Hur fastställs faderskap och vilka rättigheter till barnet följer med faderskap?

2018-10-15 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Träffade en kvinna för ca 1,5 månad sedan via internet och sedan vid första middagen hamnade vi i säng och hade också samlag. För ca 1 vecka sedan så talar hon om att hon är gravid, även gått till doktor för att säkerställa. Säger sedan att hon skall tänka och jag säger att vi måste prata. Så sker aldrig utan ett par dagar sedan får jag följande meddelande: "Hej! Jag förstår du är lite orolig men det var inte ditt fel eller mitt, och nu har jag bestämt mig att bli mamma och min läkare lovar att vara med mig.... och jag vet du vill inte ha barn och lite mer... Jag lovar att aldrig stör dig och jag vill inte kontakt med dig eftersom jag vill vara ifred... önskar dig allt gott och lycka till". Hon tar bort alla kontaktvägar som vi har dvs sociala media som Facebook, Messenger osv så jag har inte ens en möjlighet att svara på hennes sista meddelande. Eller som en bekant sade, att detta verkar vara planerat ifrån henne. Vad kan jag göra och hur ser mina rättigheter ut till barnet som framöver kommer? Mycket tacksam för ert svar
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller faderskap och rätt till kontakt med sitt biologiska barn. Detta regleras i huvudsak i föräldrabalken (FB) varför mitt svar kommer utgå därifrån. Hur fastställs faderskap?Om modern till barnet inte är gift måste faderskapet bekräftas hos socialnämnden (1 kap. 3 § FB). Om föräldrarna inte medverkar till fastställandet av faderskapet gör socialnämnden en utredning för att fastställa vem som är fader till barnet. Socialnämnden är skyldiga att utreda vem som är barnets fader enda tills barnet fyllt 18 år (2 kap. 1 § FB). Om faderskapsfrågan kan bedömas med tillräcklig säkerhet kontaktas den som kan antas vara fader till barnet för att denne ska få tillfälle att bekräfta faderskapet (2 kap. 5 § FB). Socialnämnden bör verka för att en blodundersökning äger rum beträffande modern, barnet och den som kan vara fader till barnet, om denne begär det eller om det finns anledning till att tro att modern har haft samlag med mer än en man under tiden som barnet kan vara avlat (2 kap. 6 § FB). Socialnämnden kan inte framtvinga en blodundersökning så om någon av de inblandade personerna vägrar medverka får talan väckas vid domstol för att fastställa vem som är fader till barnet (3 kap. 5 § FB).Vem blir vårdnadshavare och vem är underhållsskyldig? Om modern till barnet är ogift får hon ensam vårdnad om barnet vid födseln (6 kap. 3 § FB). Om föräldrarna till barnet inte är gifta men vill ha gemensam vårdnad kan en registrering göras i samband med fastställandet av faderskapet hos socialnämnden eller via Skatteverket. Om föräldrarna inte kan komma överens om att vårdnaden ska vara gemensam eller inte kan det avgöras genom en vårdnadstvist i domstol (6 kap. 5 § FB).Vårdnadshavarskapet om ett barn innebär både rättigheter och skyldigheter såsom beslutanderätt i vissa frågor t.ex. skolval och medicinsk behandling, rätt till information om barnet, skyldighet till att sörja för barnets faktiska omvårdnad. Om du fastställs som fader till barnet blir du underhållsskyldig till barnet (7 kap. 1 § FB). Den förälder som barnet inte bor hos ska försörja barnet genom att betala underhållsbidrag. Storleken på underhållsbidraget bestäms genom avtal eller dom (7 kap. 2 § FB).SammanfattningAv din fråga går att utläsa att mamman till barnet inte verkar vilja ha kontakt med dig och kommer därför kanske inte uppge dig som fader till socialnämnden. Om du vill ha kontakt med ditt barn, oavsett om du vill ha vårdnad eller inte, råder jag dig att kontakta socialnämnden där mamman bor. Om du inte vet var hon bor kan du vända dig till den där du bor så kan de säkert lotsa dig vidare. Avslutningsvis bör nämnas att i frågor om barns vårdnad och umgänge är det barnets bästa som ska vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Samt att det är barnet som har rätt till umgänge med båda sina föräldrar och inte tvärtom (6 kap. 15 § FB). Hoppas du känner att du fick svar på din fråga och lycka till! Vänliga hälsningar,

Kan en tänkbar pappa till ett barn kräva faderskapstest?

