Ärver man skulder som föräldrarna var skyldiga att betala?

2020-10-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Min far gick bort 2011 och min mor tidigare i år. Mina föräldrar var inte gifta och vi barn krävde ingenting av arvet när far dog. När min mor dog täckte inte tillgångarna kostnaderna så vi fick igenom en dödsboanmälan.Nu fick vi dödsbodelägare en räkning efter vår far som de menar att min mor skulle ha betalt, men när hon inte gjorde det blir vi nu skyldiga att betala. Det låter orimligt att vi tar över ett betalningsansvar som min mor hade. Vad gäller?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.När det kommer till skulder från den avlidne är huvudregeln i svensk rätt att man inte ärver skulder. Vad som istället sker är att skulden drivs in från dödsboet. Finns det inga tillgångar alls i dödsboet, stannar man här. Man blir alltså som dödsbodelägare inte personligt ansvarig för skulden. Utifrån den information du har angett i frågan tolkar jag det som att skulden i fråga ursprungligen tillhör din pappa, och att när han dog så avstod du från ditt arv efter honom, tills det att din mamma gick bort. När din mamma väl gick bort fanns det inga tillgångar i dödsboet. Alltså kan man inte göra dig och andra dödsbodelägare personligt ansvariga för en skuld som de påstår sig att din mamma skulle betalat. Det hade varit en annan juridisk angelägenhet ifall du uppgav att det fanns tillgångar i dödsboet och att dessa redan har tilldelats er dödsbodelägare. Dessvärre hade jag behövt mer information om skulden ifråga och om tillgångarna i dödsboet.Du kan läsa mer om detta på Kronofogdens hemsida. Om du fortfarande känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Risker och innebörd av arvsavstående

2020-10-04 i Arvsavstående
FRÅGA |Min mor har gått bort men det finns inget testamente. Hon har pengar på ett sparkonto som jag och mina 2 syskon ska dela på men jag har skulder på kronofogden. Hur ska jag göra så de inte tar min del.
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör vilka möjligheter det finns för dig som skuldsatt att inte bli av med värdet av ditt arv vid en eventuell utmätning. Då din mor beklagligen har avlidit är den enda möjligheten såvitt jag ser att göra ett arvsavstående. Jag råder dig dock att vara försiktig med att göra ett avstående, varför förklarar jag nedan.Kan arv utmätas?Kronofogdemyndigheten har vid utmätning rätt att ta egendom som tillhör den skuldsatta, vilket även inkluderar arv (4 kap. 2 § Utsökningsbalken). Innebörden av arvsavsåendeArvsavstående som sker efter dödsfallet regleras inte i lag så som avsägelser innan dödsfallet. Att avstå från sitt arv innebär att du inte längre är dödsbodelägare. Din del av arvet fördelas då istället till dina närmsta arvtagare, vilket i ditt fall borde vara dina barn eller syskon. Ett avstående ska antecknas i bouppteckningen tillsammans med din underskrift. Viktigt är att arvsavståendet sker innan arvsskiftet (dvs. innan egendomen fördelas mellan arvtagarna) annars kan avståendet betraktas som en gåva vilken kronofogdemyndigheten är behöriga att ta tillbaka. Risk med arvsavståendeDet finns en risk om man som skuldsatt avstår sitt arv. Möjligheten finns nämligen att dina borgenärer kan polisanmäla dig för brottet oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § Brottsbalken). Risk att du blir fälld för brott föreligger främst i fall så du är nära obestånd. Obestånd innebär att du är oförmögen att betala dina skulder och att den betalningsförmågan inte är kortsiktig. Jag vill därför starkt rekommendera dig att kontakta en jurist innan du företar ett arvsavstående. Förslagsvis kan någon av Lawlines duktiga jurister hjälpa till, boka tid här.Lycka till! Hälsningar,

Kan man göra ett arvsavstående efter dödsfallet?

