Kan jag avsäga mig min adoptivförälder?

2021-02-20 i Faderskap
FRÅGA |Jag blev adopterad av min mammas dåvarade man när jag var 3 år ! Nu är jag 35 och vill ej ha något med han att göra! Hur går jag till väga för att skriva av honom som pappa på papprena?
Maya Hempel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det går inte att avsäga sig sina föräldrar på annat sätt än genom en ny adoption. Det beror på att alla barn ska ha rätt till sina föräldrar. Ett adoptivbarn är barn till sin adoptivförälder och likställs juridiskt med biologiska barn. Detta har i vuxen ålder främst betydelse för frågan om arv.Det som du kan göra för att bli av med de rättsliga banden till din adoptivfar är att avsäga dig arvet från honom och om du inte har egna barn upprätta ett testamente eftersom det annars är föräldrarna som ärver dig (2 kap. 2 § 1 stycket ÄB).Hoppas du fick svar på din frågaVänligen,

Faställande av faderskap?

2021-02-11 i Faderskap
FRÅGA |Hur kan man enklast fastställa faderskapet när ens dotter är vuxen om mannen inte bor i Sverige utan i Eu. Jag har inte uppgett att jag inte vet vem det är men jag ville inte berätta för socialtjänsten när hon föddes. Jag känner att hon har rätt att få faderskapet fastställt. Med vänlig hälsning
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring fastställande av faderskap återfinns stadgade i Föräldrabalken (förkortad FB). Det finns två olika sätt som faderskap kan fastställas på enligt FB. Dessa är antingen bekräftelse eller dom 1 kap § 3 FB. Här nedan kommer jag gå igenom vad dessa två lagstadgade tillvägagångssätt innebär. Faställande genom bekräftelseEn faställande genom bekräftelse innebär att mannens faderskap fastställs genom att denna utfärdar ett skriftligt bekräftelse av faderskapet som bevittnas av två personer. Denna bekräftelse ska skriftligen godkännas av Socialnämnden, mannen som faderskapet avsett samt din dotter, 1 kap § 4 FB (i och med att din dotter är myndig krävs inte ditt underskrift). Faställelse genom domOm mannen inte vill bekräfta faderskap så kan det istället fastställas genom dom. Mannens faderskap kommer i sådana fall att fastställas oavsett om han vill eller inte. Rätten ska då förklara att den berörda mannen är fader om: 1. Det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets pappa,2. Det är utrett att han har haft samlag med barnets mamma under tiden som barnet kan ha tillkommit och att det är sannolikt att barnet kan ha tillkommit genom samlaget, eller3. Det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och att det är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen (1 kap. 5 § FB).När det gäller fastställelse av faderskap genom dom finns det dessutom vissa talerättsregler. Alltså bestämmelser om vem som får väcka talan. Det är endast din dotter som får väcka talan om fastställelse av faderskap i detta fall eftersom hon är myndig (3 kap. 5 § föräldrabalken). SammanfattningUtifrån det du berättar i ditt inlägg verkar det som att du inte vill blanda in Socialtjänsten i ärendet. Detta kan dock bli svårt de när det gäller just faställelse inom bekräftelse. Gällande faderskap fastställande genom dom krävs det att alltså att din dotter själv väcker en talan och att man kommer kunna bekräfta mannens faderskap genom någon av de punkter som jag presenterade ovan. Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Du kan även boka tid med någon av våra duktiga jurister här. Med vänliga hälsningar,

Fastställande av faderskap

2021-01-30 i Faderskap
FRÅGA |Min sambos far avled i dec. När han besökte skattemyndigheten så fick han veta att det står fader okänd på honom och att det står på hans far att han inte har några barn.Hans föräldrar har levt ihop hela hans liv men var inte gifta och hans mamma intygar att mannen är hans pappa, men hur ska han kunna bevisa det nu inför bouppteckningen?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna bevisa faderskap kan din sambo väcka talan om fastställande av faderskap. Frågor rörande faderskap behandlas i föräldrabalken (FB). Utgångspunkten är att faderskap presumeras om paret är gifta. I annat fall kan faderskap fastställas antingen genom bekräftelse eller genom dom (1 kap. 1 och 3 § FB). Talan om fastställande av faderskapI ditt fall kan ett faderskap alltså endast fastställas genom en dom. Talan av fastställande av faderskap väcks av barnet (3 kap. 5 § FB). I avliden mans ställe stämmas de arvingar till den döde (3 kap. 6 § FB). Din sambo ska alltså väcka talan mot sin fars arvingar för att få faderskapet fastställt. En arvinge är en person som enligt lag ärver efter den avlidne – till denna hör efterlevande maka samt den avlidnes släktingar. När faderskap ska fastställas genom dom, ska rätten förklara en man vara far omdet genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far,det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget, ellerdet är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen (1 kap. 5 § FB). Eftersom din sambos mamma intygar att mannen är hans pappa så tror jag inte att det skulle uppkomma besvärliga problem för att få faderskapet fastställt.Du kan läsa mer om det och hur din sambos kan gå vidare på Sveriges Domstolars hemsida här.För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Fråga om fastställande av faderskap via bekräftelse eller dom

