Partners samtycke till assisterad befruktning leder till rättsligt föräldraskap

2019-03-31 i Faderskap
FRÅGA |Jag o mitt x var gifta o ville ha barn,men jag kunde inte få barn.Så vi åkte till en fertilitetsklinik i Danmark.Hon blev gravid o vi fick en son.Nu är vi frånskilda och jag träffar inte sonen, o vi har gemensam vårdnad.Nu fundera jag på faderskapet då jag inte träffa han och enligt Dna är han inte min biologiska son.Vet att han är min då vi var gifta, men enligt Dna är han inte det.Vad gäller???Är det föräldrabalken som gäller eller kan man få faderskapet av skriven efter som man vet att vi fick han genom fertilitetsklinik.
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket riktigt regleras frågan om faderskap i föräldrabalken (FB).Presumerat faderskap för gifta mänFB:s första paragraf gäller något som kallas för faderskapspresumtionen (1 kap. 1 § FB). Den innebär att om ett barn föds till en kvinna som är gift med en man, presumeras mannen som utgångspunkt vara barnets fader. Detta gäller emellertid inte om det av andra skäl går att anta att mannen inte fadern, exempelvis till följd av resultatet från DNA-test, eller om det framgår att modern kunnat bli gravid på annat vis under den relevanta tidsperioden (1 kap. 2 § stycke 1 FB) Inte heller ska faderskap fastställas om det är utrett att modern genomgått insemination eller befruktning utanför kroppen (1 kap. 3 § stycke 2 FB). Men en sådan undersökning vidtas inte på myndigheternas eget initiativ, och den gifte mannen kommer därför (i de allra flesta fall) att helt enkelt registreras som far till barnet hustrun föder, om han inte säger någonting annat. Dock är huvudregeln och målet inom svensk familjerätt att den genetiske fadern också ska vara den rättslige fadern och därför finns den ovan beskrivna möjligheten att häva faderskapspresumtionen. En man som vet med sig att han inte är barnets genetiske far och endast blivit rättslig fader på den grund att han varit gift med modern, kan exempelvis bekräfta den genetiske faderns faderskapsanspråk om han så vill (1 kap. 2 § stycke 2 FB).Samtycke till assisterad befruktning innebär att partner kan bli rättslig förälderEtt undantag från huvudregeln om att genetiskt och rättsligt faderskap ska överenstämma, är om modern blivit befruktat på konstgjord väg enligt lagen om genetisk integritet (LGI). Vad detta förenklat beskrivet innebär, är att om inseminationen skett enligt myndigheternas föreskrifter, alltså att ni följt lagens alla regler och du som make samtyckt till att registreras som barnets rättslige far, kommer du att bli detta trots att detta inte stämmer rent genetiskt (6 kap. 1 § och 7 kap. 3 § LGI). Även om inseminationen inte skett enligt LGI:s regler leder en makes samtycke till sin hustrus inseminering till ett rättsligt faderskap, om det är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen (1 kap. 8 § FB). Detta faderskap anses vara "äkta", och kan därför inte hävas på grund av att genetiken inte stämmer. Har du samtyckt till din exhustrus insemination kommer du därmed betraktas som den riktige fadern. Den enda möjligheten att få detta faderskap avskrivet vore om en utredning kunde visa att barnet inte tillkommit genom den behandling du samtyckt till, och att ditt ex istället blivit gravid på ett annat sätt.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Är det tillräckligt att min pappa skriver ett intyg för att bekräfta faderskap?

