Krav på återbetalning av underhållsstöd när fader registreras

2020-11-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej! När jag blev gravid för drygt tre år sedan så visste jag inte vem som var pappa till mitt barn. Familjerätten tipsade mig vid faderskapsutredningen om att söka underhållsstöd vilket jag fått utbetalt nu i snart tre år. Om jag nu hittar pappan till mitt barn och det fastställs genom faderskapstest kan någon av oss då bli återbetalningsskyldig till FK för de pengar som jag har fått? Han har ju i så fall inte vetat om att han har ett barn och jag har ju inte vetat var han har funnits så har inte kunnat ange hans namn. Vill i så fall inte sätta honom i klistret för något han inte vetat om under dessa år. Men vill ju samtidigt att mitt barn ska få en pappa även på papperet.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du är intresserad av under vilka omständigheter ditt barns potentiella far kan bli återbetalningsskyldig för underhållstöd till Försäkringskassan. För att finna svar vänder vi oss till Socialförsäkringsbalken (SFB). Underhållsstödet är ett fast belopp om 1573 kr/mån maximalt. (18 kap. 20 SFB) Underhållsstöd kan endast aktualiseras om pappan inte betalar hela underhållsbidraget eller om underhållsbidraget är lägre än 1573kr/mån. (18 kap. 9 § SFB). Skyldighet för förälder att återbetala underhållsstödet till FK, råder för den förälder som inte har hand om barnet, 19 kap 2 § SFB.108 kap 2 § SFB, anger att om en person underlåtit att anmäla sig till försäkringskassan, ska krav på återbetalning av underhållsstöd betalas ut. Detta medför att det finns en risk att FK gör den bedömningen att pappan är den person som skulle ha anmält sig till FK för betalningsansvar, varav de kräver honom på återbetalning av betalt underhållsstöd. Men detta bör bara ske om fadern hittas och registreras som fader till barnet. Om det inte registreras ett faderskap, bör aldrig ett krav på återbetalning lyftas. Ha gärna en kommunikation med FK för att få tydlighet i hur detta kommer hantera från deras sida, om fadern hittas och registreras som pappa till barnet. Hoppas det var svar på din fråga!

Kan min far häva faderskapet?

2020-11-21 i Faderskap
FRÅGA |Jag är 58 år och min fd far är 79 år. Han bad mig om DNA test. Resultatet i oktober i år, från två testomgångar, från Rättsmedicinskaverket bekräftade att han inte är min biologiska far. Han vill häva faderskapet pga av min mors förehavanden då jag blev till 1961. Jag är givetvis chockad. Enligt mail till mig från Folkbokföringen på Skatteverket måste han göra det i Tingsrätten. Hur vanligt är det att en sådan önskad hävning bifalles och jag inte längre är bröstarvinge? Har inte hittat någon ny far och lär inte heller göra det. Jag har inte vuxit upp med min far, men har sedan 2006 haft tät kontakt och byggt en relation, tills nu.
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver måste ett hävande av faderskap ske via mål i tingsrätten. Det är endast du (i egenskap av barn) och fadern själv som kan ansöka om att få ett faderskap hävt. (3 kap 1 – 2 § föräldrabalken).Jag förstår att ni har gjort DNA-test som påvisat att din far inte är din biologiska förälder. Det utgör såklart ett ganska tydligt bevis i sammanhanget vilket gör att tingsrätten troligtvis skulle godkänna upphävningen av faderskapet om din far väcker talan.Tyvärr innebär det ju som du skriver att du inte längre blir hans bröstarvinge och alltså blir utan arv vid hans död om hans faderskap upphävs. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen

Fastställande av faderskap

2020-11-04 i Faderskap
FRÅGA |Genom DNA prov har jag ansetts vara far till en son född 6 juni 1949 . modern avliden 2011. Har aldrig haft något förhållande med modern. Sonen tänker anlita advokat för att fastställa faderskapet. vad vidtager jag för åtgärder.
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har tolkat det som att du undrar vilka åtgärder du kan vidta när någon vill få sitt faderskap (då du är den potentiella fadern) fastställt. Jag utgår också från att barnet inte ännu har någon fastställd fader.Svaret på din fråga regleras i Föräldrabalken (FB).Hur sker bekräftelse av faderskapet för ett barn?Det finns flera olika sätt som faderskapet till ett barn kan fastställas. Utgångspunkten i svensk rätt är den så kallade faderskapspresumtionen.Faderskapspresumtionen innebär att moderns make presumeras vara far till barnet enligt 1 kap. 1 § FB. Du har däremot klargjort att du inte har haft ett förhållande med modern tidigare och därav så har denna presumtion inte varit tillämplig på din situation.Kan faderskapet fastställas på annat sätt?Ifall modern är ogift så kan istället faderskapet fastställas med en bekräftelse eller med ett domstolsbeslut (1 kap. 3 § FB). Det första sättet som faderskapet kan fastställas är genom att fadern utför en faderskapsbekräftelse enligt 1 kap. 4 § FB. Detta innebär att fadern utför en skriftlig bekräftelse om att han är fadern till ett barn.Det andra sättet som ett faderskap kan fastställas är genom en dom. Detta är en talan som endast får väckas av barnet för att fastställa faderskapet enligt 3 kap. 5 § FB. Faderskapet kan fastställas ifall det genom en genetisk undersökning är utrett att mannen är barnet far enligt 1 kap. 5 § punkt 1 FB.Utifrån uppgifterna du har lämnat så bör barnet ha en möjlighet att väcka en talan om att få faderskapet fastställt. Denna talan bör också bifallas då det är utrett att du är barnets biologiska fader genom DNA-provet. Det finns således ingen möjlighet för den potentiella fadern (du) att vidtaga några åtgärder för att påverka domstolsbeslutet.Kan det fastställda faderskapet hävas i efterhand?Utifrån uppgifterna du har lämnat så framstår det som troligt att en talan för att fastställa faderskapet kommer bifallas. Detta innebär att domstolen kommer fastslå att du är barnets fader. Finns det då någon möjlighet för dig att häva det fastställda faderskapet?Enligt svensk rätt så finns det en möjlighet för fadern att häva faderskapet till ett barn. Däremot förutsätter det att fadern kan bevisa att han inte är biologisk far till barnet. Eftersom det redan är bekräftat att du är barnets biologiska far så innebär detta att du inte har någon möjlighet att häva ett eventuellt fastställt faderskap.Sammanfattningsvis så har alltså barnet en möjlighet att väcka en talan för att fastställa att du är hans pappa. Ifall barnet väcker denna talan som sedan bifalles (fastslås av domstolen) så finns det som utgångspunkt en möjlighet för den fastställda fadern att häva faderskapet. Detta förutsätter däremot att fadern inte är biologisk far till barnet, vilket du har informerat mig om att du är. Slutsatsen är alltså att du inte kan vidta några åtgärder för att påverka beslutet som eventuellt ska tas.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Brottsligt att ljuga om vem barnets förälder är?

