Arvsavsägelse

Kan jag som är bröstarvinge avsäga mig mitt ev arv till min syster ? Våran far gick bort i feb -23 och vår mamma ärvde då pappas tillgångar. Då jag har levt ett struligt liv min pappa gick t ex betala en hyresvärd nästan 50000 kr då han stod som borgenär på mitt kontrakt pga att jag hade skulder till kronofogden. Jag kände och känner fortfarande att min pappa o min mamma inte riktigt förlåtit mig för detta. Lever ett helt annat liv idag men efter den händelsen så har jag känt att min familj inte litar på mig och därför vill jag inte ha en krona om jag o min syster får ärva nåt då min mamma avlider och hur ska jag gå till väga så jag gör rätt. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt för dig att avsäga ditt arv efter din mamma, till din syster. Då din fråga handlar om arv kommer jag att besvara frågan utifrån reglerna i ärvdabalken (ÄB).

Den legala arvsordningen

Du och din syster är bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB) vilket innebär att ni har full arvsrätt efter dels er pappa och efter er mamma. Det innebär också att ni alltid har rätt till er laglott (hälften av hela arvslotten). I och med att er mamma har ärvt er pappas tillgångar efter hans bortgång förutsätter jag att de var makar vid er pappas bortgång. En efterlevande maka, det vill säga er mamma, har rätt att ärva hela er pappas tillgångar framför er gemensamma barn (3 kap 1 §). Men efter att er mamma också har gått bort kommer ni att dels få arvet efter er pappa, vilket kallas för efterarv, dels arvet efter er mamma. Detta innebär att du behöver avsäga dig från både din pappas och mammas arv om du inte vill ha något arv alls.

Det finns två olika alternativ som du som arvtagare kan välja om du inte vill få arv. Du kan antingen avsäga dig från ett arv (arvsavsägelse) eller kan du avstå ett arv (arvsavstående). Dessa två olika alternativ har olika rättsliga konsekvenser varför jag kommer att redogöra för båda.

Arvsavsägelse

Reglerna för arvsavsägelse finns i 17 kap ÄB men dessa bestämmelser reglerar enbart arvsavsägelse innan arvlåtaren har avlidit och inte arvsavsägelse efter dödsfallet. Detta innebär att det svar som redogörs nedan huvudsakligen fokuserar på arvsavsägelse efter din mammas arv. Arvsavsägelse efter dödsfall är oreglerat men det är fortfarande möjligt om det är tydligt att det rör sig om en arvsavsägelse.

Som arvinge kan du avsäga dig från ditt arv genom en arvsavsägelse. För att detta ska ske krävs att du är myndig samt att avsägelsen görs skriftligt hos arvlåtaren (17 kap 2 §) eller genom att godkänna ett testamente. Det är viktigt att det tydligt framgår att det rör sig om arvsavsägelse. När du avsäger dig arvet är du inte en arvinge längre. Det är dock inte möjligt att avsäga dig ditt arv till förmån för någon annan. Istället kommer din del av arvet att fördelas på resterande arvingar. Detta innebär att du, genom arvsavsägelsen inte kan lämna över ditt arv till din syster. Men om du och din syster är de enda bröstarvingarna till din pappa och mamma kommer den del av arvet som du avsäger dig ändå att tillfalla din syster.

Men med tanke på att du är bröstarvinge har du alltid rätt till din laglott. För att en arvsavsägelse som också omfattar din laglott ska vara giltig krävs det att du har fått en skälig ersättning. Vad som är skäligt ska bedömas vid tidpunkten och med hänsyn till de förhållandena som gällde vid avsägelsen. Det finns dock ett undantag från kravet på skälig ersättning. Om din make/ maka genom testamente, eller dina barn genom testamente eller enligt lag får egendom motsvarande laglotten krävs ingen skälig ersättning för att avsägelsen ska vara giltig (17 kap 2 § st 1 ÄB).

Skälig ersättning kan till exempel ha utgått om du har fått förskott på arv. Av frågan framgår det att din pappa har betalat din skuld till en hyresvärd. Vad gäller bröstarvingar presumeras till exempel, såvida motsatsen inte uttryckligen framgår, att bröstarvinges skuld som betalas av arvlåtaren är ett förskott på arv. Men din pappa har stått som borgensman på dina hyreskontrakt och således blivit rättsligt bunden till att betala skulden. Detta skulle kunna vara en omständighet som inverkar på bedömningen om huruvida dessa 50 000 kr är förskott på arv eller inte. Här är svaret oklart.

Vad gäller arvet efter din mamma framgår det inte att du har fått skälig ersättning för laglotten. De 50 000 kr som din pappa har betalat ska, om de är att anse som förskott på arv, avräknas från efterarvet, det vill säga arvet efter din pappa och inte från arvet efter din mamma (6 kap 1 § 2 st ÄB). Detta innebär att även om du avsäger dig hela arvet efter din mamma, inklusive laglotten, har du alltjämt rätt att få ut din laglott vid din mammas bortgång.

Den rättsliga konsekvensen av arvsavsägelse är att du inte anses vara arvinge längre, det vill säga du har inte rätt att ta del av arvet. Men det gäller även dina avkomlingar om inget annat avtalas mellan dig och din mamma eller framgår av omständigheterna (17 kap 2 § 3 st ÄB). Skulle det vara så att du avsäger dig från arvet efter din mamma men att du skulle gå bort innan henne kommer dina barn inte att kunna träda i ditt ställe och ta del av arvet efter din mamma.

Det är mycket viktigt att du är säker på att du verkligen vill avsäga dig arvet efter dina båda föräldrar då det inte går att återkalla en arvsavsägelse.

Arvsavstående

Istället för att avsäga dig arvet kan du välja att avstå från arvet efter både din pappa och mamma. Arvsavstående regleras inte uttryckligen i lagen men även här gäller det att du måste vara myndig och att det tydligt framgår att du vill avstå från din del av arvet. Arvsavstående innebär att du avstår din rätt till arv, till förmån för någon annan. Arvet efter din pappa och din mamma kommer att fördelas som om du har “gått bort”. Om du har egna barn kommer de att träda i ditt ställe enligt den legala arvsordningen. Men om du inte har barn och inga föräldrar vid liv kommer din syster att ta dina föräldrars ställe och ärva även den delen som du avstått ifrån. Till skillnad från arvsavsägelse kan arvsavsägelse bara göras efter att arvlåtaren har avlidit. Du kan därför avsäga dig från efterarvet efter din pappa men vad gäller arvet efter din mamma behöver du vänta på hennes bortgång men fram till arvskiftet sker, för att kunna avstå hennes arv.

Förfarande

En arvsavsägelse görs skriftligt hos arvlåtaren eller genom att godkänna ett testamente. Dessa handlingar tas sedan upp vid arvskiftet när arvet fördelas mellan arvingarna. Din begäran om arvsavstående kan du framföra till dödsboet innan arvskiftet har skett vilket antecknas i bouppteckningen.

Sammanfattning

Det är sålunda möjligt för dig att både avsäga dig eller avstå ditt arv efter din pappa och din mamma. Vad gäller arvsavsägelse efter din pappa som har gått bort, säger lagreglerna inte mycket. Men vad gäller avsägelse efter din mamma som fortfarande är vid liv gäller vissa kriterier för att avsägelsen ska vara giltig. Beträffande arvsavstående gäller detta enbart efterarvet efter din pappa då arvsavstående sker efter att arvlåtaren har avlidit.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hiwen Ulusoy Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo