Måste arbetsgivaren meddela ifall jag inte får förlängt efter tidsbegränsad anställning?

2020-09-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag fick förlängt vikariat kontrakt dock bara en månad (tidsbegränsad). Innan det hade jag jobbat 7 månader. Samt att jag jobbade där från 2017 maj till 2017 december. Min fråga då är om det finns någon regel/lag, som säger att dom måste meddela mig att jag inte kommer få förlängt ytterligare igen. För hittills har det varit "vi vet inte än". Skulle det finnas någon regel/lag vad kan jag då/göra. Tack.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor kring olika anställningsformer och uppsägning regleras i Lagen om anställningsskydd, även förkortad LAS. Dock kan ett gällande kollektivavtal många gånger gå före lagen enligt 2 § LAS. Därför är det viktigt att alltid som arbetstagare läsa vad som gäller enligt sitt kollektivavtal först, om det finns ett sådant. Mitt svar nedan kommer utgå från vad som gäller enligt lagreglerna då jag inte vet vad som är reglerat i ditt kollektivavtal. Om tidsbegränsad anställningAvtal om en tidsbegränsad anställning får lov att träffas för allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete (5 § LAS). Arbetsgivaren ska efter påbörjandet av arbetet informera arbetstagaren om vilka villkor som är avgörande för anställningsförhållandet (6 c § LAS) samt lämna information om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar (6 f § LAS). När måste arbetsgivaren meddela att anställningen inte kommer kunna förlängas?Enligt 15 § LAS ska en arbetsgivaren som inte kommer erbjuda fortsatt anställning för en arbetstagare som är tidsbegränsat anställd, att lämna besked om detta minst en månad före anställningens slutdatum. Det spelar ingen roll vad anledningen är till varför arbetstagaren inte kommer få fortsätta. Rätten till besked gäller om arbetstagaren totalt har varit anställd längre än 12 månader under en 3 årsperiod. Om arbetstagaren varit anställd kortare än så hos arbetstagaren har den inte sådan rätt att få ett sådant besked. Om anställningstiden är så kort att besked inte kan lämnas en månad innan, bör arbetstagaren få veta beskedet direkt när anställningen börjar istället. Vad gäller för dig?Om du har rätt till att få beskedet av din arbetsgivare men inte fått ett sådant, innebär det rätt till skadestånd enligt 38 § LAS från den arbetsgivaren. Skadeståndet ska motsvara summan för lön för den tiden som beskedet lämnas för sen enligt lagen och allmän ersättning för kränkningen. Detta finns uttalat i ett tidigare rättsfall från 1977. Ett yrkande om skadestånd enligt LAS ska tas upp i Arbetsdomstolen. I ditt fall var förlängningen endast en månad, och då ett besked ska lämnas tidigast en månad i förväg bör du såfall fått besked när du påbörjade anställningen. Dock! har arbetsgivaren ingen skyldighet att lämna besked till dig om du inte uppfyller det kravet på kvalifikationstid som ställs upp i lagen. Kravet är uppfyllt om du har arbetat under tidsbegränsade anställningar under totalt 12 månader under de senaste 3 åren. Då jag inte vet under vilka villkor dina tidigare anställningsperioder hos den arbetsgivaren varit kan jag inte svara på om du uppnår kravet eller inte. Om arbetstagaren begär det är dock arbetsgivaren enligt 6 g § LAS skyldig att lämna information om arbetstagarens sammanlagda arbetstid. Det innebär att din arbetsgivaren ska lämna information för att få veta om du uppfyllt kravet eller inte, om du efterfrågar det. Sammanfattning: Om du har uppfyllt kravet för att få rätt till besked från din arbetsgivare OCH ett sådant besked inte har lämnats till dig, har du rätt till skadestånd för den kränkningen. Om du inte har uppfyllt kravet hade arbetsgivaren inte skyldighet att meddela dig om du kan få förlängt eller inte, och verkar inte ha gjort något fel i den här situationen trots att det kan verka otryggt för dig som arbetstagare att inte få längre förbehållning. Glöm inte kolla i ditt kollektivavtal om din situation regleras på ett annorlunda sätt där!Jag hoppas att detta gav svar på din fundering. Om du har ytterligare eller andra frågor är du välkommen att ställa fler till oss här på Lawline! Vänligen,

Vad har man för rättigheter som anställd innan man har skrivit under ett anställningskontrakt?

