Måste jag betala resterande lånekostnad på en bil, som min exsambo köpt?

FRÅGA
Min ex sambo tog ett lån och köpte en bil.Nu kräver han att jag betalar den lånekostnad som kvarstår. Är det rimligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din situation som att din exsambo tog ett lån och köpte en bil, under tiden som ni levde ihop. Jag tolkar det även som att ni nu separerat, och inte lever tillsammans längre, men kräver nu att du betalar lånekostnaden som kvarstår på bilen. Jag förstår din fråga som att du undrar om han kan kräva detta av dig.

De regler som är aktuella för din fråga finns i sambolagen, som förkortas SamboL. Jag kommer gå igenom och förklara dessa regler, för att sedan använda dessa för att besvara din fråga. Jag kommer även att skriva med en liten sammanfattning i slutet av mitt svar.

Vad ska delas upp mellan sambos vid separation?
När sambos separerar så är det sambornas så kallade samboegendom ska delas upp i en bodelning (3 § SamboL). Samboegendomen består av sambornas gemensamma bostad och gemensamt bohag, alltså egendom som är köpt för gemensam användning av samborna.

Gemensam bostad är den bostad som samborna köpt eller på annat sätt införskaffats för gemensamt bruk. Det innebär att om någon av samborna hade bostaden före sambotiden, ska denna inte ingå i bodelningen, då den inte är införskaffad för gemensamt bruk.

Gemensamt bohag är sådant som är köpt för det gemensamma hushållet och hemmet, exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre (6 § SamboL). Detta innebär att en bil inte ingår i gemensamt bohag, och ska på dessa grunder inte ingå i en bodelning. Detta gäller även om det skulle vara så att samborna köpt en bil för gemensamt bruk. Jag tolkar omständigheterna i din fråga som att din exsambo har tagit ett lån och köpt en bil under tiden som ni bott tillsammans. Denna bil ska därmed inte ingå i er bodelning enligt ovanstående regler, då det inte är en del av det gemensamma bohaget och då inte heller en del av er samboegendom.

Viktigt att också notera är att egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål inte ingår i sambornas gemensamma bostad eller bohag (7 § SamboL). Exempel på sådant är egendom som typiskt sett kan hänföras till en viss hobby, exempelvis samlarföremål eller liknande.

Ett låns betydelse vid beräkning av andelar i samboegendom
Skulder som samborna har kan påverka bodelningen. Vid en bodelning så all egendom som samborna har delas upp i samboegendom och sambornas egen egendom.

Sambornas egen egendom är den egendom som inte är gemensam bostad eller gemensamt bohag, alltså sådant som inte är köpt för gemensamt bruk.

Sambo som har lån eller skulder som har samband med samboegendom kan räknas av från denna om sambandet går att visa (13 § SamboL). Det kan exempelvis vara lån för gemensamma bostaden eller lån som tagits för att köpa lösöre till det gemensamma hushållet. Skulle lånet dock inte ha något samband med gemensamma bohaget eller bostaden, så ska lånet dras av mot sambons egen egendom i stället.

För att lättare beskriva det jag nämnt ovan, kommer här ett litet räkneexempel på hur det kan se ut:
Sambo A och sambo B har en gemensam bostad för 1 000 000 kronor. Det finns även ett gemensamt bohag på 500 000 kronor.

Sambo B har även en skuld som har samband med den gemensamma egendomen, alltså samboegendomen, på 200 000 kronor.

Sambo A får hälften av bostaden 1 000 000/2 = 500 000 kronor, samt hälften av bohaget 500 000/2 = 250 000 kronor.
Totalt får Sambo A: 500 000 000 + 250 000 = 750 000 kronor.

Sambo B får hälften av bostaden 1 000 000/2 = 500 000 kronor, samt hälften av bohaget 500 000/2 = 250 000 kronor.
Totalt får även sambo B: 500 000 + 250 000 = 750 000 kronor.

