Kan vi avtala om faderskap och vårdnad innan barnet är fött?

2019-02-07 i Faderskap
FRÅGA |Hej en den blivande mamman vill inte gå med på gemensam vårdnad detta pga att hon vill ha alla föräldradagar. Och det för att hon inte har fast arbete och menar att med gemensam vårdnad skulle hon vara tvungen att börja arbeta efter 6-månader. Och då tappa bostadsbidrag och socialbidrag. Jag har erbjudit henne dom 150 dagar jag kan ge bort samt 34000:- för det hon förlorar på dessa 90-dagar, och att jag betalar barnvagnar barnsängar och det som behövs i början. ca 20000:- Samt underhåll 1600:- som jag kan höja till 2000:- och hela barnbidraget.Jag har sagt att hon får vara boendeförälder och att vid 6-månader vill jag att barnet sover hos mig en natt i veckan. Och varannan helg efter ca 1-1.5 år. Hon skall inte amma. Samt att jag kan komma och hälsa på flertalet gånger i veckan.Fråga 1 Kan man skriva ett giltigt avtal med henne redan nu med hjälp av er. Där hon skriver på att hon går med på gemensam vårdnad direkt efter födseln och att jag är pappan. Om detta är möjligt så kanske hon skulle skriva på om jag betalar för dom barnsaker hon redan beställt. Och att det ingår dom 34000:- samt om underhåll och barnbidrag och dom 150 dagarna. Och att hon då inte får flytta från Piteå Kommun före eller efter födseln.Fråga 2 Kan man skriva ett giltigt avtal med hjälp av er. Med henne om att hon inte får flytta utanför Piteå Kommun innan eller efter födsel. Där hon går skriver på att hon kommer gå med på gemensam vårdnad och att jag är pappan.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningFör att besvara dina frågor kommer jag nedan att utreda och förklara dels vad som gäller för faderskap, dels vad som gäller om vårdnaden. Avslutningsvis kommer jag att besvara de två frågor du uttryckligen ställt.Det går inte att avtala om faderskapSom utgångspunkt anses den man som mamman är gift med då barnet föds vara far (1 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). Om kvinnan och mannen inte är gifta, vilket jag får uppfattningen att ni inte är, fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). En bekräftelse av faderskap ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av både socialnämnden och mamman. En faderskapsbekräftelse får göras även före barnets födelse (1 kap. 4 § FB). Dock rekommenderar socialstyrelsen att socialnämnden ska vänta med att godkänna en faderskapsbekräftelse tills barnets fötts, eftersom möjligheten av att vid bedömning av faderskapsfrågan beakta graviditetstid och barnets utvecklingsgrad vid födseln minskar risken för felbedömning. Som synes uppställs vissa formkrav varför ni inte kan avtala om att du är pappa till barnet. Ett faderskap ska ses utifrån barnets bästa. Det är till barnets bästa att veta vem som är dess far, inte vad föräldrarna avtalat. Om mamman till barnet inte är gift har socialnämnden en skyldighet att utreda vem som är far till barnet och att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). I den utredning socialnämnden ska göra ska den inhämta upplysningar dels från mamman, dels från andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen (2 kap. 4 § FB). Det innebär att du inte har någon uteslutande rätt att t.ex. begära ett DNA-prov för att fastställas som pappa till barnet. Om mamman vägrar att låta dig bekräfta faderskapet kan det vara en god idé att kontakta socialnämnden då det ligger i dess skyldighet att utreda vem som är pappa till barnet. Socialnämnden kan även begära att domstol beslutar att det ska tas DNA-prov för att fastställa vem som är pappa.Det kan avtalas om både vårdnad och umgängeFör det fall att du fastställs som pappa till barnet, antingen genom bekräftelse eller genom dom, kommer barnet att stå under vårdnad av mamman ensam om ni inte är gifta (6 kap. 3 § första stycket FB). Om barnet står under vårdnad av bara mamman och ni båda vill att den ska vara gemensam kan rätten besluta om det, om det inte är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa. Gemensam vårdnad kan ni även få om ni gemensamt ansöker om det i samband med att socialnämnden ska godkänna en faderskapsbekräftelse (6 kap. 4 § FB). Kan ni inte enas kan du ansöka om att vårdnaden antingen ska vara gemensam, eller anförtros bara dig. Ansökan sker genom stämning till domstol. I domstolens bedömning om huruvida vårdnaden ska vara gemensam eller ej ska rätten fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB). Om mamman har ensam vårdnad kan ni avtala om att vårdnaden ska vara gemensam. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 6 § FB).Viktigt att observera är att vid alla beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Dessutom, då din fråga rör avtal innan barnet är fött, måste poängteras att avtal om vårdnad, boende och umgänge kan ingås först efter att barnet är fött. Ni kan således inte avtala i förväg varken om att du är pappa till barnet eller om att vårdnaden ska vara gemensam.Även om mamman har enskild vårdnad har barnet rätt till umgänge med pappanOm du fastställs som pappa till barnet och vårdnaden fortsatt blir ensam för mamman har barnet ändå en rätt till umgänge med dig, om ni inte bor ihop. Som föräldrar har du och mamman ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med dig tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Kan ni inte enas om umgänge kan du väcka talan om umgänge i domstol. Även umgänge är sådant som ni som föräldrar kan avtala om. Ett avtal om umgänge är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 15 a § FB). I fråga om avtal om umgänge är reglerna desamma som vid vårdnad; ett avtal om umgänge kan endast ske efter att barnet fötts.Ni kan inte giltigt avtala om att mamman inte får flyttaDet är inte möjligt att avtala om att mamman inte får flytta från orten ni bor på, varken före eller efter födseln. Även om det finns en långtgående avtalsfrihet enligt svensk rätt finns det inskränkningar. En inskränkning är principen om pactum turpe. Principen innebär att avtal som är olagliga eller har ett omoraliskt syfte inte förtjänar rättsordningens skydd. Att avtala om en sådan inskränkning att någon inte själv får välja var vederbörande ska bo är inte ett giltigt avtal.Däremot, om ni efter att barnets fötts kommer överens om gemensam vårdnad (alternativt om domstolen beslutar om gemensam vårdnad) får inte mamman flytta barnet utan ditt godkännande. En vårdnadshavare har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare ska besluten tas gemensamt (6 kap. 13 § FB). Bestämmelsen innebär att en förälder kan ta vardagliga beslut själv, medan större beslut ska tas gemensamt. Att flytta barnet är ett sådant beslut som ska tas gemensamt av båda vårdnadshavarna.Sammanfattning och rådDet finns ingen möjlighet att avtala om det du föreslår i din fråga. Det går inte att avtala om vem som är pappa till ett barn. Faderskapet ses utifrån barnets perspektiv och det är till barnets bästa att veta vem som är dess föräldrar, inte vad föräldrarna avtalat. Om mamman däremot vägrar låta dig bekräfta att du är pappa till barnet ligger det i socialnämndens skyldighet att utreda vem som är pappa. Då kan det ändå innebära att du fastställs som pappa till barnet.Det går att avtala om både vårdnad och umgänge. Avtalet kan dock ske först efter att barnet är fött. Kan ni inte enas har du möjlighet att ansöka om vårdnad och/eller umgänge med hjälp av domstol. Att avtala om att mamman inte får flytta från orten ni är boende på är däremot inget ni kan avtala om. Ett sådant avtal kommer inte att anses som giltigt.Mitt råd till dig är att du försöker förklara för mamman till barnet att du vill att hon godkänner en faderskapsbekräftelse från dig. Om hon inte går med på det är min rekommendation att du kontaktar socialnämnden. Det ligger i socialnämndens skyldighet att utreda vem som är pappa till barnet. Då kan aktualiseras att det tas t.ex. DNA-prov på er för att fastställa att du är pappa.När barnet väl är fött kan ni försöka komma överens om ett avtal om vårdnad och/eller umgänge. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig att upprätta ett förslag till avtal. Går mamman inte med på det kan juristen även företräda dig i eventuell domstolsförhandling i ärendet. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.Jag kommer att ringa dig imorgon, fredagen den 8 februari, kl 9.00 för återkoppling då vi kan prata vidare om ditt ärende. Observera att jag ringer från dolt nummer. Om tiden inte passar är du välkommen att återkomma till mig per e-post för bokning av annan tid.Med vänliga hälsningar,

Vem kan begära ett DNA test när fadern är avliden och när ska det göras?

