Avsäga sig arvsrätt och skyldighet att ta hand om bouppdelningen

2019-03-16 i Arvsavstående
FRÅGA |om jag avsäger mig arvsrätten blir jag ändå skyldig att ta hand om bouppdelningen?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka alternativ finns att göra sig av med sin arvsrätt?Det framgår av 17 kap 2 § Ärvdabalken (ÄB) att man har rätt att avsäga sig sitt arv. Att avsäga sig arvet innebär i princip att arvet istället tilldelas övriga arvingar. Man kan som alternativ avstå arv. Det betyder att arvet istället tilldelas arvingarna till den som avstått arvet, det vill säga till dina eventuella barn. Ett tredje alternativ är att överlåta arvsrätten, vilket man kan göra till vem man vill. Tänk på att upprätta någon form av skriftlig dokumentation angående att du vill avstå arvet. Din vilja att avstå arvet ska framgå tydligt. Dokumentet ska senare lämnas in till skatteverket, helst innan bouppteckningen.Följden av att avsäga sig sitt arvEn arvinge kan avsäga sig sitt arv både efter och före dödsfallet. Avsäger man sig arvsrätten efter dödsfallet är man inte längre dödsbodelägare i dödsboet. Avsäger man sig arvsrätten innan dödsfallet räknas man inte längre som arvinge överhuvudtaget. Vem är skyldig att ta hand om dödsboet? Dödsboet ska förvaltas av arvingar och universella testamentstagare (personer som genom testamente har rätt till del av kvarlåtenskapen), dessa benämns tillsammans dödsbodelägare. Detta framgår av 18 kap 1 § ÄB. Dödsbodelägarna kan begära att förvaltningen av dödsboet istället ska utföras av en boutredningsman (19 kap. ÄB). Då åligger inget ansvar på dödsbodelägarna beträffande förvaltningen. Dödsbodelägarna, eventuell boutredningsman och eventuell testamentsexekutor ska tillsammans utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta bouppteckningen (20 kap. 2 § ÄB). Samtliga dödsbodelägare ska kallas till förrättningen. Behöver man ansvara för bouppteckningen när man frånsagt sitt arv?Enligt min bedömning har du ingen skyldighet att ansvara för bouppteckningen om du avsäger dig din arvsrätt innan bouppteckningen. Du kommer då inte ha rätt till arv och således inte räknas som dödsbodelägare.

Finns det formkrav på avstående av arv?

2019-03-09 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Kan ett arvavstående av laglott från bröstarvinge skrivas på egen hand som ett vanligt enkelt brev? T ex "Jag NN avstår härmed från min laglott i egenskap av bröstarvinge till NN fram till det blir aktuellt med bodelning efter XX;s bortgång". Eller finns det särskilda blanketter? Ska det bevittnas förutom signatur?
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Reglerna kring arv finns i ärvdabalken (ÄB) och det är där vi kommer hitta svaret på din fråga. Med tanke på att du i ditt exempel skriver "fram till det blir aktuellt med bodelning efter XX;s bortgång" förstår jag det som att du menar att ett särkullbarn vill avstå från sitt arv efter den första avlidne till förmån för den efterlevande maken (ÄB 3 kap 9 §). Om ett särkullbarn avstår sin rätt från arv innebär det att arvsrätten "omvandlas" till en kvotandelsrätt från det som finns att ärva när efterlevande maken avlider. Särkullbarnet blir alltså efterarvinge. Det finns inga direkta formkrav för denna typen av avstående från arv. Det är dock viktigt att det finns någon typ av skriftlig dokumentation om det skulle bli problem i bevishänseende. Det är också viktigt att formulera dokumentet så tydligt som möjligt där det står att särkullbarnet avstår arv "till förmån för efterlevande make". Detta för att särkullbarnet verkligen får sitt efterarv. Annars finns det risk att det tolkas som att man helt avstår från arv vilket jag förstår inte är tanken i ditt fall. En skriftlig arvsavståendehandling till förmån för den efterlevande maken ska lämnas in till skatteverket i samband med bouppteckningen när första maken avled. Det kan även tecknas senare men är lika bra att få in handlingarna så fort som möjligt! Alltså kan avståendet från arvet först ske efter dödsfallet, man kan alltså inte ingå avtal kring just detta innan dödsfall. Sammanfattningsvis så finns det inget formkrav utan du kan formulera det som ett vanligt brev precis som du säger. Rekommenderat är såklart att göra det så tydligt som möjligt och med signatur så att det inte misstolkas. Det ska därefter lämnas in till skatteverket tillsammans med bouppteckningen. Om du vill ha hjälp får du gärna kontakta våra jurister eller höra av dig till vår telefonrådgivning! Annars hoppas jag att du är nöjd med svaret! Allt gott

