Hur avstår man sitt arv till förmån för sin son?

2019-09-09 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag vill avstå från mitt arv efter min farsa och låta min son ärva. Hur ska jag göra?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om avsägelse, avstående och överlåtelse av arv regleras i ärvdabalken (1958:637). Avstående av arv regleras i ärvdabalken 17 kap. 2 §.Avstående av arv betyder du låter din bröstarvinge, dvs. din son, ärva i ditt ställe.I ovannämnda paragraf finns det formkrav för att avståendet av arvet ska vara giltig. Avstående av arv kan ske på två olika sätt. Det ena sättet är att upprätta ett dokument där du skriver att du avstår från din pappas arv. I lagen står det inte mer specifikt hur ett eventuellt dokument ska se ut, men det viktigaste är att det framgår av dokumentet att du vill avstå från arvet. Att avstå från arv kan man lätt förväxla med s.k. avsägelse av arv, vilket betyder att någon står över sig arvet utan att någon av ens arvingar får ärva i ens ställe. Arvet fördelas alltså med en arvsberättigad mindre. Ett datum och en underskrift är också att rekommendera så att det tydliggörs att det är just du som avstår arvet och ingen annan.Den andra möjligheten för arvsavstående är att godkänna ett testamente där kvarlåtenskapen fördelas till förmån för en annan arvtagare eller testamentstagare. Exempelvis att du godkänner ett testamente din pappa har upprättat till förmån för en organisation, arvtagare eller liknande.För att avstå från ditt arv kan du alltså antingen godkänna ett testamente eller upprätta ett eget dokument som säger att du avstår ditt arv till förmån för din son. Du kan även informera arvtagarna om detta, men det är inget krav enligt lagen. Behåll sedan avståendet som bevisunderlag inför arvsfördelningen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Du kan avsäga dig din arvsrätt och låta dina barn ärva istället

2019-08-13 i Arvsavstående
FRÅGA |HejJag skulle vilja avstå mitt arv från mina föräldrar. Men jag vill att mina barn ska få ärva min lott.Hur går jag enklast vidare med detta? Båda mina föräldrar är i livet idag, men vi har ingen kontakt med varandra.
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga! Relevanta regler finns i ärvdabalken.Avsäga sig sin arvsrätt Du kan avsäga dig din rätt till arv mot dina föräldrar genom att skicka ett brev (skriftligt) där du avsäger dig rätten (17 kap. 2 § första stycket ÄB). För att dina barn ska ärva hela ditt arv måste du tydligt ange i ditt brev att dina barn blir arvingar i ditt ställe (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB).Laglotten Som bröstarvinge har du rätt till en laglott (hälften av din arvslott) (2 kap. 1 § ÄB och 7 kap. 1 § ÄB). För att kunna avsäga sig sin laglott med bindande verkan måste du ha fått skälig kompensation för det, eller att din ev. make/dina barn får egendom motsvarande värdet av laglotten enligt föräldrarnas testamente (17 kap. 2 § första stycket ÄB). Alltså, du kan avsäga dig hälften av din arvslott genom ett skriftligt meddelande, kom ihåg att skriva att dina barn träder i ditt ställe som arvingar. Den andra halvan av arvet kan bara avsägas om du fått kompensation eller om dina föräldrar testamenterat kompensation till dina barn/ev. make. Ett alternativ är att du tar emot arvet efter en förälders bortgång och fördelar det mellan dina barn jämnt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad händer om alla dödsbodelägare avstår arv?

2019-07-19 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej och tack för svar! Vad händer om samtliga dödsbodelägare avsäger sig arv/ansvar?
Mathilda Ekdahl |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser om arv och arvsföljd finns i ärvdabalken (ÄB). Det finns i svensk rätt möjlighet att avstå från arv, vilket kan ske först när arvlåtaren har avlidit. Om en arvinge avstår från sitt arv går dennes arv vidare till nästa person i den så kallade legala arvsordningen. Det finns tre arvsklasser, där den första består av barn och barnbarn, den andra av föräldrar och syskon, samt den tredje av mor- och farföräldrar och mor- och farbröder samt mostrar och systrar. Om man avstår från sitt arv kan denna rätt inte ges till någon annan än den avlidnes legala arvingar. Om det inte finns någon arvinge som har rätt till arvet, enligt bestämmelserna i ÄB, kommer arvet att gå till allmänna arvsfonden, vilket framgår av 5 kap. 1 § ÄB. Med vänliga hälsningar,