2018-10-04 i Faderskap
FRÅGA |Hejsan, Kan min flickväns ex pojkvän kräva ett faderskap test för att få reda på om han är pappan till barnet eller inte?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Föräldrabalken (FB). Vem har rätt att kräva att faderskapstest genomförs?För att ett faderskapstest ska kunna framtvingas krävs det att talan om fastställande av faderskap förs i domstol. En sådan talan kan endast föras av barnet, alternativt av modern eller socialnämnden i barnets ställe (3 kap. 5 § FB). Postitiv faderskapstalan från faderns sida tillämpas inte i Sverige och din flickväns ex har alltså ingen möjlighet att på egen hand framtvinga ett faderskapstest.Under vilka omständigheter ska ett faderskapstest genomföras?Din flickväns ex kan dock ha en indirekt möjlighet att få till stånd ett faderskapstest. Socialnämnden har nämligen en skyldighet att utreda vem som är barnets far om det råder oklarhet om detta (2 kap. 1 § FB). Skulle socialnämnden således bedöma att det är oklart vem som är pappa till barnet, t.ex. för att din flickväns ex vänder sig dit och hävdar det, kan de komma att begära att faderskapstester genomförs. Bara för att din flickväns ex hävdar detta är det dock inte säkert att socialnämnden bedömer det som tillräckligt osäkert vem som är far till barnet att en utredning inleds.Barnets bästa ligger till grund för om en utredning ska initieras eller inte. I dessa frågor är det alltså barnets rätt till en fader, och inte tvärtom, som i huvudsak beaktas.Ta gärna kontakt med oss här om du skulle vilja ha mer rådgivning i frågan per telefon, eller om du skulle ha fler frågor. Hoppas att det här var till hjälp! Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till återbetalning av underhållsbidrag?

2018-10-01 i Faderskap
FRÅGA |Hej,Jag har blivit lurad till att vara far till ett barn av en kvinna som när jag frågade om jag var ensam om att ha sex med kvinnan i samband med att hon blev gravid. I god tro och med mål att ta mitt ansvar har jag ersatt kvinnan för alla kostnader från att hon hävdade att jag var barnetsfar till att vi skilde oss åt efter konstaterande att jag inte var far till barnet via DNA test.Kan jag begära åter alla kostnader för att jag i god tro försörjt kvinnan och hennes barn?Jag har i korthet blivit lurad till ett fadersskap och giftesmål, kvinnan kommer från Uganda och bor nu i Sverige.Med vänliga hälsningar
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Om jag förstått din fråga rätt så undrar du om du har rätt till återbetalning av det underhållsbidrag du betalat ut när det framkommit att du ej är fader till barnet som du betalt underhålls bidrag för. Vad gäller enligt lag? Har man betalat underhållsbidrag för ett barn men det sedan framkommer att man ej är fader till barnet så kan man få ersättning av staten. Det finns även möjlighet att få ersättning för utgivna underhållsbidrag. Ersättningen ska i sådana fall motsvara vad man har betalt ut, på grund av dom, beslut eller avtal, i underhållsbidrag för barnet. Utöver ersättningen kan man även ha rätt till ränta, enligt 5 § räntelagen. Man har dock ej rätt att kräva tillbaka det utgivna beloppet av den person som mottagit underhållsbidraget, i ditt fall modern till barnet. Man får istället göra en ansökan om ersättning till Länsstyrelsen, enligt 5 § i lag om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag. Denna ansökan måste göras inom tio år efter att underhållsbidraget betalats ut, annars preskriberas kravet. SammanfattningsvisLikt ovan nämnt så har kan man ha rätt till ersättning för de underhållsbidrag som felaktigt betalats ut, om det framkommer att man ej är förälder till det barn man betalat underhållsbidrag för. Du hittar mer information i lagen om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag, klicka här. Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Fastställande av faderskap

2018-09-28 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag är 42 år och för 43 år sedan hade min mamma sexuellt umgänge med 2 bröder, inte samtidigt men inom loppet av någon vecka. Resultatet av detta blev då jag. De var i rätten för att fastställa vem av dom det var men på den tiden visade blodprovet bara att det var någon av de 2 och ytterligare prover behövdes.De uteblev från allt de blev kallade till och min mamma orkade inte driva detta vidare.Jag har själv gjort ett försök till att ta kontakt med dem för många år sedan, det slutade med att de gick upp i rök och jag la ner.Nu vet jag att en av dem har avlidit för 2 månader sen och jag skulle verkligen vilja ha detta utrett, både för min egen skull men framför allt för mina 3 söners skull. Hur ska jag gå tillväga?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Möjligheten till fastställande av faderskapetOm du vill få faderskapet fastställt behöver en talan väckas om fastställande av faderskap. Den talan ska väckas i domstol av barnet, vilket är du i det här fallet (föräldrabalken 3 kap 5 §). Att utreda vem som är far görs då genom ett DNA-prov. Som jag förstår dig var båda männen ovilliga till att delta i en faderskapsutredning. Domstolen kan dock besluta att ett DNA-prov ska tas i sådana här fall, trots att det strider mot mannens vilja, enligt 1 § Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.Det är också möjligt att det går att utreda den brodern som är avliden. Rättsmedicinalverket kan göra släktutredningar för att utreda faderskap gällande avlidna personer. Finns det några sparade prover från den brodern som avlidit kan till exempel dessa användas. För att få använda sig av dessa krävs det dock även i denna situation att en domstol först beslutar om det.Om fastställande av faderskap sker så är du arvsberättigadFastställs någon av bröderna som din far är du vad man inom arvsrätten i juridiken kallar för en bröstarvinge. Som bröstarvinge har du rätt att ärva din far när han går bort. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hävning av faderskap

