Avsägelse av arv från förälder

2019-12-20 i Arvsavstående
FRÅGA |https://lagen.nu/1958:637#K17P2S1Hej! Jag har en förälder som inte varit aktivt deltagande i mitt liv sedan 12 års ålder. Vi har ingen kontakt för nuvarande och jag tänker mig inte ha det i framtiden heller. Det jag funderar över är att avsäga mig mina rättsliga skyldigheter gentemot honom av den händelse att han skulle gå bort. Jag vill alltså avsäga mig mina arvsrättliga aspekter och frånsäga mig mina skyldigheter. Jag har ingen önskan av att vare sig ärva något eller behöva innefatta mig vid en eventuell bouppteckning etc. Hur bör jag gå tillväga?
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om huruvida det går att avsäga sig sin arvsrätt från en förälder. Reglerna rörande detta finns i 17 kap. ärvdabalken (ÄB). Det går att avsäga sig sin arvsrätt skriftligen (17 kap. 2 § första stycket ÄB). Detta kan göras genom att du godkänner och signerar ett testamente som arvlåtaren skrivit där det står att du vill avsäga dig din arvsrätt. Det måste tydligt framgå att det avser en avsägelse av arv. Det går även att avsäga sig arvet skriftligen på andra sätt om det även där framgår tydligt att du vill avsäga dig arvet. För att kunna avsäga sig sin rätt till arv måste man också ha fyllt 18 år (17 kap. 2 § andra stycket ÄB).Eftersom det är ett arv från en förälder din fråga handlar om så har du som bröstarvinge (barn till den avlidne) alltid rätt att få ut din laglott trots att du har avsagt dig arvet, om du inte tidigare har fått skälig ersättning för denna (17 kap. 2 § första stycket ÄB).Viktigt att veta är att om du avsäger dig din till rätt till arv gäller det även för dina arvingar, det vill säga de kan inte heller få ut något arv från personen (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Viktigt att veta är också att det inte går att återkalla en avsägelse av arv. Det går alltså inte att ångra sig när det väl är gjort.Du kan också välja att avstå från ditt arv. Detta skiljer sig mot att avsäga sig sin rätt till arv på det sättet att arvet då går till dina arvingar istället för dig själv. En av skillnaderna mellan arvsavsägelse och arvsavstående är också att en arvsavsägelse måste göras medan arvlåtaren fortfarande lever medan en arvsavståelse kan göras även efter att personen har dött. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan arvsavståelse och arvsavsägelse?

2019-11-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Vad är skillnaden mellan arvsavstående och arvsavsägelse?Vad är lämpligast att använda i detta fallet?En far har dött och han har två barn. Barnen vill att en av dem ska ärva allt. Detta beror på att det ena barnet har en problematik där arvet kan vara till nackdel för denne.Tacksam för svar!
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arvsavsägelse kan endast göras medan arvlåtaren fortfarande lever och innebär att personer avsäger sig sitt framtida arv. Sådan avsägelse måste göras skriftligen och kan ske genom godkännande av testamente (17 kap. 2 § ärvdabalken). Det framgår i din fråga att arvlåtaren har avlidit, vilket medför att en arvsavsägelse inte kan göras. Istället kan personen göra ett arvsavstående.Ett arvsavsående görs nämligen efter arvlåtarens bortgång och innebär att personen avstår från sitt arv. För att avståendet ska få sakrättsligt skydd (dvs. hindra utmätning av personens del av arvet) måste personen underrätta dödsboet om sitt avstående innan arvskiftet verkställs. Det kan med fördel göras redan vid bouppteckningsförrättningen, även om alla dödsbodelägare inte är närvarande, men måste då skrivas in i bouppteckningshandlingen (se NJA 1993 s 34.)Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur går jag till väga för att avsäga mig arvet efter min pappa?