Hur avstår man från ett arv till förmån för sina egna barn?

2019-02-27 i Arvsavstående
FRÅGA |Om jag har fattat rätt har man möjlighet att göra ett avstående av arv till förmån för sina egna barn. Och att man skall göra detta senast i samband med bouppteckningen så att det noteras i den. Min fråga då blir om det finns någon blankett som kan fyllas i och lämnas som bilaga till bouppteckningen? Den som gör arvsavståendet står väl fortfarande kvar som dödsbodelägare.
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Till att börja med kan man avstå från eller avsäga sig ett arv. Ett arvsavstående innebär att du utan ersättning avstår från hela eller del av ett arv till förmån för exempelvis dina egna barn. Om arvsavståendet avser hela arvet kommer dina barn träda in som dödsbodelägare i ditt ställe och tilldelas din lott; med andra ord kommer du tas bort som dödsbodelägare. Ett arvsavstående kan göras ända fram till dess arvskiftet sker, men vanligtvis lämnas en skriftlig arvsavståendehandling in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Det finns inte reglerat i lag hur ett arvsavstående ska formuleras.Vidare har jag inte kunnat hitta någon blankett på Skatteverkets hemsida som man kan fylla i, men det torde räcka med att du anger ditt namn och tydliggör att du avstår din rätt till arv efter den avlidne till förmån för dina barn. Namnge dokumentet "arvsavstående" och ta med datum och namnunderskrift.Om du vill ha mer hjälp råder jag dig till att kontakta Skatteverket eller ytterligare juridisk rådgivning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man säga upp all anknytning till sina föräldrar juridiskt sett?

2019-02-14 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag är 41 år kvinna.Har hela mitt liv levt ett helvete. Mycket är på grund av mina föräldrar. Har även blivit tillsagt av min far att han ej älskar mig eller mina barn,som han tydligt visat genom åren. Vill avsäga allt knutning till dom lagligt. Hur gör jag?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kan man avsäga sig sina föräldrar?Man kan givetvis saga upp kontakten med sina föräldrar. Dock kan man inte juridiskt sett avsäga sig sina föräldrar, på samma sätt som det inte går att "skilja sig" från sina barn. Den enda möjligheten att avsäga sig sina föräldrar är att bli adopterad, då anses adoptivföräldrarna vara ens rättsliga föräldrar.Avsägande av rätt till arv Det går däremot att avsäga sig rättsliga band till sina föräldrar genom att avstå från sitt arv. Avsägande av arv regleras i Ärvdabalken 17 kap 2 § st 1 (här). Avståendet av arvet måste ske skritfligen. Vid avstående av arvet ska bröstarvinge (barn eller barnbarn till arvlåtaren) få sin laglott. Om t.ex. föräldern har avsagt sig arv från sina föräldrar gäller detta som huvudregel även arvingens barn, se Ärvdabalken 17 kap 2 § st 3 (här). Exempelvis, om du avstår från arv från dina föräldrar och du har barn innebär det att dina barn inte kan ärva sina morföräldrar. Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du ringer Lawlines telefonrådgivning för vidare rådgivning och för att få hjälp med att utforma ett skriftligt dokument. rörande avsägande av arvet. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Avsägelse av arv

