Hur fördelas egendomen mellan sambos?

2020-07-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan,Min mor bor och lever tillsammans med en manMannen köper ett hus för sina egna pengar, 100%De bor tillsamman i det huset, huset är köpt för att de ska bo där tillsammansBåda är skrivna på adressen till husetDe har tidigare (innan husköpet) varit sambo i x-antal år i lägenhet ägd av mannenMin mor avliderHar jag då rätt att ärva halva huset eller del av värdet på huset eller..?De var inte gifta (de har varit tidigare i livet för många år sedan)
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Reglerna om samboskap finner vi i sambolagen (2003:376). Här framkommer det att när ett samboskap upphör som följd att en av samborna avlider har endast den efterlevande sambon rätt att begära en bodelning. Sker inte en sådan begäran tar vardera sambo med sig det som denne ägde från samboskapet. (18 § sambolagen) Skulle en bodelning begäras är det endast samboegendomen som ska ingå, vilket är sådan bostad eller egendom som införskaffats för gemensamt bruk. (3 § sambolagen) Dock kan en sambos egendom vara dennes enskilda egendom genom exempelvis ett testamente. Där kan det även framkomma att egendom som träder istället för den testamenterade enskilda egendomen ska vara sambons enskilda egendom. (4 § sambolagen) Ur din fråga framkommer det inte huruvida mannen som betalat huset skulle använt sin enskilda egendom för köpet, vilket gör att jag tyvärr inte kan gå närmare in på den aspekten. Däremot finns det andra delar i din fråga som talar för att huset skulle utgöra samboegendom, exempelvis att huset ska ha varit inköpt för gemensamt bruk. Vid en bodelning är det vidare halva värdet av samboegendomen efter avdrag av skulder hänförliga till egendomen som fördelas lika mellan samborna. (14 § sambolagen)Hur blir det med arv?Reglerna om arv finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Bröstarvingar, det vill säga barn till den avlidne, ärver först av den kvarlåtenskap som den avlidne efterlämnar. (2 kap. 1 § ÄB) Det som din mor skulle erhålla från en eventuell bodelning kommer ingå i hennes kvarlåtenskap och därav delas ut i arv. Dock är det endast den efterlevande sambon som har rätt att begära en bodelning av samboegendom. (18 § sambolagen) Sker inte en sådan begäran kommer huset, oavsett om det skulle vara samboegendom eller ej, inte utgöra en del av din mors kvarlåtenskap – förutsatt att det är den efterlevande maken som äger huset till fullo.Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!Mvh,

Har min sambo någon rätt till min andel i en fritidsfastighet?

2020-07-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Min far byggde ett fritidshus på 60-70 talet. Efter att min far gick bort 89 ville min mor att vi fyra syskon skulle ta över ägandet, vilket också skedde. Far hade skrivit ett testamente att stugan med tomt, ska vara enskild egendom. Efter ett antal år köpte mina syskon ut mig. Efter ytterligare några år köpte jag in mig igen och en bror till mig och jag köpte ut två andra syskon. I köpebreven står det att det är enskild egendom.Under hela denna tid har jag sambo sedan 83. Har hon någon rätt till egendomen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEgendom som är enskild ska enligt sambolagens bestämmelser inte ingå i en bodelning. Enskild egendom uppkommer genom att en sambo fått egendomen i gåva av någon annan än den andra sambon, genom arv eller testamente; i samtliga fall krävs att givaren eller testatorn föreskrivit villkor om att egendomen ska vara enskild (4 § sambolagen). I ditt fall var din andel i fastigheten din enskilda egendom enligt villkor i testamente. Däremot har du därefter sålt din andel och åter igen köpt in dig vid ett senare tillfälle. Enskild egendom kan inte uppkomma genom köp, varför din andel i fastigheten inte utgör enskild egendom.När ett samboförhållande upphör ska det, om någon av samborna begär det, en bodelning ske. I bodelningen ska sambornas samboegendom fördelas dem emellan (8 § sambolagen). Till samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och egendomen inte är enskild (3 § sambolagen). Till samboegendomen räknas inte bostad och bohag som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § sambolagen).I ditt fall är min bedömning utifrån det du skrivit i frågan att din andel i fritidsfastigheten inte är din enskilda egendom. Enskild egendom kan inte uppkomma genom köp. Däremot ska din andel i fastigheten inte ingå en bodelning mellan dig och din sambo. Din andel i fritidsfastigheten utgör inte samboegendom (dvs. det är inte er gemensamma bostad eller bohag som förvärvats för gemensam användning).Svaret på din fråga därmed att din sambo inte har någon rätt till din andel i fritidsfastigheten.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer vid en bodelning enligt sambolagen om jag har betalat mer i kontantinsats till vår lägenhet?