2020-09-11 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag arbetade två veckor hos ett transport företag utan kontrakt. Min fråga är: chefen ringde till mig och vill träffa mig och då han sa att han vill anställda mig men först han måste prova mig i två veckor, men när två veckorna slutat han sa ingenting och jag ringde till honom för att jag vet om vad häder om skulle jag forstätta eller inte, då han sa att ringa inte igen tills han ringer och han ringer inte, desutom en dag på jobbet lastbilen har slutat bränsle och jag ringde honom och han sa om jag kan fylla med min eget kort konto och jag fyllde 2500 kr då och kvitto är sparat med mig nu. Så vad måste jag göra för att jag får betallning för arbette och bränsle tack.
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Om jag har förstått dig rätt undrar du överom du har rätt till lön för de 2 veckor du arbetat som provanställd, samtom du kan kräva pengar för det bränsle du fyllt på lastbilen med.Har man rätt till lön under provanställning?En arbetsgivare provanställer ofta innan man skriver kontrakt, precis som du säger. Självklart ska du därför också ha rätt till lön för den tid du har arbetat. Oavsett om du skrivit på ett anställningskontrakt eller inte. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt. Du och din arbetsgivare har på så sätt ingått ett anställningsavtal när han erbjuder jobbet och du accepterar det (jfr. 1 § Avtalslagen och principen pacta sunt servanda, som betyder att avtal ska hållas). Detta innebär också att den lön ni har kommit överens om att du skulle få för arbetet, är den lönen du ska få för de två veckorna du har arbetat. Om han inte håller sin del av avtalet, som genom att inte ge dig din lön till exempel, innebär det att han bryter mot ert avtal.Det är även bra att veta att en arbetsgivare är skyldig att lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för arbetstagaren. Detta ska ske senast en månad efter du har börjat jobba (6 c § lagen om anställningsskydd). Hur mycket lön du ska få, när du ska få dem och liknande är helt klart av väsentlig betydelse med tanke på att lönen är själva orsaken till att majoriteten av anställda jobbar. Lönen är därför någonting chefen är skyldig att informera dig om skriftligen.Vad spelar kollektivavtal för roll?Det kan även vara bra att ta reda på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Detta kan du göra genom att vända dig till aktuell fackförening. Om det finns kollektivavtal blir det betydligt enklare då det i sådana fall finns ett nedskrivet avtal och ni därför slipper reda ut exakt vad ni kom överens om. Det kan annars bli svårt att bevisa till exempel hur mycket lön ni kommit överens om att du ska få.Rätt till ersättning för arbetsrelaterade utgifter under arbetsdagen?Som du förklarat ringde du chefen, som bad dig betala för bränslet med egna pengar. Att du sedan ska få dessa pengar ersatta av chefen är också någonting jag ser som självklart. Det är uteslutande din arbetsplats skyldighet att betala för bränslet. Detta kan också ses som ett muntligt avtal mellan dig och chefen, vilket också innebär att han bryter mot erat avtal om han vägrar betala.Vad gör man om någon vägrar betala?I båda fall har du alltså rätt att kräva att din chef betalar dig pengarna. Om han oavsett vägrar betala kan du gå till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande, som behandlas i lagen om betalningsföreläggande (BfL). Ett betalningsföreläggande gör att kronofogdemyndigheten tar över ditt krav, och alltså fungerar mer som en påtryckning för att din chef ska betala dig (2 § BfL). Det finns färdigställda blanketter på kronofogdemyndighetens hemsida du kan fylla i för att göra din ansökan.En sådan ansökan måstegöras skriftligen (9 § BfL)samt innehålla vad du vill ska hända och varför (10 § BfL)summan (11 § BfL)vilken dag det skulle betalats (11 § BfL)om du vill begära ränta (11 § BfL)både dina och chefens personuppgifter (18 § BfL)I sista hand finns även alternativet att gå till en tingsrätt och begära att domstolen ska kräva att arbetsgivare betalar. Nackdelen med detta är att det kan bli dyrt och komplicerat, och behöver nästan att du tar ytterligare juridisk rådgivning. Du kan höra av dig till Lawlines juristbyrå om detta skulle bli aktuellt.Mitt råd till dig är därav att du kontaktar honom och kräver ut ersättning för både de 2 veckor du jobbat och för de pengar du lagt ut för bränslet. Som sagt är det också bra att kontakta facket för att ta reda på om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Vägrar han betala dig tycker jag du ska ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Om detta inte heller fungerar kan du som sagt som sista utväg gå till tingsrätten.Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp,