2019-03-11 i Arvsavstående
FRÅGA |HejMin svåger har skriftligt avsagt sig arvet efter sin mor. Han skrev också att han avsade sig all kontakt med henne. Kan han efter hennes död ändra sig och begära att stå som arvinge?Har hört att han inte kan avsäga sig 10% av arvet. Vill han inte ta emot det tillfaller de hans barn. Stämmer detta? Tacksam för snabbt svar då svärmor undrar.
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Såvida den skriftliga arvsavsägelsen är giltig (d.v.s. följt de formkrav som finns och inte heller är avtalsrättsligt ogiltigt) så kan han inte ändra sig efter hennes död och begära att få stå som arvinge. En sådan arvsavsägelse är oåterkallelig. Då avsägelsen skett innan moderns död så är ytterligare ett krav att avtalet är mellan din svåger och dennes mor för att det ska vara giltigt. Det får alltså inte vara ett avtal mellan din svåger och någon annan, (se Ärvdabalken 17 kap. 1-2§§). Som du är inne på så kan en bröstarvinge, d.v.s. barn till den avlidne, dock inte avsäga sig hela sitt arv utan att få skälig ersättning eller att dennes barn/maka får egendom motsvarande laglotten (Ärvdabalken 17 kap. 2§). Laglotten är hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen/barnet (se Ärvdabalken 7 kap. 1§). Vad som är "skälig ersättning" ska bedömas med hänsyn till förhållandena då avsägelsen görs. Det betyder med andra ord att om din svåger inte fått skälig ersättning vid arvsavsägelsen så kan han inte avsäga sig 50% av det arv han egentligen skulle få. Detta har hans barn rätt till. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Hej! Min syster (har pågående utmätning/bevakning) avstår sitt arv till förmån för sina barn för att KFM inte skall göra utmätning av detsamma, med följdfråga, gör hon något olagligt då fordringsägares intresse är att få betalt?

2019-03-08 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Min syster (har pågående utmätning/bevakning) avstår sitt arv till förmån för sina barn för att KFM inte skall göra utmätning av detsamma, med följdfråga, gör hon något olagligt då fordringsägares intresse är att få betalt? Dvs, hon undanhåller fordringsägares (KFM) insyn i sin "ekonomi" och därmed utmätningsmöjligheter genom att kringgå utmätning från kommande arv i arvavståendet till sina barn. Tacksam för svar.
Christoffer Dahl |Hej och tack för din fråga!Regler om arv och testamenten finns i ärvdabalken (ÄB)Det finns lite olika sätt att avstå arv, och beroende på situationen kan utfallet bli olika.Till att börja med har särkullbarn, i enlighet med 3 kap 9 § ÄB, rätt att "skjuta upp" sin möjlighet att taga arv tills den efterlevande maken dör. Detta betyder att ett särkullbarn då i praktiken erhåller sitt arv samtidigt som den efterlevande makens arvingar vid dennes frånfälle. Detta är dock inte detsamma som ett avstående, utan snarare ett uppskjutande av arvstagandet.Det är möjligt att avstå framtida arv, i enlighet med 17 kap 2 § ÄB. Detta görs skriftligen till arvlåtaren. Notera att detta måste ske innan dödsfallet. Här har det diskuterats om borgenärer kan angripa detta ställningstagande. Däremot har det konstaterats att borgenärer inte kan göra anspråk på något så personligt som ett framtida arv. Här kan således inte KFM göra någonting.Kommer systern erhålla testamente kan hon göra så att hon helt enkelt inte accepterar testamentet.Däremot – ett avstående från arv till förmån för egna barn är möjligt. Men om detta görs efter dödsfallet klassas det som en gåva, vilket betyder att borgenärer kan angripa gåvan vid exempelvis en konkurs. Vid utmätningsförfaranden finns inte samma möjlighet att "återvinna" en rättshandling. SammanfattningDet beror alltså på om arvlåtaren har avlidit innan eller efter avsägelsen av arvet. Däremot, då det handlar om utmätning torde det inte göra någon skillnad eftersom utmätningsborgenärerna då kan ansöka om att utmäta annan egendom istället. Det torde alltså inte vara några problem att avstå arvet till förmån för hennes egna arvingar.Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Arvsavsägelse och bröstarvinges avkomlingars rätt till arv