Arvsavsägelse

2019-06-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan man göra en arvsavsägelse efter att en person har dött? Sitter i en jobbig situation då min far har avlidit för några månader sedan och det är ingen i familjen som känt sig manad till att ta tag i varken bouppteckning eller någonting annat än begravningen. Vi trodde att det skulle gå lätt till i och med att vår far var en fattig fötidspensionär och inte hade många ägodelar, tänkte att vi skulle kunna ansöka om dödsboanmälan hos kommunen och sen var det klart med det... Men ack så fel jag hade...Fick reda på att han ägde tomter, och när vi tog oss en titt på dem så är både tomterna i såpass uselt skick att det knappt ens går att kunna skänka bort till någon gratis, men socialen och kommunen vill att vi ska göra en bouppteckning och använda hans "tillgångar" till att betala omkostnaderna med begravning m.m...Men dessa "tillgångar" är såpass obrukbara att det skulle vara en ren omöjlighet att sälja, så vi blev tvugna att betala en begravning på över 17 tusen kronor ur vår egen ficka då man inte får bistånd när det finns "tillgångar" i dödsboet. Tack vare detta är det nu ingen som vill göra en bouppteckning, för vi vill inte ha fler utgifter. Utgifter för jurister, utgifter för mäklare m.m och utgifter för att städa lägenheten som han bodde i? NEJ TACK. För att inte tala om utgifter för att reparera hus och tomter för att göra dem i säljbart bruk. Tomterna ligger så dåligt till att värdet i dem skulle vara långt under kostnaderna vi skulle behöva lägga ut att renovera
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad finns det för alternativ om man inte vill ha med arvet samt hanteringen av dödsboet att göra? Det framgår av 17 kap 2 § Ärvdabalken (ÄB) att man har rätt att avsäga sig sitt arv. Att avsäga sig arvet får konsekvensen att arvet istället tilldelas övriga arvingar. Man kan som alternativ avstå arv. Det betyder att arvet istället tilldelas arvingarna till den som avstått arvet, det vill säga till dina eventuella barn i ditt fall. Ett tredje alternativ är att överlåta arvsrätten, vilket man kan göra till vem man vill.Följden av att avsäga sig sitt arvEn arvinge kan avsäga sig sitt arv både efter och före dödsfallet. Avsäger man sig arvsrätten efter dödsfallet är man inte längre dödsbodelägare i dödsboet. Avsäger man sig arvsrätten innan dödsfallet räknas man inte längre som arvinge överhuvudtaget. Vem är skyldig att ta hand om dödsboet? Dödsboet ska förvaltas av arvingar och universella testamentstagare (personer som genom testamente har rätt till del av kvarlåtenskapen), dessa benämns tillsammans dödsbodelägare. Detta framgår av 18 kap 1 § ÄB. Dödsbodelägarna kan begära att förvaltningen av dödsboet istället ska utföras av en boutredningsman (19 kap. ÄB). Då åligger inget ansvar på dödsbodelägarna beträffande förvaltningen. Dödsbodelägarna, eventuell boutredningsman och eventuell testamentsexekutor ska tillsammans utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta bouppteckningen (20 kap. 2 § ÄB). Samtliga dödsbodelägare ska kallas till förrättningen. Behöver man ansvara för bouppteckningen när man frånsagt sitt arv?Enligt min bedömning har man ingen skyldighet att ansvara för bouppteckningen om man avsäger sig sin arvsrätt innan bouppteckningen. Konsekvensen av det blir att man inte har rätt till arv och således inte räknas som dödsbodelägare. Hoppas svaret varit till någon hjälp. Jag tolkade din fråga som att du ville veta mer om arvsavsägelse samt vad det innebär. För vidare rådgivningen rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Kan jag ärva skulder från en polsk släkting?

