Fastställande av faderskap vid assisterad befruktning

2018-06-17 i Faderskap
FRÅGA |En kvinna och en man, inte gifta, vill ha ett gemensamt barn. De åker utomlands för assisterad befruktning med donerade ägg och donerade spermier (båda donatorerna anonyma). Har jag förstått det rätt att det enda sättet för mannen att erkännas som fader är att de gifter sig och gör en styvbarnsadoption? Det räcker inte att de gifter sig och mannen ger sitt "samtycke" till behandlingen (eftersom donatorerna är anonyma)?
Daniel Shin |Hej!För moderns del är regeln simpel. Om hon föder barnet i Sverige är hon att anses som barnets mor. Vad gäller assisterad befruktning anger 1 kap. 7 § föräldrabalken samma resultat - om en kvinna föder ett barn som tillkommit genom att ett ägg från en annan kvinna som är befruktat införts till kvinnan ska denne ses som modern.För faderns del gäller att, om paret inte är gifta, mannen får faderskap genom att skriftligen bekräfta att barnet är hans med två vittnen närvarande. Bekräftelsen måste sedan skriftligen godkännas av socialnämnden och modern för att mannen ska få status som fader, se 1 kap. 4 §.Om däremot paret är sambor (eller makar) finns en särskild regel i 1 kap. 8 §. Om barnet har fötts genom assisterad befruktning är det mannen som samtycker till befruktningen att ses som barnets fader, om det är sannolikt att barnet har avlats genom befruktningen. Ifall paret är sambor krävs således bara att mannen har samtyckt till befruktningen. Om de inte är det krävs en skriftlig bekräftelse enligt huvudregeln. De behöver alltså inte gifta sig. Observera också att mannen inte i efterhand kan samtycka till befruktningen, utan samtycket ska ha skett vid tidpunkten för den.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Hur vi göra som samkönat par för att få föräldraskap fastställt vid graviditet genom spermiedonation?

2018-05-31 i Faderskap
FRÅGA |Hejsan, jag och min samkönade partner kommer att använda oss av en spermadonator. Hur ska donatorn gå tillväga för att avsäga sig faderskapet för att min partner ska kunna adoptera vårt barn? Han vill det själv men hur ska vi för får säkerhet kunna fastställa detta? Går det att skriva kontrakt på något ang detta?
Josefine Björling |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!Oavsett hur en kvinna har blivit gravid gäller att den som föder barnet fastställs som moder till barnet enligt en princip som kallas mater est-principen.Olika regler utomlands och inom svensk vårdNär det gäller spermiedonation och assisterad befruktning är detta något som enbart finns reglerat när det sker inom svensk vård. När det gäller både heminsemination och assisterad befruktning som sker utomlands så regleras det inte inom svensk rätt, vilket medför att par som använder sig av heminsemination eller assisterad befruktning utomlands dessvärre har ett dåligt skydd av svensk rätt när det gäller dessa frågor. Om ni ska använda er av en spermadonator utomlands gäller att donatorn/den som har gett upphov till spermierna fastställs som fader. Den som inte föder barnet ska då inte fastställas som rättslig förälder, utan istället ska donatorn fastställas som barnets fader. Det enda sättet för den som inte har fött barnet att bli förälder till barnet är genom adoption enligt 4 kap. Föräldrabalken (FB).Möjlighet att fastställa föräldraskap genom registrering eller dom om det sker inom svensk vårdOm ni däremot använder er av en spermadonator där den assisterade befruktningen sker inom svensk vård gäller att den som inte har fött barnet kan fastställas som barnets förälder genom registrering eller dom, enligt 1 kap. 9 § FB och 1 kap. 3 § FB. I detta fall kommer den som inte ha fött barnet att anses vara barnets rättsliga förälder, och inte donatorn. Ni kan alltså få detta fastställt genom registrering eller dom, och behöver därför vända er till en socialnämnd eller tingsrätt för att få hjälp med att få föräldraskapet fastställt.För att få starkare skydd och för att ni båda ska kunna fastställas som rättsliga föräldrar till barnet bör ni i dagsläget vända er till svensk vård och ta det vidare därifrån.Hoppas att ni fick hjälp med er fråga! Vänliga hälsningar,

Vem får ta ut föräldrapenning för ett barn?

2018-05-05 i Faderskap
FRÅGA |Hej jag undra hur det blir med föräldraledigheten när pappa mamma inte är tillsammans sen han viste att jag var gravid... nu kräver han DNA test och min frågan är om det visa sig att han är pappan och han skriver på att han är pappan går föräldraledigheten automatisk till pappan då
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Inom föräldrapenningen görs det skillnad på att vara vårdnadshavare och att vara förälder. Båda kan ta ut föräldrapenning, men bara den som är vårdnadshavare får en självständig rätt att fördela föräldrapenningen. Den som är ensam vårdnadshavare har därmed möjlighet att avstå föräldrapenning till den andre föräldern, men det blir vårdnadshavaren som tilldelas samtliga dagar.Efter ett DNA-test kan faderskapet klarläggas om det finns tveksamheter kring det. Har sedan faderskapet bekräftats och gemensam vårdnad beslutats har fadern automatiskt rätt till föräldrapenning. I de fall modern inte vill tillerkänna fadern vårdnaden kan saken avgöras i domstol om han begär det. Föräldradagarna tilldelas därmed endast vårdnadshavare.Om du vill läsa mer om försäkringskassans regler kring föräldrapenning kan du klicka på länken: Föräldrapenning 2002:1 vers 14Lycka till med det nya lilla livet!

Ansvar som förälder när man är privat spermiedonator?

2018-04-28 i Faderskap
FRÅGA |Hej.Jag har en ovanligt fråga. En kvinna har frågat mig skulle jag gärna göra en tjänst till henne, så att säga. Hon vill inte gifta henne med vem som helst, vill inte ha en ektenskap, inte vill ha en man i sitt liv, men hon vill ha sitt barn. Hon frågade mig vill jag donera min sperma till henne så att hon bli gravid, dessutom hon vill att det bli gjort på ett helt naturligt sätt mellan oss två, och sen att jag glömma på henne och på allt. Nu har jag den huvud fråga! Om skulle hon ångra sig, när som helst i framtiden, har hon rätt att kräver mitt ansvar åt detta barn, skulle jag bli tvungen att acceptera ansvar och ta hand åt detta barn? Vad säger en lag om detta?Mvh, i för väg stor tack för svaret!
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga aktualiserar främst föräldrabalken (FB). I svensk lagstiftning gäller att barn har vissa särskilda rättigheter. En av dessa rättigheter brukar man kalla för "rätten till föräldrar". Detta innebär att barn så långt det är möjligt ska ha möjlighet till omsorg och omhändertagande av båda sina föräldrar samt att de så långt det är möjligt ska ha rätt att veta sitt ursprung. Av detta följer även att barnet ska ha rätt till ekonomiskt underhåll från sina föräldrar.Det är bra att du kom till oss och frågade om detta innan du antog hennes erbjudande. Det är nämligen så att om du är barnets biologiska far är du skyldig att betala underhåll till barnet, vilket följer av FB 7:1. De enda som kan komma undan att behöva betala underhåll är de män som donerar sperma till ett professionellt institut genom att vara anonyma spermiedonatorer. Detta innebär att du kan bli underhållsskyldig så fort det blir känt att du är far till barnet. Om din väninna skulle hemlighålla att du är far behöver du inte betala underhåll under den tid du är okänd. Din väninna kan dock när som helst ändra sig och då göra det känt att du är far till barnet. Det som händer är i så fall att du efter en undersökning blir fastställd som barnets far (se FB 1:5).Det finns alltså inget sätt för dig att donera din sperma till din väninna utan att riskera att behöva ansvara ekonomiskt för barnet. Svaret är alltså att ja, du kan bli tvingad att betala ekonomiskt underhåll för barnet.Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Fastställande av faderskap

2018-06-14 i Faderskap
FRÅGA |Jag och mina systrar har tagit ett DNA prov som visar att vi inte är helsyskon. D.v.s jag har en annan far. Nu är vår mor och far bortgångna sen ett antal år sedan och även den vi tror kan vara min far. Ska man rätta till detta i något register? Vad vänder man sig i så fall?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Först och främst kan det konstateras att det är upp till dig att avgöra om du vill försöka få ett annat faderskap än det du har fastställt. Det finns med andra ord inget krav på att detta ska "rättas till" i något register, utan du avgör själv ifall du ska gå vidare med den information du har. Talan om fastställelse av faderskap väcks i domstolOm du kommer fram till att du vill försöka få faderskapet fastställt efter den man du tror är din biologiska far, behöver en talan väckas om fastställande av faderskap. Den talan ska väckas i domstol av barnet (vilket alltså är du i det här fallet) enligt föräldrabalken 3 kap 5 §. Hade den du tror är din far fortfarande levt hade detta varit enkelt utrett genom ett DNA-prov. Att han är död försvårar förfarandet en del, men gör det absolut inte omöjligt. Rättsmedicinalverket kan göra släktutredningar för att utreda faderskapet. Finns det några sparade prover efter mannen kan till exempel dessa användas. För att få använda sig av dessa krävs den dock att en domstol godkänner det. Om fastställande av faderskap sker – vad skulle det innebära i praktiken?Om fastställandet av faderskapet går igenom och det blir fastställt att den du anser är din biologiska far också är det, anses du vara hans bröstarvinge. Som bröstarvinge har du som huvudregel rätt att ärva, så länge det inte var länge sedan din far dog och arvet hunnit preskriberas.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan mamman kräva att den som i faderskapsbekräftelse angetts som barnets pappa gör ett faderskapstest?