2019-03-26 i Faderskap
FRÅGA |Räcker det att min pappa som inte står som biologisk pappa skriver ett intyg där han och min mor godkänner, erkänner mig som sin dotter eller måste man göra DNA test eller liknande? (Då jag blev till under tiden min mor var gift med en annan man, blev det förr automatiskt att han blev skriven som hans dotter.)
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om föräldraskap finns i 1-3 kap föräldrabalken (FB).Jag tolkar din fråga som att den man du vill ha registrerad som din pappa är din biologiska fader.Om faderskapPrecis som du säger finns en presumtion om att den som mamman är gift med under tiden hon föder ett barn räknas som pappa till barnet (1:1 FB). Detta kan i efterhand hävas genom dom, om en utredning visar att det egentligen är en annan man som är barnets fader (1:2 & 1:5 FB). Det är ibland, men inte alltid nödvändigt att göra ett DNA-test för att komma fram till detta. Det finns även en möjlighet att ändra faderskapet utan dom. Då måste mannen i det tidigare äktenskapet lämna ett intyg där han skriftligen godkänner annan mans bekräftelse av faderskapet. Bekräftelsen måste också i det fallet godkännas av modern (1:2 andra stycket FB).Räcker det att pappan som inte står som biologisk pappa skriver ett intyg?Det räcker alltså inte att din biologiska pappa samt din mamma skriver ett intyg. Ni måste också ha bekräftelse av den som i dagsläget står som din far. Är detta inte möjligt kan ni få faderskapet bekräftat i domstol. Det är då barnet som väcker talan (3:5 FB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag tvinga min mor att berätta vem som är min far?

2019-03-19 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Min mor vägrar säga mig vem min far är. Då är frågan. Kan jag tvinga min mor enligt lag och berätta det?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dessvärre kan du inte tvinga din mor att berätta vem som är din far, men i mitt svar kommer jag att gå igenom hur du kan gå till väga för att ta reda på vem din far är. Regler om fastställande av faderskap och barns rätt att veta sitt ursprung finns i Föräldrabalken (FB). Barn har rätt att veta sitt biologiska ursprung, och för att säkerställa detta har socialnämnden utredningsskyldighet om det är oklart vem som är barnets pappa. Utredningsskyldigheten innebär att socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört har en skyldighet att utreda och fastställa faderskapet, men skyldigheten gäller endast till det att barnet fyller 18 år (2 kap 1 § FB). Jag vet inte hur gammal du är, men skulle det vara så att du är under 18 år har socialnämnden en skyldighet att utreda vem som är din far. Om du är äldre än 18 år rekommenderar jag dig ändå att kontakta socialnämnden för att se om dem kan hjälpa dig med information.När ett barn föds folkbokförs det hos Skatteverket tillsammans med uppgifter om barnets föräldrar. Du kan därför också vända dig till Skatteverket för att försöka få svar på vem som är din far. Om din mor var gift när du föddes antas mannen hon var gift med vara din far, men om din mor var ogift måste faderskapet bekräftas och registreras. För det fall din mor var ogift med din pappa har hon alltså behövt uppge till Skatteverket vem som är din far (om hon inte angivit att det är okänt). Du kan därför kontakta Skatteverket och kontrollera vem som står skriven som din far. Vänligen,