2020-07-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Hur funkar med sambolagen om jag redan äger en bostadsrätt och min sambo flyttar in. Sedan så bestämmer vi att flytta till hus och jag säljer min lägenhet och får en rejäl vinst som jag lägga in i det nya boendet Min sambo kan omöjligt lägga motsvarade pengar i det gemensamma boendet. Vad händer om vi sedan separerar, har hon då rätt till häften rakt av eller är min kontantinsats skyddad? Eller kan man avtala skydd för den?Det jag vill är att min kontantinsats ska vara skyddad juridiskt och vi delar i sådant fall på Eventuellt vinsten/förlust av försäljningen efter att min kontantinsats är avdragen vid en separation.
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din kontantinsats är inte skyddad enligt sambolagenEn bodelning enligt sambolagen ska göras vid en separation om någon av samborna begär det. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som är den dag då samboförhållandet upphör (8 § första stycket sambolagen). Bodelningen omfattar samboegendom, vilket är bostad och bohag som samborna har förvärvat för gemensam användning (3 § SamboL). Om du och din sambo gemensamt köper ett hus som ni avser att bo i tillsammans kommer det därmed att ingå i en eventuell bodelning enligt sambolagen. Värdet av huset, efter avdrag för att täcka ev. skulder, kommer då att fördelas lika mellan er (14 § SamboL). Lagen tar ingen hänsyn till att den ena sambon, du i detta fall, står för en större del av kontantinsatsen. Din kontantinsats är med andra ord inte skyddad.Ni kan skriva ett skuldebrev och ett samboavtalOm du vill skydda din kontantinsats kan ni skriva ett skuldebrev och ett samboavtal. I skuldebrevet anges att din sambo är skyldig att ersätta dig för kontantinsatsen så att ni i slutändan står för lika stor del av den. Skuldebrevet måste kompletteras med ett samboavtal, där ni avtalar om att bodelning inte ska ske alls eller att en viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § SamboL). Utan ett samboavtal kommer nämligen sambolagens regler om fördelning av samboegendom fortfarande gälla, vilket innebär att innan fördelning av egendom så kommer din sambo att få räkna av både ev. skuld för lån och skulden till dig medan du bara får räkna av ev. skuld för lån (14 § SamboL). Din sambo skulle därmed ändå få ut en större del av värdet för huset. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av samborna (9 § SamboL).Om ni vill gå vidare med att skriva ett skuldebrev och ett samboavtal kan ni enkelt och till ett fast pris få hjälp med det via vår avtalstjänst https://lawline.avtalsrobot.se.Vänliga hälsningar

När ingår min bostad i en bodelning om jag och min sambo separerar?

2020-07-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ett sambopar bor i en bostadsrätt där ena parten köpt och betalt bostaden själv. Den andra partnern har en egen bostadsrätt och är skriven på den. Vad gäller om förhållandet upphör?
Emil Bengtsson |Vad händer med bostadsrätterna ifall förhållandet upphör?Din fråga regleras i sambolagen. När ett samboförhållande upphör av något annat skäl än att man ingår äktenskap med varandra så ska man på begäran av någon av samborna fördela er samboegendom genom bodelning (8 § sambolagen). Det är alltså samboegendom som ingår i bodelningen. Med detta menas er gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med gemensam bostad menas bland annat byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med bostadsrätt är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.(5 § tredje punkten sambolagen). I ert fall så beror det alltså inte på vem som har köpt och betalt bostaden utan om bostäderna köptes med syfte att det skulle vara er gemensamma bostad. Ifall ni båda köpt varsin bostadsrätt innan ni träffat varandra och därefter bestämmer er för att bli sambos, så är ingen av bostadsrätterna samboegendom och ingår därmed inte i en bodelning. Är någon av dem köpta för att ni skulle bo där tillsammans så är lägenheten samboegendom och ifall förhållandet upphör så har den andra sambon rätt till halva lägenheten. Hoppas du fått svar på din fråga!

Har sambos anhöriga rätt att företa en bodelning?