Behöver ett anställningsavtal vara skriftligt för att vara giltigt, och när övergår en tidsbegränsad anställning i en fast?

2020-08-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag har en fråga. Jag har jobbat 1 år i samma företag, jag sa till min chef att jag behöver mitt fast anställning kontrakt men efter 2 månader jag har ingen paper. Vad kan jag göra? Är det Enligt lagen har jag ett permanent kontrakt eller inte?Tack för hjälpen. Mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör anställningsavtal kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS) samt avtalslagen (AvtL).Muntliga avtal är lika giltiga och bindande som skriftliga avtalEnligt lagen är utgångspunkten att muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga (1 § AvtL). Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt för att vara giltigt, även om skriftliga avtal givetvis i bevishänseenden alltid är att rekommendera.Däremot har arbetsgivaren en skyldighet att inom en månad från det att du började jobba ge dig skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (6c § LAS).Jag vågar inte svara på vad du och arbetsgivaren har kommit överens om i frågan om anställningsform och om huruvida du har en fast anställning eller inte. Huvudregeln är däremot fast anställning, om inget annat anges (4 § första stycket LAS).Inlasning kräver att du jobbat i minst två årOm du däremot har en tidsbegränsad anställning så kan den tidsbegränsade anställningen under vissa givna förutsättningar övergå i en tillsvidareanställning, men då krävs exempelvis att du varit allmän visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5a § första stycket första punkten LAS).Mitt rådTala med din arbetsgivare igen och säg att du vill ha ett skriftligt anställningsavtal. Arbetsgivaren är skyldig att ge dig information om vilken typ av anställning du har.Om du är med i ett fackförbund är det alltid en bra idé att prata med dem i sådana här frågor, om arbetsgivaren inte vill hjälpa dig.Jag hoppas att du får mer information från din arbetsgivare inom kort, och önskar dig en fortsatt trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Får arbetsgivaren välja att inte förnya min anställning?

2020-08-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag har haft en provanställning på 6 månader. När provanställningen löpte ut var jag och arbetsgivaren överens om att göra en visstidsanställning på 6 månader istället för att låta det löpa vidare till en tillsvidareanställning. Nu vill arbetsgivaren inte förlänga visstidsanställningen. Är detta tillåtet? Får de lov att anställa någon annan istället för mig när min visstidsanställning löpt ut eller har jag "förtur" på något sätt?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga regleras i lag om anställningsskydd (LAS). När det kommer till en visstidsanställning (5 § p. 1 LAS) så finns det ingen skyldighet för arbetsgivaren att förlänga anställningen genom att skriva en ny visstidsanställning. Det betyder att arbetsgivaren får neka att förnya din anställning. Sedan kommer det tyvärr inte ses som en uppsägning då arbetsgivaren inte aktivt säger upp dig utan väljer inte förnya avtalet bara. Det betyder att förtursreglerna som du syftar på vid återanställning tyvärr inte innefattar dig. Dock kan det omfatta dig om arbetsgivaren har sagt det till dig när arbetsgivaren informerade dig att anställningen inte ska fortsätta. Den enda skyldigheten arbetsgivaren har mot dig är att informera dig senast en månad innan din anställning slutar (då om du har varit anställd mer än 12 månaders tid under en tre års period), att informera dig att anställningen inte kommer förnyas (15 § LAS). Om arbetsgivaren inte har gjort det skulle du kunna yrka om ett eventuellt skadestånd (16 § 1 st LAS). Så det betyder att arbetsgivaren tyvärr får göra så här och gör inget olagligt enligt LAS. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Har jag företrädesrätt till återanställning när jag har blivit uppsagd pga. arbetsbrist och arbetsgivaren utlyser en ny tjänst inom ett annat avtalsområde än det som jag blev uppsagd från?