2019-02-24 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag undrar över detta med att avstå ifrån arv ifrån sina föräldrar. Har läst Era tidigare liknande svar, men skulle önska få följande enkelt förklarat;Jag som son önskar inte ärva mina föräldrar. Jag har en son och undrar om han kan få ärva min del istället och min syster andra hälften? Skulle isåfall vila veta hur jag går tillväga, om jag själv genom advokat, annat ombud kan ordna detta? Tacksam för ett så enkelt och tydligt svar som möjligt utan för många hänvisningar direkt till lagtext då denna är svår att till fullo förstå för en lekman.Mycket tacksam för Ert svar!
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Du kan välja att göra en arvsavsägelse, vilket innebär att du innan arvlåtarens död avsäger dig rätten till arv. Som utgångspunkt påverkar det rätten för dina bröstarvingar att ta arv från arvlåtaren genom att din "gren" blir avskuren och inget arv tillfaller dem, vilket regleras i 17:2 ärvdabalken (1958:637) (ÄB). För att göra ett giltigt avstående krävs dels att du är myndig, dels att det görs skriftligt hos arvlåtaren. Om du är bröstarvinge, vilket är fallet för dig, krävs som huvudregel att du inte kan avsäga dig ditt arv utan att du får skälig ersättning för den laglott som du har rätt till. Enligt 17:2 ÄB kan du dock under vissa omständigheter avsäga dig din laglott, under förutsättning att en närstående till dig – t.ex. din maka eller dina barn – istället får egendom tilldelad sig. Ett alternativ skulle vara att du istället avstår arvet till förmån för dina barn när din förälder är avliden, vilket också kommer att resultera i att dina barn får träda i ditt ställe. Om du skulle hinna avlida innan din förälder, kommer dina barn också få träda i ditt ställe vad gäller arv, vilket framgår av 17:2 2 st. ÄB.Jag håller med om att lagen bitvis är svårtydd och allra bäst kanske kan vara att ta hjälp av sakkunnig jurist, vilket våra jurister på Lawline gärna hjälper till med. Med vänlig hälsning,

Hur fördelas arvet?

2019-02-12 i Arvsavstående
FRÅGA |HejMin mamma avled i januari i år. Jag är ett särkullsbarn, har en annan pappa till den pappa jag växte upp med.Jag har två halvsyskon (samma mamma) som har min "plastpappa" som pappa. Min mamma och plastpappa var gifta sedan 49 år. Om jag avstår min laglott efter mamma, hur ser min laglott ut efter att min plastpappa också går bort?Får jag min laglott efter mamma ( 1/3) eller får jag del av hela boet efter att min plastpappa bortgång?Hälsningar
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler kring arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i mitt svar utgå från att varken din mamma eller platspappa har ett testamente. Som särkullbarn är huvudregeln precis som du säger att dessa utfår sitt arv omedelbart efter sin förälders död, utan att behöva vänta på att den efterlevande maken avlider, detta enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det finns dock en möjlighet för särkullbarn att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB. Då får särkullbarnet sitt arv som efterarv efter att den efterlevande maken också gått bort.Oavsett hur du väljer att göra kommer du inte att ärva din plastpappa om det inte skrivs ett testamente. Väljer du att få ut ditt arv omedelbart kommer du få 1/3 av din mors egendom efter bodelning. Väljer du att vänta kommer så har rätt till efterarv enligt 3 kap. 2 § ÄB när din mammas make också avlidit. Ditt efterarv utgör den andel som din mammas egendom utgjorde ur makarnas gemensamma egendom vid hennes bortgång. Avgörande vid beräkning av efterarv är alltså hur stor andel av din mammas kvarlåtenskap som utgjorde makarnas gemensamma egendom, och denna andel blir sedermera ditt efterarv. Kvarlåtenskapen kan alltså båda växa eller minska under tiden fram till hennes efterlevande makes död. Sammanfattningsvis så kommer du inte kunna ärva något mer än din arvslott från din mamma, men värdet på den kan vara olika beroende på när du väljer att få ut den. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,