2020-07-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |om min sambo läggs in på ett hem och hon inte har placeringen där klar har dom anhöriga rätt att dela vårt bohag innan allt är klart?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att din sambo ska flytta från er gemensamma bostad in till ett hem och att de anhöriga nu vill ta hennes tillhörigheter till hemmet. För att svara på din fråga tänker jag redogöra för i vilka fall man får göra en bodelning som sambos samt hur du bör förhålla dig till att din sambos anhöriga flyttar på ert bohag. Din fråga regleras i Sambolagen (samboL) När får en bodelning ske? En bodelning innebär att man delar upp den egendomen man har i enskild egendom och samboegendom (8 § samboL). Samboegendom kan vara gemensam bostad och bohag, det beror på om man införskaffat egendomen för gemensamt bruk (3 § samboL). Med bohag förstås i princip allt som inte ser konstigt ut i ett vardagsrum (soffa, matta etc) (6 § samboL). En bodelning får ske när samboförhållandet upphör, det sker huvudsakligen på tre olika sätt. Antingen genom att samborna 1) ingår äktenskap 2) flyttar isär 3) om någon av dem avlider (2 § samboL). I ditt fall uppfattar jag det som att ni har flyttat isär, eller åtminstone kommer flytta isär. I så fall får alltså en bodelning ske. Får din sambos anhöriga företräda henne i bodelning? Huvudregeln är att det enbart är samborna själva som får begära en bodelning (8 § samboL). Jag känner inte till av vilken anledning din sambo blir placerad i särskilt boende för, men om det är så att denne inte är i stånd att ta tillvara sina intresse eller av annan anledning har förordnas god man eller andra som tar beslut å dennes vägnar kan dessa påkalla en bodelning genom god man/förvaltar uppdrag eller fullmakt. Om din sambo kan ta tillvara sina intressen är det enbart ni två som kan begära bodelning. SlutsatsI ditt fall verkar det som att ert samboförhållande har upphört eller kommer upphöra inom kort. Således får någon av er påkalla en bodelning. Beroende på om din sambos anhöriga har legal rätt att påkalla en bodelning å hens vägnar kan jag inte svara på, men möjligheten finns. En bodelning innebär att man samlar samboegendomen och delar på denna. Om det är så att din sambo har egendom i er lägenhet som uppenbart är dennes får de anhöriga flytta på denna hur de vill (förutsatt att de har din sambos samtycke). En bodelning är ett officiellt juridisk förfarande för att dela upp samboegendom, en bodelning ska inte betraktas som enbart att man flyttar sin egen egendom.Om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Bodelning som sambor

2020-07-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vid samboseparation:Vad gäller vid delning av fördelning av bohag,gemensamt eller personligt bruk efter 12 års sambo ?Inom vilken tid måste bohaget flyttas från den tidigare gemensamma bostaden ??
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni som sambor separerar kommer er gemensamma bostad och bohag delas lika på. Detta gäller om ni köpt det för gemensam användning, dvs. "samboegendom" (3 § sambolagen). Bohag är till exempel möbler, hushållsmaskiner och annat i hushållet som är avsett för gemensam användning (6 § sambolagen). Är det någon av samborna som köpt bostad eller bohag innan samboförhållandet inleddes ska detta inte ingå som samboegendom. Egendomen tillfaller därmed den sambon som köpt det från början. Har man däremot införskaffat detta gemensamt anses det vara samboegendom och ska delas lika på vid en bodelning (8 § sambolagen). Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som gemensam bostad och bohag (7 § sambolagen). Detta kan till exempel vara ena sambons golfklubbor eller liknande egendom som används för fritidsändamål. Det är viktigt att ha i åtanke att sambolagen är dispositiv, man kan alltså avtala bort reglerna i den. Samborna kan därför själva bestämma hur de vill fördela sin egendom. Det som delas lika när ett samboförhållande upphör enligt sambolagen är alltså samboegendomen, dvs. bostad och bohag, som anskaffats för gemensamt bruk. Allt annat anses tillhöra den sambo som köpt egendomen i syfte att använda det själv. Sambolagen används alltså endast när samborna inte kan komma överens själva om hur de ska fördela sin egendom. Sammanfattningsvis ska både bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning delas lika på mellan samborna vid en bodelning. Sådant som man införskaffat själv för eget privat bruk eller innan samboförhållandet inleddes är ens egna och ska därmed inte ingå i bodelningen. Inom vilket tid ens bohag måste förflyttas kan anses vara när själva bodelningen är färdig. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Avhysning av sambo