2019-01-25 i Faderskap
FRÅGA |Vem kan begära ett DNA test när fadern är avliden och enda arvingen är en vuxen dotter som han erkänt faderskapet för vid födseln. Han hade under lång tid misstänkt att han inte var biologisk fader. Och när skall det i så fall göras?
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline! Faderskapsfrågor regleras i Föräldrabalken (FB). Ett kort svar på din fråga är att det är dottern som kan begära ett dna test men eftersom fadern är avliden krävs det att domstolen godkänner detta. Jag förklarar lite utförligare här nedan om du är intresserad! Det är enbart faderns dotter som kan begära DNA test för att undersöka faderskapetEftersom fadern har fastställt faderskapet till dottern vid födseln innebär det att enbart dottern har möjlighet att begära dna test (FB 3 kap 2 §). Detta innebär att eventuell mamma till dottern, syskon, partner eller andra barn till fadern inte har möjlighet att begära DNA test. Det krävs att domstolen godkänner att ett DNA-test görsOm det hade varit så att fadern hade varit vid livet hade det varit enkelt utrett genom DNA-prov. Att han är avliden försvårar det hela lite. Rättsmedicinalverket kan göra släktutredningar för att utreda faderskap. Rättsmedicinalverket kan använda sparade prov eller ta nya prov från fadern och därför krävs det att en domstol godkänner att dessa prover görs innan undersökningen kan genomföras. RekommendationerSom sagt så är det dottern till den avlidne fadern som kan begära DNA test men det krävs att domstol godkänner detta. Alltså krävs det att dottern väcker talan i domstol för att domstolen ska ha möjlighet att se över om fadern var biologisk fader. Den domstol som ärendet ska ges till är den vars kommun dottern är folkbokförd (FB 3 kap 3 §). Blanketter för att väcka talan kan hämtas hos socialtjänsten i samma kommun! Det finns ingen speciell tidpunkt som jag förstår det när DNA test ska begäras men ju tidigare desto bättre för att prover ska finnas kvar och för möjligheten att ta nya är lättare. Om skälet till att man vill genomföra DNA test är möjligheten att få ut arv så ska det däremot ske inom tre månader för att arvsordningen inte ska ändras (Ärvdabalken 16 kap 3 a §). Som privatperson har dottern möjlighet att begära faderskapsutredning genom Rättsmedicinalverket. Detta görs mot en avgift, du hittar mer information här. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Du får gärna ställa en till eller kontakta vår telefonrådgivning om du har fler funderingar. Allt gott

Måste man ta prov från mamman när man ska ge ett faderskapstest?

2019-01-22 i Faderskap
FRÅGA |Hej! För att göra faderskapstest, måste man enligt svensk lag ta prov från mamman också?Och om ni kan svara på denna med - har socialtjänsten rätt att insinuera om mamman varit otrogen innan graviditet och fråga pappan om han varit bortrest. Och nästintill påtvingat faderskapstest. Vi skulle bara skriva på vårdnaden för vår nya bebis.