2020-09-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan jag via avtal med någon göra ett arvavstående från tidigare avlidna släktingar (farfar, farmor, farbroder) etc där arvskifte aldrig utförts och innan avskifte genomförs? Farfar dog 10955, farmor 1077, farbror 1997 och inte i något bo har arvskifte genomförts. Hur ska ett sådant avtal se ut i så fall? Kan ni hjälpa?
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).Vad innebär ett arvsavstående?Som du säger finns det möjlighet att göra ett arvsavstående. Ett arvsavstående innebär helt enkelt att arvet vid arvsskiftet fördelas på samma sätt som om du har avlidit, och att det därmed förs vidare (2 kap. 2 § ÄB). Vanligtvis görs detta därför till förmån för exempelvis arvtagarens egna barn.BouppteckningInnan ett arvskifte sker ska bouppteckning förrättas. Det ska som utgångspunkt göras inom 3 månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). Med tanke på att alla 3 dödsfall inträffat för mer än 20 år sedan uppfattar jag din fråga som att bouppteckning redan gjorts. När kan ett arvsavstående göras?Ett arvsavstående kan göras efter dödsfallet, men det ska ske innan bouppteckningen. Detta beror på att det annars är du och inte den du vill ska ärva som står som arvtagare. Det är på så sätt, dessvärre, för sent för din del att ändra själva arvskiftet. Däremot är det naturligtvis ingenting som hindrar dig från att föra vidare arvet själv efter du ärvt. Du är i vilket fall naturligtvis välkommen att höra av dig till Lawlines juristbyrå för mer ingående rådgivning. Jag hoppas du fick svar på det du undrade.Vänligen,

Undvika att arv blir föremål för utmätning

2020-09-13 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan jag avsäga mig arvet från mina föräldrar så att det istället går vidare till mina barn.Så att inte kronofogden tar det om man har skulder. Att mina barn får min del av arvet? Mvh
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Dessutom blir Utsökningsbalken (UB) aktuell gällande frågan vilken egendom Kronofogden får utmäta.Möjlighet att skydda arv från utmätning Som huvudregel ska egendom man fått genom arv ingå i Kronofogdens utmätning (4 kap 2 § UB). Det finns dock ett undantag som kan vara till din fördel. Arv kan nämligen förvärvas med villkoret att egenomen inte får överlåtas, vilket innebär att det inte heller kan bli föremål för utmätning (5 kap 5 § UB). Du behöver alltså inte nödvändigtvis avsäga dig eller avstå ditt arv från dina föräldrar för att egendomen inte ska utmätas. Detta kräver att dina föräldrar före sin död upprättar ett testamente där de anger att ditt arv inte får överlåtas. Detta innebär dock att du inte kan göra dig av med arvet genom exempelvis gåvor. Möjlighet att låta dina barn ärva dina föräldrarOm du hellre vill att dina barn ärver är detta också ett möjligt tillvägagångssätt. Du kan då antingen avsäga dig din arvsrätt, eller avstå din arvslott. Avsäga dig din arvsrättDet första alternativet är att du avsäger dig din del av det framtida arvet. Detta ska i regel göras under tiden dina föräldrar är vid liv. Dina föräldrar får då skriva ett testamente där det framgår att dina barn ska ärva din del. Det krävs då att du skriftligen godkänner detta testamente (17 kap 2 § ÄB).Avstå arvslottDet andra alternativet är att du avstår din arvslott. Detta kan du göra först när någon av dina föräldrar avlidit. Dina barn får då dela på den delen du annars skulle ha ärvt (2 kap 2 § ÄB). Även detta måste göras skriftligt, senast i samband med att bouppteckningen registreras hos Skatteverket.SammanfattningDu har alltså tre möjligheter att förhindra att dina föräldrars arv utmäts. 1) Det första alternativet är att dina föräldrar i sina testamenten villkorar din ditt arv med ett överlåtelseförbud.2) Det andra alternativet är att du avsäger dig din arvsrätt genom att godkänna ett testamente som dina föräldrar har skrivit där det framgår att dina barn ska ärva istället för dig.3) Slutligen kan du, efter att dina föräldrar har avlidit, välja att avstå din arvslott.Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Om du känner att du behöver vidare hjälp skulle jag råda dig att kontakta våra jurister. Du kan boka tid här: https://lawline.se/bokaVänliga hälsningar

Arvsägelse av rätt till arv m.m.