Skaffa barn genom IVF-behandling

2019-03-11 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag överväger att skaffa barn med en privat donator, alltså någon som jag inte har en relation med men som liksom jag vill skaffa barn och dela vårdnaden. Finns det i Sverige möjlighet att göra en IVF-behandling med en sådan donator, privat eller inom Landstinget?
Mathilda Ekdahl |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tänkte först och främst gå igenom lite bakgrund gällande IVF-behandlingar. Bestämmelser om IVF-behandling eller provrörsbefruktning finns i lagen om genetisk integritet mm. Villkor för behandling är att donatorn ska vara myndig och att han eller hon ska lämna ett skriftligt samtycke till att ägget befruktas eller att spermierna används för befruktning. En donator kan även ta tillbaka sitt samtycke fram till dess att befruktningen har skett (7 kap. 2 §). IVF-behandlingar får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg "utföras annat än vid de sjukhus som har sjukvårdsenheter där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning" (7 kap. 4 § 2 st.). Detta beror på att behandlingen ska kunna kontrolleras, följas upp och utvärderas och att det därför krävs särskild medicinsk kompetens (prop. 2001/02:89 s 50). En läkare ska pröva om det är lämpligt att en behandling äger rum, utifrån medicinska, psykologiska och sociala förhållanden. Behandlingen får endast äga rum om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Om en behandling skulle vägras så kan man pröva att Socialstyrelsen prövar frågan (7 kap. 5 §). Det är läkaren som väljer spermier från en donator som han eller hon anser är lämplig (7 kap. 6 §). Ett barn som tillkommit genom t.ex. IVF-behandling har rätt att ta del av uppgifter om donatorn när han eller hon är tillräckligt gammal och mogen (7 kap. 7 §). I Föräldrabalken finns regler om faderskap vid bl.a. befruktning utanför kroppen. Faderskap ska inte fastställas om modern har genomgått insemination eller befruktning utanför kroppen enligt 6 kap. och 7 kap. lagen om genetisk integritet m.m. eller om modern har genomgått insemination eller befruktning utanför kroppen vid en behörig inrättning utomlands och barnet har rätt att ta del av uppgifter om donatorn. Modern ska dessutom vid behandlingen ha varit ensamstående kvinna och det ska med hänsyn till övriga omständigheter vara sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen (1 kap. 3 § 2 st.). Det finns dock möjlighet för spermiedonatorn att själv bekräfta faderskapet (1 kap. 3 § 3 st.). En sådan bekräftelse ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska därefter skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern (1 kap. 4 § 1 st.). Ett barn som tillkommit genom en behandling som utförts med spermier från en man som inte är moderns make eller sambo har barnet rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn (1 kap. 8 § 2 st.). Vad som nu har sagts gäller inte ifall den assisterade befruktningen, IVF-behandlingen, har skett i egen regi – alltså t.ex. inte genomförts på sådant sjukhus som gäller – eller vid en klinik utomlands. I dessa fall ska faderskap fastställas för den som donerat spermier (prop. 2014/15:127 s 25). För att sammanfatta din fråga, enligt svensk lag kan du genomföra en IVF-behandling på ett behörigt sjukhus enligt de regler som finns i lagen om genetisk integritet m.m. I sådana fall är det läkaren som ska hitta en lämplig donator. Om det går till på detta sätt finns det ingen skyldighet för donatorn att ha delad vårdnad om barnet, om han inte själv bekräftar det. Om du, som du skriver, skulle använda dig av en privat donator och genomföra behandlingen i egen regi så ska faderskapet fastställas. Det är endast om man genomför behandlingen i egen regi som faderskap ska fastställas. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur kan jag ta reda på om min far är min biologiska far?

2019-03-27 i Faderskap
FRÅGA | Hej, Jag är osäker på om min far verkligen är min fader, jag har stora tvivel. Kan man tvinga syskon eller fader att göra ett DNA prov. Min mamma är tyvärr död och kan således inte längre svara på frågor.
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om föräldraskap finns i föräldrabalken (FB).Barn har ett starkt skydd för rätten till information om sitt genetiska ursprung. Det är socialnämnden som har en skyldighet att utreda och fastställa föräldrar till barnet (2 kap 1 § FB).Socialnämndens rollSocialnämnden kan inte själva föra talan om fastställande av faderskap utan den väcks i domstol och måste föras av barnet (3 kap 5 § FB). Dock om du är omyndig kan din talan föras av socialnämnden eller en särskild förordnad vårdnadshavare (3 kap 5 § 2st FB).DNA provDå socialnämnden utreder faderskapet görs det i de flesta fall genom DNA-analys. Om han inte skulle vilja delta finns det möjlighet att genom lagen om blodundersökning bestämma om provtagning mot någons vilja (1 § lagen om blodundersökning).SammanfattningFör att utreda om din far verkligen är din genetiska far krävs att du vänder dig till socialnämnden om du är omyndig eller själv väcker en talan om fastställelse av faderskap. Därefter kommer en utredning att göras av socialnämnden.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur fastställs föräldraskap när den födande bytt könsidentitet ?