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!När det gäller faderskap och moderskap är det föräldrabalkens (FB) regler som reglerar det rättsligt. Ett kort svar på din första fråga är att mamman inte behöver lämna prov när ett faderskapstest görs. Svaret på din andra fråga kräver ett lite längre svar. Jag kommer därför förklara här nedanför hur det ligger till när det gäller båda dina frågor!Jag antar att ni som mamma och pappa inte är gifta då man inte behöver göra en faderskapsbekräftelse om mamman och pappan är gifta vid barnets födelse (FB 1 kap 1 §). Mamman förmodas vara moder till barnet efter födsel När en kvinna föder ett barn ses hon direkt som barnets moder. Mamman behöver alltså inte göra någon typ av bekräftelse för att visa att hon är moder. Detta kallas för "Mater semper certa est" -principen och även brukar kalla moderskapspresumtion. Om pappan och mamman till barnet inte är gifta måste det göras en faderskapsbekräftelse (FB 1 kap 3 §). När en pappa ska göra faderskapsbekräftelse behöver alltså inte mamman lämna prov utan det kan enbart pappan behöva i vissa fall. Socialtjänsten har en skyldighet att fastställa rätt fader Enligt lagen så framkommer det att socialtjänsten ska fastställa fader och att det ska göras en utredning om det finns tveksamheter kring vem det kan vara (FB 1 kap 4 § & FB 2 kap 1 §). Om det är så att det finns en risk att modern till barnet har haft samlag med någon annan än den som vill bekräfta faderskapet ska socialtjänsten utreda detta och kan då kräva "blodundersökning" för att kunna fastställa faderskapet (FB 2 kap 6 §). Som det ser ut för er har alltså socialtjänsten rätt att fråga om mamman har haft samlag med annan man omkring den tidpunkt som barnet blev till. De har även rätt att be pappan om blodprov för att kunna säkerställa att det verkligen är rätt fader till barnet. Sammanfattning och rekommendationerJag förstår att det kan vara jobbigt för er att behöva lämna faderskapstest när ni bara vill gosa med er nya bebis. I Sverige anses det vara jätteviktigt att se till att nyfödda barn har rätt till båda sina föräldrar och att det är rätt föräldrar. Därför är socialtjänsten rätt noggranna med att se till att pappan faktiskt är rätt fader. Detta kan såklart innebära att det ibland kan kännas jobbigt och irriterande med en undersökning där man själv vet svaret. Som sagt så är svaret på dina frågor: - Mamman till barnet behöver inte ge prov när faderskap ska fastställas. - Socialtjänsten har en skyldighet att göra en utredning om det finns tveksamheter vid fastställande av faderskap. Detta kan innebära att socialtjänsten kommer fråga om mamman varit otrogen och om pappan var bortrest runt tiden när barnet blev till. Detta kan också innebära att den man som vill fastställa faderskap måste lämna ett blodprov. Jag skulle rekommendera er att prata med socialtjänsten och fråga om det finns tveksamheter kring vem som är fader till barnet. Sen skulle jag nog säg att det bästa är att svara på socialtjänstens frågor och ge blodprov om det krävs. Om ni är säkra på att pappan är pappan så har ni inget att oroa er för. Även om det kan vara jobbigt till dess att faderskapet är bekräftat. Det finns även möjlighet att framföra synpunkter och klagomål om socialtjänsten eller enskilda i personalen till arbetsledningen eller socialnämnden i er kommun. Detta är dock inget jag rekommenderar då det lär ta mycket tid och energi från er men det är i alla fall en möjlighet.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna ställa en ny fråga eller ringa vår telefonrådgivning så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Lycka till med familjen och hoppas att det löser sig med faderskapsbekräftelsen. Allt gott

Barnet är inte mitt, vad kan jag göra?

2019-01-21 i Faderskap
FRÅGA |Vi var gifta men barnet är inte mitt, vad kan jag göra? Vi är skilda nu men jag står som pappan.
