Kan man avsäga sin rätt till arv?

2020-10-01 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan ett skuldsatt barn avsäga sig arv från sina föräldrar och hur skall det i så fall gå till?
Hampus Lagerquist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ArvsavståendeEn arvinge har rätt att avstå från sin rätt till arv både om arvet följer av ärvdabalken eller om det följer av testamente, (17 kap. 2 § ärvdabalken). Vad innebär ett arvsavstående?Ett arvsavstående innebär att en person som egentligen har rätt till arv enligt ärvdabalken eller testamente frivilligt avsäger sig rätten att ärva. Ett arvsavstående sker efter att arvlåtaren gått bort. När en arvtagare väljer att göra ett arvsavstående kommer arvet att fördelas som om arvtagaren avlidit och även detta görs i enlighet med reglerna om arvsrätt i ärvdabalken, (2 kap. 2 § ärvdabalken). Formkrav för arvsavstående För att ett arvsavstående ska vara giltigt krävs det att det ska göras skriftligt, det ska signeras av arvtagaren som vill avstå från sitt arv och det ska ske efter att arvlåtaren gått bort. Det skriftliga arvsavståendet ska lämnas in senast i samband med att bouppteckningen registreras hos skatteverket, (17 kap. 2 § ärvdabalken). Är det lagligt att göra ett arvsavsåtende för en skuldsatt arvinge?Det borde inte innebära några problem att göra ett arvsavstående även om man är skuldsatt. Det är dock mycket viktigt att ett arvsavstående sker innan arvet fördelas mellan arvingarna i samband med arvlåtarens död, man brukar kalla detta för arvskifte. Sker arvsavståendet efter arvskiftet kan det istället betraktas som en gåva vilket innebär att kronofogden har en möjlighet att begära att gåvan ska återgå till din mans bror och den kan sedan utmätas. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,

Hur avskriver jag mig arvsrätt från en förälder?

2020-09-15 i Arvsavstående
FRÅGA |Hur avskriver jag mig arvsrätt från en förälder? Kan ni hjälpa till med det isf?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken.Det krävs en arvsavsägelse för att avsäga sig arvsrättenFör att avskriva dig din arvsrätt måste du göra en arvsavsägelse. En arvsavsägelse ska göras skriftligt hos arvlåtaren. Arvsavsägelsen kan göras genom att arvingen tecknar ett godkännande om arvsavstående på arvlåtarens testamente (17 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken). Arvlåtaren är i denna situation din förälder och du är arvingen. Det krävs därmed att du skriver ett godkännande om arvsavsägelse i din förälders testamente för att avsäga dig sin arvsrätt. För att undvika missförstånd bör det vara tydligt att godkännandet på testamentet avser en avsägelse av din rätt till arv.När du gjort en arvsavsägelse betraktas du inte längre som arvinge till din förälder. Det innebär också att i det fall du har barn, att dina barn inte heller har rätt till arv från din förälder (17 kap. 2 § 3 st. ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp med att göra en arvsavsägelse kan du kontakta Lawlines jurister.Med vänlig hälsning,

Vad skriver jag i bouppteckning vid arvsavsägelse?

2020-08-31 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag vill avsäga mitt arv efter min pappa så att mina barn får det istället.. vad skriver jag på bouppteckningen?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kan man avstå sitt arv?Det finns inga hinder mot att avsäga sig sitt arv. Om du vill avstå ditt arv till förmån för dina närmsta legala arvingar kan du göra ett arvsanstående. Det finns olika sätt att avstå från arv, men om du vill avstå ett arv till förmån för din son kan du göra ett arvsavstående. Hur avstår man sig sitt arv?Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid dödsboets bouppteckningsförrättning, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv.Det finns inga formkrav på hur denna avståendehandling ska se ut - den bör dock vara tydligt formulerad (och för säkerhets skull daterad och undertecknad). Därefter kommer arvlåtarens egendom fördelas som om den som avsagt sig arvet gått bort innan arvlåtaren, så i ditt fall hade dina barn stått näst på tur till arvet efter dig. Har du fler barn än ett så tar de lika lott ur den del du skulle fått. Om du avstår dig arvet kommer alltså ditt/dina barn att ärva vad du skulle ärvt, eftersom de är näst på tur enligt arvsordningen.Jag hoppas detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om det finns någonting som är oklart eller om du skulle ha fler frågor.

