Avstående från arv vid en konkurs

2021-07-06 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Min pappa har gått i personlig konkurs, nu är han dödsbodelägare efter min farmor. Kan han överlåta sin arvsföljd till förmån för mig?
Eles Karahalilovic |Hej, tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga ! Kortfattat tolkar jag det som att du undrar om din pappa kan avstå arvet så att det går till dig istället för att riskeras att tas i anspråk av hans borgenärer till betalning av hans skulder.Innebörden av att avstå sitt arv samt hur en konkurs kan påverka utfalletEn person som är arvsberättigad har möjligheten att avstå från sitt arv. Detta innebär att man låter arvet trilla vidare ner i arvsklassen, vilket leder till att arvtagarens egna bröstarvingar (barn) blir de som tar del av arvet istället. Bröstarvingen träder dessutom också in i rollen som dödsbodelägare ifall dennes förälder nu avstår sitt arv.Denna möjlighet är dock inte helt utan hinder. En särskild situation är just hur ett avstående från ett arv står sig mot den nu avstående arvtagarens borgenärer dvs de som denne är skyldig pengar till, ifall den avstående har gått i konkurs. Ett avstående från ett arv räknas nämligen som en civilrättslig gåva till bröstarvingen som eventuellt kommer träda i den avstående arvtagarens ställe. Betydelsen av detta i en konkurs blir att en sådan civilrättslig gåva kan återvinnas, ifall detta avstående från arv på något sätt påverkar någon borgenär ofördelaktigt (4:6 § KL). Att ett avstående från ett arv faktiskt är till nackdel för en borgenär är ofta sannolikt, då arvets värde annars hade kunnat användas för att delvis/helt betala av skulder. Följden av en återvinning är att rättshandlingen återgår dvs kommer mottagaren av den civilrättsliga gåvan behöva återlämna den till gåvogivarens konkursbo (4:14 § KL).Viktigt att påpeka är att borgenärernas möjlighet att återvinna beror på när arvtagaren avstod arvet. Ett avstående från arv som görs innan arvlåtaren avlidit, dvs ett avstående från ett framtida arv, kan en borgenär inte göra anspråk på eftersom en sådan form av avstående anses vara alltför personligt. Handlar det dock om ett avstående från ett arv som sker efter att arvlåtaren avlidit, saknas hinder för borgenären att göra anspråk och kan då återvinna.Din pappa kan avstå sitt arv till förmån för dig, men arvsbeloppet kommer framgångsrikt kunna krävas tillbaka av hans borgenärer om de bestämmer sig för att föra en talan om återvinningI ditt fall innebär det att du kan motta det eventuella arvet som en civilrättslig gåva, men var beredd på en talan om återvinning kan komma att föras, då detta är pengar som din pappas borgenärer eventuellt går miste om som skulle kunna användas för att betala av hans skulder. Detta anspråket går att få igenom då det eventuella avståendet från arvet kommer ske en tidpunkt efter din farmors (arvlåtarens) bortgång. Alltså är det förmodligen bättre för er båda att din pappa inte gör något avstående från arvet, då det riskerar vara olönt. Hoppas det var svaret på din fråga !

Kan man ångra ett arvsavstående?

2021-06-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Min far har avlidit och vi är två efterlevande barn samt maka. Ett av oss barn är ett sk särkullbarn till min far. Inför bouppteckningen skrev särkullbarnet på kallelsebevis och skrev under på att han väntar med sitt arv till förmån för efterlevande maka. Och därmed tar ut sitt arv efter hennes död. Nu när bouppteckningen är inskickad till skatteverket så har han ångrat sig och vill få ut sitt arv direkt. Vad händer i en sådan här situation? Kan han få ut arvet nu fast han skrivit på?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom att avtalet är underskrivet och inskickad till skatteverket utgör det att lagligt bindande avtal. Avtal ska hållas enligt principen om pacta sunt servanda. Frågan blir alltså nu om särkullbarnet kan ångra sitt avtal och ta ut pengarna direkt. Det finns generellt ingen möjlighet att ångra ett arvsavstående. Istället får man gå till avtalslagens regler om ogiltighet vid avtalets ingående. Arvsavståendet kan ses ogiltigt om det t.ex. skett under tvång eller genom svikligt förledande eller liknande. I ert fall så kommer särkullbarnet troligen vara bunden av avtalet ni har ingått, om det inte föreligger någon laglig grund för att häva avtalet. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Skuldsatt och avstå från arv till förmån för sina barn?