2020-07-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Bor med sambo i en bostadsrätt som jag har betalat ,men nu vill jag att hon flyttar ut ,men hon vägrar att flytta, jag vill också tillägga att jag varit på juristbyrå och fått en utskrift på att här gäller inte sambolagen, som hon har skrivit under, kan jag anlita kronofogdemyndigheten för att få henne avhyst? Tacksam för svar.
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, du kan få hjälp av Kronofogden. Mitt svar kommer dock att utgå från att bostadsrätten inte är en samboegendom eftersom enligt din fråga "gäller inte sambolagen" och att det var du som har betalat bostadsrätten. Detta innebär att din sambo inte kan kräva att få bo kvar utan din vilja. För att få hjälp av Kronofogden måste du ansöka om vanlig handräckning. De kommer sedan att hjälpa dig avhysa din sambo.Ansökan finner du här och mer om avhysning kan du läsa här.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur ser man till att ens barn behåller en gåva vid bodelning?

2020-07-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejMin dotter och hennes sambo har fått barn och ska nu köpa hus tillsammans. Jag hjälper till med en ganska stor summa pengar. Hur ska man göra för att vara säker på att denna summa vid eventuell framtida separation inte delas lika mellan dem utan tillfaller min dotter?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer börja med att ge lite information om den bakomliggande regleringen - vilket är sambolagen - och sedan säga konkret hur ni kan gå tillväga. När sambor separerar ska, om någon av samborna begär det, s.k "samboegendom" fördelas mellan dem genom bodelning (sambolagen 8§). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om dessa köpts för gemensam användning (sambolagen 3§). Alltså kommer huset de köper tillsammans omfattas. Med bohag menas saker som är avsedda för det gemensamma hemmet, t.ex hushållsmaskiner och möbler (sambolagen 6§). Vad någon sambo fått genom gåva, arv eller testamente med villkoret att det ska utgöra enskild egendom är inte samboegendom. Detsamma gäller sådant som trätt i egendomens ställe, t.ex om man får pengar som är enskild egendom och sedan köper något för just dessa pengar. Bodelningen går till ungefär som vid ett äktenskap, bara att mindre egendom ingår. Först får respektive sambo göra avdrag för sina skulder som är kopplade till samboegendomen, det som återstår läggs samman och delas lika mellan samborna (sambolagen 12-14§§). För att nu gå in på hur du konkret kan göra för att se till att din dotter får behålla summan du ger henne ifall de skulle separera. Det finns två alternativ. Det första är att du ger din dotter pengarna med villkoret att det ska utgöra enskild egendom. Om din dotter sedan använder dessa pengar för att finansiera en del av fastighetsköpet kommer så stor andel av fastighetsvärdet som pengarna utgjorde förbli enskild egendom. Problemet med denna lösning är att ni blir beroende av fastighetspriserna. Om huset sjunker i värde kommer din dotter inte få ut hela summan pengar du gav henne utan endast motsvarande procent (samma sak gäller dock vid värdeökning). Det andra alternativet är att din dotter och hennes sambo skriver ett samboavtal. Man kan nämligen avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (sambolagen 9§ 1st). De kan då skriva att x kr av fastighetens värde inte ska ingå i bodelningen utan tillfalla din dotter (där x alltså är den summa pengar du gett henne). Ett samboavtal ska vara skriftligt och skrivas under av båda sambor (sambolagen 9§ 2st). Jag föreslår den första lösningen eftersom den är simplare. Tänk bara på att på något sätt kunna bevisa att hon fått pengarna som enskild egendom. Du kan göra detta genom att t.ex skriva en lapp där du skriver "Jag, [ditt namn], ger min dotter, [din dotters namn], x kronor i gåva för att köpa en fastighet tillsammans med sin sambo, [hennes sambos namn], dessa pengar utgör enskild egendom". Underteckna sedan lappen. En till sak att vara medveten om är att din dotter bör hålla dessa pengar frånskilda andra pengar, särskilt om hon och hennes sambo har ett gemensamt konto. Sammanblandningar komplicerar nämligen frågan om något verkligen är enskild egendom och skulle kunna leda till att det anses vara samboegendom. Det finns inte heller något hinder mot att i ett samboavtal skriva att den summa som din dotter bidrog med inte ska ingå i bodelningen, då har ni säkrat er på två fronter så att säga. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline så ska vi förhoppningsvis kunna klara upp situationen bättre.