Företrädesrätt till återanställning, vad gäller? Måste jag tacka ja till ett vikariat och kan jag efter vikariatets upphörande få en ny företrädesrätt till återanställning?

FRÅGA
Jag har företrädesrätt till återanställning till och med mitten på mars, då de nio månaderna är slut. Nu har jag blivit erbjuden ett vikariat på fyra månader. Vad gäller efter det, har företaget uppfyllt min rätt till återanställning och det är bara för mig att gå eller får jag en förnyad företrädesrätt efter de fyra månaderna? (Min anställningstid har varit 25 mars 2019 - 14 juni 2020, så totalt efter de fyra månaderna blir ca 18 mån.)Jag går under GS sågverksavtal där det under paragraf 3c står följande:"Arbetsgivaren får träffa avtal med arbetstagare om att anställningen ska vara tidsbegränsad. Ett sådant avtal får omfatta högst 12 månader under en tidsperiod om högst tre år, för en och samma arbetstagare. Efter lokal överenskommelse kan annan längre tidsgräns tillämpas utöver 12 månader, dock högst ytterligare sex månader, för en tidsperiod om tre år. Då en arbetstagare i tidsbegränsad anställning fullgjort arbetstidsmåttet under ordinarie tid i en skiftcykel ska hela skiftcykeln vara anställd tid om inte överenskommelse träffas om annat på begäran av den anställde.En arbetstagare kan inte göra gällande sin företrädesrätt till återanställning, om en återanställning skulle strida mot stycket ovan ... "Enligt företaget så betyder detta att de inte behöver erbjuda mig vikariat som är längre än åtta månader eftersom jag då överskrider arbetstidsmåttet om två år och alltså då blir automatiskt tillsvidareanställda. Stämmer verkligen det och strider inte det mot LAS?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. I början av sommaren 2020 blev du uppsagd från din dåvarande anställning. Vad som låg till grund för arbetsgivarens uppsägningsbeslut förtäljer inte din ärendebeskrivning, men eftersom du besitter en företrädesrätt till återanställning måste det ha rört sig om en arbetsbristuppsägning. Du har nu blivit erbjuden en ny anställning, en tidsbegränsad sådan i form av ett vikariat som kommer att löpa i fyra månader. Du undrar därför vad som gäller i fråga om arbetsgivarens skyldigheter i samband med detta och tiden därefter, alltså efter att vikariatet har upphört. Din andra fråga och den hänvisning som görs till det kollektivavtal som är tillämpligt på din arbetsplats bereder dock vissa smärre tolkningsproblem, men såvitt jag förstår undrar du om det egentligen inte är tillsvidareanställningar som är utgångspunkten på det arbetsrättsliga området. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är lagen om anställningsskydd (LAS).

Till vilka anställningar gäller din företrädesrätt?

Inledningsvis kan det konstateras att företrädesrätten endast gäller när arbetsgivaren nyanställer och denna är även applicerbar på en annan anställningsform än den som arbetstagaren tidigare hade. Det nu sagda innebär att en arbetstagare som innan uppsägningsbeslutet hade en tillsvidareanställning kan ha företrädesrätt till en nyanställning som avser en tidsbegränsad anställning och vice versa (och skyldighet att tacka ja till ett sådant erbjudande om vederbörande inte vill gå miste om sin företrädesrätt, mer om det nedan). Det gäller också fallen med olika sysselsättningsgrad där en tidigare heltidsanställd arbetstagare kan ha rätt (och som sagt i viss mån skyldighet) till en deltidsanställning och vice versa. Notera att de här reglerna inte på något sätt är tillämpliga när arbetsgivaren omplacerar eller befordrar redan befintliga arbetstagare, vilket är ett utslag av att företrädesrätten som sagt bara kan åberopas i nyrekryteringssituationer (se Arbetsdomstolens (AD) avgörande AD 1996 nr 56). Det ska även i det här sammanhanget framhållas att arbetsgivaren i kraft av sin arbetsledningsrätt i regel kan tillgodose ett uppkommande behov av fler medarbetare genom att anlita en entreprenör för ett specifikt arbete eller hyra in personal från ett externt bolag utan att arbetsgivaren anses ha kränkt reglerna om företrädesrätt till återanställning. Härutöver ska tilläggas att företrädesrätten inte gäller samtliga nyanställningar hos en arbetsgivare utan endast sådana som utannonseras inom den driftsenhet och det kollektivavtalsområde som arbetstagaren tidigare tillhörde.

