Kan man undvika att arv utmäts genom att avstå arv?

2019-10-29 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Om det finns en skuld hos kronofogden på arvingen hur förhåller det sig då vid en avsägelse av arvet till förmån för dennes barn, är det även då utmätningsbart från dessa?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Först vill jag påpeka att det är skillnad på en avsägelse av arv och ett arvsavstående. Ett arvsavstående innebär att den arvsberättigade avstår sitt arv till förmån för sina legala arvingar. Avsägelse av arv innebär istället att arvet fördelas mellan de övriga arvingarna i arvsordningen. Arvingen som avsäger sig från arvet "klipper" arvet för dennes legala arvingar och de blir därmed lottlösa. Jag förstår det därför som att din fråga rör arvsavstånde. Den arvsberättigade kan avstå från sitt arv genom att underrätta om detta och få det undertecknat vid bouppteckning. Avstående kan också ske genom en avståendehandling till boutredningsman, testamentsexekutorn eller övriga dödsbodelägare. Görs detta kommer arvet istället gå till den arvsberättigades barn. Arvsavståendet måste ske innan arvskiftet, det vill säga innan arvet fördelas. Sker avståendet efter arvskiftet kan det enligt praxis betraktas som en gåva, vilket innebär att gåvan kan gå åter för att sedan utmätas. Alltså är arvet inte utmätningsbart hos den arvsberättigades barn om ett arvsavstående skett innan arvskifte ägt rum.Hoppas du fått svar på din fråga!

Avsäga sig arv

2019-09-18 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej kan barnen avsäga sitt arv. O ge det till ett av sina syskon
|Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är möjligt att avstå från sitt arv, det kan ske antingen genom sk arvsavsägelse som sker före dess att arvlåtaren har avlidit, 17 kap 2 § ärvdabalken (ÄB) eller sk arvsavstående som sker efter att arvlåtaren har avlidit. Om en arvinge avsäger sig sitt arv går det till den som står näst på tur dvs till den som avstått arvets barn (om den har några). Om det är tänkt att arvet istället ska gå till ett syskon kan det om arvlåtaren fortfarande är kvar i livet och det är dennes vilja ske genom testamente som godkänns av den/de arvingar som avsäger sig sin rätt, 17 kap 2 § ÄB. Hoppas det besvarade din fråga!Vänlig hälsning

Kan jag ärva skulder från en polsk släkting?

2019-08-27 i Arvsavstående
FRÅGA |Hejsan, min kusin avled för 2 år sen i Oktober. Han hade skulder då han avled och satt i fängelse just i den stund. Jag har aldrig haft en relation med denna kusin som är född och uppvuxen i Polen medans jag är född och uppvuxen i Sverige med svensk pappa. Nu får jag höra på omvägar att jag kan ärva hans skulder då mor till kusinen avsagt sig den.. kan detta stämma?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilket lands lagstiftning gäller?Enligt svensk lag är det inte möjligt att ärva någon annans skulder. Eftersom Polen är ett land inom EU är det dock möjligt att internationell rätt ska tillämpas på fallet. Huvudregeln är att den avlidnes lands regler tillämpas, så det är möjligt att den polska lagstiftningen gäller för dig.Att ärva skulder enligt polsk rättTyvärr är min kunskap om polsk rätt väldigt begränsad. Dock finns ett faktablad om hur polsk arvsrätt fungerar i korthet på den europeiska juridikportalen. Enligt detta är det möjligt att ärva någon annans skulder (p.8). Du har dock, likt andra släktingar, möjlighet att avsäga dig ansvaret. Detta sker enligt dokumentet genom att du gör en lämplig deklaration inför en notarie eller behörig domstol inom sex månader från det datum då han eller hon blev medveten om arvet. Detta gör att du endast tar emot arvet i den mån tillgångarna överstiger skulderna.Du kan också helt avsäga dig arvet. Detta görs genom att lämna in en förklaring om avstående från arvet till ett konsulat (p. 5.2).Kan situationen stämma?Det låter inte särskilt troligt att du kommer bli ansvarig för skulder utan att ha fått höra från en myndighet att du är arvtagare, i synnerhet eftersom det gått så pass lång tid sedan dödsfallet. Dock är det inte helt omöjligt att du skulle vara arvtagare till den avlidne. För att vara på den säkra sidan kan du kontakta relevanta myndigheter och kontrollera om du är registrerad som arvinge.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan barn avsäga sig arv?