2021-06-29 i Arvsavstående
FRÅGA |HejVåran farmor har nyss gått bort och lämnar en liten summa pengar till ss barnbarn som är de enda som lever. nu har min ena bror skulder och för att att den familjen ska kunna njut lite av pengarna funderar vi syskon på om han kan låta arvet gå vidare till ett syskon eller till sina barn.
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis är det viktigt att ha vetskap om att arvingar och testamentstagare kan välja att avsäga sig eller avstå från arv.Att avstå eller avsäga sig rätten till arv?AvsägaEn arvinge kan avsäga sig rätten till arv från en viss person som fortfarande är i livet. Detta innebär att man avtalar bort sitt arv, alltså att man avsäger sig arvet fullt ut.Avsägelsen kan ske genom att arvingen godkänner ett testamente som arvlåtaren upprättat till förmån för någon annan. Man kan också skriftligen hos arvlåtaren klargöra att man vill avsäga sig sin arvsrätt.Vem får arvet istället?Huvudregeln är att arvsavsägelsen även gäller mot arvingens barn (alltså din brors barn), 17 kap. 2 § tredje stycket ärvdabalken. För att din brors barn, i en sådan situation, ska få erhålla arvet måste det tydligt framgå i den skriftliga handlingen, där din bror avsäger sig sin rätt till arv i enlighet med 17 kap. 2 § ärvdabalken, att han önskar att hans barn ska uppbära arvet i hans ställe. En sådan uttrycklig överenskommelse mellan din bror och avlåtaren kan alltså medföra att avsägelsen bara gäller honom personligen, och inte hans barn.AvståEn arvinge kan avstå från arv. Att avstå från sitt arv betyder att en arvinge avstår från arv genom att förfoga som han önskar över tillgången som arvet utgör. Att avstå från arvet har inte lika stora följder som att avsäga sig ett arv. Avstå från arv för man vanligtvis till förmån för sina egna arvingar (barn), så att arvet stannar i släktgrenen. Om din bror avstår från arv till förmån för hans barn träder barnen in som dödsbodelägare och tilldelas din brors lott. Även ett avstående bör göras skriftligen och lämnas som bilaga till bouppteckningen.Skulderna?Om skulderna finns hos Kronefogdemyndigheten (KFM), har som huvudregel KFM rätt att utmäta egendom, inklusive arv, 4 kap. 2 § utmätningsbalken. Borgenärer har dock ingen rätt till framtida arv.Om din bror avsäger sig sitt arv, enligt ovan, borde hans skulder inte hindra honom från att avsäga sig arvet till förmån för sina barn. Arvlåtaren kan även i testamente uttrycka en önskan om att hans lott ska överlåtas till din brors barn och inte bli föremål för utmätning, varefter han godkänner testamentet, för att undvika att pengarna går till kronofogden.För att försäkra sig om att borgenärerna inte får tillgång till arvet bör han vidta åtgärd innan arvsskiftet. En avsägelse av arvet efter arvsskiftet har i tidigare fall betraktats som en gåva, vilket kan medföra att borgenärerna kan begära att gåvan återgår till din bror för att därefter kräva utbetalning. Detta är även risken om han enbart avstå från arvet, då han i praktiken ger bort arvet till sina barn som en gåva. Det är möjligt att KFM har rätt att återta en sådan gåva för att kunna kräva in din brors skulder. Detta är dock något oklart.SammanfattningsvisDå jag förstår det som att er farmor redan gått bort faller alternativet avseende att avsäga sig arvet bort. Det kommer då bli fråga om ett avstående av arv. Det borde inte bli någon skillnad om din bror avstår från arvet till förmån för sina barn eller till förmån för barnbarnen efter din farmor (alltså ni syskon), eftersom han då i praktiken ger bort arvet i gåva. Oavsett hur din bror väljer att göra är det viktigt att handlingarna formuleras på ett tydligt och korrekt sätt. Det kan därför vara en god idé att kontakta våra jurister på Lawline för vidare vägledning.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Avsäga arv utan att barn ärver?