Kan jag överlåta ett arv till min son?

2020-08-24 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej. Jag har skuldsanering och fått veta att min biologiska pappa gått bort .O jag ska få 50.000kr dom kommer ju ta dom. Går det att på nå vis överlåta arvet till min son?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns olika sätt att avstå från arv, men om du vill avstå ett arv till förmån för din son kan du göra ett arvsavstående. Ett arvsavstående innebär att du egentligen har rätt att ta emot ett arv men frivilligt väljer att avstå från det och låter dina närmsta legala arvingar träda i ditt ställe. Ett arvsavstående måste vara skriftligt och ska inlämnas till Skatteverket senast i samband med att bouppteckningen registreras. Handlingen ska signeras av dig som vill avstå från arv. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida som du hittar här.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man göra ett arvsavstående efter dödsfallet?

2020-09-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan jag via avtal med någon göra ett arvavstående från tidigare avlidna släktingar (farfar, farmor, farbroder) etc där arvskifte aldrig utförts och innan avskifte genomförs? Farfar dog 10955, farmor 1077, farbror 1997 och inte i något bo har arvskifte genomförts. Hur ska ett sådant avtal se ut i så fall? Kan ni hjälpa?
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).Vad innebär ett arvsavstående?Som du säger finns det möjlighet att göra ett arvsavstående. Ett arvsavstående innebär helt enkelt att arvet vid arvsskiftet fördelas på samma sätt som om du har avlidit, och att det därmed förs vidare (2 kap. 2 § ÄB). Vanligtvis görs detta därför till förmån för exempelvis arvtagarens egna barn.BouppteckningInnan ett arvskifte sker ska bouppteckning förrättas. Det ska som utgångspunkt göras inom 3 månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). Med tanke på att alla 3 dödsfall inträffat för mer än 20 år sedan uppfattar jag din fråga som att bouppteckning redan gjorts. När kan ett arvsavstående göras?Ett arvsavstående kan göras efter dödsfallet, men det ska ske innan bouppteckningen. Detta beror på att det annars är du och inte den du vill ska ärva som står som arvtagare. Det är på så sätt, dessvärre, för sent för din del att ändra själva arvskiftet. Däremot är det naturligtvis ingenting som hindrar dig från att föra vidare arvet själv efter du ärvt. Du är i vilket fall naturligtvis välkommen att höra av dig till Lawlines juristbyrå för mer ingående rådgivning. Jag hoppas du fick svar på det du undrade.Vänligen,