2021-01-30 i Faderskap
FRÅGA |HejJag har genom släktforskning fått reda på att min riktige pappa är en man jag aldrig mött. Han vet kanske inte ens om mig.Jag undrar hur jag som bröstarvinge anmäler att jag vill ha min lagliga del?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som aktualiseras i frågan är föräldrabalken (FB).Ett faderskap kan fastställas genom giftermål, bekräftelse eller domOm ett gift par får barn föreligger en presumtion om föräldraskap föreligger hos både mamman och pappan (1 kap. 1 § FB). Den som har fått barn utom äktenskapet måste fastställa faderskap eller föräldraskap hos stadsdelsförvaltningen. När faderskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som ett barn till gifta föräldrar.Utifrån hur frågan är ställd antar jag att det inte finns ett fastställt faderskap, men att du har ett intresse av att fastställa ett sådant. Om faderskap inte fastställs automatisk pga giftermål är det möjligt att fastställa faderskapet genom bekräftelse eller dom. Du måste fastställa faderskapet för att anses vara bröstarvinge och därmed få arvsrätt enligt ärvdabalken (ÄB).Bekräftelse av faderskapetOm din mamma och mannen inte var gifta fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). Om du får ett godkännande från mannen kan du be om ett DNA-test för att avgöra om han är din pappa och få en bekräftelse av faderskapet (1 kap. 4 § FB).Talan om fastställande av faderskap i domstolOm du inte får ett sådant godkännande av mannen kan talan om fastställande av faderskap väcks av barnet (3 kap. 5 § FB) i domstol. Talan om fastställande av faderskap ska väckas vid den rätt där mannen ska svara i tvistemål i allmänhet (ofta rätten i den ort där personen bor), om ingen behörig domstol finns ska målet upptas i Stockholms tingsrätt (3 kap. 7 § andra stycket FB). Rätten ska vidare se till att frågan om faderskapet till barnet blir korrekt utredd (3 kap. 9 § FB). Rätten ska förklara en man att vara far om:1. Det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets pappa,2. Det är utrett att han har haft samlag med barnets mamma under tiden som barnet kan ha tillkommit och att det är sannolikt att barnet kan ha tillkommit genom samlaget, eller3. Det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och att det är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.(1 kap. 5 § FB)Om du får ett fastställt faderskap via bekräftelse eller dom kommer du att bli bröstarvinge och kommer därmed ha arvsrätt (2 kap. 1 § ÄB).Med vänlig hälsning,

Häva faderskap

2021-02-19 i Faderskap
FRÅGA |Min son har flera barn med samma kvinna. Han har under ena barnets födelse och uppväxt, på skäliga grunder, misstänkt att han ej var biologisk pappa och har fått gjort en DNA test. Han har burit svaret en lång tid, testet visade till 99,99% säkerhet att han omöjligt kunde vara biologisk pappa. Eftersom de var gifta när barnet föddes, har han aldrig skrivit under några papper på faderskapet. Vad och hur ska han gå till väga för att häva faderskapet? De pengar han har betalt under årens lopp, är det ngt mamman ska betala tillbaka? Den man som är den trolige fadern, hur gör man där? Vem meddelar honom? Den känslomässiga biten till barnet finns ej och har aldrig funnits.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!För att få svar på frågan så får kika in i Föräldrabalken (FB). Situationen kan variera beroende på hur faderskapet kom till, och jag ska därför redogöra för två olika scenarier.Faderskap kan hävas om du kan bevisa att du inte är barnets biologiska pappa Det antas automatiskt att du är pappan till barnet, om du och mamman till barnet var gifta när barnet föddes (FB 1 kap 1 §). Faderskapet kan dock hävasom du kan visa på att du inte är pappan till barnet (FB 3 kap 1 §). Detta kan ske på ett par olika sätt, t.ex. genom ett DNA-test (FB 1 kap 2 §).För att bryta en faderskapsbekräftelse krävs en så kallad negativ faderskapstalan mot barnet (1 kap. 4 § tredje stycket Föräldrabalken). För att häva faderskap måste talan väckas i domstol. Väcka talan gör du även i detta fall i den ort där din son bor (FB 3 kap 3 § andra stycket).Man kan även genomföra en tredjemansbekräftelse enligt 1 kap 4 § FB, där anges det att om presumerad fader (din son) och modern till barnet bekräftar att den riktiga pappan till barnet är någon annan än den presumerade fadern.Registrera den nya fadern som pappa till barnet - Vad gällande den biologiska pappan så återfinns det ingen laglig rätt att man måste meddela honom om barnets existens (men av moraliska skäl bör detta absolut göra så att han kan ta ställning till detta barn). Det bör vara ni (din son eller modern) som kontaktar den ovetande mannen om detta. Om man väcker en talan om att häva presumerat faderskap för din son, måste en anmälan om att denna andra man är barnet riktiga far. Om faderskap hävs genom tredjemansbekräftelse så registreras den nya mannen direkt som barnets far. Återfå pengar - Något krav på att återfå pengar för försörjning av barnet bör inte gå att återfå, då det under presumtionen funnits ett lagligt krav att din son ska försörja barnet i fråga. Slutsats – Faderskap kan då hävas genom beslut i domstol eller genom tredjemansbekräftelse mellan fadern och modern (domstol behöver inte blandas in om man häver faderskap på detta sätt). För att häva faderskap behövs bevis, så som DNA-test som finns i detta fall och då bör det vara möjligt att häva faderskap. Registrering av den nya fadern måste ske när hävandet sker via domslut, medan man automatiskt registrerar den nya pappan vid tredjemansbekräftelse. Något rätt till pengar återfinns dock inte.