2020-10-31 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Min kompis misstänker att hon ljuger om vem hons riktiga pappa är (Biologiska) , är det brottsligt av henne och vilket straff kan hon få ? Samt hur kan man göra för ta reda på vem som är biologiska pappan ?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är i sig inte brottsligt att ljuga för sitt barn om vem barnets riktiga pappa är. Men det kan, i och med hur omständigheterna ser ut, ställa till det på olika sätt. I en vårdnadstvist kan det vara straffbart att ljuga om det görs under ed eller under sanningsförsäkran. Ljuger man under ed döms man för mened, enligt 15 kap 1 § Brottsbalken. Ljuger man under sanningsförsäkran i en rättegång, döms man för osann partsutsaga enligt 15 kap 2 § Brottsbalken.Det kan möjligtvis även falla in under 7 kap. 3 § FB som förvanskande av familjeställning. Lagrummet innebär att "om någon till folkbokföringen uppger en annan person än den riktige som förälder eller byter ut barn och falskeligen anger annat barn än det riktiga, och handlingarna därigenom berövar personen sin familjeställning dömes för detta brott". Det framgår dock att faderskapsmål är undantaget detta lagrum, och hänvisar till regleringarna i 15 kap. brottsbalken som jag nämnde tidigare.Gällande att ta reda på vem den biologiska pappan är, har barn rätt att väcka talan om fastställande av faderskap - det förutsätter ju självklart att man vet/tror sig veta vem den biologiska pappan är. Den kan även väckas av socialnämnden eller vårdnadshavaren till barnet, 3 kap. 5 § FB. Domstolen kan då förordna om en DNA-undersökning för att se om personen är pappa till barnet eller inte. Personen i fråga har även rätt att yttra sig över domstolens förordnande innan den meddelas, 1 § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap. Om personen vägrar att medverka till utredningen, kan domstolen ålägga först vite och om det inte hjälper kan beslutas om biträde av polisen för att få provtagningen genomförd (2 a § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap). För att domstolen ska kunna förplikta "den riktiga pappan" att genomgå en DNA-undersökning måste det framföras bevis som gör det sannolikt att han är far till barnet.Vid födseln, om barnets mor är gift registrerar skatteverket hennes make som far till barnet i folkbokföringen. I annat fall måste faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom innan Skatteverket kan registrera en man som far. Det är alltså även möjligt att vända sig till skatteverket för att se vem/ eller om någon/ är registrerad som biologisk far till barnet.Med vänliga hälsningar,

Far utan biologisk anknytning?

2020-11-27 i Faderskap
FRÅGA |Kan en man vara far till ett barn i rättslig mening, utan att vara det biologiskt?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB). Den som har adopterats ska som utgångspunkt anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap 21 § FB). Detta innebär att en far som adopterar ett barn kan vara far i rättslig mening, utan att vara det biologiskt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Går det att säga upp sitt faderskap?

2020-11-05 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag ska berätta kortfattat!Jag och min ex-sambo har separerat 2004 och våran son är 18 år gammal.Vi har haft honom varannan vecka sedan han fyllt 18 år.Jag har bråkat med honom angående om att han ska betala när han bor hos mej och det vill han inte göra.Så nu bor han hos sin mamma heltid bara, enbart därför.Hos sin mamma betalar han mobilabonnemang och gymkort.Nu misstänker jag att han vill inte komma mera till mej mera och det har döjt ca 6 månader sedan han var hos mej.Och vi bor bara ca 5 minuter från varandra.Min fråga är: Kan jag säga upp mitt faderskap och hur?Hoppas på snabbt och positivt svar.Med Vänlig Hälsning
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381). Allmänt om hävande av faderskap Det är inte möjligt att säga upp sitt faderskap hur som helst, i de flesta fall går det inte alls. Undantaget är om det skulle visa sig att faderskapet är felaktigt, alltså att det egentligen är någon annan än den fastställda pappan som ska anses vara pappa. Det vanliga här är att det framkommer att det är en annan än den fastställda pappan som är den biologiska pappan. Faderskapet hävs då genom att den fastställda pappan eller barnet väcker talan om hävande av faderskap (3 kapitlet 1-2 § FB, alt. 1 kapitlet 4 § tredje stycket FB). Faderskap hävs också i och med adoption, då blir istället adoptivföräldrarna barnets föräldrar (4 kapitlet 21 § FB). I ditt fall Utifrån din fråga så antar jag att det inte är aktuellt med något av undantaget ovan. Hävande av faderskap blir därför heller inte aktuellt. Du kan inte säga upp ditt faderskap bara för att du vill det, detta oavsett hur din och din sons relation ser ut. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh

Måste man uppge vem som är fader till ett barn?