2019-11-29 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej, Jag har sen många år tillbaka inte haft någon kontakt med min biologiska pappa. Jag vill avsäga mig eventuellt arv från honom. Hur går jag till väga? Med vänliga hälsningar
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag vill börja med att förtydliga att det finns olika sätt att gå till väga om man inte vill ta emot ett arv. Jag kommer i mitt svar främst att redogöra för arvsavsägelsen och arvsavståendet, vilka skiljer sig åt. För att finna de svar vi söker får vi bland annat gå in i Ärvdabalken (ÄB). Allmänt om arvInnan vi hoppar direkt in på arvsavsägelsen och arvsavståendet så tänkte jag förklara några av grundläggande begrepp som finns inom arvsrätten. Du är inledningsvis en så kallad "bröstarvinge" efter din pappa, i egenskap av att vara hans barn. Huvudregeln är att bröstarvingar alltid ärver i första hand och detta dessutom görs i lika stora delar (ÄB 2 kap 1 §). Det är dock möjligt att på olika vis reglera ett arv och därmed även inskränka på en bröstarvinges arvsrätt. En bröstarvinge har dock alltid rätt till minst sin laglott, vilken består av halva "den ordinarie" arvslotten (ÄB 7 kap 1 §). Vad innebär en arvsavsägelse?En arvsavsägelse äger rum innan det att din pappa har gått bort och innebär i regel att du avtalar bort hela din arvsrätt. Du räknas då alltså inte längre som din pappas arvinge. Vad du dock måste vara medveten om är att en arvsavsägelse resulterar i att även dina arvingar förlorar rätten till arvet efter din pappa, och att en arvsavsägelse inte går att ta tillbaka i ett senare skede. Om vi återkopplar till det här med laglotten, så har du som bröstarvinge vid en arvsavsägelse alltid rätt till din laglott förutsatt att du inte har fått skälig ersättning för denna. Detta skulle exempelvis kunna ske genom en gåva eller ett förskott på arv. Även om du personligen inte har fått någon skälig ersättning för laglotten, så är du ändå bunden av arvsavsägelsen förutsatt att exempelvis din make/maka eller avkomlingar har blivit tilldelade egendom som motsvarar laglottens värde. Om du vid din pappas bortgång dock inte har fått någon ersättning för laglotten så har du ändå rätt att då ut denna då (trots arvsavsägelsen) - men detta avser alltså bara en rätt och inte ett tvång (ÄB 17 kap 2 §). Hur går det till?En arvsavsägelse görs i ett skriftligt avtal med din pappa. Avtalet måste alltså vara skriftligt och det ska allra helst uttryckligen framgå att du har för avsikt att avsäga dig ditt arvet efter din pappa. Annars kommer en tolkning av avtalet att behöva göras och avsägelsen kommer endast att vara giltig om det av omständigheterna är uppenbart att du hade för avsikt att avsäga dig ditt arv. Det är även möjligt att genomföra en arvsavsägelse genom att godkänna ett testamente efter din pappa. Det ska dock tydligt framgå att det rör sig om just en arvsavsägelse (ÄB 17 kap 2 §). Vad innebär ett arvsavstående?Ett arvsavstående kan genomföras efter det att din pappa har gått bort - mer specifikt tills dess att arvskiftet har ägt rum. Du kan då avstå från hela eller delar av arvet till förmån för dina egna arvsberättigade arvingar. De får då ta del av arvet som om du hade avlidit före din pappa (ÄB 2 kap 1-3 §). Ett arvsavstående är bindande enligt civilrättsliga regler. Hur går det till?Arvsavståendet är inte reglerat i lag och det tycks inte finnas några särskilda formkrav för hur detta ska se ut. Jag skulle dock vilja ge dig rekommendationen att detta sker skriftligen och att en viljeförklaring tydligt framgår av texten. Det måste alltså vara uppenbart att du önskar göra ett arvsavstående efter din pappa. Handlingen ska sedan skickas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.Avslutande ordJag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig med din fråga. Om du skulle vilja ha hjälp med att skapa dessa handlingar och se till så att de är juridiskt korrekta så skulle jag rekommendera dig att vända dig till Lawlines duktiga jurister. Det går givetvis också bra att ställa en ny fråga. Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Ångra avstående av arv?

2019-10-30 i Arvsavstående
FRÅGA |HejMin pappa har avstått sitt arv frân sin pappa arv till förmân för mig och min bror.Bouppteckningen har gâtt igenom och arvet är utbetalt.Kan min pappa ändra sig?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nej, ett arvsavstående kan inte ångras såvida det har följt formkraven och inte strider mot avtalslagens generella regler. Det innebär att en skriftlig arvsavståendehandling ska ha skickats in till Skatteverket i samband med bouppteckningen eller att arvsavståendet antecknats i bouppteckningen och skrivits under av den som avstår från arvet. Vad gäller avtalslagens generella regler får arvsavståendet exempelvis inte ha skett exempelvis under tvång, genom svikligt förledande eller liknande (se Avtalslagen 28-31 §§).Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Skyldighet att avstå arv?