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det aktuella lagrummet för din fråga är Föräldrabalken 1-3 kap då du undrar över dina möjligheter att ändra på faderskapet.Hävning av faderskapet:Eftersom att ni var gifta då barnet föddes blev du som sk. presumtiv fader fastställd som pappan. (1:1). För att häva detta faderskap kan du föra en talan om att du inte är fader till barnet. En sådan talan är endast möjligt för en liten krets personer att föra. Du själv kan väcka talan om detta mot barnet (3:1) i den domstol i orten där barnet har sin hemvist (3:3). En sådan talerätt om att häva faderskapet har även barnet i fråga, (3:2) och om barnet är omyndig kan hen företrädas av modern (3:4). För att nå framgång med en sådan talan om hävning så krävs bevis så som DNA test. (Se 1:2 1 st)Ett ytterligare alternativ som finns, men som jag inte kan utläsa i ditt fall, är om modern eller du bekräftat en annan mans faderskapsbekräftelse. Då skulle även ditt faderskap hävas, (1:2 2 st och 1:4).Finns DNA bevis så kan domstolen häva faderskapet (1:2 1 st 2 p). Huvudregeln är att ett nytt faderskap inte kan fastställas innan det förra är hävt. När faderskapet väl är upphävt så kan ett nytt faderskap fastställas. Detta görs genom en faderskapsbekräftelse eller genom dom. Här medverkar socialnämnden i er kommun, vilka har långtgående befogenheter. De är skyldiga att utreda vem som är fader till barnet. De kan bl.a. fastställa ett faderskap genom DNA (2:1, 2:6) Även barnet och barnets mamma kan medverka till att fastställa fadern (3:4). Sammanfattning: För att häva ditt faderskap är det i ert fall du eller barnet (ev. företrädare) som kan väcka talan om detta i domstol. Hoppas att du fick klarhet i situationen, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen. Med vänliga hälsningar,

Blivit lurad till faderskap - vad har jag för rättigheter?

2019-01-30 i Faderskap
FRÅGA |Hej ja har en fråga gällande en ev graviditet där en kvinna som ja har träffat vid ett par tillfällen nu har enligt hene själv blivit gravid men ja har sagt från första början att ja inte vill ha flera barn o hon har opererat bort en äggstock så enligt hennes doktor så är risken lite att bli gravid så hon säger nu att hon ska behålla barnet men har även skickat mej ett sms att det inte är säkert att det är ja som är ev far till barnet samt att ja fick inte följa med till läkare så enligt min mening så känner ja mej grundlurad vad det gäller detta så vad gäller hon sa oxså att hon inte behöver mej hon har 2 barn redan så hon kan ha en tredje ja vill inte behöva känna så här ja vill inte ha något som binder mej till detta så vad är det som gäller vad har ja som man för rättigheter vill även tillägga att ja har redan mina 2 älskade ungar så återkoppla mej gätna i detta ärende då det är viktigt för min framtid
Vega Schortz |Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!För att du ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara din fråga utifrån den uppfattningen. Hur jag uppfattat din fråga Jag uppfattar det som att du vill veta ifall du har några möjligheter att avsäga dig alla de skyldigheter som tillkommer en förälder ifall det skulle visa sig att kvinnan du träffat är gravid med ditt barn. Att lura någon att bli pappa är inte straffbart. Är du pappa till barnet och det blir fastställt måste du betala underhållsbidrag.Inledningsvis vill jag framhålla att det är beklagligt att läsa om din situation. Att ofrivilligt bli förälder kan självklart kännas integritetskränkande, skrämmande och som ett övergrepp för dig. Från din sida tolkas det säkert som någon form av bedrägeri. Den straffrättsliga bestämmelse om bedrägeri omfattar inte den situation du blivit utsatt för. Från lagstiftarens sida anses det vara båda parters ansvar vid ett samlag att man är skyddade. Du kan inte argumentera dig bort från faderskapet genom en argumentation om att du trodde hon var "säker" och förlitade dig på hennes uppgifter. Från lagstiftarens sida anses det istället som du varit bidragande till graviditeten, var medveten om risken och