2020-09-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag blev uppsagd pga arbetsbrist och hade då tjänstemannaavtal. Jag åberopade återanställningsrätt och under mina 9 månader dök det upp en ny tjänst under cirkelledare avtalet som jag anmälde mitt intresse för. Jag har tidigare jobbat med denna tjänsten under det avtalet hos samma arbetsgivare. Ag påstår nu att pga att den lediga tjänst inte gäller samma avtal jag hade när jag slutade (tjänstemannaavtal) har jag inte rätt till återanställning trots att jag har rätt kompetens och kvalifikationer. Stämmer det?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om du har företrädesrätt till återanställning när du har blivit uppsagd pga. arbetsbrist och arbetsgivaren nu utlyser en ny tjänst. Av din fråga förstår jag det också som att du tillhörde ett avtalsområde för tjänstemän när du blev uppsagd och tjänsten som nu utlyses tillhör ett annat avtalsområde.Företrädesrätt till återanställning enligt 25 § lagen om anställningsskydd (LAS)När arbetsgivaren har sagt upp en anställd pga. av arbetsbrist och sedan lägger ut en ny tjänst inom nio månader föreligger en företrädesrätt till återanställning (andra stycket). För att ha företrädesrätt krävs dock att arbetstagaren har varit anställd i minst tolv månader under de tre senaste åren och har tillräckliga kvalifikationer (första stycket). Finns det olika kollektivavtalsområden inom verksamheten så gäller dessutom företrädesrätten endast det avtalsområdet där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde (tredje stycket).Ag påstår nu att pga att den lediga tjänst inte gäller samma avtal jag hade när jag slutade (tjänstemannaavtal) har jag inte rätt till återanställning trots att jag har rätt kompetens och kvalifikationer. Stämmer det?Vid återanställning ska arbetsgivaren utgå från den turordningslista som gällde vid uppsägningen. När en arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal så fastställs en turordning för varje avtalsområde för sig. Därav är det vanligt att tjänstemän och arbetare hamnar i olika turordningskretsar. Företrädesrätten gäller endast den turordningskrets som du har blivit uppsagd från. Om du som tjänsteman tillhörde ett annat avtalsområde när du blev uppsagd än det avtalsområde som den nya tjänsten tillhör har du alltså tyvärr ingen företrädesrätt (25 § tredje stycket LAS). Att du har arbetat inom samma avtalsområde tidigare har ingen betydelse, utan betydelse har endast det avtalsområdet som du tillhörde när du blev uppsagd. Även om du inte har någon företrädesrätt till återanställning så har du givetvis fortfarande rätt att söka tjänsten. Jag vet inte vem du är och om det föreligger någon diskrimineringsgrund, men som arbetssökande får arbetsgivaren inte diskriminera dig (2 kap. 1 § diskrimineringslagen). Skulle du inte få tjänsten trots att du har tillräckliga kvalifikationer så kan du kräva att få skriftliga uppgifter om vilka kvalifikationer den som fick arbetet har (2 kap. 4 § diskrimineringslagen).Hoppas att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Företrädesrätt till återanställning

