Faderskapspresumtionen under betänketid och umgängesrätt

2020-05-23 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag fick barn med min exfru när vi ansökt om skilsmässa.Vi har ett barn sedan tidigare och fick därför betänketid. Barnet är fött en månad och 12 dagar in i betänketiden.Min fråga är egentligen; blir jag automatiskt pappa till mitt barn, utan att skriva på papper om faderskap, när barnet är fött utanför skilsmässan? Alltså under betänktetiden.Allt annat som förvärvades efter ansökningsdatum av skilsmässa (under betänketid) räknas ju som enskild egendom och ingår ej i äktenskapet. Jag tänker att barn borde vara likaså???Jag vill förtydliga att detta inte innebär att jag vill bli av med mitt barn.Jag sitter och krigar med att få lov att träffa henne, då mitt ex strävar emot.Jag får inte lov att ha henne ensam, för mitt ex, och jag får endast komma och hälsa på hemma hos henne.Kan hon styra detta? Samtidigt som hon mjölkar mig på pengar för ett barn jag inte får spendera tid med.Behöver all hjälp jag kan få..Tack!
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag har förstått det så undrar du dels hur faderskapspresumtionen fungerar och dels om ditt ex kan bestämma när du får se barnet och under vilka omständigheter. Jag kommer att anta att ditt ex har fått vårdnaden över barnet. Föräldrabalken = FBFaderskapspresumtionenUnder betänketiden har äktenskapsskillnaden inte trätt i kraft vilket innebär att ni fortfarande var gifta med varandra när ert barn föddes. Faderskapspresumtionen innebär att om modern är gift med en man när barnet föds så antas manen vara fadern till barnet (1 kap. 1 § FB). Du blir då barnets rättsliga far utan särskild åtgärd om ni registrerat barnets födelse i folkbokföringen då det där kommer framgå att ni fortfarande var gifta när barnet föddes. Att fastställa faderskapet till ett barn fungerar inte på samma sätt som egendom du köper under betänketiden.UmgängesrättenUmgängesrätten i svensk rätt syftar till att be barnet rätt till umgänge med en förälder som den inte bor med. I svensk lag betonas barnets rätt till nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Har ditt ex fått vårdnad över barnet så har barnet rätt till umgänge med dig (6 kap. 15 § FB). Barnkonventionens artikel 9:3 uttrycker också barnets umgängesrätt med föräldern som den inte bor tillsammans med. Det är ni föräldrar som gemensamt ska se till att barnets rätt att umgås med båda föräldrar uppfylls (6 kap. 15 § andra stycket FB). Det är alltså ni som ska försöka komma överens om ett avtal gällande umgängesrätten. Du ka föra en talan om umgängesrätt, eller så kan socialnämnden göra det (6 kap. 15 a § andra stycket FB). Att föra en talan är däremot kostsamt och tidskrävande och kan ofta göra det jobbigare att fredligt förhandla fram ett avtal om umgängesrätt. Mitt råd är att försöka göra ett skriftligt avtal gällande umgängesrätten och få det avtalet godkänt av socialnämnden (6 kap. 15 a § tredje stycket FB). Hoppas att du fick svar på din fråga och sammanfattningsvis kan jag säga att faderskapspresumtionen är gällande i ditt fall. Gällande umgängesrätten måste du och ditt ex försöka avtala fram gemensamt, men du har stöd av både FB och barnrättskonventionen då båda förespråkar att barnet ska ha rätt att umgås med båda sina föräldrar. Vänligen,

Hur går det till vid bekräftelse och fastställelse av faderskap?

2020-05-19 i Faderskap
FRÅGA |Hej har en vän som precis blivit pappa enligt modern. Det jag undrar är hur lång tid brukar det ta innan man får skriva på faderskapet och behöver han ta kontakt med Socialstyrelsen för att boka tid? Hela grejen med historien verkar skum o jag undrar om han verkligen är pappa till barnet eller inte då hennes ord verkar motsäga sig självt.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bekräftelse av faderskapetOm barnets mor är gift presumeras maken vara far till barnet, (1 kap. 1 § föräldrabalken, FB). Om barnets mor är ogift saknas dock presumtionen och då måste faderskapet fastställas med en bekräftelse eller med ett domstolsbeslut innan Skatteverket kan registrera faderskapet. Om faderskapet inte har blivit fastställt får Skatteverket inte registrera någon far till barnet, (1 kap. 3 § FB). Utredningen inleds så snart socialnämnden av Skatteverket underrättats om att ogift mor fött barn. Socialnämnden kommer att kontakta din vän och modern till barnet ett par veckor efter förlossningen, om de inte redan själva har bokat ett möte.En faderskapsbekräftelse ska alltid vara skriftlig och måste bevittnas av två personer, vilket ordnas av socialnämnden. Eftersom barnet nyfött och därmed är under 18 år ska dessutom socialnämnden och barnets mor godkänna bekräftelsen. En faderskapsbekräftelse genom socialnämnden kan ske både före och efter barnets födelse (1 kap. 4 § FB). Socialnämnden underrättar Skatteverket när de har bekräftat ett faderskap. Skatteverket registrerar normalt faderskapet från det datum socialnämnden har godkänt bekräftelsen. Skulle socialnämnden ha godkänt faderskapet före barnets födelse registrerar Skatteverket i stället faderskapet från och med barnets födelsedatum, se Skatteverkets hemsida. Om oklarheter finns angående faderskapetOm det finns oklarheter om faderskapet är socialnämnden skyldig att göra en mer omfattande faderskapsutredning för att fastställa vem som är far till barnet, (2 kap. 1 § FB). Modern och den hon uppger som far till barnet är skyldig att medverka till att faderskapet kan fastställas. Om det råder osäkerhet om vem som är far till barnet kan ett faderskapstest behövas göras. Socialnämnden bör verka för att en sådan genetisk undersökning görs om din vän (som påstås vara fadern begär det, oavsett om de är gifta eller inte, (2 kap. 6 § FB).Faderskap ska utredas inom ett år från barnets födelse Socialnämnden ska skyndsamt utreda ärenden om faderskap och faderskapet ska vara utrett inom ett år från barnets födelse om inte särskilda skäl föranleder något annat, exempelvis om den medicinska utredningen dragit ut på tiden, (2 kap. 8 § FB). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

En pappas talerätt i mål om hävande av faderskap

2020-04-27 i Faderskap
FRÅGA |Hej jag är gift med en thailändska o har en dotter nu ska vi skilja oss o jag vill veta om det är min dotter för tiden när hon blev gravid stämmer inte riktigt med när ja va hos henne i Thailand den gången o det finns ingen likhet alls mellan min dotter och mig enligt alla som jag frågar hur ska jag gå till väga för att få veta detta När jag tog upp detta med min fru blev hon galen o sa att ja aldrig skulle få se dottern mer om jag försökte mig på ett faderskapstestBehöver hjälp med dettaMVHGlimten
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fastställande av faderskap i svensk rättI svensk rätt föreligger en faderskapspresumtion som innebär att om mamman är gift med en man när hon föder sitt barn så presumeras mannen vara pappa till barnet, ingen faderskapsutredning görs då (1 kap. 1 § föräldrabalken). Om kvinnan däremot inte är gift så måste det utredas vem som är pappa till barnet, en sådan utredning görs av socialnämnden (2 kap. 1 § FB). I denna situation kan socialnämnden begära att DNA-test görs. Jag uppfattar det som att det inte har gjorts en faderskapsutredning som konstaterat att det är du som är er dotters biologiska pappa, eftersom att du är osäker och nu vill göra ett faderskapstest. Jag kommer därför att utgå från att du och din fru var gifta när er dotter föddes och att du blivit pappa genom presumtion, enligt 1 kap. 1 § FB. Du har inte talerätt i mål om fastställande av faderskapFör att fastställa faderskapet krävs det att någon väcker talan. Du som pappa har dock inte talerätt, det är endast barnet själv, mamman eller socialnämnden som kan väcka talan (3 kap. 5 § FB). Du har dock talerätt i mål om hävande av faderskapEn alternativ väg för dig att gå är att häva ditt faderskap enligt 3 kap. 1 § FB, i ett sådant mål har du nämligen talerätt. För att faderskapet ska hävas krävs det att det görs sannolikt att du INTE är pappa till barnet, denna bedömning görs med utgångspunkt i 1 kap. 2 § FB. Angående DNA-provDomstolen kan begära att DNA-prov ska göras om någon av parterna i målet begär det (1 § Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Vad du kan göra nuDet du kan göra nu är alltså att väcka talan om hävande av faderskap, detta görs vid den tingsrätt som barnet har sin hemvist (3 kap. 3 § FB). När utredningen dragits igång kan du begära att ett DNA-test görs för att göra det sannolikt att du inte är pappan. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga! Med vänliga hälsningar,

Vilka rättigheter/ skyldigheter har jag som pappa?

2020-03-27 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag o mitt ex har gått skilda vägar o nu visar det sig att hon är gravid! Så nu till min fråga, vad har jag för skyldigheter samt rättigheter under och efter graviditeten? Hon säger att jag inte har några rättigheter o vill att jag ska säga upp faderskapet! Är det sant o kan hon göra så?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om faderskapet Om kvinnan och mannen är gifta vid barnets födsel presumeras mannen vara far till barnet (1 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Om inte, som i ert fall, måste faderskapet fastställas genom dom eller bekräftelse hos socialnämnden (1 kap. 3 § FB). Bekräftelse görs skriftligen och med vittnen, samt ska godkännas av både socialnämnden och av modern. Socialnämnden ska endast bekräfta faderskapet om det kan antas att mannen är far till barnet (1 kap. 4 § FB). En sådan bekräftelse kan göras även innan barnet är fött. Om modern inte vill bekräfta dig hos socialnämnden, är ett annat alternativ att få faderskapet bekräftat genom dom hos tingsrätten. Då görs en utredning och tingsrätten ska fastställa faderskap för en man där det är visat att denne är fader till barnet exempelvis genom DNA-undersökning (1 kap. 5 § FB). Det är enligt 3 kap. 5 § FB endast barnet som har rätt att väcka talan om faderskapsbekräftelse, men modern har alltid rätt att föra barnets talan samt i vissa fall socialnämnden. Det innebär att du inte har möjlighet att väcka talan i domstol om att tingsrätten ska fastställa dig som fader till barnet.Dock ifall barnet har hemvist i Sverige, är socialnämnden skyldiga att utreda faderskapsfrågan och se till att faderskap blir fastställt (2 kap. 1 § FB). Om modern inte vill att du ska fastställas som far till barnet måste hon påpeka att det föreligger en giltig anledning för socialnämnden att lägga ner utredningen. Sådana anledningar finns i 2 kap. 7 § FB och är bl.a ifall det är omöjligt att få fram information om vem som är den rätte fadern eller om det av särskilda skäl inte skulle vara lämpligt med hänsyn till moderns eller barnets psykiska hälsa att fortsätta utredningen. Det verkar i ditt fall att något sådant inte skulle föreligga och om socialnämnden kommer fram till i sin utredning att du är far till barnet kan det fastställas i dom, genom att socialnämnden för barnets talan. Vilka rättigheter har fadern till ett barn?Inom familjerätten säger man att det är barnets rätt till sina föräldrar och inte föräldrarnas rätt barnet. Som enbart förälder har du väldigt lite insyn i barnets liv. Det är vårdnadshavarna som ska ha ansvaret över barnet, har rättigheter och skyldigheter att besluta om frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB) och se till att dess grundläggande behov blir tillgodosedda enligt 6 kap. 2 § FB. En förälder som vill få en ändring i vårdnaden kan stämma i tingsrätten med yrkanden om att rätten ska anförtro vårdnaden gemensamt eller enbart till ena föräldern (6 kap. 5 § FB). Vid bedömning av hur vårdnaden ska fördelas beaktas bland annat föräldrarnas samarbetsförmåga samt vad som är bäst för barnet. Barnet har också rätt till umgänge med den förälder som den inte bor med enligt 6 kap. 15 § FB. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att barnets behov av umgänge med den icke-boende föräldern tillgodoses. Kontakten behöver dock inte ske genom fysiska träffar, utan annan kontakt genom samtal eller brev kan vara tillräckliga. En förälder som vill ha umgänge med sitt barn får lov att väcka talan om att rätten ska besluta om umgänge (6 kap. 15a § FB). Vad gäller skyldigheter så är de förknippade med rättigheterna. Det finns ingen skyldighet att väcka talan om vårdnadshavare eller umgänge, samt finns ingen skyldighet att vara ansvarig för barnet och fatta beslut gällande barnet såvida du inte är vårdnadshavare. Sammanfattningsvis, du har ingen egen möjlighet att "tvinga" varken modern eller rätten att fastställa dig som far till barnet ifall modern inte vill erkänna dig som det. Dock om det inte finns någon fader alls har socialnämnden en skyldighet att utreda faderskapsfrågan och sedan om det går fastställa en far till barnet genom dom.Om du bekräftas som far till barnet har du möjlighet att väcka talan i rätten både om att bli vårdnadshavare och/eller umgänge med barnet. Om du inte är vårdnadshavare saknar du insynen om ditt barn genom att du inte har rätt att ta del av viss information kring barnet (från skolan, läkarbesök, barnets boende m.m.) eller besluta kring frågor som rör barnet, ifall modern inte vill. Som svar på din fråga om vilka rättigheter du kan ha innan barnet är fött alltså under graviditeten,är de väldigt begränsade ifall du inte kan bli fastställd som förälder redan då vilket verkar inte troligt utifrån vad du beskriver. Ett råd är att försöka prata med ditt ex och berätta om dina åsikter om situationen. Om du vill ha en roll under barnets uppväxt är det bra om ni båda kan samarbeta kring saken, och om du inte vill så bör ni vara överens om det också. Jag hoppas att detta gav svar på dina funderingar! Med vänliga hälsningar,

Hur går jag tillväga för att få göra ett DNA-test och fastställa om jag är far till barnet?

2020-05-20 i Faderskap
FRÅGA |Jag vill få ta ett DNA test och få svar på om jag är far till ett barn nu. Barnet är 33 år men har fått höra att jag inte är far till barnet.
Maya Waldenström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig som att du vill veta om du är far till ett numera vuxet barn och därför undrar hur dina möjligheter för att få göra ett DNA-test ser ut. Det är svårt att ge dig ett klart svar eftersom jag inte har särskilt mycket information kring din, barnets och mammans situation men jag ska förklara de tänkbara möjligheterna. Mamman var gift vid barnets födselOm mamman till barnet var gift med en annan man vid barnets födsel utgår man från att den mannen också är barnets far. Faderskapet fastställs automatiskt utan att man utreder om mannen verkligen är far till barnet. (1 kap 1 § föräldrabalken - FB)Om man misstänker att den man som fastställts som far till barnet inte är barnets far kan domstolen häva faderskapet. Det är dock bara mannen själv, domstolen eller barnet som kan väcka talan om hävande av faderskap i detta fall. (3 kap 1-3 FB).Om detta är situationen i ditt fall, alltså att mamman var gift med en annan man som fastställdes som barnets pappa vid födseln av barnet, kan du inte göra något självständigt för att få se om du är barnets far. Det måste alltså vara på barnets eller den andra mannens initiativ att starta en sådan process. Mamman hade en sambo/partnerOm mamman inte var gift vid barnets födsel men sambo eller partner fastställs en pappa till barnet genom bekräftelse eller dom.(1 kap 3 § FB). Socialnämnden gör då en faderskapsundersökning där de med hjälp av upplysningar från mamman och eventuellt andra personer fastställer vem som är far till barnet. (2 kap 1 § FB).Om faderskapet är fastställt, oavsett om det är gjort genom dom eller bekräftelse är situationen densamma som ovan. Du kan alltså inte själv starta en utredning gällande om du är barnets far utan får vända dig till barnet eller mannen som är fastställd som fader för att se om de vill väcka talan. Mamman levde utan man eller sambo/partnerOm mamman inte hade någon partner och socialnämnden inte lyckades fastställa något faderskap genom den utredning de är skyldiga att göra kan utredningen ha lagts ner.(2 kap 7 § FB). Om ärendet är nedlagt kan faderskapet fortfarande fastställas genom dom. Talan kan väckas av barnet själv eller socialnämnden. (1 kap 3 § FB).Mitt tips till dig är att ta kontakt med socialnämnden ifall det finns möjlighet att göra en ny undersökning. Du är barnets rättsliga farOm det är du som är barnets rättsliga far på grund av någon av ovanstående omständigheter (du var eller är gift med barnets mamma vid födseln eller du blev fastställd som far genom dom eller bekräftelse) kan du vända dig till socialnämnden för att be om hjälp med DNA-test.(2 kap 6 § FB). Om barnet vägrar provtagning kan du istället väcka talan om hävande av faderskap i domstolen. Detta sker i tingsrätten i den ort barnet bor.(3 kap. 3 § FB). Domstolen kommer då pröva om du kan anses vara pappa till barnet och kan göra detta genom en DNA-provtagning. SammanfattningsvisBeroende på omständigheterna i er situation har du olika möjligheter till att få genomföra en utredning om du är far till barnet. Mitt tips till dig är att du kontaktar socialnämnden i din kommun och frågar om de kan hjälpa dig med att få göra ett faderskapstest. Du kan också prata med barnet om situationen och höra om barnet själv vill starta och genomgå en sådan undersökning.Jag hoppas att mitt svar kan hjälpa dig. Lycka till! Vänligen,

Vad händer om barnets pappa inte vill bekräfta faderskapet?

2020-05-11 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som händer ifall pappan inte vill bekräfta faderskap och inte skriver under papper om detta? Har han rätt att vara anonym eller måste saken gå vidare då?
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om fastställande av faderskap finns i Föräldrabalken (FB). Om barnets mamma och pappa inte är gifta kan faderskapet fastställas på två sätt, antingen genom bekräftelse eller genom dom. Om barnet föräldrars är gifta föreligger det en s.k.faderskapspresumtion där mammans make i regel automatiskt anses vara barnets far. I sådana fall behöver faderskapet inte bekräftas på annat vis (1 kap. 1 § FB). Om pappan inte vill bekräfta faderskapet kan domstolen fastställa faderskapet genom dom, förutsatt att det är utrett att mannen är barnets biologiska far (1 kap. 5 § FB). En talan om fastställande av faderskap kan väckas av barnet. Även barnets mamma kan väcka talan om hon har vårdnaden om barnet (3 kap. 5 § FB). SammanfattningOm pappan vägrar bekräfta faderskapet kan barnet eller barnets mamma väcka talan i domstol. Domstolen ska då, efter att det är utrett att mannen är barnets biologiska pappa, fastställa faderskapet. Vänliga hälsningar,

Svårt att få faderskapet utrett om man misstänker att man är far till ett barn

2020-04-20 i Faderskap
FRÅGA |Jag har varit gift med en filippinska då hon gick ifrån mig , Då hon träffade en annan som hon har barn med . det ryktas att jag är pappan till barnet . Kan man få det skriftligt att jag är inte pappan och vem pappan är.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder till Lawline med din fråga.Reglerna om faderskap finns i Föräldrabalken (FB). Jag tolkar din fråga som att du och din före detta maka är frånskilda. Av din fråga utläser jag också att barnet redan har fötts. Om din före detta fru är gift med den nya mannen och barnet fötts under deras äktenskap räknas den nya mannen automatiskt som pappa oavsett vem som är biologisk pappa (1 kap 1 § FB).Om din före detta fru inte är gift med den nya mannen, eller om de inte var gifta när barnet föddes blir saken lite mer komplicerad. Då bestäms faderskapet enligt 1 kap. 3 § FB. Denna paragraf säger att faderskapet måste fastställas genom bekräftelse eller dom. Det är alltså i första hand socialnämnden i kommunen som ska bekräfta faderskapet (1 kap. 4 § FB). Om din före detta fru och hennes nya partner hävdar att de är föräldrar till barnet kommer socialnämnden fastställa detta om de sammanbor och annat inget talar emot det.Vill du få faderskapet fastställt och din före detta fru och hennes nya partner inte var gifta vid barnets födelse och de ännu inte fått faderskapet bekräftat så kan du inte göra något åt saken själv utan du måste gå en omväg. Den som misstänker att man är far till ett barn har nämligen ingen möjlighet att vända sig till domstol för att få det fastställt, det förstår man genom att motsatsvis läsa paragrafen 3 kap. 5 § FB. Där står det att det är barnet och socialnämnden som kan föra talan om fastställande av faderskap. Om barnet är omyndigt sköter mamman barnets talan. I fall du inte kan få din före detta fru att medverka kan du höra av dig till socialnämnden i den kommun barnet bor och säga till att du misstänker att du är far till barnet och hoppas på att socialnämnden tar tag i frågan. Socialnämnden är skyldiga att utreda vem som är genetisk far (2 kap. 1 § FB). Vid händelse att din före detta fru och hennes nya partner var gifta vid barnets födelse och alla är överens, inklusive din före detta fru att du är pappan så kan det fastställas genom bekräftelse (1 kap. 2 § 2 stycket FB). Är inte alla överens så finns det inte mycket du kan göra för att få faderskapet fastställt. Hävande av faderskap på grund av att någon är gift med mamman till barnet när barnet föds kan inte socialnämnden väcka talan om. Om din fru och hennes nya partner inte var gifta vid barnets födelse och faderskapet redan är bekräftat gäller som grundprincip samma regler som för gifta, det har man avgjort genom olika domar i domstol, så det har blivit praxis. Då är det dags att sammanfatta det hela. Du har en möjlighet att göra något åt frågan om vem som är genetisk far, genom att vända dig till socialnämnden om din före detta fru och hennes nya partner inte var gifta vid barnets födelse och om de ännu inte fått faderskapet bekräftat av socialnämnden, annars är det väldigt svårt. Jag hoppas du är nöjd med svaret, annars är det bara att ställa en följdfråga.

Vilka möjligheter har en man att få faderskap till barn fastställt?

2020-03-19 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag blev nyfiken på hur stark lagarna om föräldrars rätt till sina barn är. Om en kvinna blir våldtagen av en man hon inte har en relation till och hon sedan blir gravid och väljer att behålla barnet, kan våldtäktsmannen då kräva sin rätt som far till barnet? Är lagen olika för hans rätt till barnet om kvinnan anmäler våldtäkten och mannen blir dömd? Vi antar att kvinnan absolut inte vill att barnet ska ha någon koppling till mannen. Tack för svar!
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka möjligheter en man har att få faderskap till barn fastställt enligt svensk rätt.Regler om föräldraskap till barn finns i 1 kap. föräldrabalken (FB). Om mannen och kvinnan är gifta vid tidpunkten för barnets födelse anses mannen som barnets far (1 kap. 1 § FB). Om mannen och kvinnan däremot inte är gifta fastställs faderskapet genom en faderskapsbekräftelse eller genom dom (1 kap. 3 § första stycket FB). En faderskapsbekräftelse görs skriftligen och ska bevittnas av två personer, och den ska godkännas av socialnämnden och av barnets moder (1 kap. 4 § första stycket FB). Socialnämnden får endast lämna sitt godkännande om mannen kan antas vara barnets far. Tingsrätten kan också fastställa att en man är far till ett barn genom dom (1 kap. 5 § första stycket FB). Talan om fastställelse av faderskap får endast väckas av barnet (3 kap. 5 § första stycket FB). Om mamman har vårdnaden över barnet får hon alltid föra barnets talan (3 kap. 5 § andra stycket FB). Mannen har alltså ingen möjlighet att väcka talan om fastställelse av faderskap. Om barnet har hemvist i Sverige har socialnämnden en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). Socialnämnden ska i utredningen hämta upplysningar från modern (2 kap. 4 § första stycket FB). Om modern inte vill att mannen ska ha något med barnet att göra kan hon upplysa socialnämnden om våldtäkten. Socialnämnden får då lägga ner utredningen om det finns skäl att anta att en fortsatt utredning skulle utsätta moden för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa (2 kap. 7 § fjärde punkten FB). Att barnet avlats i samband med våldtäkt är enligt förarbetena till föräldrabalken en grund för nedläggning av faderskapsutredningen. SammanfattningMöjligheterna för en man att få faderskap till barn fastställt är begränsade. Barnets rätt till sina föräldrar är starkare än föräldrarnas rätt till sina barn. Det är endast modern (i form av barnets vårdnadshavare) som kan föra en talan om fastställelse av faderskap. Mannen har ingen möjlighet att föra en sådan talan. Modern måste också godkänna faderskapsbekräftelsen för att den ska bli gällande. Om modern inte vill att mannen ska ha något med barnet att göra behöver hon inte godkänna bekräftelsen. Har barnet avlats genom våldtäkt är möjligheterna att få faderskap fastställt extra begränsade, eftersom socialnämnden kan lägga ner faderskapsutredningen på denna grund.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar