Är ett barns mor skyldig att uppge vem som är barnets far?

2020-01-15 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Är det lagligt att föda barn utan att sexpartner får veta om det?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i föräldrabalken (FB). Vad gäller vid fastställande av faderskap?När frågan om faderskap för ett barn ska fastställas är utgångspunkten att varje barn har rätt att få veta vilka dess föräldrar är. Vem som är barnets moder fastställs genom att kvinnan som föder barnet också ska anses vara barnets mor enligt principen mater est quam gestatio demonstrat. När det kommer till frågan om faderskapet så ska detta också fastställas. Om kvinnan som föder barnet inte vid födseln är gift med barnets fader så kommer faderskapet att fastställas genom en bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB).Hur görs fastställandet av faderskapet?När det kommer om fastställandet av faderskapet så har socialnämnden ett utredningsansvar och även ett ansvar att se till så att faderskapet för barnet blir fastställt (2 kap. 1 § FB). Detta görs av socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemvist (2 kap. 4 § socialtjänstlagen). I utredningen så kommer socialnämnden att inhämta information från modern för att kunna fastställa vem som är barnets far (2 kap. 4 § FB). Om faderskapet kan bedömas med tillräcklig säkerhet i det fall modern vet vem som är far till barnet så kommer socialnämnden begära att fadern bekräftar faderskapet (2 kap. 5 § FB). Om modern istället är osäker på vem som är barnets far kan socialnämnden göra en blodundersökning av barnet, modern samt de presumtiva fäderna för att fastställa faderskapet (2 kap. 6 § FB). Faderskapet blir bekräftat genom att fadern sedan skriver under bekräftelsen samt att detta bevittnas av två personer (1 kap. 4 § FB).SammanfattningFör att sammanfatta så har alltså barnet en rätt att få kännedom om båda sina föräldrar. Om kvinnan vid barnets födsel inte är gift och inte uppger vem som är far till barnet så kommer socialnämnden att utreda faderskapet. På så vis så får barnets far kännedom om barnet antingen från modern eller genom socialnämnden. Det är alltså inte olagligt för modern att föda barnet utan att meddela fadern men fadern kommer tids nog att få kännedom om barnet när faderskapet ska bekräftas. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska jag göra för att bli arvinge då min fader är registrerad som okänd?

2019-12-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag har "fader okänd" men har senare i livet tagit ett DNA prov tillsammans med min far som visar att han är just min far, detta är inte registrerat någonstans och jag kommer såklart inte bli kallad när dödsbo skall delas , hur skall jag göra för att få vara del i dödsboet?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Socialnämnden är skyldig att ta reda på vem som är fader till ett barn och se till att faderskap fastställs för barn som har hemvist i Sverige. Detta görs av kommunen där barnet är folkbokfört (2 kap. 1-2 §§ föräldrabalken). Jag råder dig därför att ta kontakt med Socialnämnden för att kunna fastställa att det är din far som är pappa till dig. Då kommer du att bli arvinge till honom och på så sätt bli dödsbodelägare vid hans bortgång.Hoppas du fick svar på din fråga!

Blir jag underhållsskyldig för ett barn min fru får med en annan man under vårt äktenskap?

2019-12-20 i Faderskap
FRÅGA |om frun blir gravid av en annan man är man skyldig betala underhållsbidrag för hennes barn i äktenskap ?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du funderar över om du skulle bli underhållsskyldig för ett barn din fru får med en annan man under ert äktenskap. Om din fru skulle bli gravid med en annan mans barn kommer du, trots att du inte är barnets genetiska far, att fastställas som barnets far genom den så kallade faderskapspresumtionen, föräldrabalken 1 kap 1 §. Faderskapet bygger i detta fall på ert äktenskap. Eftersom du fastställs som barnets far får du ett antal skyldigheter och rättigheter gentemot barnet, bland annat blir du underhållsskyldig för barnet. För att befrias från denna skyldighet behöver du häva faderskapet. Detta kan exempelvis göras genom att du godkänner en annan mans bekräftelse av faderskapet alternativt genom att du vänder dig till domstolen och genom DNA visar att du inte är barnets genetiska far, föräldrabalken 1 kap 2 §. När ditt faderskap hävs har du inte längre några skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan man häva faderskap?