2020-10-31 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Det är så att min väninna nyligen blivit mamma för första gången men många tankar hos henne kvarstår. Fadern till barnet, (som även är min föredetta sambo jag ägde hus och gård med), är inte snäll på några vis. Var inte snäll emot någon av oss. Väldigt manipulativ och går genom eld och vatten för att få som han vill, på sitt sätt. På ett ont sätt. Ingen trevlig människa med andra ord. Hon upptäckte graviditeten i sjätte månaden och är förstörd över att det är just han som är pappan. Behöver inte gå in i detalj men det finns papper från polisen att han vid fyra tillfällen misshandlat henne. Själv ångrar jag att jag inte var stark nog då att anmäla honom för det han utsatte mig för. Får man såna här gånger skriva "Fader Okänd" på faderskapstestet? Vad är för och nackdelar? Vad säger lagen exakt?Med vänlig hälsning.
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.När det gäller fastställelse gällande faderskap är utgångspunkten att varje barn har rätt att få veta vilka dess föräldrar är. Barnets moder fastställs genom principen "mater est quam gestatio demonstrat", dvs. modern är den som föder barnet. Är modern gift vid födseln presumeras det att maken är pappan till barnet, är modern däremot inte gift med barnets fader så fastställs faderskap genom en bekräftelse eller genom en dom ( 1 kap. 3 § FB). Är kvinnan inte gift och hon vägrar att uppge vem som är fader till barnet, eller om hon inte vet vem som är fader till barnet, har socialnämnden ett utredningsansvar, dvs. ett ansvar att se till så att faderskapet blir fastställt ( 2 kap. 1 § FB). Socialnämnden kan exempelvis göra detta genom att inhämta information från modern eller andra som skulle kunna lämna information som är av betydelse för utredningen. De kan vidare även, om modern inte är säker på vem som är far till barnet, ta blodprov för att fastställa faderskapet ( 2 kap. 4-6 §§ FB). Sammanfattningsvis går det alltså inte att skriva "Fader okänd" eftersom socialnämnden har ett utredningsansvar och kommer att utreda vem som är fader till barnet. Det modern däremot kan göra i detta fall är att ansöka om ensam vårdnad ( 6 kap. 5 § FB). Rent praktiskt går det till så att den förälder som vill få ensam vårdnad ansöker om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor.Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Hur fastställs faderskap om pappan är okänd och kan min sambo adoptera?

2020-10-31 i Faderskap
FRÅGA |Min son på 3 månader har ingen pappa då jag var jätte full den kvällen och inte kom ihåg något ha sagt de på samtalet hos familjerådgivning hur länge kan dom söka när jag inte vet vem han är? Hur kommer dom gå vidare? Kan min sambo som varit med sen start adopera min son?
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag börjar med att besvara din fråga om socialnämndens utredning för att fastställa faderskapet. Därefter ska jag besvara hur en adoption kan bli möjlig. Socialnämnden är skyldiga att verka för att barnet ska få veta vem som är pappan. Detta gäller oavsett om mamman inte vet eller inte vill berätta vem det är. Utredningen går till så att socialnämnden frågar dig som mamma men också andra personer som kan tänkas lämna betydelsefulla upplysningar för utredningen. (2 kap 4 § föräldrabalken – FB). Socialnämnden utreder i regel tills ett faderskap kan fastställas men kan välja att lägga ner utredningen om det visar sig omöjligt att få de upplysningar som krävs, om det framstår som meningslöst att få faderskapet fastställt av domstol, om barnet har adopterats bort av modern eller om det utifrån omständigheterna visar sig att det är till skada för barnet att utredningen fortsätter eller att utredningen utsätter mamman för psykiska påfrestningar att hennes hälsa är i fara.(2 kap 7 § FB).I ditt fall kan jag tänka mig att de inhämtar upplysningar från dig och eventuellt från dina närstående. Om ingen av dessa vet vem pappan är finns det en chans att de så småningom väljer att lägga ner utredningen.Gällande om din sambo kan adoptera ditt barn finns något som kallas närståendeadoption. En närståendeadoption innebär att man adopterar ett barn som man har en nära relation till. Den som har fyllt 18 år får lov att adoptera (4 kap 5 § FB). En make eller sambo får med ditt samtycke adoptera ditt barn (4 kap 6 § FB). Utgångspunkten när det gäller adoption är att vad som är barnets bästa ska avgöra (4 kap 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter anses lämpligt (4 kap 2 § FB). Din sambo kommer alltså kunna adoptera din son om det anses vara det bästa för din son och din sambo anses vara lämplig.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor!Vänligen,