2019-07-31 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag, och därefter mina barn, har fått ett arv efter en släkting i Estland. Då arvet endast består av en fordran på 40.000 € så har vi valt att avsäga oss arvet. Nu har vi fått följande svar från notarius i Estland: "According to the information known to the notary, You may need to have a consent of the competent authority of the Kingdom of Sweden to renounce the succession on behalf of a minor. Therefore You may also need to file us a consent of the competent authority of the Kingdom of Sweden or approval for the renunciation from the competent authority of the Kingdom of Sweden. The relevant document has to be notarised and attached with an apostille." Vad innebär det? Vad är det för medgivande vi (eventuellt) behöver? Vilken myndighet utfärdar detta?
Johan Heiman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 11 kap. 2 § 1st. föräldrabalken (FB) ska överförmyndare förordna god man att vårda den underåriges rätt vid arvskifte om både den underåriges förmyndare (i det här fallet du) och den underårige (i det här fallet dina barn) har del i ett oskiftat dödsbo. Med andra ord ska alltså överförmyndarnämnden utse en god man som ska bevaka dina barns intressen vid arvskiftet och det är den gode mannen som avgör huruvida barnen kan avstå arvet eller inte – inte du i egenskap av vårdnadshavare eller dina barn själva. Värt att tillägga är att hur en arvinge avsäger sig sitt arv efter arvlåtarens dödsfall inte är reglerat i lag se t.ex. Skatteverkets rättsliga handledning. Vad som dock gör just din fråga lite speciell är att det rör sig om ett arv från utlandet. Vid arv från utlandet är huvudregeln att reglerna i det land arvlåtaren (i det här fallet er estniska släkting) senast var bosatt i ska tillämpas. Den avlidne arvlåtaren kan dock ha valt att exempelvis svensk lag ska tillämpas på arvet (beroende på om estnisk lag tillåter arvlåtare att bestämma detta i ett testamente). Med hänsyn till att jag inte har någon kunskap om estnisk rätt råder jag dig att i första hand ta kontakt med överförmyndarnämnden i den kommun du är bosatt i och i andra hand (beroende på om överförmyndarnämnden kan bringa klarhet i frågan) ta kontakt med en verksam jurist.Hoppas att mitt svar gett dig lite mer "kött på benen"!Med vänliga hälsningar,

Kan man avstå sitt arv för att undvika utmätning hos Kronofogdemyndigheten?

2019-09-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Finns det något hinder att avsäga sig ett arv från en bror om man har skulder hos Kronofogden?Vi är tre bröder som ärver vår äldsta bror, enbart en bostadsrätt som vi avser att sälja. Nr 3 har skulder hos Kronofogden (ca 40 000) + ett antal mindre skulder, och vill avsäga sig sitt arv så att inte KF ska utmäta direkt och krångla till hanteringen av avyttringen av lägenheten som kan ta ett antal månader; tömma lägenheten, hitta mäklare etc. Vi bor alla långt ifrån hans bostad och kan bara åka dit kortare pass då och då.När allt är klart avser vi andra två att betala hans skulder och ge honom en del om det blir något över.Är det något som hindrar att vi gör på detta vis, kan KF kräva att han inte får avsäga sig arvet? Avsägelsen kommer inte att ha något villkor eller avtal angående att vi ska betala hans skulder etc., vi är överens och sams och litar på varandra.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kikare närmare på ärvdabalken (ÄB) och ett aktuellt rättsfall.Den skuldsatte brodern kan inte göra en arvsavsägelseDå en arvsavsägelse endast är möjlig medan arvlåtaren fortfarande är vid liv, så är en arvsavsägelse utesluten i detta fall, då jag utifrån omständigheterna förstår det som att arvlåtaren redan har gått bort (17 kap. 2 § ÄB).Däremot kan brodern göra ett arvsavståendeEtt arvsavstående är i regel detsamma som en arvsavsägelse, men det aktualiseras först sedan arvlåtaren gått bort. Den skuldsatte brodern bör snarast möjligt meddela till dödsboet att han avser att avstå från sin del av arvet, alternativt att han uppger detta vid bouppteckningen. Arvsavståendet bör alltid vara oåterkalleligt och villkorslöst, som du själv är inne på, eftersom Kronofogdemyndigheten annars kan angripa avståendet som en gåva och återvinna (återföra) arvet till brodern.När den skuldsatte brodern avstått sin del av arvet tillkommer inte egendomen honom, och Kronofogdemyndigheten har endast möjlighet att utmäta hans egendom. Då han aldrig får egendomen kan de heller inte utmäta den (NJA 1993 s. 34).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Hur avstår man sitt arv till förmån för sin son?