2019-03-22 i Faderskap
FRÅGA |Om en person som bytt könsidentitet blir gravid och alltså då är en gravid/barnafödande man, blir personen då registrerad som far eller mor? Och på vilket sätt? På samma sätt som när en kvinna föder ett barn och då automatiskt blir barnets mor, eller finns där några speciella tillvägagångssätt?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i föräldrabalken(FB). En man som föder ett barn räknas som farEnligt en huvudprincip i FB är kvinnan som föder ett barn att anses som rättsligt moder. En man som föder ett barn är på motsvarande sätt att anses som barnets förälder. En man som föder ett barn anses vara far till barnet(FB 1:11).Ska ändå omfattas av samma regler som modern Men trots att han anses som far, ska han omfattas av det som i föräldrabalkens första kapitel gäller för modern. Alla bestämmelser som innehåller orden mor, moder eller moderskap ska tillämpas för mannen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.Vänligen,

Jag tvivlar på att jag är pappan till barnet men hur ska jag göra för att få till ett DNA-test?

2019-03-19 i Faderskap
FRÅGA |hej jag har en dotter som född i mina armar hon står på mitt namn hon är hos sin mamma . mamma har ensam vårdnad jag har mina tvivlar och saker som plågar mig min fråga hur kan jag få henne till en dna prov för att vara säkra ledsen det känns inte alls bra men jag måste veta -förlåt det svårt för mig ens fråga det med vänliga hälsningar
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att ett DNA-prov ska kunna tas ska du i första hand vända dig till socialnämnden, och om det inte fungerar måste du istället väcka talan i domstol om hävande av faderskap. SocialnämndenDu kan vända dig till socialnämnden i din kommun och be om att man tar ett DNA-prov på barnet (2 kap. 6 § föräldrabalken). För att komma i kontakt med socialnämnden ska du söka på "socialtjänsten + 'namnet på din kommun'" på google. Socialnämnden kommer att försöka se till så att mamman går med på provtagningen på barnet, men de kan inte tvinga henne till det. Vägrar hon måste du istället väcka talan om hävande av faderskap hos domstol. Väcka talan om hävande av faderskapVäcka talan om hävande av faderskap gör du hos den domstol där barnet bor (3 kap. 3 § föräldrabalken). Hur du ansöker om stämning går att läsa på Sveriges domstolars hemsida.En domstol kommer då pröva om du kan anses vara pappa till barnet, och kan göra detta genom en DNA-provtagning (1 kap. 2 § andra punkten föräldrabalken). Domstolen kan själv komma fram till att man ska ta DNA-prov, men om de inte gör det kan du också begära detta. Det krävs dock att provtagningen kan ske utan större besvär (1 § lag om blodundersökning m.m mer vid utredning av faderskap). Det är alltså inte en garanti att ett DNA-prov kommer att tas under domstolsförhandlingarna. Om det är så att du fastställts vara pappa till barnet av en domstol eller genom att du bekräftat detta så krävs det att det har kommit fram nya omständigheter som tyder på att du inte är pappa för att ett DNA-prov ska kunna tas (1a § lagen om blodsundersökning m.m vid utredning av faderskap). Du måste alltså påpeka att det har kommit fram ny information av något slag som gör att du tvivlar på faderskapsbestämningen. Vänligen

Hur kan en pappa involveras i sitt barns liv när mamman undanhåller barnet från honom?

