd (dvs. hindra utmätning av personens del av arvet) måste personen underrätta dödsboet om sitt avstående innan arvskiftet verkställs. Det kan med fördel göras redan vid bouppteckningsförrättningen, även om alla dödsbodelägare inte är närvarande, men måste då skrivas in i bouppteckningshandlingen (se NJA 1993 s 34.)Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur går jag till väga för att avsäga mig arvet efter min pappa?

2019-11-29 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej, Jag har sen många år tillbaka inte haft någon kontakt med min biologiska pappa. Jag vill avsäga mig eventuellt arv från honom. Hur går jag till väga? Med vänliga hälsningar
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag vill börja med att förtydliga att det finns olika sätt att gå till väga om man inte vill ta emot ett arv. Jag kommer i mitt svar främst att redogöra för arvsavsägelsen och arvsavståendet, vilka skiljer sig åt. För att finna de svar vi söker får vi bland annat gå in i Ärvdabalken (ÄB). Allmänt om arvInnan vi hoppar direkt in på arvsavsägelsen och arvsavståendet så tänkte jag förklara några av grundläggande begrepp som finns inom arvsrätten. Du är inledningsvis en så kallad "bröstarvinge" efter din pappa, i egenskap av att vara hans barn. Huvudregeln är att bröstarvingar alltid ärver i första hand och detta dessutom görs i lika stora delar (ÄB 2 kap 1 §). Det är dock möjligt att på olika vis reglera ett arv och därmed även inskränka på en bröstarvinges arvsrätt. En bröstarvinge har dock alltid rätt till minst sin laglott, vilken består av halva "den ordinarie" arvslotten (ÄB 7 kap 1 §). Vad innebär en arvsavsägelse?En arvsavsägelse äger rum innan det att din pappa har gått bort och innebär i regel att du avtalar bort hela din arvsrätt. Du räknas då alltså inte längre som din pappas arvinge. Vad du dock måste vara medveten om är att en arvsavsägelse resulterar i att även dina arvingar förlorar rätten till arvet efter din pappa, och att en arvsavsägelse inte går att ta tillbaka i ett senare skede. Om vi återkopplar till det här med laglotten, så har du som bröstarvinge vid en arvsavsägelse alltid rätt till din laglott förutsatt att du inte har fått skälig ersättning för denna. Detta skulle exempelvis kunna ske genom en gåva eller ett förskott på arv. Även om du personligen inte har fått någon skälig ersättning för laglotten, så är du ändå bunden av arvsavsägelsen förutsatt att exempelvis din make/maka eller avkomlingar har blivit tilldelade egendom som motsvarar laglottens värde. Om du vid din pappas bortgång dock inte har fått någon ersättning för laglotten så har du ändå rätt att då ut denna då (trots arvsavsägelsen) - men detta avser alltså bara en rätt och inte ett tvång (ÄB 17 kap 2 §). Hur går det till?En arvsavsägelse görs i ett skriftligt avtal med din pappa. Avtalet måste alltså vara skriftligt och det ska allra helst uttryckligen framgå att du har för avsikt att avsäga dig ditt arvet efter din pappa. Annars kommer en tolkning av avtalet att behöva göras och avsägelsen kommer endast att vara giltig om det av omständigheterna är uppenbart att du hade för avsikt att avsäga dig ditt arv. Det är även möjligt att genomföra en arvsavsägelse genom att godkänna ett testamente efter din pappa. Det ska dock tydligt framgå att det rör sig om just en arvsavsägelse (ÄB 17 kap 2 §). Vad innebär ett arvsavstående?Ett arvsavstående kan genomföras efter det att din pappa har gått bort - mer specifikt tills dess att arvskiftet har ägt rum. Du kan då avstå från hela eller delar av arvet till förmån för dina egna arvsberättigade arvingar. De får då ta del av arvet som om du hade avlidit före din pappa (ÄB 2 kap 1-3 §). Ett arvsavstående är bindande enligt civilrättsliga regler. Hur går det till?Arvsavståendet är inte reglerat i lag och det tycks inte finnas några särskilda formkrav för hur detta ska se ut. Jag skulle dock vilja ge dig rekommendationen att detta sker skriftligen och att en viljeförklaring tydligt framgår av texten. Det måste alltså vara uppenbart att du önskar göra ett arvsavstående efter din pappa. Handlingen ska sedan skickas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.Avslutande ordJag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig med din fråga. Om du skulle vilja ha hjälp med att skapa dessa handlingar och se till så att de är juridiskt korrekta så skulle jag rekommendera dig att vända dig till Lawlines duktiga jurister. Det går givetvis också bra att ställa en ny fråga. Lycka till!Med vänliga hälsningar,