2020-10-19 i Arvsavstående
FRÅGA |Mamma gammal (M), fullt klar mentalt, vill ge barnbarn( F ) bostadsrätt värd 2.400.000:- som gåva mot vederlag på 600.000:- . Två barnbarn finns ( A) , det är jag, samt ( B)Jag ( A ) vill bara ha några personliga saker utan värde i arv. ( B) ska få 600.000:- vilket är ungefär laglott. ( ( M ) har endast mindre summor utöver bostadsrätt. ( B ) kommer inte att tycka detta är bra, ( B ) har förväntat sig mer. Kan man genomföra gåvan utan att informera ( B ) , att efter gåvan finns inte mycket kvar och sen informera ( B ) att gåva givets men att ( B ) har 600.000:- att få mot avsägelse av arv.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag förstår inte säkert vem den avsedda mottagaren "F" i din fråga avser då vederbörande benämns "barnbarn( F )" trots att du senare anger att det bara finns två barnbarn, benämnda A och B. Jag kommer i mitt svar utgå från att mottagaren är någon annan än du och personen B. Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB). Utredning Enligt 7 kap. 1 § ÄB har bröstarvingar gemensamt rätt att ärva hälften av den totala kvarlåtenskap som arvlåtaren efterlämnar, så kallad laglott. Rätten till laglott aktualiseras dock först vid arvlåtarens bortgång, vilket innebär att egendom som arvlåtaren frånhänt sig innan dess inte omfattas av rätten till laglott. I 6 kap. 1 § ÄB framgår att gåvor som bröstarvingar mottar under arvlåtarens livstid ska betraktas som förskott på arv, och därmed avräknas från vederbörandes arvslotter, om annat inte anges samt att gåvor till andra arvingar än bröstarvingar endast ska betraktas som förskott på arv om detta föreskrivits eller måste antas ha varit avsett då gåvan genomfördes. Det framgår av 17 kap. 2 § ÄB att en arvinge kan avsäga sig rätten till arv genom att godkänna ett testamente eller upprätta en separat handling av denna innebörd. I båda fallen bör dock tydligt framgå att det rör sig om en avsägelse av rätten till arv. En bröstarvinges arvsavsägelse saknar dock verkan avseende vederbörandes laglott om inte skälig ersättning utgått. I ditt nu aktuella fall kan vi konstatera att varken du eller personen B är bröstarvingar till M då detta begrepp endast innefattar barn till henne. Därmed har ni inte heller någon rätt till laglott vid hennes frånfälle. Även om ni skulle haft det, eller om hon har några barn i livet, påverkar detta dock inte hennes möjlighet att skänka bort sin bostadsrätt till den hon vill. Om bostadsrätten skänks till någon av hennes arvingar kan den komma att betraktas som förskott på arv beroende på omständigheterna; detta kan hon dock kontrollera genom att ange att det inte varit hennes avsikt. Med andra ord är det enligt min uppfattning fullt möjligt för M att skänka bostadsrätten till den hon vill oberoende av hennes övriga arvingars inställning till saken. Skulle M vilja att en viss del av hennes kvarlåtenskap ska tillfalla B är det enligt min uppfattning möjligt att såsom du beskrivit låta B avsäga sig sin rätt till arv efter M samtidigt som M skänker en viss summa till B. Skulle B motsätta sig detta finns en mängd andra tänkbara lösningar, exempelvis att M testamenterar motsvarande summa till B och resten av sin kvarlåtenskap till någon annan. HandlingsplanJag har svårt att ge dig en konkret rekommendation utan närmare insyn i fallet. Jag kommer ringa dig imorgon, tisdag den 20/10, 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Kan man avsäga sin rätt till arv?