2019-12-16 i Arvsavstående
FRÅGA |Mina föräldrar har skrivit ett testamente där jag och min bror ärver hälften var efter båda deras bortgång. Vi är deras enda barn. Nu vill min bror att jag ska ge upp hälften av mitt arv till förmån för hans barn. Jag har inga barn och tycker inte att det är riktigt att jag ska få mindre för att jag inte har några barn. Mina föräldrar går på min linje men det har tyvärr blivit en konflikt.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Detta låter onekligen lustigt. Enligt lag har du möjlighet, men absolut ingen skyldighet att avstå från hälften av ditt arv till förmån för dina brorsbarn. Arvet efter dig kommer i första hand tillfalla din bror, förutsatt att dina föräldrar är avlidna (2 kapitlet 2 § Ärvdabalken). När din bror sedan avlider, eller om han avlider innan dig så tillfaller ditt arv hans barn (2 kapitlet 1 och 2 §§ Ärvdabalken). Ditt arv kommer förr eller senare ändå hamna hos hans barn, varför jag inte ser poängen av er konflikt. Det ovan nämnda gäller inte fullt om du är gift eller om du väljer att testamentera bort arvet efter dig. Familjekonflikter som denna är sällan något som kan lösas rent juridiskt. Så mitt råd är att inte avstå från ditt arv, men att upplysa din bror om att hans barn ändå kommer att få ärva dig förutsatt att detta är din vilja. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar. Hälsningar,

Arvsavstående

2019-11-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Behöver man formalisera ett arvsavstående? I detta fall fördelas delar av arvet till mina barn, efter att bouppteckningen är klar. I mina föräldrars inbördes testamente står det dessutom att arvet ska vara enskild egendom.
Anna Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer nedan förklara mer om vad det innebär med arvsavstående och att arvet är enskild egendom.Vad innebär ett arvsavstående?Arvsavstående innebär att du avstår från ditt arv till fördel för dina arvingar, i detta fallet dina barn. Dina barn får då dela lika på den andel som du avstår ifrån. Man kan välja att avstå från hela arvet, eller delar av det.Hur avstår man från sitt arv?Ett arvsavstående kan endast göras efter att dina föräldrar gått bort. Det finns inga särskilda bestämmelser kring hur det ska ske, men för tydlighetens skulle rekommenderar jag att du gör detta skriftligen. Detta skickas sedan in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.Enskild egendomDå testamentet anger att arvet ska vara enskild egendom, kommer det dina barn ärver i ditt ställe bli deras enskilda egendom. Detta innebär att de äger det på egen hand och en eventuell make får till exempel inte del av det vid en eventuell skilsmässa.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Avsäga sig efterarv

2019-10-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man kan avsäga sig ett efterarv och hur det går till. Min mamma var gift med en man som inte hade några egna barn. Han dog plötsligt i somras. Närmin mamma dör har därför hans bröder rätt till hans efterarv. Kan bröderna avsäga sig detta och hur går det till isåfall?
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga är om man kan avsäga sig efterarv. Regler om hur man avsäger sig arv före dödsfallet regleras i Ärvdabalken (ÄB).Att avsäga sig arv efter dödsfallet är möjligt för en arvinge, något som dock inte är stadgat i lag. Du kan däremot gå in på Skatteverkets hemsida för att läsa mer om detta. Jag hoppas att du känner att du fått hjälp med din fundering, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga. Vänligen,

I vilka handlingar ska man skriva in ett arvsavstående?

2019-10-29 i Arvsavstående
FRÅGA |Vi är 7 syskon som ärver yngsta broder som inte har fru och barn. Bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket och jag har upprättat en arvskiftesbilaga och nu vill den äldsta broder vill avstå arvet till förmån till dödsboet där vi övriga syskon kan fördela hans arvslott. Han avsäger sig nu efter bouppteckning och i början på arvskiftet.Kan han skriva att han avstår sin del av arvet i arvskiftespapperet ? Eller är det en separat papper han ska skriva under
Narin Banaee |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Bestämmelser om arv och testamente finns reglerat i ärvdabalken (ÄB). Arvsavstående Ett arvsavstående kan enbart göras efter att arvlåtaren har avlidit (17 kap. 2 § RB), vilket är fallet här. Arvsavståendet innebär att man avstår från sitt arv och detta kan göras fram till dess att arvskiftet äger rum. Som utgångspunkt ska den skriftliga arvsavståendehandlingen skickas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Om en sådan särskild handling saknas är det möjligt att arvsavståendet antecknas i bouppteckningen och skrivs under av den som avstår från arvet. Vad innebär detta för er?Då arvsavståendet har skett efter bouppteckningen bör avståendet antecknas i bouppteckningen och skrivas under av er bror. Hoppas att ni fick svar på er fråga!Vänliga hälsningar,