Avsäga sig efterarv

2019-10-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man kan avsäga sig ett efterarv och hur det går till. Min mamma var gift med en man som inte hade några egna barn. Han dog plötsligt i somras. Närmin mamma dör har därför hans bröder rätt till hans efterarv. Kan bröderna avsäga sig detta och hur går det till isåfall?
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga är om man kan avsäga sig efterarv. Regler om hur man avsäger sig arv före dödsfallet regleras i Ärvdabalken (ÄB).Att avsäga sig arv efter dödsfallet är möjligt för en arvinge, något som dock inte är stadgat i lag. Du kan däremot gå in på Skatteverkets hemsida för att läsa mer om detta. Jag hoppas att du känner att du fått hjälp med din fundering, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga. Vänligen,

I vilka handlingar ska man skriva in ett arvsavstående?

2019-10-29 i Arvsavstående
FRÅGA |Vi är 7 syskon som ärver yngsta broder som inte har fru och barn. Bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket och jag har upprättat en arvskiftesbilaga och nu vill den äldsta broder vill avstå arvet till förmån till dödsboet där vi övriga syskon kan fördela hans arvslott. Han avsäger sig nu efter bouppteckning och i början på arvskiftet.Kan han skriva att han avstår sin del av arvet i arvskiftespapperet ? Eller är det en separat papper han ska skriva under
Narin Banaee |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Bestämmelser om arv och testamente finns reglerat i ärvdabalken (ÄB). Arvsavstående Ett arvsavstående kan enbart göras efter att arvlåtaren har avlidit (17 kap. 2 § RB), vilket är fallet här. Arvsavståendet innebär att man avstår från sitt arv och detta kan göras fram till dess att arvskiftet äger rum. Som utgångspunkt ska den skriftliga arvsavståendehandlingen skickas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Om en sådan särskild handling saknas är det möjligt att arvsavståendet antecknas i bouppteckningen och skrivs under av den som avstår från arvet. Vad innebär detta för er?Då arvsavståendet har skett efter bouppteckningen bör avståendet antecknas i bouppteckningen och skrivas under av er bror. Hoppas att ni fick svar på er fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man avstå sitt arv för att undvika utmätning hos Kronofogdemyndigheten?

2019-09-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Finns det något hinder att avsäga sig ett arv från en bror om man har skulder hos Kronofogden?Vi är tre bröder som ärver vår äldsta bror, enbart en bostadsrätt som vi avser att sälja. Nr 3 har skulder hos Kronofogden (ca 40 000) + ett antal mindre skulder, och vill avsäga sig sitt arv så att inte KF ska utmäta direkt och krångla till hanteringen av avyttringen av lägenheten som kan ta ett antal månader; tömma lägenheten, hitta mäklare etc. Vi bor alla långt ifrån hans bostad och kan bara åka dit kortare pass då och då.När allt är klart avser vi andra två att betala hans skulder och ge honom en del om det blir något över.Är det något som hindrar att vi gör på detta vis, kan KF kräva att han inte får avsäga sig arvet? Avsägelsen kommer inte att ha något villkor eller avtal angående att vi ska betala hans skulder etc., vi är överens och sams och litar på varandra.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kikare närmare på ärvdabalken (ÄB) och ett aktuellt rättsfall.Den skuldsatte brodern kan inte göra en arvsavsägelseDå en arvsavsägelse endast är möjlig medan arvlåtaren fortfarande är vid liv, så är en arvsavsägelse utesluten i detta fall, då jag utifrån omständigheterna förstår det som att arvlåtaren redan har gått bort (17 kap. 2 § ÄB).Däremot kan brodern göra ett arvsavståendeEtt arvsavstående är i regel detsamma som en arvsavsägelse, men det aktualiseras först sedan arvlåtaren gått bort. Den skuldsatte brodern bör snarast möjligt meddela till dödsboet att han avser att avstå från sin del av arvet, alternativt att han uppger detta vid bouppteckningen. Arvsavståendet bör alltid vara oåterkalleligt och villkorslöst, som du själv är inne på, eftersom Kronofogdemyndigheten annars kan angripa avståendet som en gåva och återvinna (återföra) arvet till brodern.När den skuldsatte brodern avstått sin del av arvet tillkommer inte egendomen honom, och Kronofogdemyndigheten har endast möjlighet att utmäta hans egendom. Då han aldrig får egendomen kan de heller inte utmäta den (NJA 1993 s. 34).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Hur avstår man sitt arv till förmån för sin son?

2019-09-09 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag vill avstå från mitt arv efter min farsa och låta min son ärva. Hur ska jag göra?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om avsägelse, avstående och överlåtelse av arv regleras i ärvdabalken (1958:637). Avstående av arv regleras i ärvdabalken 17 kap. 2 §.Avstående av arv betyder du låter din bröstarvinge, dvs. din son, ärva i ditt ställe.I ovannämnda paragraf finns det formkrav för att avståendet av arvet ska vara giltig. Avstående av arv kan ske på två olika sätt. Det ena sättet är att upprätta ett dokument där du skriver att du avstår från din pappas arv. I lagen står det inte mer specifikt hur ett eventuellt dokument ska se ut, men det viktigaste är att det framgår av dokumentet att du vill avstå från arvet. Att avstå från arv kan man lätt förväxla med s.k. avsägelse av arv, vilket betyder att någon står över sig arvet utan att någon av ens arvingar får ärva i ens ställe. Arvet fördelas alltså med en arvsberättigad mindre. Ett datum och en underskrift är också att rekommendera så att det tydliggörs att det är just du som avstår arvet och ingen annan.Den andra möjligheten för arvsavstående är att godkänna ett testamente där kvarlåtenskapen fördelas till förmån för en annan arvtagare eller testamentstagare. Exempelvis att du godkänner ett testamente din pappa har upprättat till förmån för en organisation, arvtagare eller liknande.För att avstå från ditt arv kan du alltså antingen godkänna ett testamente eller upprätta ett eget dokument som säger att du avstår ditt arv till förmån för din son. Du kan även informera arvtagarna om detta, men det är inget krav enligt lagen. Behåll sedan avståendet som bevisunderlag inför arvsfördelningen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ångra avstående av arv?