2018-10-09 i Faderskap
FRÅGA |Min såkallade far har ingen vårdnad på mig men jag skulle vilja ta bort han helt och hållet att han är min far på papper. Går det att ordna!? Han har ställt till det mycket för mig under många år, som misshandel tex. Så min fråga då: Kan jag ta bort han som min far!?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag utgår i brist på annan information från att det i detta fall rör sig om din biologiska far och inte en adoptivfar eller liknande. I svensk rätt krävs det för att häva ett faderskap att man kan visa att den som är den man vill avregistrera inte är ens biologiska far. Detta följer av 1 kap. 2 § föräldrabalken (FB). Man kan för detta ändamål använda sig av till exempel ett DNA-test. Det är tyvärr inte möjligt att häva ett faderskap mellan ett barn och en biologisk förälder. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha någon ytterligare fundering är du varmt välkommen att återkomma med denna! Med vänlig hälsning,

Min pappa vill ha faderskapet upphävt via tingsrätten. Kan han göra så?

2018-10-02 i Faderskap
FRÅGA |Min mamma var gift med min pappa när jag föddes.dom skildes när jag var 7 år.för 10 år sedan ville han göra ett faderskapstest.han var inte min pappa.nu vill ha faderskapet upphävt via tingsrätten.kan han göra Så?Min mor har dött.han vill nog inte att jag ärver han när han dör
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om föräldraskap finns i Föräldrabalken (FB). Precis som du själv skriver att din pappa vill, så kan din pappas faderskap upphävas via ett mål i tingsrätten. Både din pappa och du kan ansöka om att häva hans faderskap till dig, men ingen annan (FB 3 kap. 1-2 §). Jag förstår din fråga som att ni har gjort ett DNA-test som visar att din pappa inte är din biologiska förälder. Detta är såklart ett ganska tydligt bevis och tingsrätten skulle därför troligtvis godkänna ett upphävande av din pappas faderskap till dig. Sammanfattningsvis: Ja, din pappa kan få faderskapet upphävt via tingsrätten. Jag förstår att det kan kännas väldigt tråkigt att din pappa inte längre vill vara din förälder 'i lagens mening'. Precis som du själv skriver kommer du inte längre att ha rätt att ärva efter honom när han dör om hans faderskap upphävs. Men det är tyvärr så här lagreglerna om föräldraskap och arv ser ut i Sverige och även om ett arv från en förälder kan vara uppskattat, så är det kanske de personliga relationer vi har i våra liv som är det viktigaste, inte pengar och saker. Det är egentligen 'bara' arvet du förlorar genom att faderskapet upphävs, så du och din pappa kan ju fortfarande ha en familjerelation om ni vill. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga. Med vänliga hälsningar