Undvika att arv blir föremål för utmätning

2020-09-13 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan jag avsäga mig arvet från mina föräldrar så att det istället går vidare till mina barn.Så att inte kronofogden tar det om man har skulder. Att mina barn får min del av arvet? Mvh
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Dessutom blir Utsökningsbalken (UB) aktuell gällande frågan vilken egendom Kronofogden får utmäta.Möjlighet att skydda arv från utmätning Som huvudregel ska egendom man fått genom arv ingå i Kronofogdens utmätning (4 kap 2 § UB). Det finns dock ett undantag som kan vara till din fördel. Arv kan nämligen förvärvas med villkoret att egenomen inte får överlåtas, vilket innebär att det inte heller kan bli föremål för utmätning (5 kap 5 § UB). Du behöver alltså inte nödvändigtvis avsäga dig eller avstå ditt arv från dina föräldrar för att egendomen inte ska utmätas. Detta kräver att dina föräldrar före sin död upprättar ett testamente där de anger att ditt arv inte får överlåtas. Detta innebär dock att du inte kan göra dig av med arvet genom exempelvis gåvor. Möjlighet att låta dina barn ärva dina föräldrarOm du hellre vill att dina barn ärver är detta också ett möjligt tillvägagångssätt. Du kan då antingen avsäga dig din arvsrätt, eller avstå din arvslott. Avsäga dig din arvsrättDet första alternativet är att du avsäger dig din del av det framtida arvet. Detta ska i regel göras under tiden dina föräldrar är vid liv. Dina föräldrar får då skriva ett testamente där det framgår att dina barn ska ärva din del. Det krävs då att du skriftligen godkänner detta testamente (17 kap 2 § ÄB).Avstå arvslottDet andra alternativet är att du avstår din arvslott. Detta kan du göra först när någon av dina föräldrar avlidit. Dina barn får då dela på den delen du annars skulle ha ärvt (2 kap 2 § ÄB). Även detta måste göras skriftligt, senast i samband med att bouppteckningen registreras hos Skatteverket.SammanfattningDu har alltså tre möjligheter att förhindra att dina föräldrars arv utmäts. 1) Det första alternativet är att dina föräldrar i sina testamenten villkorar din ditt arv med ett överlåtelseförbud.2) Det andra alternativet är att du avsäger dig din arvsrätt genom att godkänna ett testamente som dina föräldrar har skrivit där det framgår att dina barn ska ärva istället för dig.3) Slutligen kan du, efter att dina föräldrar har avlidit, välja att avstå din arvslott.Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Om du känner att du behöver vidare hjälp skulle jag råda dig att kontakta våra jurister. Du kan boka tid här: https://lawline.se/bokaVänliga hälsningar

Kan man förhindra att ens barnbarn ärver istället för den avlidne bröstarvingens make/maka?

2020-08-31 i Arvsavstående
FRÅGA |Om bröstarvingen avlider före sin dementa förälder - hur kan man förhindra att barnbarnen ärver istället för make/maka?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om arvsfördelningen när bröstarvingens förälder i sin tur avlider efter att bröstarvingen redan gjort det. Jag utgår från att mor-/farföräldern inte är gift.Eventuellt två alternativ – arvsavsägelse och arvsavståendeInledningsvis kan jag nämna att barnbarnen enligt lag har en rätt till arvet, vilket jag utvecklar i avsnittet nedan. Det finns två alternativ för att barnbarnen trots denna rätt inte ska ärva efter mor-/farföräldern men dessa alternativ kräver agerande från barnbarnen. Det första alternativet är arvsavsägelse, vilket innebär att de avsäger sig rätten att ärva från arvlåtaren, dvs. mor-/farföräldern, (se 17 kap. 2 § ärvdabalken, ÄB). Detta går bara att göra när mor-/farföräldern är vid liv då det krävs att barnbarnen skriftligen meddelar mor-/farföräldern om arvsavsägelsen. Det ska dock nämnas att underåriga inte får avsäga sig arv. Om arvsavsägelsen innebär att man avsäger sig sin laglott (vilket den gör i detta fall), gäller den bara om bröstarvingen (eller barnbarnen) får skälig ersättning. Avsägelsen gäller även gentemot barnbarnens avkomlingar. Säg att barnbarnet avlider före mor-/farföräldern, då kommer en arvsavsägelse från barnbarnet innebära att dennes avkomlingar inte kan ärva någon från mor-/farföräldern.Arvsavstående är något barnbarnen gör efter att mor-/farföräldern avlidit. För att det ska vara giltigt krävs det att arvsavtåendet är skriftligt och lämnas in senast i samband med bouppteckningen. Det ställs inte lika många krav som för arvsavsägelse och därför är nog arvsavstående det lämpligaste i detta fall då man bl.a. slipper betala skälig ersättning. Den gäller dock exempelvis inte mot barnbarnens avkomlingar så om barnbarnet avstår kan istället barnbarnets avkomling få ärva efter mor-/farföräldern. Som sagt kräver dessa alternativ att barnbarnen vill avstå/avsäga sig rätten till arv samt skriftligen gör det. Om barnbarnen inte avstår/avsäger sig rätten till arvet går det inte att förhindra barnbarnens rätt till arv men den går att begränsa enligt nedan.Om alternativen ovan inte är aktuella går det inte att förhindra barnbarnens rätt till arv men den går att begränsaEftersom bröstarvingen avlidit kommer dennes barn träda in i bröstarvingens ställe och ärva efter sin mor-/farförälder, (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvinge (och barnbarn som träder i dess ställe) har enligt lag rätt till laglott som utgör hälften av arvslotten, (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom denna lagstadgade rätt inte går att testamentera bort (av mor-/farföräldern) går det inte att förhindra att barnbarnen ärver efter mor-/farföräldern. Däremot kan mor-/farföräldern genom testamente förordna att barnbarnen endast får bröstarvingens laglott och därmed testamentera resten av pengarna till bröstarvingens make/maka.Ovan har jag använt begrepp som laglott och arvslott samt skrivit att laglotten utgör hälften av arvslotten men vad är arvslotten då? Det är den del av kvarlåtenskapen (den avlidnes egendom minus skulder) som en bröstarvinge har rätt att ärva. Konkreta exempel som belyser det ovanståendeOm kvarlåtenskapen utgör 1 miljon och det bara är en bröstarvinge utgör dennes arvslott 1 miljon medan dennes laglott utgör 500 000 kr. Om det är två bröstarvingar utgör varsin arvslott 500 000 kr medan laglotten utgör 250 000 kr.Nästa scenario: Kvarlåtenskapen efter mor-/farföräldern utgör 1 miljon och vi har en bröstarvinge med två barn (alltså två barnbarn). Mor-/farföräldern har i testamente förordnat om att bröstarvingen endast ska ärva sin laglott och att resten ska gå till bröstarvingens make/maka. Då är bröstarvingens arvslott 1 miljon och laglotten 500 000 kr (som ovan) men barnbarnen kommer att få dela på bröstarvingens laglott så de får 250 000 kr. 500 000 kr går då till bröstarvingens make/maka.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Fråga om arvsavstående