2019-12-08 i Faderskap
FRÅGA |Min svärmor dog för 2 veckor sedan. Svärfar dog 2003. Jag har en känsla av att svärfar inte är biologisk pappa till min man. Hur kan jag få vetskap?
Felicia Fredin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Två olika sätt att bli pappa till barn Det finns två olika sätt att bli pappa till ett barn. Om mamman är gift vid ett barns födelse, presumerad hennes man vara pappa till barnet (1 kap. 1 § Föräldrabalken). Om mamman inte är gift, kan en man bli pappa genom en så kallad bekräftelse om faderskap eller genom en dom (1 kap. 3 § Föräldrabalken).Om man tror att det inte är rätt pappaFör att bryta en faderskapsbekräftelse krävs en så kallad negativ faderskapstalan mot barnet (1 kap. 4 § tredje stycket Föräldrabalken). Detta innebär att man går till domstol, och domstolen i sin tur fastställer vem som är pappa. Det är bara barnet själv och pappan som har rätt att föra talan, men det har även ansetts att arvingar till pappan ska få väcka talan. (3 kap. 1 § Föräldrabalken). Sammanfattningsvis är det möjligt att häva faderskapsbekräftelse. Det sker då genom en talan till domstolen genom antingen din man, din svärfar eller en arvinge. Eftersom du inte är arvinge till din svärfar, kan du inte själv föra talan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Osäker på faderskap

2019-12-31 i Faderskap
FRÅGA |Hur går en faderskapsutredning till rent praktiskt om mannen är osäker på faderskapet?Är kommunen skyldig att ta ett DNA-prov eller måste mannen ha "skälig misstanke"?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna som behövs för att kunna besvara din fråga finns i Föräldrabalken (FB). Om den som kan vara fader till barnet är osäker på faderskapet kan denne begära att socialnämnden verka för att blodundersökning äger rum beträffande modern, barnet och honom. Om mannen begär att en genetisk undersökning sker bör socialnämnden verka för att en sådan genomförs även om utredningen inte tyder på att modern haft samlag med någon annan man. Mannen måste alltså inte ha "skälig misstanke" för att en genetisk undersökning äger rum (2 kap. 6 § FB). Dock är socialnämnden enbart skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs om barnet har hemvist i Sverige och fadern till barnet inte kan fastställas i samband med födseln (2 kap. 1 § FB). Socialnämnden ska verka för att blodundersökning sker men kan inte framtvinga genomförande av rättsgenetisk undersökning. Om någon av de i ett faderskapsärende inblandade personerna vägrar att medverka till att undersökningen kommer till stånd får talan väckas vid domstol om faderskapets fastställande (2 kap. 6 § FB).Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med mitt faderskap om jag DNA-testar mitt barn?

2019-12-21 i Faderskap
FRÅGA |Jag skrev på faderskapspapper om min dotter fast än jag viste att jag inte var pappan. Kan jag i efterhand begära ett dna test?Och om testet görs kan jag då förlora vårdnaden och min umgängesrätt? Min dotter är 13 år gammal.
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår det undrar du vad du riskerar genom att DNA-testa eller häva faderskapet för ditt barn. Jag tolkar det även som att du inte var gift med mamman (eller den som annars födde barnet) vid barnets tillkomst och att det då rör sig om en så kallad faderskapsbekräftelse. I ett fall som detta bör det inledningsvis nämnas att det kan vara brottsligt att medvetet skriva på faderskapspapper när man vet att det är någon annans barn (7 kap. 3 § Brottsbalken). I övrigt finns de relevanta bestämmelserna huvudsakligen i 4och 6 kap. Föräldrabalken (FB).Vad riskerar jag med DNA-test och hävning av faderskapsbekräftelse?Ett DNA-test i privat regi har ingen egen betydelse för din ställning som fader. Skulle det vara så att du, i anslutning till DNA-testet, vill häva ditt faderskap, så skulle detta innebära att du inte är en förälder i lagens mening vilket fråntar dig din ställning som vårdnadshavare (6 kap. 2 § FB). Det innebär i korthet att du förlorar din nuvarande rätt till vårdnad och umgänge av din dotter och kommer att behöva väcka en särskild talan i domstol om umgängesrätt.Hur får jag då umgänge och/eller vårdnad till barnet?Du bör en viss rätt till umgänge så som särskilt närstående, men det är socialnämnden som beslutar om att väcka en sådan talan i domstol (6 kap. 15 § tredje stycket och 15 a § andra stycket FB). Frågan om du kan ha kvar vårdnaden är lite mer komplicerad. Är du gift eller sambo med mamman kan du adoptera barnet så att båda ni blir vårdnadshavare (4 kap. 6 § andra stycket FB). Har ni inte en sådan relation finns det finns ingen direkt rättslig väg för att i en sådan här situation få en rättslig vårdnad utan att samtidigt frånta mammans vårdnad. Så länge mamman sköter sitt vårdnadsansvar så är alternativet som står till buds adoption. Då gäller allmänt att adoptionen är lämplig, att mamman samtycker till den och effekten blir som sagt att mammans vårdnadshavande försvinner (4 kap. 1–2, 8 och 21 § FB). Eftersom barnet är över 12 år krävs barnets samtycke för båda fallen av adoption (4 kap. 7 § FB), men samtycke krävs fortfarande från mamman.Hur häver jag faderskapsbekräftelsen?Hävning av faderskapsbekräftelse görs genom en så kallad fastställelsetalan i domstol (13 kap. 2 § Rättegångsbalken). Rättsläget är inte alldeles tydligt, men troligtvis har du som rättslig fader en rätt att väcka en sådan talan.Jag hoppas detta svar hjälper dig!

Kan man ändra ett fastställt faderskap?

2019-12-10 i Faderskap
FRÅGA |Jag har ett barn. I mitt förhållande vi fick ett barn nu barnet er inskrivit på en annans pappas namn, socialen oavsett bevisning vill inte ge rätt till mig, om faderskap, hur kan jag gå vidare att få faderskap eller dna test för bevisning ??
Maya Waldenström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har ett barn med en annan man än den som registrerats som barnets pappa och att du undrar vad du kan göra för att det ska vara den biologiska pappan som är pappa även på pappret. Meningen med reglerna om fastställande av faderskap är att barnets biologiska pappa ska fastställas som rättslig far till barnet. Om man är gift när ett barn föds utgår man ifrån att det är mannen i ditt äktenskap som är pappa till barnet som föds. Är man inte gift måste man däremot bekräfta för socialen vem det är som är pappa till barnet. Oavsett hur det har gått till i ditt fall kan det leda till att "fel" person fastställs som pappa. För att kunna ändra detta i efterhand måste man häva det första faderskapet. Häva faderskap görs hos domstolen. Det kan antingen göras av barnet eller av den man som är fastställd som pappa. Du som mamma kan väcka talan genom att vara ställföreträdare för barnet om barnet är för litet för att väcka talan själv. Du kan kontakta familjerätten i din kommun för att få hjälp med hur du ska gå vidare. De kan hjälpa dig så att ni får göra ett DNA-test och så att det blir rätt pappa på pappret. Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp. Lycka till!Vänligen,

Kan jag ta reda på om jag är far till ett barn?

2019-11-25 i Faderskap
FRÅGA |Hej jag har förmodligen en dotter som, har blivit registrerad på en annan man, innan barnet var fött så började Mamman redan prata om faderskaps test, under tiden då hon är gravid skaffar hon en annan man, där efter så var inte mitt faderskaps test viktigt längre. Grejen är den att det gått lång tid nu är flickan förmodligen 15-16 år, tiden har gått och jag har varit ovetande tills nyligen då jag överkommit bilder och komentarer från olika vänner som styrker och minns denna tidsperiod, och jag har fått en stark kännsla att hon är min dottter Vad har jag som man för rättigheter 15år senare att få veta sanningen eller göra sanningen möjlig/åtkomlig för flickan i fråga "om hon nu skulle känna att hon inte är lik sina syskon"
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen skiljer sig åt beroende på om kvinnan var gift med den andra mannen eller om hon var samboende/partner med denne. Om hon gifte sig med mannen, så presumeras han vara far till barnet (1 kap. 1 § FB). I en sådan situation kan rätten förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet om det är utrett att modern haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre, eller om det på grund av barnets arvsanlag eller annan omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller om barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det inte är sannolikt att makarna ha haft samlag under tid då barnet kan vara avlat (1 kap. 2 § FB). Dock är det bara mannen själv, rätten eller barnet som kan väcka talan om att häva faderskapet (3 kap. 1-3 §§ FB). Du kan alltså inte göra något själv för att undersöka om du är far till barnet, utan måste gå till barnet eller fadern för att de ska kunna väcka talan och därigenom ta ett faderskapstest.Skulle kvinnan inte vara gift, utan bara samboende eller vara parter med mannen, så fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). Det gör dock inte så stor skillnad för dina möjligheter att undersöka om du skulle vara far till barnet, eftersom det fortfarande bara är barnet, rätten och fadern som kan väcka talan. Du kan även kontakta socialnämnden i din kommun för att se om de kan hjälpa dig.Hoppas du fick svar på din fråga!