Kan man avstå sitt arv?

2020-01-31 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan man lämna tillbaka arvet eller laglotten till dödsboet pga att man inte vill ha något ?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB).ArvsavsägelseEn arvinge kan genom godkännande av ett testamente eller annars, skriftligen hos arvlåtaren avsäga sig sin rätt till arv (17 kap 2 § ÄB). Arvsavsägelse ska ske av en arvinge medan arvlåtaren lever. Avsägelsen måste ske uttryckligen eller så måste det otvetydigt framgå av omständigheterna att avsikten var att avsäga sig arvsrätten.Om arvingen avsagt sig hela sitt arv är denne inte längre att betrakta som arvtagare och kan därför inte klandra ett eventuellt testamente. Det är inte möjligt att återkalla en arvsavsägelse. En arvsavsägelse gäller också mot arvtagarens avkomlingar, om inte annat anges vid avsägelsen. Arvingen måste medverka personligen vid en arvsavsägelse. En underårig kan till exempel inte avsäga sig sitt arv.ArvsavståendeArvsavstående kan ske först när arvlåtaren eller testatorn är död. I ett arvsavstående förklarar någon som är arvsberättigad att han eller hon avstår från sitt arv. Avståendet kan göras ända till dess arvskifte sker och kan avse hela eller delar av arvslotten. Avståendet kan avse en viss summa eller sak. Till skillnad från arvsavsägelse träder den avståendes avkomlingar in i stället för den avstående när det gäller rätten till arvet.Jag antar att arvlåtaren har gått bort (då du i din beskrivning angett att det finns ett dödsbo). I så fall kan man avstå från arvet, och avståendet kan ske ända till att arvskiftet sker.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om en bröstarvinge inte vill få ut sitt arv?

2020-01-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej.Våran pappa har avlidit och vi är tre bröstarvingar, men en bröstarvinge vill inte ha något arv utan vill att den delen ska fördelas lika på oss två som är kvar. Går detta att lösa? Vi är överens oss syskon emellan.
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en person, i det här fallet en bröstarvinge, inte vill få ut sitt arv till förmån för annan finns det två alternativ som eventuellt kan bli tillämpliga. Jag kommer gå igenom dessa nedan.Om en person som är arvsberättigad inte vill få ut sitt arv, kan personen antingen avsäga sig eller avstå sin arvslott. Avsägelse av arv regleras vanligtvis i 17 kap. 2 § ärvdabalken och behandlar frågan om avsägelse av arv före dödsfallet. I ditt fall är ju arvlåtaren redan avliden och hur man då ska gå tillväga finns inte specifikt reglerat i lag. Du kan dock läsa här att om en person avsäger sin rätt till arv före bodelningsförrättningen ska denne inte antecknas som dödsbodelägare i bouppteckningen.Ett annat alternativ är att ditt syskon avstår sin rätt till arv. Det innebär dock att arvet istället går vidare till dennes bröstarvingar. Det är vanligt att föräldrar gör detta till förmån för sina barn.Sammanfattningsvis bör ditt syskon avsäga sig sin rätt till arv, då det innebär att ni övriga syskon istället delar på den del av arvet som skulle tillfallit hen. Med vänliga hälsningar

Rätt att avsäga sig arvsrätt

2020-01-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej. Det är som så att min pappa har gått bort. En pappa som jag aldrig haft någon relation med. Han har ett barn till som han heller aldrig haft någon kontakt med. Så vår fråga är nu, är vi verkligen skyldiga att ta hand om hans dödsbo (finns inget att ärva) bara skulder. Han bodde på ett äldreboende som nu undrar vem som ska städa och tömma lägenheten och vi bor 20mil därifrån och är inte alls intresserade av att befatta oss med något rörande honom/dödsboet. Vad gäller, kan ni hjälpa oss att förstå vad vi är skyldiga till eller om vi bara kan avsäga oss allt. Tack på förhand.
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du som barn till den avlidne kan avsäga dig rätten till och ansvaret som följer med att bli dödsbodelägare. De som ska förvalta dödsboet är makar, barn och övriga arvsberättigade (18 kap. 1 § Ärvdabalken). Det är dock möjligt att avsäga sig rätten att ta del av arv, om detta görs skriftligen (17 kap. 2 § Ärvdabalken). Om ni väljer att avsäga er arvsrätten innebär detta att ni inte längre är arvsberättigade och följaktligen inte heller skyldiga att förvalta dödsboet. Med andra ord innebär ett avsägande att ni inte behöver tömma lägenheten, säga upp diverse avtal etc. Istället är det så att allmänna arvsfonden kommer bli dödsbodelägare, med allt ansvar som det innebär, då det inte kommer finnas några arvsberättigade i övrigt (5 kap. 1 § Ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Möjligheterna att avstå makes eftermäle till förmån för eget barn beroende på om barnet även är den avlidne makens barn