2018-05-31 i Faderskap
FRÅGA |För 10 år sen hade jag 2 män rätt tätt inpå varandra. Jag blev gravid å fick barn. Den ena mannen ville ta på sig pappa rollen å vägrade göra test å gick med på det. Han skrev på papperna om faderskap. Nu 10 år efter är han inte bra för varken mig eller barnet och jag vill göra ett faderskapstest för de känns inte som han är pappan. Han vägrat ställa upp själv även den andra kandidaten. Kan jag kräva det som mamma att det görs ett så här långt efter o fast han har skrivit på papperna??
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fastställande och hävande av faderskap finns i föräldrabalken. Den faderskapsbekräftelse som mannen skrev på för tio år och som säger att han är barnets pappa kan hävas av domstol om det senare visar sig att han inte är det (1 kap. 4 § tredje stycket). Enligt lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap kan domstolen förordna om att mannen ska göra en blodundersökning (eller liknande undersökning som faderskap kan fastställas igenom), och samtidigt besluta om att han måste betala vite om han inte gör det (1 § och 2 §). För att domstolen ska kunna förordna och "tvinga fram" en blodundersökning måste någon av parterna i målet yrka på det. Parterna i ett mål om hävande av en faderskapsbekräftelse är barnet och den man som enligt bekräftelsen är pappan. Barnets mamma får alltså inte för egen del föra talan om en faderskapsbekräftelse ska upphävas (NJA 1984 s. 319).Du kan alltså inte kräva att mannen gör ett faderskapstest, däremot kan ditt barn väcka talan i domstol och yrka på att domstolen ska förordna om att mannen ska göra testet. Ditt barn får och ska självklart inte behöva föra talan själv om detta, istället ska enligt föräldrabalken överförmyndaren i er hemkommun förordna om en god man som för ditt barns talan i domstol. Som barnets mamma kommer du att höras i målet, och har då en möjlighet att förklara din syn på saken (3 kap. 4 §).Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Hur går fastställande av faderskap till när fadern inte är folkbokförd i Sverige?

2018-04-30 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Hur går en fastställande av faderskap till om pappan till barnet inte är folkbokförd i Sverige? Pappan befinner sig i Sverige men saknar ett giltigt legitimation?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att din fråga gäller ett barn vars föräldrar inte är gifta med varandra, då det i svensk rätt är presumerat att den som är gift med barnets mor är fader till barnet (1 kap. 1§ föräldrabalken). Om barnets föräldrar inte är gifta med varandra, måste faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3-5§ föräldrabalken). Det är socialnämndens ansvar att göra en eventuell utredning vad gäller fastställande av faderskap. I ditt fall, spelar det ingen roll om fadern till barnet inte är folkbokförd i Sverige. Det är väldigt vanligt att ett barn har föräldrar med olika nationaliteter. Fadern måste kunna visa upp giltig legitimation på vem han är, men det måste inte vara ett svenskt legitimation.Med vänlig hälsning,

Faderskapsutredning

2018-04-24 i Faderskap
FRÅGA |Hej jag är just nu med i en faderskapsutredningen pch nu vill dom utdrag från sms och telefon samtal har dom rätt att begära detta ? Mvh
Hanna Mustafa |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Regler om fastställande av faderskap och barns rätt att veta sitt ursprung återfinns i föräldrabalken (FB).Socialnämnden har enligt 2 kap. 1§ FB utredningsskyldighet om det är oklart vem som är barnets pappa. Socialnämnden ska i den kommun barnet är folkbokfört utreda och fastställa faderskapet. Socialnämnden får i syfte att underlätta utredningen, ställa frågor angående vem som skulle kunna vara pappan. Det är frågor som kan upplevas som för privata,till exempel har de rätt att fråga dig vem eller vilka du har haft sexuellt umgänge med och när detta skedde. Socialnämnden har däremot inte rätt att begära utdrag från sms och telefonsamtal.Jag hoppas du fick hjälp med din fråga!