Fastställande av faderskap

2021-02-11 i Faderskap
FRÅGA |Hej! En manlig bekant till mig skiljde sig från sin fru 2015. Hon var då gravid. De har sedan tidigare 2 äldre barn ihop som bor med honom 100%. Direkt efter skilsmässan gifte hon sig med sin kusin från hemlandet. För detta har hon fått 10 000kr per månad från sin kusin (som betalning för att hon gift sig med honom för uppehållstillstånd). Hennes kusin kommer till Sverige och får uppehållstillstånd. När barnet sedan föds blir hennes kusin automatiskt fader till barnet. Min vän får inte träffa sitt barn (som nu är 5 år) då hon håller det emot honom då han valt att skilja sig pga alla hennes ständiga lögner och "hittepå". Min vän är uppgiven över att inte få träffa sitt barn. Vad kan man göra? Tacksam för hjälp!
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i föräldrabalk (FB).Om modern är gift med en man antas denne vara far till barn som föds i äktenskapet enligt 1 kap. 1 § FB. Detta antagande kan bara brytas i vissa fall vilket framgår av 1 kap. 2 § FB. Dessa fall är om det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre mannen. Vidare om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen inte är barnets far. Eller barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det inte är sannolikt att makarna har haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat.Talan om fastställande av faderskap förs av barnet eller, om barnet är omyndigt, av modern eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Socialnämnden har också rätt att väcka talan om faderskap, 3 kap. 5 § FB. Däremot har mannen, som tror att han är far till barnet, inte någon talerätt. Han kan då bara få faderskapet prövat om Socialnämnden går med på att väcka talan för att fastställa faderskapet.Sammanfattningsvis är min rekommendation att din bekant ska förmå Socialnämnden att väcka talan för att rätten ska pröva om han är förälder till barnet. Han bör då åberopa de relevanta omständigheter som jag redogjort för ovan som talar för att det är troligare att det är han som är far till barnet. Återkom gärna till oss om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Fastställande av faderskap för avliden

2021-01-30 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Min älskade far dog 2016, tror dock inte att han var min biologiska far då mina föräldrar var separerade och mor hade ett annat förhållande. Jag försökte få pappa till ett dna test men han vågade inte för om mor skulle få veta, sen fick han Alzheimer och då kunde jag inte gå vidare. Hur gör jag, vart söker jag? Detta gnager i mig ofta och jag vill veta helst innan mor dör så hon får veta att jag vet.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ta reda på om din pappa var din biologiska pappa. I mitt svar kommer jag gå igenom ett antal sätt som du kan göra det på.Väcka talan om fastställelse av faderskapDet första du kan göra är att väcka talan om fastställelse av faderskap hos domstol (3 kap. 5 § föräldrabalken). Det ska då utredas om din far verkligen var din biologiska pappa. Domstolen ska förklara en man, dvs. din far, vara far om det t.ex. genom ett DNA-test är visat att mannen är far till barnet (1 kap. 5 § föräldrabalken). I ditt fall kan det dock bli svårt att göra ett DNA-prov i och med att din far är avliden, men det finns ytterligare sätt att få faderskapet fastställt.RättsmedicinalverketDet andra du kan göra är att kontakta Rättsmedicinalverket som kan göra en släktutredning. Om det exempelvis finns sparade prov kan dessa användas. För att Rättsmedicinalverket ska kunna undersöka proven krävs dock godkännande av domstol. Du kan läsa mer om detta på Rättsmedicinalverkets hemsida, se här.SammanfattningFör att få reda på om din far verkligen är din biologiska far kan du antingen väcka talan om fastställande av faderskap eller kontakta Rättsmedicinalverket. Därutöver skulle du kunna ta kontakt med familjerätten i din kommun, då dem eventuellt kan ge dig mer information.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Har jag rätt att behålla barnet trots att pappan inte vill?

2020-12-23 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Jag är gravid och har valt att behålla barnet även fast jag inte har någon partner. Det är dock lite osäkert vem som är far till barnet. Det finns två olika män som är potentiella pappor till mitt barn. Den ena säger att om barnet skulle vara hans så kommer han att ta detta till rätten då jag valde att behålla mot hans vilja. Men vad kan hända mig om det skulle visa sig bara hans barn? Vad finns det "att ta till rätten"
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Grattis till graviditeten!Först och främst är det upp till varje kvinna att avgöra om hon vill göra en abort eller fullfölja en graviditet. Kvinnan bestämmer över sin egen kropp och det finns ingen juridisk möjlighet att på något sätt tvinga en kvinna att göra en abort. Att du har valt att behålla barnet "mot mannens vilja" är inte något som kan "tas till rätten." Svaret på din fråga är alltså att du får ta beslut du själv känner är rätt, och kan inte hamna i rätten för att du valt att fullfölja din graviditet. Det framgår av din fråga att du inte vet exakt vem som är pappan till ditt barn, vilket gör att vi måste se till Föräldrabalken (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB.Barnets rätt till en farEnligt barnkonventionen, som i år officiellt blev svensk lag, har alla barn rätt att veta vilka ens biologiska föräldrar är samt känna till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka de biologiska föräldrarna är. Om inte någon far kan fastställas vid ett barns födsel är därför socialnämnden skyldig att försöka utreda vem barnets far är och se till att faderskapet fastställs enligt 2 kapitlet 1 § FB. Då utredningen görs i barnets intresse, tas normalt ingen hänsyn till om modern inte vill att den ska ske. Utredningen går till så att socialnämnden frågar mamman om hon vet vem pappan är eller om hon misstänker vem/vilka som är/skulle kunna vara pappan. I ditt fall har du två potentiella pappor du vet om. Om du väljer att inte berätta så kan socialnämnden enligt 2 kapitlet 4 § 1 st FB fråga andra personer i din närhet om de vet vem som är pappan. Sådana personer är exempelvis din familj och dina vänner. Skulle det vara så att socialnämnden inte får någon information som gör att de kan fastställa vem pappan är så kommer faderskapsutredningen att läggas ned, och en far till barnet kommer inte fastställas enligt 2 kapitlet 7 § 1 st FB. Är det brottsligt att inte ange vem som är far till barnet?Socialnämnden kan inte tvinga dig att berätta vem pappan är, du begår alltså inget brott om du väljer att inte berätta vem pappan är. De konsekvenser som dock kan ske till följd av att du inte berättar vem som är pappan är att du inte kan få något underhållsbidrag av pappan (eftersom det inte finns någon fastställd far) som du annars skulle ha rätt till om barnet bor hos dig på heltid, enligt 7 kapitlet 2 § första stycket FB. Underhållsstöd hade också varit svårt att få om en inte har medverkat till att fastställa vem pappan är (Se 18 kapitlet 8 § SFB). Jag kommer nu väldigt kortfattat förklara hur det fungerar gällande vårdnaden. Regler om vårdnaden om barn finns i föräldrabalken (FB). Det framgår av din fråga att du och den potentiella pappan till ditt framtida barn inte är gifta och jag kommer därför svara på frågan utefter detta. Om föräldrarna inte är gifta - vem får vårdnaden? När föräldrarna är gifta med varandra är regeln att barnet automatiskt står under vårdnaden av båda föräldrarna, då maken presumeras vara pappa till barnet. Om föräldrarna inte är gifta med varandra, då barnet föds, kommer mamman automatiskt att få ensam vårdnad enligt 6 kapitlet 3 § FB. SammanfattningDu kan alltså inte hamna i rätten för att du väljer att fullfölja din graviditet mot pappans vilja, och du begår inte heller något brott om du inte anger vem som är pappan till barnet. Skulle underhållsbidrag/underhållsstöd vara aktuellt för dig i framtiden, kan det dock bli svårt att få underhållsbidrag/underhållsstöd om du inte medverkat till att fastställa vem pappan är. Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet så är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!Önskar dig all lycka till med din graviditet! Ta hand om dig! Allt gott,