2020-01-06 i Arvsavstående
FRÅGA |Undrar om man kan göra en arvsavsägelse efter att min man gått bort till förmån för min son ?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om arv regleras huvudsakligen av ärvdabalken – ÄB.Vid en makes bortgång tillfaller typiskt sett hela eller delar av dennes eftermäle den efterlevande maken. Den efterlevande maken får disponera egendomen fritt, sånär som på att det är otillåtet att skänka bort egendomen. I strikt mening är det nämligen så att efterlevande makar inte ärver varandra, utan att eftermälet tillfaller maken med fri förfoganderätt (3 kap 1 § ÄB). Det är av två skäl viktigt att hålla isär arv och att få egendom med fri förfoganderätt:1. Arv innebär full äganderätt, medan fri förfoganderätt inte gör det. När man själv går bort tillfaller egendom som man ärvt ens arvingar, medan egendom som man fått med fri förfoganderätt tillfaller den först avlidne makens arvingar, närmare bestämt barn, barnbarn, föräldrar, syskon, far- och morföräldrar, mor- eller farbröder, mostrar eller fastrar (2 kap 1–3 § och 3 kap 5 § ÄB). 2. Egendom som man mottagit med fri förfoganderätt får inte skänkas bort. Eftersom man har äganderätt till ärvd egendom disponerar man denna egendom fullt fritt, och kan således även skänka bort den.Jag förstår det mellan raderna som att din son inte också är din mans son. Eftersom man när man får egendom med fri förfoganderätt varken äger egendomen eller tillåts skänka bort den, är det således inte tillåtet att avstå sådan egendom till förmån för sina egna barn, om det inte också är den avlidne makens barn. Om din son däremot även är din mans son kommer egendomen om du avstår från att ta emot den trots allt att tillfalla honom, om än på den grunden att han är arvinge till din man.Vänligen,

Arvsavsägelse

2020-01-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej,Önskar lite information vid avsägelse av arvsrätt. Vi har fått ett arv som vi avsäger oss ifrån. När man avsäger arvet efter en avliden, vad händer för vår del då? Blir det några eftergifter? Skyldigheter mot dödsboet? Eller är vi helt "fria" från vår del i testamentet? Ställer frågan här då jag inte får något svar från den juristbyrån som har hand om bouppteckningen.
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arvsavsägelse kan antingen ske före eller efter dödsfallet av personen i fråga. I detta fallet är det fråga om avsägelse efter dödsfallet och det kallas arvsavstående. Arvsavstående är inte direkt reglerat i lagen som arvsavsägelse är (vilket man kan göra medan personen (arvlåtaren) fortfarande är i livet). Efter att en person gjort ett arvsavstående ska arvet ska fördelas såsom arvtagaren avlidit före arvlåtaren och alltså följa ordningen enligt andra kapitlet i ärvdabalken. Då man avstår från arvet så blir alltså resultatet att man inte längre klassas som dödsbodelägare och det man skulle erhållit går till resterande/andra delägare. Det ska alltså inte finnas några skyldigheter för er kvar efter att ni gjort en avsägelse och ni borde vara helt fria om allt gått rätt till. Ett avstående ska vara skriftligt och inges i samband med bouppteckningen till skatteverket, detta måste också inte ha några villkor för att vara fullt giltigt. Det framgår inte om ni redan gjort avståendet men ifall ni lämnat ett riktigt så borde ni inte ha några ytterligare skyldigheter. Med vänliga hälsningar

Går att att avsäga sig arv till förmån för annan?

2020-01-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej, jag skulle vilja avsäga mig min arvsrätt från min mamma och de kvarlåtenskap som min mamma har vid dödsfallet ska då fördelas mellan mina andra 2 syskon, är det svårt eller krångligt.Skillnaden som jag ser det är avsäga sig arv och avstå, vad är skillnaden.Kan man få hjälp att skriva ett sådan papper som gäller vid dödsfall.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).Generellt om arvsavsägelseEn arvinge kan välja att avsäga sig sin rätt till arv medan arvlåtaren ännu är vid liv. En arvsavsägelse görs skriftligen hos arvlåtaren, se 17 kap. 2 § 1 st ÄB. En arvsavsägelse innebär som utgångspunkt att arvet fördelas på övriga arvingar och varken den som avsäger sig arvet eller dennes arvingar ärver något, se 17 kap. 2 § 3 st ÄB.Om en bröstarvinge (barn till arvlåtare) avsäger sig ett arv gäller dock särskilda regler. En bröstarvinge har nämligen alltid rätt att få ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Exempel: om kvarlåtenskapen (den avlidnas samlade tillgångar efter att skulder dragits av) uppgår till 1 200 000 kr innebär det att laglotten är 1 200 000/2 = 600 000 kr. Laglotten på 600 000 kr ska delas lika mellan bröstarvingarna ( i detta fall mellan er tre syskon), vilket innebär att vardera syskon har rätt till minst 200 000 kr. Laglotten kan endast avtalas bort om bröstarvingen fått skälig ersättning, se 17 kap. 2 § 1 st ÄB. Personer under 18 år får inte avsäga sig sitt arv, se 17 kap. 2 § 2 st.Tillämpning i ditt fall Du kan om du vill avsäga dig ditt arv till förmån för dina två syskon. Detta görs då skriftligen till din mamma. Det enklaste är om det finns ett testamente där det framgår att du som vill avsäga dig ditt arv inte kommer att ärva något. Om sådant testamente finns räcker det att du skriver ditt godkännande på testamentet. Eftersom att du är en bröstarvinge kommer du däremot inte kunna avtala bort din laglott om du inte fått någon skälig ersättning.Exempel:Om din mamma lämnar en kvarlåtenskap på 1200 000 kr och du och dina två syskon är de enda bröstarvingarna:1200 000/3 = 400 000 – arv du är berättigad till 400 000/2 = 200 000 – din laglottDetta innebär att du endast kan avsäga 200 000 kr, eftersom att resterande 200 000 kr utgör din laglott. Skillnaden mellan att avsäga och att avstå arv Att avstå arv innebär att arvet går till arvingarna till den som avstått sitt arv. Det är t.ex. vanligt att föräldrar avstår arv till förmån för sina barn. Hoppas att svaret var till någon hjälp! Mvh

Vad händer om den efterlevande maken väljer att avstå arvet?​

2020-01-17 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej, En familj bestående av ett gift par med två gemensamma barn. Om en av makarna går bort ärver den andra maken/makan den avlidnas egendom med fri förfoganderätt.Vad händer om den den avlidna väljer att skriftligen avstå från sitt arv, vem ärver då?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).Precis som du skriver i din fråga så är utgångspunkten att makar ärver varandra (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Makarnas gemensamma bröstarvingar har då rätt att få ut arvet i form av ett efterarv först när den efterlevande maken har gått bort (2 kap. 1 § samt 3 kap. 2 § ÄB).Vad händer om den efterlevande maken väljer att avstå arvet? Detta är utgångspunkten men det finns även förutsättningar som kan göra att arvskiftet förändras. En av dessa är om den efterlevande maken väljer att avstå från arvet. Att göra ett arvsavstående finns inte reglerat i lagen men innebär att man avstår arvet till förmån för sina egna arvingar. Eftersom den efterlevande maken i detta fallet har gemensamma barn med den avlidne så har de en lagstadgad rätt till arv (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om den efterlevande maken väljer att avstå arvet kommer makarnas gemensamma barn att få ut denna andel direkt och inte i form av ett efterarv. Vad händer om den efterlevande maken väljer att avsäga sig arvet?Utöver ett arvsavstående så är det också möjligt att avsäga sig arvet (17 kap. 2 § ÄB). Om en make väljer att avsäga sig sin rätt till arv så ska detta göras skriftligt innan arvlåtaren går bort och kan inte göras i efterhand vid arvskiftet. Skulle en av makarna välja att avsäga sig arvet så kommer makarnas gemensamma barn att få ut sitt arv direkt då de står näst på tur i arvsordningen som bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). I övriga fall när en arvinge avsäger sig sin rätt till arv så klipps även dennes bröstarvingars rätt till arv. I detta fallet blir det dock annorlunda eftersom bröstarvingarna ärver den avlidne maken. Det faktum att den efterlevande maken valt att avsäga sig arvet får alltså ingen betydelse för deras rätt att få ut arvet i detta fallet. SammanfattningOm den efterlevande maken väljer att avstå eller avsäga sig sin rätt till arv så kommer parets gemensamma barn att få ut sitt arv direkt. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Vänligen,

Kan man lämna ett dödsbo?

2019-12-22 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan man lämna ett dödsbo som man är dödsbodelägare i. Jag vill varken svara ja eller nej vid arvsskiftet utan jag vill passa.
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! För att ändra din status som dödsbodelägare och "lämna" dödsboet kan man gå till väga på två sätt. Antingen genom en arvsavsägelse som görs skriftligen innan arvlåtaren har gått bort (detta gäller då inte i ditt fall). Det andra sättet som kan fungera i din situation är ett arvsavstående. Detta kan göras först efter att arvlåtaren avlidit. Avståendet ska vara skriftligt och lämnas in till skatteverket i samband med bouppteckningen skickas in. Du borde alltså kunna upprätta ett arvsavstående där du uttrycker din vilja att inte ha något att göra med arvet och att du önskar avstå. Du måste sedan se till att det skickas in senast med bouppteckningen, antingen via de andra dödsbodelägarna eller om de tar hjälp av en begravningsbyrå/jurist exempelvis. Om du inte svarar kommer de försöka kontakta dig och kalla dig då du som dödsbodelägare måste ge ditt samtycke till allt som sker angående hanteringen av dödsboet samt underskriften till bouppteckningen. De andra delägarna får inte ta något beslut utan dig eller ditt samtycke. Om du inte vill ta del av arvet alls eller ha något med det att göra kan jag råda dig till att göra ett arvsavstående. Om du vill ha del av arvet men inte vill säga något hade du kunnat ge en fullmakt till de andra dödsbodelägarna via en jurist att ta samtliga beslut och skriva under utan dig. Med vänliga hälsningar