Upphävande av faderskap

2018-09-30 i Faderskap
FRÅGA |Min man var gift med en kvinna från ett afrikanskt land och fick 2 söner med henne. Den äldre sonen föddes alldeles för tidigt för att kunna vara min mans son, men han var ung och kär och förträngde detta. Då barnen växte upp såg man tydliga likheter mellan den yngre pojken och pappan, medan den äldre inte hade några som helst europeiska drag.Nu har det uppkommit konflikter mellan den äldre pojken (nu 33 år gammal) och min man och han ville nu låta DNA-testa pojken. Då har pojken ringt sin mor, som nu efter alla år erkänner att pappan till pojken bor kvar i Afrika. Måste DNA-prov tas, eller räcker det med att mamman erkänner? Hur går vi vidare med upphävandet av faderskapet? Tacksam för svar.
Andrea Gicic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om föräldraskap finns i Föräldrabalken (FB). FaderskapspresumtionI Sverige har vi en faderskapspresumtion som innebär att den man som är gift med modern vid barnets födelse är pappa till barnet, 1 kap. 1 § FB. Jag har uppfattat det som att er man var gift med mamman när barnet föddes och därför presumeras att er make är pappa till barnet. Väckande av talan om hävande av faderskap Man kan däremot bryta denna presumtion genom mål om hävande av faderskap. Enligt 3 kap. 1–2 §§ FB kan enbart pappan och barnet väcka en talan om hävande av faderskap. Vidare ska talan enligt 3 kap. 3 § FB väckas i den ort där barnet har sin hemvist. Om det inte finns någon behörig domstol (tingsrätt där barnet har sin hemvist) ska talan istället väckas vid Stockholms tingsrätt. Förutsättningar för att faderskapet ska hävasFör att ett faderskap ska kunna hävas måste man göra det sannolikt att man inte är pappa till barnet. Detta görs i enlighet med 1 kap. 2 § FB där det framgår att förutsättningarna för att häva ett faderskap är: (1) det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under den tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnets har avlats av den andre, (2) det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller (3) barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det ej är sannolikt att makarna haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat. I ert fall då modern har bekräftat att en annan man är pappa till barnet kan 1 kap. 2 § st. 2 FB aktualiseras, där framgår att om en annan man än mannan i äktenskapet skriftligen bekräftar att han är far till barnet hävs er makes faderskap. Däremot krävs att er make, modern och barnet själv skriftligen godkänner bekräftelsen framför två vittnen. Såklart kan detta vara problematiskt då mannen bor i Afrika, men ni ska i vart fall veta att det är ett alternativ.Angående DNA-prov Vid en utredning om hävande av faderskap kan rätten på begäran av någon av parterna i mål om att häva faderskap förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper för att säkerställa och få ett giltigt prov som varit övervakat, 1 § Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Ett DNA-prov måste således inte tas, om inte varken er make eller barnet yrkar det i rätten. Däremot är DNA-prov ett av de viktigaste bevismedlen vid mål om faderskap. Vad er make kan göra nu är att väcka talan om hävande av faderskap genom att skicka en stämningsansökan till den relevanta tingsrätten. En blankett för stämningsansökan hittar du här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

kan man häva ett faderskap?

2018-09-08 i Faderskap
FRÅGA |Om båda partner vill, går det då att under graviditeten eller till och med före, att ena partnern (i detta fall pappan) avsäga sig faderskapet? Jag vill oerhört gärna ha barn men har ingen partner. En bekant till mig kan hjälpa mig med detta men vill inte ha någon ytterligare delaktighet efter befruktningen. Finns det något sätt vi kan lösa detta på?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är en komplex situation när det gäller barn och för att förstå varför lagen ser ut som den gör är det bra att veta att vår lagstiftning är fullt fokuserat på barnets rätt, inte föräldrarnas. Alla regler är därför konstruerade för vad som anses vara bäst för ett barn. Grundprincipen är att om ett barn kan ha två föräldrar så ska den ha det. Om dessutom dessa två föräldrarna båda är lämpliga som vårdnadshavare (inte brukar våld mot barnet exempelvis), så ska vårdnaden mellan föräldrarna vara gemensam. Jag kommer nu förklara de lagregler som finns kring faderskap. Principen om barnets bästa Som jag inledningsvis diskuterade så är lagen fokuserad på barnets bästa. Barnets bästa är en grundläggande princip. Av den följer att det inte finnas någon risk att barnet far illa hos ena föräldern. Om barnet far illa hos ena föräldern är det ett väldigt starkt incitament till att denne föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare. Man främjar kontinuitet i barnens liv vid en vårdnadstvist exempelvis, på det vis att man inte vill "rycka upp" barn ur sitt hem, där denne har skola, vänner och egen trygghet. Man beaktar även att varje barn har en rätt till god kontakt och relation till båda föräldrarna. I din situation så är det den sistnämnda delen av barnets bästa som också ligger grund till motiven kring varför man inte kan häva ett faderskap. Grundidén är att moderskapet och faderskapet ska vara det biologiska. Om man vet vem den biologiska fadern är så ska det faderskapet fastställas, för att det är i barnets bästa intresse. Om man inte vet vem den biologiska fadern är så kommer socialtjänsten få i uppdrag att utreda vem fadern kan vara.(6 kap. 2 a § Föräldrabalken)Häva faderskapet Det finns en möjlighet i Föräldrabalken att upphäva faderskapet och det är endast om man inte är den biologiska fadern. Att man blivit fastställd som fader men kan genom exempelvis DNA prov bevisa att man inte är fadern. Då har man rätt att få sitt faderskap upphävt. Vårdnaden för barnetBeträffande vårdnaden så står barnet från födseln under vårdnaden av modern ensamt om föräldrarna inte är gifta. Notera att man skiljer på föräldraskap och vårdnadskap. Din vän, som är biologisk förälder, kommer om det är känt eller kan bevisas av socialtjänsten att registreras som fader, det innebär dock inte att han kommer bli vårdnadshavare om ingen begär det. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,