2019-09-09 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag vill avstå från mitt arv efter min farsa och låta min son ärva. Hur ska jag göra?
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om avsägelse, avstående och överlåtelse av arv regleras i ärvdabalken (1958:637). Avstående av arv regleras i ärvdabalken 17 kap. 2 §.Avstående av arv betyder du låter din bröstarvinge, dvs. din son, ärva i ditt ställe.I ovannämnda paragraf finns det formkrav för att avståendet av arvet ska vara giltig. Avstående av arv kan ske på två olika sätt. Det ena sättet är att upprätta ett dokument där du skriver att du avstår från din pappas arv. I lagen står det inte mer specifikt hur ett eventuellt dokument ska se ut, men det viktigaste är att det framgår av dokumentet att du vill avstå från arvet. Att avstå från arv kan man lätt förväxla med s.k. avsägelse av arv, vilket betyder att någon står över sig arvet utan att någon av ens arvingar får ärva i ens ställe. Arvet fördelas alltså med en arvsberättigad mindre. Ett datum och en underskrift är också att rekommendera så att det tydliggörs att det är just du som avstår arvet och ingen annan.Den andra möjligheten för arvsavstående är att godkänna ett testamente där kvarlåtenskapen fördelas till förmån för en annan arvtagare eller testamentstagare. Exempelvis att du godkänner ett testamente din pappa har upprättat till förmån för en organisation, arvtagare eller liknande.För att avstå från ditt arv kan du alltså antingen godkänna ett testamente eller upprätta ett eget dokument som säger att du avstår ditt arv till förmån för din son. Du kan även informera arvtagarna om detta, men det är inget krav enligt lagen. Behåll sedan avståendet som bevisunderlag inför arvsfördelningen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Du kan avsäga dig din arvsrätt och låta dina barn ärva istället

2019-08-13 i Arvsavstående
FRÅGA |HejJag skulle vilja avstå mitt arv från mina föräldrar. Men jag vill att mina barn ska få ärva min lott.Hur går jag enklast vidare med detta? Båda mina föräldrar är i livet idag, men vi har ingen kontakt med varandra.
|Hej och tack för din fråga! Relevanta regler finns i ärvdabalken.Avsäga sig sin arvsrätt Du kan avsäga dig din rätt till arv mot dina föräldrar genom att skicka ett brev (skriftligt) där du avsäger dig rätten (17 kap. 2 § första stycket ÄB). För att dina barn ska ärva hela ditt arv måste du tydligt ange i ditt brev att dina barn blir arvingar i ditt ställe (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB).Laglotten Som bröstarvinge har du rätt till en laglott (hälften av din arvslott) (2 kap. 1 § ÄB och 7 kap. 1 § ÄB). För att kunna avsäga sig sin laglott med bindande verkan måste du ha fått skälig kompensation för det, eller att din ev. make/dina barn får egendom motsvarande värdet av laglotten enligt föräldrarnas testamente (17 kap. 2 § första stycket ÄB). Alltså, du kan avsäga dig hälften av din arvslott genom ett skriftligt meddelande, kom ihåg att skriva att dina barn träder i ditt ställe som arvingar. Den andra halvan av arvet kan bara avsägas om du fått kompensation eller om dina föräldrar testamenterat kompensation till dina barn/ev. make. Ett alternativ är att du tar emot arvet efter en förälders bortgång och fördelar det mellan dina barn jämnt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad händer om alla dödsbodelägare avstår arv?

2019-07-19 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej och tack för svar! Vad händer om samtliga dödsbodelägare avsäger sig arv/ansvar?
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser om arv och arvsföljd finns i ärvdabalken (ÄB). Det finns i svensk rätt möjlighet att avstå från arv, vilket kan ske först när arvlåtaren har avlidit. Om en arvinge avstår från sitt arv går dennes arv vidare till nästa person i den så kallade legala arvsordningen. Det finns tre arvsklasser, där den första består av barn och barnbarn, den andra av föräldrar och syskon, samt den tredje av mor- och farföräldrar och mor- och farbröder samt mostrar och systrar. Om man avstår från sitt arv kan denna rätt inte ges till någon annan än den avlidnes legala arvingar. Om det inte finns någon arvinge som har rätt till arvet, enligt bestämmelserna i ÄB, kommer arvet att gå till allmänna arvsfonden, vilket framgår av 5 kap. 1 § ÄB. Med vänliga hälsningar,