Men eftersom sambo B har en skuld på 200 000 kronor som har samband med den gemensamma egendomen, så får hen dra av detta från den totala summan: 750 000 - 200 000 = 550 000 kronor.

Detta betyder att sambo A bidrar med 750 000 kronor i bodelningen, och sambo B bidrar med 550 000 kronor. Detta ska delas lika mellan samborna.
750 000 + 550 000 = 1 300 000
1 300 000/2 = 650 000 kronor.
Sambo A och sambo B får därmed 650 000 kronor vardera i bodelningen.

Undantag för bilar vid bodelning - Dold samäganderätt
Som jag skrev ovan, så ska bilar enligt sambolagens regler inte ingå i en bodelning mellan sambor, oavsett om bilen är införskaffad för gemensamt bruk eller inte. Ett undantag från detta är dock om det skulle föreligga så kallad dold samäganderätt.

Med dold samäganderätt menas att något kan anses ägas av fler personer, även om det endast är en person som står som ägare. Så kan vara fallet vid exempelvis bilar mellan sambos.
För att dold samäganderätt anses föreligga, ska följande krav vara uppfyllda:
1. Egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk,
2. den sambo som inte står som ägare på pappret ska ha bidragit ekonomiskt vid köpet och,
3. det måste ha funnits en gemensam partsavsikt mellan samborna att egendomen var avsedd att ägas av dem gemensamt.

Alla tre krav måste vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska föreligga. Vid bedömningen av om dessa krav är uppfyllda, tittar man på tillfället när egendomen köptes. Det spelar alltså ingen roll om den andre sambon bidragit ekonomiskt flera år efter att egendomen köptes, utan det ekonomiska bidraget ska ha skett vid köptillfället. Det innebär att samborna har lika rätt till den egendom som ägs med dold samäganderätt, ska delas upp lika mellan dem. Detta betyder också, att skulder som hänförs till egendomen också delas lika.

Din fråga rör en bil som din exsambo har finansierat genom ett lån. Jag kan inte helt utläsa av omständigheterna om även du på något sätt bidragit ekonomiskt till bilköpet när denna köptes, om bilen är köpt för att ni båda skulle använda den och om det var ett gemensamt beslut av er att ni båda skulle äga bilen. Men skulle detta vara fallet, då äger ni bilen gemensamt och ni båda ska dela på den skuld som är kvar på bilen. Skulle det dock vara så att någon av punkterna inte är uppfyllda, exempelvis om du inte alls bidragit ekonomiskt vid bilköpet, då föreligger inte dold samäganderätt och din exsambo kan inte kräva att du ska betala det resterande lånet på bilen.

Sammanfattning
Huvudregeln är att när sambor separerar så ska sambornas samboegendom delas lika mellan dem. Samboegendomen består av gemensamt bohag och gemensam bostad. En bil ingår inte i sambornas samboegendom, och ska som huvudregel inte ingå i en bodelning. Om det finns ett lån och därmed skulder som hänförs till bilen, får denna skuld dras av mot sambons egen egendom och inte mot den gemensamma egendomen i en bodelning.

Undantag mot ovan nämnda huvudregel vad gäller bilar, är om det föreligger dold samäganderätt. Dold samäganderätt innebär att den sambo som inte står som ägare på pappret ändå kan anses vara delägare till bilen. Sambo är dold samägare om bilen är köpt för att användas gemensamt av samborna, denne har bidragit ekonomiskt vid köptillfället och om avsikten vid köpet var att samborna skulle äga bilen gemensamt.

Din exsambo kan endast kräva att du ska betala resterande lån på bilen om det går att visa att du är dold samägare till den genom att alla tre krav är uppfyllda. Då delar ni nämligen lika på bilen, och även på lånet. Skulle detta dock inte vara fallet, och kraven inte är uppfyllda, då kan han inte kräva det av dig.

Jag hoppas att jag har tolkat din fråga rätt, och att du har fått din fråga besvarad. Om jag har tolkat din fråga fel, eller om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att återkomma till oss här, på Lawline!

Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommar!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96515)