2019-08-27 i Arvsavstående
FRÅGA |Hejsan, min kusin avled för 2 år sen i Oktober. Han hade skulder då han avled och satt i fängelse just i den stund. Jag har aldrig haft en relation med denna kusin som är född och uppvuxen i Polen medans jag är född och uppvuxen i Sverige med svensk pappa. Nu får jag höra på omvägar att jag kan ärva hans skulder då mor till kusinen avsagt sig den.. kan detta stämma?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilket lands lagstiftning gäller?Enligt svensk lag är det inte möjligt att ärva någon annans skulder. Eftersom Polen är ett land inom EU är det dock möjligt att internationell rätt ska tillämpas på fallet. Huvudregeln är att den avlidnes lands regler tillämpas, så det är möjligt att den polska lagstiftningen gäller för dig.Att ärva skulder enligt polsk rättTyvärr är min kunskap om polsk rätt väldigt begränsad. Dock finns ett faktablad om hur polsk arvsrätt fungerar i korthet på den europeiska juridikportalen. Enligt detta är det möjligt att ärva någon annans skulder (p.8). Du har dock, likt andra släktingar, möjlighet att avsäga dig ansvaret. Detta sker enligt dokumentet genom att du gör en lämplig deklaration inför en notarie eller behörig domstol inom sex månader från det datum då han eller hon blev medveten om arvet. Detta gör att du endast tar emot arvet i den mån tillgångarna överstiger skulderna.Du kan också helt avsäga dig arvet. Detta görs genom att lämna in en förklaring om avstående från arvet till ett konsulat (p. 5.2).Kan situationen stämma?Det låter inte särskilt troligt att du kommer bli ansvarig för skulder utan att ha fått höra från en myndighet att du är arvtagare, i synnerhet eftersom det gått så pass lång tid sedan dödsfallet. Dock är det inte helt omöjligt att du skulle vara arvtagare till den avlidne. För att vara på den säkra sidan kan du kontakta relevanta myndigheter och kontrollera om du är registrerad som arvinge.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan barn avsäga sig arv?

2019-07-31 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag, och därefter mina barn, har fått ett arv efter en släkting i Estland. Då arvet endast består av en fordran på 40.000 € så har vi valt att avsäga oss arvet. Nu har vi fått följande svar från notarius i Estland: "According to the information known to the notary, You may need to have a consent of the competent authority of the Kingdom of Sweden to renounce the succession on behalf of a minor. Therefore You may also need to file us a consent of the competent authority of the Kingdom of Sweden or approval for the renunciation from the competent authority of the Kingdom of Sweden. The relevant document has to be notarised and attached with an apostille." Vad innebär det? Vad är det för medgivande vi (eventuellt) behöver? Vilken myndighet utfärdar detta?
Johan Heiman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 11 kap. 2 § 1st. föräldrabalken (FB) ska överförmyndare förordna god man att vårda den underåriges rätt vid arvskifte om både den underåriges förmyndare (i det här fallet du) och den underårige (i det här fallet dina barn) har del i ett oskiftat dödsbo. Med andra ord ska alltså överförmyndarnämnden utse en god man som ska bevaka dina barns intressen vid arvskiftet och det är den gode mannen som avgör huruvida barnen kan avstå arvet eller inte – inte du i egenskap av vårdnadshavare eller dina barn själva. Värt att tillägga är att hur en arvinge avsäger sig sitt arv efter arvlåtarens dödsfall inte är reglerat i lag se t.ex. Skatteverkets rättsliga handledning. Vad som dock gör just din fråga lite speciell är att det rör sig om ett arv från utlandet. Vid arv från utlandet är huvudregeln att reglerna i det land arvlåtaren (i det här fallet er estniska släkting) senast var bosatt i ska tillämpas. Den avlidne arvlåtaren kan dock ha valt att exempelvis svensk lag ska tillämpas på arvet (beroende på om estnisk lag tillåter arvlåtare att bestämma detta i ett testamente). Med hänsyn till att jag inte har någon kunskap om estnisk rätt råder jag dig att i första hand ta kontakt med överförmyndarnämnden i den kommun du är bosatt i och i andra hand (beroende på om överförmyndarnämnden kan bringa klarhet i frågan) ta kontakt med en verksam jurist.Hoppas att mitt svar gett dig lite mer "kött på benen"!Med vänliga hälsningar,

Ärver mina barn om jag skulle avstå arvet efter min pappa?

