Egendomsförhållanden mellan sambor/ Arbete på annans egendom

Hej om min sambo köpt möbler och gjort jobb i min sommarstuga hur gör man för att säkerställa att hon får behålla möblerna och ersättning för sitt arbete om jag dör?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Möblerna

Jag tolkar din fråga som att möblerna har köpts in för er gemensamma användning, men att ni vet säkert att din sambo betalade för de.

Enligt 6 § sambolagen (SL) utgör b.la. möbler sambors gemensamma bohag. Enligt 3 § SL utgör det gemensamma bohaget så kallad "samboegendom" om det har förvärvats för gemensam användning. Samboegendomen är sambors motsvarighet till makars giftorättsgods.

Detta innebär att vid samboförhållandets upphörande till följd av exempelvis dödsfall blir samboegendomen föremål för en bodelning om den efterlevande sambon begär en sådan enligt 8 § SL. Vanligen har båda parterna rätt att begära bodelning och att välja ut vilken egendom de vill få ut när förhållandet upphör, men vid dödsfall har endast den efterlevande sambon rätt till detta enligt 18 § SL, den dödes arvingar träder alltså inte in i den bortgångnes ställe i det avseendet. Ni kan alltså gå till väga på så sätt att vid ett eventuellt dödsfall initierar din sambo en bodelning och begär då med stöd av 16 § och 18 § SL att få ut dessa möbler i bodelningen

Någon bodelning är dock inte nödvändig för att uppnå målet. Om din sambo efter ditt eventuella dödsfall inte skulle begära någon bodelning innebär det att varje part tar det som denna äger, din sambo får allt hon äger och din egendom skiftas till de som är arvsberättigade efter dig. Det vilande anspråket på att få dela på det man gemensamt förvärvat, samboegendomen, realiseras alltså inte. Det innebär att om din sambo har köpt möblerna kommer hon få ut de även utan en bodelning.

Ersättning för arbete

Vid första anblick skulle det kunna påstås att om en bodelning genomförs på begäran av din sambo efter ett dödsfall så innebär detta att hon får täckning för arbetet hon har lagt ned på sommarstugan då hon tillskiftas viss egendom. Av förarbetena till regeln om sambors bodelningsrätt i 8 § SL, prop. 1986/87:1 sid. 2, framgår dock att tanken bakom paragrafen är att möjliggöra en hälftendelning av vad samborna gemensamt har byggt upp under samlevnaden. Ingen ytterligare egendom får ingå i bodelningen än den samborna förvärvat för gemensamt bruk enligt HD:s avgörande i rättsfallet NJA 1997 s. 227. Bodelning är enkelt uttryckt inte en gångbar metod för att tillförsäkra din sambo utdelning för hennes arbete då det ej är utformat som ett verktyg för reguljära transaktioner. Ej heller torde din sambo kunna använda sig av konceptet "obehörig vinst" för att försöka grunda en rätt till ersättning, då obehörig vinst inte bör vara tillämpligt på värdeöverföringar av detta slag i enlighet med HD:s resonemang i rättsfallet NJA 2019 s. 23.

Den enklaste lösningen vore om du och din sambo upprättade ett skuldebrev i vilket du åtar dig att till din sambo betala ett belopp ni kommer överens om. Vid ditt eventuella dödsfall kommer denna skuld att upptas i bouppteckningen i ditt dödsbo enligt 20 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB). Innan ditt arv skiftas till de arvsberättigade efter dig kommer dina skulder att betalas med din kvarlåtenskap enligt 21 kap. 4 § ÄB, b.la. skulden till din sambo.

Viktigt i sammanhanget är att om ni väljer att upprätta ett skuldebrev så rekommenderar jag att sätta in en klausul om att ränta ska betalas. Detta då en skuld enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas efter 10 års tid, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Enligt 5 § p. 1 preskriptionslagen avbryts preskriptionen genom att gäldenären erlägger ränta. Räntesatsen kan ni sätta så lågt som 1 kr var 9 år, detta då effekten i vart fall blir att du erkänner fordrans existens och att den därmed inte preskriberas innan 10 årsgränsen passerats.

Med hopp om att svaret var tillfredställande önskar jag dig en bra dag!

Gustav OtteboRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”