2021-06-19 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej, min mor har en sommarstuga som jag och mina bröder kommer ärva när hon dör. Jag har dock inget intresse av sommarstugan och vill inte äga den. Jag vill dock inte belasta mina bröders ekonomi ifall de skulle behöva köpa ut mig. Kan jag avsäga mig arvet så att det inte tillfaller mig eller mitt barn?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kort sagt är svaret att du kan avsäga dig arvet men inte bestämma vem som träder i ditt ställe. Du kan avsäga dig arvet både innan och efter din mors död men det finns vissa skillnader mellan alternativen. Sker det efter din mors död talar man inte om avsägelse utan avstående. Avsäger du dig arvet innan din mors död är avsägningen inte giltig till den del avsägningen gäller din laglott (dvs hälften av ditt arv) men den gäller även mot ditt barn. Du kan avsäga dig även laglotten om du får skälig ersättning vid avsägandet, ersättningen ska motsvara laglotten vid tidpunkten för avsägelsen (ÄB 17:2). Om du istället avstår arvet efter din mors död kommer ditt barn träda i ditt ställe. Du kan dock välja att avstå enbart från sommarstugan och ingen annan egendom. Ett tredje alternativ kan vara att du inte avsäger eller avstår från arvet utan blir delägare till stugan med din bror. Du kan därefter låta honom använda den för eget bruk utan ersättning. Om din bror planerar att sälja eller hyra ut stugan kan detta alternativ bli mer komplicerat dock. Isåfall kan du istället ge bort din andel till honom så att han blir den enda ägaren. Risken med detta är att ditt barn hävdar att denna gåva egentligen är ett arvsavstående och att hen därmed ska ha rätt till andelen. Så vitt jag vet har denna fråga aldrig prövats av Högsta domstolen så jag kan inte säga om ditt barn skulle vinna en sådan tvist. Jag hoppas du fått klarhet i din fråga och att något av alternativen fungerar för dig! Du är alltid varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Avsäga arv till förmån för min dotter?

2021-06-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag vill avsäga mitt arv från mina föräldrar till min dotter.
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga så som att du vill avstå ditt arv till förmån för din dotter och hur du ska gå tillväga.Före eller efter dina föräldrars bortgång?FöreOm du vill avstå ditt arv till förmån för din dotter kan det göras både före och efter dina föräldrars bortgång. Om det görs efter föräldrarnas bortgång kan det göras antingen före eller efter bouppteckningen. Om du avstår arvet före dem avlider innebär det att när din dem avlider så träder din dotter i ditt ställe och blir då arvtagare. I en sådan situation är arvet skyddat mot andra som har anspråk riktade mot dig, exempelvis om du genomgår en konkurs vid tiden för dödsfallet.Värt att notera här är dock att du inte kan bestämma vem som ska ärva i ditt ställe utan det bestäms av den legala arvsordningen. Det innebär att om du exempelvis är gift träder din partner i ditt ställe (3 kap. 1 § ärvdabalken), är du inte det blir det din dotter som träder i ditt ställe (2 kap. 1 § ärvdabalken). Har du flera barn delar de lika på arvet. Efter Om du avstår arvet efter dina föräldrars bortgång kan det göras antingen före bouppteckningen eller efter bouppteckningen men innan arvsskiftet. Görs det före bouppteckningen betyder det att din dotter blir dödsbodelägare istället för dig och att hon kommer att kallas till bouppteckningen. Om du avstår arvet efter bouppteckningen kommer din dotter att få arvet i och med arvsskiftet. Görs arvsavståendet efter bortgång utgör det även civilrättsligt en gåva och det får då inte samma skydd som om det gjorts före. Det innebär alltså att om du exempelvis genomgår en konkurs kan arvsavståendet återkallas.Hur du ska gå tillvägaVäljer du att avstå från arvet innan arvlåtarens död innebär det juridiskt en arvsavsägelse. Detta görs skriftligen. Av handlingen måste det framgå att arvsavsägelsen inte ska gälla mot din dotter, annars gäller det även gentemot henne (17 kap. 2 § ärvdabalken).Väljer du att avstå från arvet efter arvlåtarens död, gör du ett arvsavstående. Det här görs i samband med bouppteckningen i en bilaga till Skatteverket.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avsägelse av arv efter dödsfall

2021-06-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Min mamma gick bort i november, och arvingar/dödsbodelägare är jag och min syster. Pga att min syster är hos Kronofogden stod mamma som ägare till min systers bil. Det finns inga tillgångar i dödsboet, däremot skulder som motsvarar hela bilens värde. Därför försöker nu min syster ändra med ägarskap och få Transportstyrelsen att godkänna ett ägarbyte av bilen som skulle motsvara att bilen inte beslagtas. Det är normalt sett mycket krångel med min syster, detta med bilen drar ut på tiden (och bouppteckning behöver snart skickas in), och vi har kommit överens om att jag inte vill sätta min namnteckning på bouppteckningen pga ev strul som kan efterfölja...Min fråga här är; vilken typ av dokument kan jag och min syster skriva där jag avsäger mig som dödsbodelägare och därmed inblandning i bouppteckning? Finns det någon mall vi kan gå efter/fylla i, eller vilken text/info behöver vara med (behöver det bevittnas etc) - eller måste ett sådant avtal skrivas av en jurist? Ska det sedan skickas till Skatteverket så att det blir dokumenterat att min syster står själv som dödsbodelägare?Tack på förhand för hjälp!
Harald Myrenfors |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag kommer besvara de uttryckliga frågor ni ställt avseende arvsavsägelse, men det bör noteras att dödsboets skulder även aktualiserar borgenärsrättsliga aspekter.Avsägelse av arv efter dödsfall är inget som uttryckligen regleras i lag, för avsägelse innan se 17 kap. ärvdabalk (1958:637). Med detta sagt föreligger det dock inge förhinder för att avsäga sig från arv efter dödsfall. Avsägelsen måste senast göras vid bouppteckningsförrättningen och görs lättast genom att man till bouppteckningen bifogar en handling eller att du som avsäger dig arvet i bouppteckningen intygar din avsägelse.Det föreligger inget krav på att en jurist upprättar avtalet eller at det behöver bevittnas. Kravet ligger istället att det ska ske skriftligen. Att anlita en jurist eller skaffa ett vittne till handlingen kan dock ge er en trygghet och tillit till handlingens giltighet. Tack för din fråga och stort lycka till i framtiden!

När ska ett arvsavstående göras?

2021-06-21 i Arvsavstående
FRÅGA |Om man ska begära arvsavstaende, kan man göra det efter att ha blivit kallad till Boupteckningen eller att ha fatt se vad som är i dödsboet? eller ska det göras innan? DVS göras utan att veta vad som är där? Och om man väljer att inte göra ett arvsavstaende och angrar sig under mötet an är kallad till, hur gar det till?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur det fungerar med arvsavståenden och när dessa senast kan göras för att vara giltiga. När det gäller arvsavståenden är dessa inte reglerade i lag, dock har det i praxis uppställts vissa krav som jag kommer nämna i mitt svar.Ett arvsavstående innebär att den som ska få ett arv väljer att avstå från hela eller en del av arvet till förmån för sina egna arvingar i enlighet med arvsordningen i Ärvdabalken – t.ex. om B som har 2 barn ska ärva A väljer att göra ett helt arvsavstående då innebär detta att B's två barn kommer träda i B's ställe som arvingar, arvet "hoppar över" B.För att ett arvsavstående ska vara giltigt måste detta dock göras senast i samband med att bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Detta innebär att man inte behöver göra arvsvståendet innan man vet vad som finns i dödsboet, utan man kan medverka i bouppteckningen och se alla tillgångar och skulder som finns och sedan besluta om man vill göra ett arvsavstående. Det är dock viktigt att det skriftliga arvsavståendet bifogas med den underskrivna bouppteckningen när denna skickas in till Skatteverket för registrering.Detta betyder att om du, som du skriver, väljer att inte göra ett arvsavstående men sedan ångrar dig under bouppteckningen så har du fortfarande möjlighet att begära arvsavsående – så länge det är skriftligt och bifogas med den underskrivna bouppteckningen. Det finns inte några särskilda krav på hur det skriftliga arvsavståendet ska se ut utan det räcker med en enklare skrivelse där det framgår att du avser att göra ett arvsavstående som du sedan styrker med namn, datum och sedan din underskrift.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Arvsavstående

2021-05-31 i Arvsavstående
FRÅGA |Ang arvsavstående: Jag har tre kända bröstarvingar, är frisk ensamstående närmare 70 år och vill inte att dessa barn ska ärva ett enda öre efter mig. Har bättre ekonomi än de flesta, tillgångar i fastigheter och värdefullt lösöre. Har varit mycket generös och hjälpsam mot barnen tidigare, nu runt 30 år gamla, men de har varit självupptagna i flera år nu, och vi har numera ingen kontakt. Förhoppningsvis kan de nog tänkas skriva under ett arvsavstående, men vad jag förstått gäller detta inte laglotten. Barnen vet om att jag har stora tillgångar och ändå har de visat mycket mindre intresse för mig än jag för dem under flera år. Hur gör jag alla tre helt arvlösa? Har under lång tid funderat på att grunda en stipendiestiftelse för studenter vid min gamla högskola, går det att juridiskt förena med att bröstarvingarna avstår hela arvet efter mig?
Harald Myrenfors |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag uppfattar det som att er önskan är att era barn inte ska ärva någonting från er.Möjligheten att avstå från arv regleras i 17 kap. 2 § ärvdabalk (1958:637).I bestämmelsen framgår det att det är upp till arvingen att bestämma huruvida de vill avstå från sitt arv eller i detta fall sin laglott. Beslutet ligger således hos era arvingar. I det fall era arvingar skulle avstå från sin laglott ser jag inga hinder för att ni ska kunna testamentera er kvarlåtenskap i syfte att grunda en stiftelse.Jag hoppas att ni känner att er fråga har besvarats och att det löser sig på bästa sätt för er.