2019-03-07 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Min bror har ett ex som var gravid med hans barn. Hon blev konstigare och konstigare under graviditeten och blev väldigt fientligt mot min bror utan anledning. (har läst att det kan hända under graviditet). Min bror har försökt vara involverad trots allt eftersom han verkligen är glad över att bli pappa, men hon låter han inte veta något eller vara med på något som handlar om barnet. Hon hotade med att hon inte skulle säga till han när deras barn föds och att han inte skulle få träffa sitt barn. Jag fick precis höra att hon har ringt min bror och sagt att barnet nu är fött och att han inte kommer få träffa sitt barn. Är detta lagligt? Det känns som att det inte borde vara lagligt att undanhålla ett barn från en pappa som försöker vara involverad? Speciellt utan någon som helst anledning.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som jag kommer att utgå från i mitt svar finns i föräldrabalken (FB).Din bror måste registreras som barnets juridiska förälderEtt första steg på vägen för att din bror ska kunna involveras i barnets liv är att se till att han registreras som barnets juridiska pappa. Nedan beskriver jag hur det går till.När ett barn föds har socialtjänsten ett ansvar att fastställa vem pappan till ett barn är, FB 2 kap 1 §. Detta görs ofta genom att föräldrarna tillsammans bekräftar att den aktuella pappan är pappa till barnet, FB 1 kap 4 §. I och med din brors situation utgår jag från att detta inte har skett. För att få faderskapet fastställt är socialtjänsten skyldig att starta en faderskapsutredning om det är oklart vem som är pappan, FB 2 kap 1 §. En sådan utredning går främst ut på att hämta information från modern. Om exet är så pass fientligt inställd till din bror som du uppger är det möjligt att hon inte kommer att vara särskilt behjälplig. Min rekommendation blir då att din bror tar kontakt med den familjerättsliga delen av socialtjänsten, i många kommuner kallad Familjerätten, i den kommun där barnet är folkbokfört. Socialtjänsten har då möjlighet att i domstol väcka talan om att din bror ska fastställas som pappa till barnet, FB 1 kap 5 §. Som underlag för detta används ibland ett DNA-test. Domstolen ska fastställa faderskapet om DNA-testet visar att din bror är pappa till barnet.En förälder har ingen generell rätt till sitt barnNär din bror har fastställts som juridisk förälder till barnet har han dock ingen enligt lag generell rätt till sitt barn. Det finns dock regler som talar för att din bror ska involveras i sitt barns liv, bland annat:- Principen om barnets bästa som bland annat innebär att ett barn tros må bäst av att ha en god och nära kontakt med båda sina föräldrar, FB 6 kap 2a §.- Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som hen inte bor med, FB 6 kap 15 §. Observera här att det är barnets rätt att träffa sin pappa som regleras och inte tvärtom. Det är båda föräldrarnas ansvar att umgänget genomförs.Din bror bör bli vårdnadshavare för ytterligare involvering i barnets livFör ytterligare involvering i barnets liv bör din bror bli barnets vårdnadshavare. Detta sker genom en ansökan om delad vårdnad till Skatteverket alternativt genom att din bror avtalar med sitt ex om gemensam vårdnad, FB 6 kap 6 §. Om hon skulle misstycka till ett avtal och inta en fortsatt fientlig ställning gentemot din bror kan han ansöka till domstol om att bli vårdnadshavare till barnet, FB 6 kap 5 §. Ett sådant beslut tas utifrån vad domstolen finner skulle vara barnets bästa. Ofta ses det som barnets bästa att ha två vårdnadshavare. Ett undantag kan dock vara om det föreligger samarbetssvårigheter mellan vårdnadshavarna.Som vårdnadshavare skulle din bror har rätt att bestämma om sitt barns personliga angelägenheter, så som var hen ska gå på dagis och skola, var hen ska bo, frågor angående hälsa- och sjukvård med mera, FB 6 kap 11 §. Det innebär alltså ett betydligt större inflytande i barnets liv.SammanfattningDin bror behöver se till att registreras som barnets juridiska pappa för att ha någon helst "rätt" att träffa barnet. Detta görs förslagsvis genom att socialtjänsten väcker talan i domstol om att din bror ska fastställas som barnets pappa. Om exet mot all förmodan skulle gå med på att tillsammans med din bror bekräfta faderskapet hos socialtjänsten är detta dock att föredra då processen är enklare och snabbare.Om din bror vill säkra sitt inflytande i sitt barns liv ytterligare är det en god idé att också bli barnets vårdnadshavare. Det blir han genom anmälan till Skatteverket, genom att avtala med mamman till barnet om gemensam vårdnad eller genom att ansöka till domstol om att bli barnets vårdnadshavare. Även här gäller att en domstolsprocess är värd att undvika om möjligt.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,