2020-09-08 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har blivit uppsagd/varslad ifrån ett företag på grund av arbetsbrist. Jag har nu i flera månader gått o väntat på att bli återanställd igen men har då istället fått veta att de har valt att anställa andra och misstänker att de har valt att hoppa över mig på listan. (Fast jag svarade ja skriftligt på företrädesrätten om att bli återanställd,plus att jag var först på listan om att få komma tillbaka igen.) Kan företaget då ha förhandlat med facket om att inte gå efter listan fullt ut?. Vad kan jag ha för rättigheter?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i lagen om anställningsskydd, fortsättningsvis LAS. Viktigt att påpeka är att många bestämmelser i lagen är semidispositiva, vilket innebär att det i kollektivavtal kan ha avtalats om annat än det som står i lagen.Företrädesrätt till återanställningFöreträdesrätten omfattar arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist, denna gäller i den verksamhet där de tidigare varit sysselsatta (25 § stycke 1 LAS). Samma sak gäller arbetstagare som haft tidsbegränsad anställning enligt (5 § LAS). Det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att du ska ha rätt till företrädesrätt enligt lagen, dessa är att du ska ha varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än 12 månader under de senaste 3 åren och du ska ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen (25 § stycke 1 LAS). Företrädesrätten gäller från tidpunkten för uppsägning och sedan till dess 9 månader passerat från dagen då anställningen upphörde (25 § stycke 2 LAS). Har arbetsgivaren flera driftsenheter eller det finns olika kollektivavtalsområden i arbetsgivaren verksamhet gäller företrädesrätten anställning inom samma enhet och avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt då den tidigare anställningen upphörde (25 § stycke 3 LAS).Om arbetsgivare vill anställa en arbetstagare istället för någon som har företrädesrätt till återanställning i verksamheten eller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad, föreligger en förhandlingsskyldighet med den berörda arbetstagarorganisationen enligt (11-14 § lagen om medbestämmande i arbetslivet). Detta enligt (32 § LAS).Göra anspråk på företrädesrättenArbetsgivaren ska lämna besked vid uppsägning om arbetstagaren har företrädesrätt och där ska också meddelas krav på anmälan (8 § stycke 2 och 16 § stycke 2 LAS). Du nämner att du har anmält anspråk på företrädesrätt hos arbetsgivaren, vilket är korrekt enligt (27 § stycke 1 LAS).KollektivavtalSom jag tidigare nämnt är många delar av lagen semidispositiva. Bestämmelsen om företrädesrätt är semidispositiv (2 § stycke 3 LAS), varför det kan vara en bra idé att kolla om det står något annat i kollektivavtalet.Mina råd till digKolla upp om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen som avviker från bestämmelserna i LAS kring företrädesrätten. Du kan även vända dig till ditt fackförbund om du är medlem i ett sådant för att få vidare hjälp om något har blivit fel. Skulle det vara så att arbetsgivaren bryter mot LAS kan skadeståndsskyldighet uppkomma (38 § LAS). Vänliga hälsningar,

Min arbetsgivare har inte betalat ut min lön i tid, vad kan jag göra?

2020-08-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Om arbetsgivaren inte betalar ut lön enligt utsatt tid, arbetstagare är inte fackligt ansluten.Vilken möjligheter har arbetstagaren att få ut sin rättmätiga lön?
Sanaria Saad |Hej!Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som om du inte fått din lön utbetalt av din arbetsgivare enligt utsatt tid. Jag uppfattar också din fråga som om du inte är fackligt ansluten. Du skriver däremot inte om din arbetsgivare har något kollektivavtal eller inte, jag kommer därför att utgå från att inget kollektivavtal finns i mitt svar, Regler om anställning finns i lagen om anställningsskydd (LAS) och regler om betalningsföreläggande hittar du i lag om betalningsföreläggande (Lbfh). Det är dessa regleringar jag kommer att använda mig av när jag svarar på din fråga. Min arbetsgivare har inte betalat ut min lön Du som är arbetstagare har ett anställningsavtal med din arbetsgivare. En av dina största skyldigheter som arbetstagare är att arbeta och din arbetsgivares största skyldighet är att betala ut lön. Den lön du ska få utbetalt regleras i ditt anställningsavtal och detta är din arbetsgivare bunden av. Eftersom din arbetsgivare inte har betalat ut lön enligt anställningsavtalet har denne begått ett avtalsbrott. Det innebär att hen har åsidosatt sina skyldigheter gentemot dig, detta ger dig rätten att omedelbart frånträda anställningen utan uppsägningstid (4 § 3 st. LAS). Din arbetsgivare är alltså skyldig dig pengar vilket innebär att du nu fått en fordran som du kan göra gällande mot din arbetsgivare.Jag vill kräva ut min lön, hur gör jag det?Eftersom du nu har en fordran kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om ett betalningsföreläggande. Förenklat innebär det att KFM ålägger din arbetsgivare att betala ut din lön (2 § 1 st. LbfH). Du kan göra en ansökan om betalningsföreläggande skriftligen (9 § LbfH) där du ska skriva vad du vill ska hända och på vilka grunder. På KFM:s hemsida finns mycket bra information om betalningsföreläggande och hur man går tillväga. Mitt tips är att du läser på hemsidan och bestämmer dig för om det är vad du vill göra. Mitt råd är att du först kollar om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats. Det kan finnas speciella regler som inte finns i LAS. Du bör dessutom prata med din arbetsgivare och försöka få ut din lön genom ett samtal. Fungerar inte det kan du vända dig till KFM om hjälp. Skulle du inte komma överens med din arbetsgivare och behöver du mer hjälp är du välkommen att boka tid med våra jurister här. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Är min arbetsgivare skyldig att tillhandahålla kollektivavtalet?