2020-08-23 i Arvsavstående
FRÅGA |hej, min svärfar har precis avlidit, min man har en bror som vill göra ett arvsavstående.han är hos kronofogden o vill därför göra ett avstående av sitt arv efter sin pappa.är detta lagligt att göra så?om det går att göra sker detta då via bouppteckningen?tack på förhand
Hampus Lagerquist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fråga om arvsavståendeEn arvinge har rätt att avstå från sin rätt till arv både om arvet följer av ärvdabalken eller om det följer av testamente, (17 kap. 2 § ärvdabalken).Vad innebär ett arvsavstående?Ett arvsavstående innebär att en person som egentligen har rätt till arv enligt ärvdabalken eller testamente frivilligt avsäger sig rätten att ärva. Ett arvsavstående sker efter att arvlåtaren (din svärfar i detta fallet) gått bort. När en arvtagare (din mans bror i detta fallet) väljer att göra ett arvsavstående kommer arvet att fördelas som om arvtagaren avlidit och även detta görs i enlighet med reglerna om arvsrätt i ärvdabalken. T.ex. om din bror har barn kommer dessa att dela på din brors arv, eller om han inte har några barn kommer arvet gå dennes syskon, (2 kap. 2 § ärvdabalken).Formkrav för arvsavstående För att ett arvsavstående ska vara giltigt krävs det att det ska göras skriftligt, det ska signeras av arvtagaren som vill avstå från sitt arv (din mans bror i detta fallet) och det ska ske efter att arvlåtaren gått bort. Det skriftliga arvsavståendet ska lämnas in senast i samband med att bouppteckningen registreras hos skatteverket, (17 kap. 2 § ärvdabalken).Fråga om det är lagligt att göra arvsavstående för att undvika kronofogdenDet borde inte innebära några problem att göra ett arvsavstående även om din mans bror har skulder hos kronofogden. Det är dock mycket viktigt att ett arvsavstående sker innan arvet fördelas mellan arvingarna i samband med arvlåtarens död, man brukar kalla detta för arvskifte. Sker arvsavståendet efter arvskiftet kan det istället betraktas som en gåva vilket innebär att kronofogden har en möjlighet att begära att gåvan ska återgå till din mans bror och den kan sedan utmätas. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se