accepterade risken genom att genomföra samlaget. Det framgår av uppgifterna du lämnat att du inte är gift med kvinnan. Att ha en pappa är en rättighet som anses tillkomma barnet. Vill en person som inte är gift med en kvinna förklaras som pappa för ett barn får den personen skriva under en bekräftelse som socialnämnden ska godkänna, se 1 kap. 4 § föräldrabalken (FB). I ditt fall är situationen istället den omvända – du vill inte bli betraktad som far till barnet. Eftersom du inte är gift med kvinnan kommer du när barnet är fött inte automatiskt att av samhället betraktas som pappa till barnet. Med hänsyn till att "rättigheten att ha en pappa" är en rätt som tillkommer barnet har varje socialnämnd i varje kommun en skyldighet att utreda vem som kan vara pappa till ett fött barn när pappan är okänd, se 2 kap. 1 § FB. Socialnämnden ska i sin undersökning inhämta upplysningar från mamman och andra relevanta personer, se 2 kap. 4 § FB. Mamman kommer då troligtvis nämna dig som potentiell pappa. Socialnämnden kommer då ge dig tillfälle att bekräfta faderskapet. Gör du inte det och motsätter dig med anledning av att du anser att någon annan kanske är pappa kan du begära att blodprov görs av dig, mamman och barnet för att genetiskt bevisa att du inte är far, se 2 kap. 6 § FB. Socialnämnden kan inte fortsätta en utredning om faderskap i all evighet. Skulle det visa sig lönlöst att inhämta tillräcklig information för att fastställa faderskapet får en utredning läggas ner, se 2 kap. 7 § FB. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och i regel vara slutförd inom ett år från det att barnet är fött. Även om socialnämndens undersökning ska bedrivas skyndsamt och kan läggas ner kan en utredning tas upp igen. Barnet eller en företrädare för barnet har rätt att väcka talan i närmsta tingsrätt för att tingsrätten ska fastställa faderskapet. Tingsrätten får då begära att blodundersökningar av barnet, modern och den eller de potentiella fäderna görs för att fastställa faderskapet. Medverkar du inte till blodprovning kan du vara tvungen att betala ett vite (ett pengabelopp) till domstolen för din underlåtenhet att medverka och tingsrätten kan även anlita polis för att hämta dig till en provtagning, se 1 §, 2 § och 2 a § lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Fastställs det genom Socialnämndens utredning eller tingsrättens dom att du är pappa till barnet måste du betala underhållsbidrag för barnet. Du måste alltså inte ha kontakt med barnet som vårdnadshavare, om du starkt motsätter dig det, men du måste ändå hjälpa till ekonomiskt. Underhållsbidraget kan fastställas genom dom eller avtal. Avtalet ingår du själv och kommer överens om med modern. Ett sådant avtal kan ingås innan barnet är fött, se 7 kap. 2 § FB.Underhållsbidrag betalas i förskott för kalendermånad, se 7 kap. 7 § första stycket FB. I 7 kap. 3 § FB finns grunderna för underhållsbidragets storlek. Hur mycket du kan vara skyldig att betala för att svara för barnets försörjning beror på en rad omständigheter. Sammanfattningsvis ska det självklart inte vara så högt att du får svårt att klara dina vanliga levnadskostnader. En dom eller ett avtal om underhållsbidrag kan vid ett senare tillfälle revideras, ändras och jämkas av domstol, se 7 kap. 10 § FB. Sammanfattningsvis blir det svårt för dig att komma ifrån din skyldighet att som förälder svara för barnets ekonomiska försörjning fram till dess att barnet är 18 år (21 år i undantagsfall, vid studier). Eftersom ni inte är gifta kommer du inte per automatik av samhället att betraktas som pappa. Det är först efter att uppgifter från mamman, socialnämndens utredning, barnets begäran om att få faderskapet fastställt och bevisande blodprov, som ditt faderskap medför skyldigheter för dig. Du kan dock bli skyldig att betala underhåll för förfluten tid som gått innan faderskapet var fastställt.Lycka till! Behöver du komma i kontakt med en jurist för att t.ex. upprätta ett avtal om underhållsbidrag kan du vänligen vända dig till: vega.schortz@lawline.se

Faderskap - vilka rättigheter har mamman?