Vad måste du som arbetstagare göra?

Under förutsättning att arbetsgivaren vid tidpunkten för din uppsägning lämnade besked om att en anmälan krävs för att företrädesrätten ska kunna göras gällande (se 8 § 2 st. och 16 § 2 st. LAS) måste du, genom en anmälan, ha gjort anspråk på din företrädesrätt, 27 § 1 st. LAS. En sådan anmälan kan för övrigt göras formlöst, det föreligger alltså inget skriftlighetskrav, men av förklarliga och bevismässiga skäl bör en gjord anmälan ändå dokumenteras på något sätt. Vidare måste du som arbetstagare anta ett erbjudande om återanställning. Skulle du avvisat ett sådant erbjudande som du skäligen borde ha godtagit kommer din företrädesrätt att gå förlorad, 27 § 3 st. LAS. Vad som skäligen borde ha godtagits får dock bedömas från fall till fall, det finns således ingen generell regel att stödja sig på. Tyvärr. Du har också rätt till en skälig övergångstid, vilket betyder att du inte är skyldig att omgående tillträda den nya anställningen utan här ges ett visst utrymme för dig som arbetstagare att frigöra dig från eventuella andra åtaganden. Men märk väl att det samtidigt alltid görs en intresseavvägning och mot rätten till skälig övergångstid står arbetsgivarens intresse av att anställningen tillträds så fort som möjligt.

När det sedan gäller tiden efter att ditt vikariat har upphört behöver arbetsgivaren eventuellt inte erbjuda dig en ny företrädesrätt till återanställning, vilket framgår av 15-16 §§ LAS. I det förstnämnda lagrummet (lagparagrafen) uttalas att en arbetstagare som är anställd på ett vikariat och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång om arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. I det andra lagrummets andra stycke sägs vidare att det i beskedet ska anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Och den rätten tillkommer arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och tidsbegränsat anställda (jfr 5 § LAS) som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. Avgörande för om du ska erbjudas en ny företrädesrätt är därför på vilken grund vikariatet upphör.

Den aktuella kollektivavtalsregleringen i förhållande till lagen om anställningsskydd, vad gäller?

Som tidigare påpekats har den här delen av ditt ärende varit något svårtolkad och exakt hur den aktuella bestämmelsen i ditt kollektivavtal ska tolkas kan jag inte uttala mig om. Den typen av spörsmål behöver du hänskjuta till ditt fackförbund alternativt till vår ordinarie byråverksamhet. I förekommande fall finns det dessvärre inga tydliga svar och inte sällan måste olika tolkningstvister överlämnas till AD för att kunna få ett slutgiltigt svar på en fråga av det här slaget (AD, och inte Högsta domstolen, utgör för övrigt sista instans i alla arbetsrättsliga mål och styr rättspraxis på arbetsrättens område). Men generellt kan sägas att utgångspunkten i LAS är en tillsvidareanställning och om ingenting annat sägs (avtalas) vid tidpunkten för anställningens ingående blir denna per automatik en tillsvidareanställning. Om det förhåller sig på det visat att det idag råder ett behov av nya tillsvidareanställningar hos din arbetsgivare går det naturligtvis att argumentera för att du mot bakgrund av din företrädesrätt till återanställning torde ha möjlighet att få en utlyst tillsvidareanställning. Det förutsätter dock att du dels har tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten och dels att du i enlighet med turordningsbestämmelsen i 26 § LAS har bättre rätt än alla andra eventuella berättigade arbetstagare. Det ska slutligen också förtydligas att många av reglerna i LAS är semidispositiva, vilket innebär att det genom ett kollektivavtal går att göra avvikelser ifrån dessa, bland annat just från bestämmelsen som reglerar de tidsbegränsade anställningarna, se 2 § 4 st. LAS.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande anföras. Du är i princip skyldig att tacka ja till vikariatet och arbetsgivaren kommer därmed att ha fullgjort sin skyldighet avseende din företrädesrätt till återanställning. Om du ånyo är berättigad till en företrädesrätt efter att vikariatet har löpt ut beror på vilken grunden är till vikariatets upphörande. Gällande den avvikande kollektivavtalsregleringen kan det konstateras att det är fullt möjligt för en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund att i kollektivavtal besluta om annat härvidlag. Hur den ifrågavarande lydelsen exakt ska tolkas måste dock lämnas därhän.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?