2020-08-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Om en anställd INTE är med i något fackförbund, var kan hen då hitta vad som står i kollektivavtalet?(Arbetsgivaren uppger sig ha kollektivavtal)..Är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla kollektivavtalet för genomläsning?Är facket skyldig att tillhandahålla det även för anställda som inte är med i facket?(för vid behövs timanställda (kompletteting till studier) kanske det inte känns relevant att vara med.Om inte, var går det då att läsa?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar gäller?Din fråga besvaras av Lagen om anställningsskydd (LAS) och Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). KollektivavtalEtt kollektivavtal är gällande mellan slutande parter och dess medlemmar (23 § MBL). Det går därför ofta att hitta ett kollektiv hos slutande parter, exempelvis arbetsgivarorganisation, arbetsgivare eller hos arbetstagarorganisation. Om du vet vilken organisationer som är parter i kollektivavtalet går det därför ofta bra att kontakta dem eller hitta avtalet på deras hemsidor. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla kollektivavtaletEn arbetsgivare som är ansluten till ett kollektivavtal är skyldig att tillämpa detta även på oorganiserade arbetstagare (AD 1932 nr. 95). Det innebär att kollektivavtalet innehåller information som är viktig för dig som arbetstagare. Sådan information som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet ska lämnas av arbetstagaren om anställningstiden är längre än tre veckor (6 c § 1 stycket och 2 stycket punkt 6 LAS). Du har därför rätt att begära att få tillgång till kollektivavtalet då det har betydelse för ditt anställningsavtal. Facket har däremot ingen skyldighet gentemot en oorganiserad arbetstagare. Skyldigheter och rättigheter gentemot facket uppkommer endast genom att en person är medlem i organisationen. Att vara eller att inte vara organiserad arbetstagareVärt att tänka på är att som oorganiserad arbetstagare har man ingen rätt att kräva rättigheter från kollektivavtalet då det endast gäller mellan avtalsparterna och dess medlemmar. Däremot begår arbetsgivaren ett brott mot avtalet om den inte applicerar kollektivavtalet på en oorganiserad arbetstagare (AD 2018 nr. 78). Det är så här för att huruvida man är fackligt ansluten eller ej ska inte utgöra en konkurrensfaktor. För att förtydliga, skulle din arbetsgivare inte ge dig en förmån som framgår av kollektivavtalet kan du inte få ersättning för avtalsbrott. Du kan endast få ersättning om det uttryckligen står i just ditt anställningsavtal att kollektivavtalet gäller dig. Det kan därför vara en bra ide att gå med i relevant facklig organisation om du vill kunna ha samma rättigheter som organiserade arbetstagare.SammanfattningDin arbetsgivare är som ansluten till kollektivavtal skyldig att tillhandahålla viktig information för dig som anställd och kollektivavtalet ska därför finnas tillgängligt för anställda på arbetsplatsen. Kollektivavtalen finns oftast även på de fackliga organisationernas hemsidor. Med vänliga hälsningar,