Vem kan häva bekräftat faderskap?

2020-07-24 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Min pappa var tillsammans med en utländsk kvinna som blivit gravid med en annan man. För att dom skulle kunna vara tillsammans och hon skulle kunna stanna i Sverige så skrev han under faderskapet på barnet (detta trots att de båda visste att barnet inte var hans). Barnet är nu 4 år och min pappa och den utländska kvinnan är inte längre tillsammans. Jag och min syster undrar vilka rättigheter vi har dels innan och dels vid vår pappas bortgång? Kan vi kräva att undersökning görs som bevisar att sonen inte är vår pappas? Eller kan endast sonen, modern eller vår pappa begära en sådan undersökning? Vi tycker inte det känns rätt att sonen ska ärva något efter vår pappa vid hans bortgång.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer redogöra för vad som gäller angående fastställande av faderskap samt hävande av faderskap.

Fastställande av faderskap

När ett barn föds ska faderskapet fastställas. Faderskap kan fastställas genom att det finns en man som är gift med modern, så kallad faderskapspresumtion, enligt 1 kap 1 § Föräldrabalken (FB). Om modern inte är gift då barnet föds fastställs faderskap genom bekräftelse, se 1 kap 3 § FB. Detta innebär att en man bekräftar att han är far till barnet, modern godkänner detta och även socialnämnden lämnar sitt godkännande. Detta är det normala förfarandet när modern inte är gift. Jag utgår i mitt fortsatta svar från att din pappa inte varit gift med modern utan att han skrivit på en bekräftelse av faderskapet, eftersom det verkar vara situationen i ert fall.

Hävande av faderskap

Den intressanta frågan är vem som har rätt att häva faderskapet och hur detta går till, eftersom din pappa redan står registrerad som far till barnet. Möjligheten att häva ett faderskap som fastställts genom bekräftelse nämns i 1 kap 4 § 3 st FB. Ett sådant faderskap kan av domstol förklaras sakna verkan om det kan visas att mannen inte är far till barnet.

I detta fall, till skillnad från om man vill häva en faderskapspresumtion (se ovan), finns det inte några särskilda regler som bestämmer vem som kan ansöka om hävande av faderskapet. Man kan säga att rättsläget i dessa fall är någon oklart eftersom direkt reglering saknas. Det finns dock ett relevant rättsfall som berör frågan, vilket jag redogör för nedan. Du kan även gå in på länken och läsa detta själv vid intresse.

NJA 1988 s. 525

I detta fall handlande det om en man som avlidit och frågan var vem som hade rätt att väcka talan om hävande av faderskap som fastställts genom bekräftelse. Här tog Högsta domstolen ställning och sa att barnet själv, den man som skrivit under bekräftelsen samt, i vissa fall, mannens arvingar om han är avliden kan ha rätt att väcka talan. För att sammanfatta vad domstolen säger angående arvingars rätt att väcka talan så verkar det vara väldigt svårt att få rätt till detta som arvinge. Det kan möjligen godtas om mannen själv innan sin död tagit starkt avstånd från barnet och att det framgår på något sätt att han önskat att få faderskapet hävt. Endast att arvingarna misstänker att barnet inte är hans verkar inte räcka till.

Vad ni kan göra

Som jag redan har nämnt är frågan du ställer sådan att den saknar tydlig rättslig reglering. Utifrån ovannämnda rättsfall samt hur jag tolkar din fråga anser jag att det bästa för dig och din syster skulle vara om er pappa själv vill häva faderskapet. Detta kan han göra genom att väcka talan i domstol, se 3 kap 1 § FB. Han måste då kunna styrka att han inte är far till barnet, vilket exempelvis kan göras genom ett DNA-test. Att du och din syster ska kunna väcka talan i frågan är inte omöjligt men detta kommer ni då först kunna göra efter er far har avlidit och baserat på ovanstående rättsfall så är det osannolikt att det accepteras av domstolen.

Jag hoppas att detta, i alla fall delvis, var svar på din fråga. Om inte är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (344)
2021-02-20 Kan jag avsäga mig min adoptivförälder?
2021-02-19 Häva faderskap
2021-02-11 Faställande av faderskap?
2021-02-11 Fastställande av faderskap

Alla besvarade frågor (89497)