2019-07-12 i Arvsavstående
FRÅGA |om jag avstår arv efter far till förmån för styvmor, kan mina barn sedan ärva henne?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Din fråga regleras av ärvdabalken (här förkortad ÄB). Jag utgår från att du funderar kring vad som händer med arvet efter din far, om du skulle avlida innan din styvmor och jag kommer därför att besvara frågan utifrån det förhållandet.Huvudregeln inom arvsrätten är att du ärver din far eftersom du är hans bröstarvinge (biologiska avkomling), 2:1 ÄB. Har du hunnit avlida, kommer dina barn istället att ärva din far enligt samma bestämmelse. Bröstarvingar ingår i första arvsklassen, dvs. de som i första hand får ta arv. Om du dör, tar dina barn som utgångspunkt arv efter dig.Du har möjlighet att avstå arv till förmån för din styvmor genom sk. efterarv. Efterarv innebär alltså att du avstår arvet men har rätt till arv efter att din styvmor har dött, 3:9 ÄB. Genom den bestämmelsen ärver du enligt 3:2 ÄB. Där stadgas att den först avlidne makens bröstarvinge (bland annat och i första hand) tar arv efter den efterlevande maken med hälften av den efterlevande makens bo. Du kan alltså välja att avstå från att få ut ditt arv efter din pappa och istället få ut arvet när din styvmor har dött. Skulle du inte leva vid tidpunkten för hennes död, ärver istället dina barn enligt istadarätten, dvs. att dina barn har rätt att ärva i ditt ställe eftersom att du har avlidit (2:1 andra stycket ÄB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en bröstarvinge få sin laglott trots att denne har avsagt sig rätten till den vid ett tidigare tillfälle?

2019-06-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej.Jag blev tvingad att avsäga mig min laglott, till förmån för min halvbror. Detta skedde i mitt hem för ca: 30 år sedan. Min mors make tyckte att jag klarade mig ändå, eftersom jag är 21 år äldre än min halvbror, som fortfarande bor hemma. Han har aldrig behövt betala något för sitt uppehälle, inte heller när han har haft egen inkomst. Nu är han 37 år och har haft fast jobb i två år. Min mor och hans far har ordnat så att 11.500 kr av de 17.000 kr han tjänar netto, sätts in på ett konto i hans namn för att bekosta en ev. bostad åt honom när han flyttar hemifrån. Den summan har de räknat fram att han skulle ha betalat för att bo hemma. Nu sätter de i stället in de pengarna till förmån för honom på ett konto. Jag själv har sedan 1984 varit svårt sjuk och fick ekonomiska problem. Blev beviljad skuldsanering som jag har fullgjort, och har haft sjukpension hela mitt vuxna liv. Kan jag begära att få tillbaka rätten till min lag lott?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Av din fråga framgår det inte på vilket sätt som du har avsagt dig rätten till din laglott men eftersom det framgår att du blev tvingad till det vill jag börja med att påpeka att själva avtalet i sig kan vara ogiltigt enligt avtalslagen. Vidare kan sägas att en bröstarvinge med bindande verkan kan avsäga sin rätt till arv enligt 17 kap 2 § ärvdabalken. Om ett arvsavstående har skett i enlighet med nyss nämnt lagrum är det oåterkalleligt vilket innebär att man inte kan återta avståendet/ångra sig på efterhand. Dock är det även här värt att påpeka att avtalslagens regler kan sätta arvsavståendet ur spel om avtal om avstående har ingåtts under t.ex. tvång. Oavsett om en bröstarvinge har avstått sitt framtida arv eller inte så har denne alltid rätt till sin laglott. De enda två alternativen som egentligen kan göra att en bröstarvinge inte har rätt till sin laglott är om bröstarvingen har fått skälig kompensation för laglotten, vilket normalt motsvaras av laglottens värde, eller om bröstarvingen har avsagt sig laglotten till förmån för exempelvis sina barn. Enligt vad som framgår av din fråga verkar det inte som att du har fått någon kompensation för din laglott. Det framgår heller inte att du har låtit arvet "gå vidare" till någon annan. Det finns därför ingenting som tyder på att du inte längre har rätt till din laglott även om du vid ett tillfälle har frånsagt dig den. Avslutningsvis vill jag poängtera att en arvlåtare i ett testamente kan testamentera bort det arv som skulle tillfalla en bröstarvinge. För att en bröstarvinge då ska få ut sin laglott krävs att bröstarvingen klandrar testamentet i enlighet med 7 kap 3 § ärvdabalken. Om klander inte framförts inom sex månader från det bröstarvinge fick del av testamentet kan laglotten inte utfås. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,