2019-01-25 i Faderskap
FRÅGA |Jag och min sambo sedan 16 år fick barn i november. Faderskapsfastatällelsen är klar och vi har gemensam vårdnad. Nu i mitten av januari har en annan man kontaktat soc. och uppger sig vara far till vårt barn. Soc säger att de är tvungna att starta utredning, kan detta verkligen stämma? Mannen som ansökt om faderskap har under mer än ett år utsatt mig för psykisk misshandel. Jag vill inte ge honom rätten att fortsätta kontrollera mitt liv. Mår så dåligt över detta att jag nu ligger inne på psyk där jag behandlas med lugnande ångestdämpande och sömnmedel. Kan det verkligen få gå till så här, har jag inga rättigheter?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär ett barn är fött utom äktenskapet är socialnämnden skyldig att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). I sin utredning ska socialnämnden inhämta upplysningar från modern och andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen (2 kap. 4 § FB). Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning om faderskap bland annat om det av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa (2 kap. 7 § FB).I en faderskapsutredning är det moderns upplysningar som ska vara utgångspunkten. Socialnämnden är dock inte bunden av moderns uppgifter och har rätt att hämta uppgifter från utomstående även utan moderns medgivande. Vid fastställelse av faderskap kan det i vissa fall begäras rättgenetisk undersökning (t.ex. DNA-prov) med stöd av lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.I ert fall har faderskapet till barnet fastställts varför möjligheterna till rättsgenetisk undersökning är mindre. När ett faderskap fastställts kan domstolen förordna om rättsgenetisk undersökning endast om det först efter bekräftelsen av faderskapet (eller ev. dom) framkommit någon ny omständighet, som ger anledning att anta att modern under konceptionstiden haft samlag med någon annan man än den som ansetts vara far till barnet (1 a § lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Med konceptionstid avses den tidsperiod inom vilken befruktningen kan ha ägt rum. Bestämmelsen innebär således inte en obegränsad möjlighet att få ett tidigare fastställt faderskap kontrollerat. Enligt förarbetena till lagen är en viktig aspekt att inte i onödan störa relationen mellan ett barn och den som anses vara dess far. Därför krävs det, sedan faderskapet fastställts, att det kommit fram någon ny omständighet som gör att faderskapet kan ifrågasättas. Vidare krävs att den som åberopar de nya omständigheterna inte känt till dem tidigare. Som svar på din fråga, så har varken modern eller fadern till barnet några egentliga rättigheter. Det närmsta du kommer någon form av rättighet är att det är dina uppgifter som moder som ska vara utgångspunkten. Likaledes ges ett visst skydd genom att socialnämnden kan välja att lägga ner en utredning om den kan medföra fara för din psykiska hälsa. Det är däremot i praktiken inte en rättighet för dig att begära, utan en möjlighet för socialnämnden. I övrigt är det barnet som har rättigheter och barnets bästa är vad det ska tas hänsyn till när det rör alla åtgärder (1 kap. 2 § Socialtjänstlagen, jfr 6 kap. 2 a § FB). Det anses i regel att vara till barnets bästa att det vet vem som är dess biologiska föräldrar. Socialtjänstens uttalande om att den måste starta en utredning innebär däremot inte per automatik att det kommer att göras någon större utredning, eller att DNA-prov kommer att krävas. En utredning kan likväl utmynna i att den läggs ner.Sammanfattning och rådSocialnämnden har en utredningsskyldighet för att fastställa vem som är far till ett barn. I den utredning som företas ska upplysningar inhämtas från dels modern, dels från andra som kan antas lämna upplysningar av betydelse för utredningen. Utredningen får läggas ner bland annat om en fortsatt utredning eller rättegång skulle innebära fara för moderns psykiska hälsa.I samband med utredningen av faderskap kan i vissa fall begäras rättsgenetisk undersökning (dvs. DNA-prov eller blodprov). När ett faderskap fastställts kan domstolen förordna om rättsgenetisk undersökning endast om det först efter bekräftelsen av faderskapet framkommit någon ny omständighet, som ger anledning att anta att modern haft samlag med någon annan man än den som ansetts vara far till barnet. Möjligheterna till rättsgenetisk undersökning är således mindre när ett faderskap väl är fastställt.Att socialnämnden uttalat att det måste startas en utredning innebär inte per automatik att kommer att begäras någon rättsgenetisk undersökning. Utredningen kan likväl utmynna i att den läggs ner. Mitt råd till dig är att du samarbetar med socialnämnden. Det är dina uppgifter som moder som ska vara utgångspunkten. Jag rekommenderar dig även att du berättar för den som utreder ärendet om att mannen som påstår sig vara far till barnet utsatt dig för psykisk misshandel under en längre tid. Om du kan uppvisa eventuell polisanmälan och läkarutlåtande kan det vara en god idé att göra så.Om något är oklart i svaret är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Jag tror att jag är pappa till barnet, kan jag kräva ett faderskapstest?