2019-10-30 i Arvsavstående
FRÅGA |HejMin pappa har avstått sitt arv frân sin pappa arv till förmân för mig och min bror.Bouppteckningen har gâtt igenom och arvet är utbetalt.Kan min pappa ändra sig?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nej, ett arvsavstående kan inte ångras såvida det har följt formkraven och inte strider mot avtalslagens generella regler. Det innebär att en skriftlig arvsavståendehandling ska ha skickats in till Skatteverket i samband med bouppteckningen eller att arvsavståendet antecknats i bouppteckningen och skrivits under av den som avstår från arvet. Vad gäller avtalslagens generella regler får arvsavståendet exempelvis inte ha skett exempelvis under tvång, genom svikligt förledande eller liknande (se Avtalslagen 28-31 §§).Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Kan man undvika att arv utmäts genom att avstå arv?

2019-10-29 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Om det finns en skuld hos kronofogden på arvingen hur förhåller det sig då vid en avsägelse av arvet till förmån för dennes barn, är det även då utmätningsbart från dessa?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Först vill jag påpeka att det är skillnad på en avsägelse av arv och ett arvsavstående. Ett arvsavstående innebär att den arvsberättigade avstår sitt arv till förmån för sina legala arvingar. Avsägelse av arv innebär istället att arvet fördelas mellan de övriga arvingarna i arvsordningen. Arvingen som avsäger sig från arvet "klipper" arvet för dennes legala arvingar och de blir därmed lottlösa. Jag förstår det därför som att din fråga rör arvsavstånde. Den arvsberättigade kan avstå från sitt arv genom att underrätta om detta och få det undertecknat vid bouppteckning. Avstående kan också ske genom en avståendehandling till boutredningsman, testamentsexekutorn eller övriga dödsbodelägare. Görs detta kommer arvet istället gå till den arvsberättigades barn. Arvsavståendet måste ske innan arvskiftet, det vill säga innan arvet fördelas. Sker avståendet efter arvskiftet kan det enligt praxis betraktas som en gåva, vilket innebär att gåvan kan gå åter för att sedan utmätas. Alltså är arvet inte utmätningsbart hos den arvsberättigades barn om ett arvsavstående skett innan arvskifte ägt rum.Hoppas du fått svar på din fråga!

Avsäga sig arv

2019-09-18 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej kan barnen avsäga sitt arv. O ge det till ett av sina syskon
Emilia Skantsi Flood |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är möjligt att avstå från sitt arv, det kan ske antingen genom sk arvsavsägelse som sker före dess att arvlåtaren har avlidit, 17 kap 2 § ärvdabalken (ÄB) eller sk arvsavstående som sker efter att arvlåtaren har avlidit. Om en arvinge avsäger sig sitt arv går det till den som står näst på tur dvs till den som avstått arvets barn (om den har några). Om det är tänkt att arvet istället ska gå till ett syskon kan det om arvlåtaren fortfarande är kvar i livet och det är dennes vilja ske genom testamente som godkänns av den/de arvingar som avsäger sig sin rätt, 17 kap 2 § ÄB. Hoppas det besvarade din fråga!Vänlig hälsning

Kan jag ärva skulder från en polsk släkting?

2019-08-27 i Arvsavstående
FRÅGA |Hejsan, min kusin avled för 2 år sen i Oktober. Han hade skulder då han avled och satt i fängelse just i den stund. Jag har aldrig haft en relation med denna kusin som är född och uppvuxen i Polen medans jag är född och uppvuxen i Sverige med svensk pappa. Nu får jag höra på omvägar att jag kan ärva hans skulder då mor till kusinen avsagt sig den.. kan detta stämma?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilket lands lagstiftning gäller?Enligt svensk lag är det inte möjligt att ärva någon annans skulder. Eftersom Polen är ett land inom EU är det dock möjligt att internationell rätt ska tillämpas på fallet. Huvudregeln är att den avlidnes lands regler tillämpas, så det är möjligt att den polska lagstiftningen gäller för dig.Att ärva skulder enligt polsk rättTyvärr är min kunskap om polsk rätt väldigt begränsad. Dock finns ett faktablad om hur polsk arvsrätt fungerar i korthet på den europeiska juridikportalen. Enligt detta är det möjligt att ärva någon annans skulder (p.8). Du har dock, likt andra släktingar, möjlighet att avsäga dig ansvaret. Detta sker enligt dokumentet genom att du gör en lämplig deklaration inför en notarie eller behörig domstol inom sex månader från det datum då han eller hon blev medveten om arvet. Detta gör att du endast tar emot arvet i den mån tillgångarna överstiger skulderna.Du kan också helt avsäga dig arvet. Detta görs genom att lämna in en förklaring om avstående från arvet till ett konsulat (p. 5.2).Kan situationen stämma?Det låter inte särskilt troligt att du kommer bli ansvarig för skulder utan att ha fått höra från en myndighet att du är arvtagare, i synnerhet eftersom det gått så pass lång tid sedan dödsfallet. Dock är det inte helt omöjligt att du skulle vara arvtagare till den avlidne. För att vara på den säkra sidan kan du kontakta relevanta myndigheter och kontrollera om du är registrerad som arvinge.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,