2020-10-01 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan ett skuldsatt barn avsäga sig arv från sina föräldrar och hur skall det i så fall gå till?
Hampus Lagerquist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ArvsavståendeEn arvinge har rätt att avstå från sin rätt till arv både om arvet följer av ärvdabalken eller om det följer av testamente, (17 kap. 2 § ärvdabalken). Vad innebär ett arvsavstående?Ett arvsavstående innebär att en person som egentligen har rätt till arv enligt ärvdabalken eller testamente frivilligt avsäger sig rätten att ärva. Ett arvsavstående sker efter att arvlåtaren gått bort. När en arvtagare väljer att göra ett arvsavstående kommer arvet att fördelas som om arvtagaren avlidit och även detta görs i enlighet med reglerna om arvsrätt i ärvdabalken, (2 kap. 2 § ärvdabalken). Formkrav för arvsavstående För att ett arvsavstående ska vara giltigt krävs det att det ska göras skriftligt, det ska signeras av arvtagaren som vill avstå från sitt arv och det ska ske efter att arvlåtaren gått bort. Det skriftliga arvsavståendet ska lämnas in senast i samband med att bouppteckningen registreras hos skatteverket, (17 kap. 2 § ärvdabalken). Är det lagligt att göra ett arvsavsåtende för en skuldsatt arvinge?Det borde inte innebära några problem att göra ett arvsavstående även om man är skuldsatt. Det är dock mycket viktigt att ett arvsavstående sker innan arvet fördelas mellan arvingarna i samband med arvlåtarens död, man brukar kalla detta för arvskifte. Sker arvsavståendet efter arvskiftet kan det istället betraktas som en gåva vilket innebär att kronofogden har en möjlighet att begära att gåvan ska återgå till din mans bror och den kan sedan utmätas. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,

Hur avskriver jag mig arvsrätt från en förälder?

2020-09-15 i Arvsavstående
FRÅGA |Hur avskriver jag mig arvsrätt från en förälder? Kan ni hjälpa till med det isf?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken.Det krävs en arvsavsägelse för att avsäga sig arvsrättenFör att avskriva dig din arvsrätt måste du göra en arvsavsägelse. En arvsavsägelse ska göras skriftligt hos arvlåtaren. Arvsavsägelsen kan göras genom att arvingen tecknar ett godkännande om arvsavstående på arvlåtarens testamente (17 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken). Arvlåtaren är i denna situation din förälder och du är arvingen. Det krävs därmed att du skriver ett godkännande om arvsavsägelse i din förälders testamente för att avsäga dig sin arvsrätt. För att undvika missförstånd bör det vara tydligt att godkännandet på testamentet avser en avsägelse av din rätt till arv.När du gjort en arvsavsägelse betraktas du inte längre som arvinge till din förälder. Det innebär också att i det fall du har barn, att dina barn inte heller har rätt till arv från din förälder (17 kap. 2 § 3 st. ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp med att göra en arvsavsägelse kan du kontakta Lawlines jurister.Med vänlig hälsning,

Vad skriver jag i bouppteckning vid arvsavsägelse?

2020-08-31 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag vill avsäga mitt arv efter min pappa så att mina barn får det istället.. vad skriver jag på bouppteckningen?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kan man avstå sitt arv?Det finns inga hinder mot att avsäga sig sitt arv. Om du vill avstå ditt arv till förmån för dina närmsta legala arvingar kan du göra ett arvsanstående. Det finns olika sätt att avstå från arv, men om du vill avstå ett arv till förmån för din son kan du göra ett arvsavstående. Hur avstår man sig sitt arv?Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid dödsboets bouppteckningsförrättning, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv.Det finns inga formkrav på hur denna avståendehandling ska se ut - den bör dock vara tydligt formulerad (och för säkerhets skull daterad och undertecknad). Därefter kommer arvlåtarens egendom fördelas som om den som avsagt sig arvet gått bort innan arvlåtaren, så i ditt fall hade dina barn stått näst på tur till arvet efter dig. Har du fler barn än ett så tar de lika lott ur den del du skulle fått. Om du avstår dig arvet kommer alltså ditt/dina barn att ärva vad du skulle ärvt, eftersom de är näst på tur enligt arvsordningen.Jag hoppas detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om det finns någonting som är oklart eller om du skulle ha fler frågor.