2019-01-21 i Faderskap
FRÅGA |En kvinna jag haft en kort romans med skickade ett sms med ett kort utav ett gravtest. Relationen med kvinnan är illa, vi har svårt att prata och bråkar mycket. Hon påstår då att det är jag som är pappan. I början gick jag in i panik och kanske skrev rätt elaka saker. Nu har det dock gått 1 vecka, jag har lugnat ner mig, pratat med människor och beredd på att ta mogna beslut. Hon vägrar svara när jag ringer, hon vägrar svara på om hon kollat upp sig så att allt är bra med fostret, hon säger att hon ska polisanmäla mig om jag kommer till henne. Nu har hon dock börjat förneka att jag är pappan när jag vill att vi går till gyn tsm och hon bara motarbetar. Så vad är mina rättigheter i ett sådant här fall?
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att få det fastställt om du är pappan till det ofödda barnet.I sådana här situationer är tyvärr det rättsliga systemet väldigt ojämställt och orättvist.Barnet har rätt att begära ett faderskapstest (när hen har blivit tillräckligt gammal). Även barnets mamma har denna rättighet (3 kap. 5 § föräldrabalken). Du som man som tror dig vara fadern till barnet har dock ingen rätt att kräva ett faderskapstest. Din enda möjlighet är att vända dig till socialnämnden och få dom att begära ett faderskapstest åt dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig. Annars får du gärna vända dig till någon av våra andra tjänster:Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr,klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr,klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 ochvälj knappval 1.Med vänliga hälsningar,

Kan en 44 åring tvinga min man att göra DNA-analys för faderskapsutredning?

2019-01-02 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Min man 67 år gammal har kontaktats av en kvinna som är 44 år och tror att min man är hennes pappa.Kvinnans mamma och min man har gått i folkhögskola samtidigt och har varit tillsammans en gång. Kvinnan(mamman) åkte strax efter tillbaka till Finland och de hade ingen kontakt efteråt.Min man misstänker dock att hon var redan gravid när de var tillsammans.Min fråga är: kan kvinnan som påstår vara min mans dotter tvinga min man att göra faderskapstest?Vänliga hälsningar Inga S
Binh Tran |Hejsan! Kan socialstyrelsen göra något?Socialstyrelsen i barnets kommun har en skyldighet att fastställa faderskap för de som de misstänker kan vara fadern till barnet, föräldrabalk 2 kap 1§. Denna skyldigheten är dock endast aktuell när barnet är under 18 år. Hon är 44 år och faller därför inte in i socialstyrelsens utredningsskyldighet längre. Socialstyrelsen kan därför inte "tvinga" din man att göra ett DNA-test för att bekräfta faderskap utan detta måste han göra frivilligt. Kan domstolen göra något?Hon kan dock stämma din man i tingsrätten, föräldrabalk 3kap 5§ och 9§.. För att hon ska kunna göra det sannolikt att din man är hennes far måste hon ha belägg för sin talan. Hon har att bevisa att det är sannolikt att din man är hennes fader utan DNA-analys. Det är möjligt att hon kan be personer att vittna, visa bilder på din man och hennes mamma, och eventuella dokument som kan styrka att din man och hennes mamma var i ett intimt förhållande vid tiden av hennes födelse. I fallet RH 2012:66, yttrade hovrätten att endast vittnesmål och bilder inte är nog för att styrka att någon är fader till barnet utan det krävs större utredning för att komma fram till detta. Om din man vill att hon ska förklaras som hans barn så är det endast att kontakta socialstyrelsen. Om inte så rekommenderar jag att han nekar till att vara fadern och nekar till att ta DNA-analys (hon kan inte tvinga honom till detta). Det är osannolikt att hon kan styrka att de var i ett förhållande för exakt 45 år sedan och vilken månad förhållandet startade och upphörde. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig. Om detta är något som oroar er två mycket så rekommenderar jag att ni kontakter en familjerättsbyrå eller kontaktar våra jurister här på Lawline. Klicka här. Med vänliga hälsningar.