Kan jag tvinga fram ett faderskapstest?

2019-08-13 i Faderskap
FRÅGA |Har genom Dna släktforskning kommit fram till att min biologiska far är X. Kontaktade hans son som tog Dna prov och vi matchades som halvsyskon. Min biologiska far vill inte ha ngt med detta att göra och vill inte prata med mig. Jag har fader okänd i födelsebeviset men vill så klart ha rätt person inskriven som min far. Hur kan jag gå vidare?Antar att man behöver ta DNA via ngt juridiskt hållbart institut. Men pappan kommer inte göra det frivilligt.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett faderskap kan fastställas genom dom och det krävs då en utredning som visar att han är din fader (1 kap. 5 § föräldrabalken). Du kan alltså ansöka om en fastställelsetalan av faderskap hos domstol. Domstolen kan vid utredningen förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper för att ta reda på om mannen är din fader (1 § lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Rätten kan vid vite förelägga mannen att intyga att blodprov eller liknande undersökning genomförts (2 § lag om blodundersökning m.m.). Om mannen inte frivilligt lämnar sådana tester kan rätten besluta om biträde av Polismyndigheten för att undersökningen ska genomföras (2 a § lag om blodundersökning m.m.). Det går alltså att tvinga mannen att genomföra de tester som krävs för att kunna ta ett beslut i faderskapsfrågan. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad krävs för att fastställa faderskap på någon som är myndig?

2019-07-30 i Faderskap
FRÅGA |Vi är 6 halvsyskon till samma far. Pappa har dock inte skrivit på faderskapet för en av syskonen. Hon är idag 29 år och pappa lever än så länge. Vi vill säkerställa hennes arvsrätt som bröstarvinge och undrar vad som krävs? Räcker det att han skriver på ett faderskapsbevis hos skatteverket med två vittnen eller måste ett DNA-test genomföras? Tack för hjälpen
Lovisa Sjöstedt |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom hans faderskap inte blev fastställt vid födseln kan det fastställas nu på två olika sätt – genom en bekräftelse eller ett domstolsbeslut (1 kap. 3 § första stycket FB). Jag kommer att redogöra för kraven enligt de båda tillvägagångssätten nedan.Fastställelse av faderskapet genom bekräftelseEn faderskapsbekräftelse ska vara skriftlig och bevittnas av två personer. Eftersom din syster är myndig behöver bekräftelsen sedan endast godkännas skriftligt av henne själv. (1 kap. 4 § första stycket FB). För information om var ärendet handläggs där man bor kan man vända sig till sin hemkommun.Fastställelse av faderskapet genom domstolsbeslutFaderskapet kan även fastställas genom en dom på tre olika grunder:- om det är utrett genom en genetisk undersökning att han är barnets far (1 kap. 5 § första punkten FB)- om det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit (1 kap. 5 § andra punkten FB)- om det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit (1 kap. 5 § tredje punkten FB)Först efter att faderskapet fastställts genom en bekräftelse eller ett domstolsbeslut kan Skatteverket registrera det. Du kan läsa mer om fastställelse av faderskap här.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Insemination av ensamstående enligt LGI - vad händer med faderskapet om kvinnan gifter sig med en man efter inseminationen men innan respektive efter födseln?

2019-07-10 i Faderskap
FRÅGA |En kvinna är gravid genom spermiedonation för ensamstående på klinik i Sverige.Hon gifter sig med en man innan barnet hinner födas.Hur blir det med vårdnaden för barnet?Hur blir det med vårdnaden om de gifter efter födseln?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har ställt upp ett scenario med två olika alternativa förutsättningar, som du vill veta de juridiska konsekvenserna av. Det handlar alltså om huruvida det gör någon skillnad, och i så fall vilken, om de gifter sig innan respektive efter födseln av barnet.Frågan handlar alltså särskilt om faderskap och hur detta kan påverkas av tidpunkten för giftermålet. Det är nämligen genom faderskap som mannen kan få vårdnad över barnet. Det är därför jag kommer att besvara din fråga genom att redogöra för hur ett eventuellt faderskap påverkas av tidpunkten för giftermålet. De regelverk som är aktuella för besvarandet av din fråga är främst föräldrabalken (FB) och lagen om genetisk integritet m.m. (LGI). Jag utgår i besvarandet av min fråga att inseminationen utförts på en behörig klinik som följer reglerna i LGI.Insemination av ensamståendeSom jag förstår situationen har kvinnan ifråga genomfört en så kallad insemination såsom det definieras i 6:1 LGI, alltså genom att spermierna förts in på konstlad väg. Jag förstår det även som att hon gjort detta som ensamstående vid tidpunkten för själva inseminationen, och alltså inte som gift, sambo eller part i ett registrerat partnerskap.Om kvinnan hade varit gift vid tillfället för själva inseminationen hade makens samtycke krävts (6:1 b LGI). Om samtycke lämnats blir då maken barnets far när det föds (1:8 FB).I denna situation är dock frågan om giftermål efter inseminationen men innan födseln, respektive efter födseln. För att få reda på svaret ska jag gå igenom de regler som gäller vid så kallad insemination av ensamstående.Den största skillnaden mellan att vara gift respektive inte vid födseln är att det då en kvinna som är gift med en man föder, föreligger en faderskapspresumtion (se 1:1 FB). Där sägs att om modern är gift med en man ska denne anses som barnets far. Detta innebär att om paret gifter sig innan födseln (men efter inseminationen) kommer mannen att få vårdnad över barnet tillsammans med modern.Denna presumtion kan dock brytas på flera sätt, som framgår av den efterföljande paragrafen 1:2 FB. Där stadgas att rätten ska förklara mannen i äktenskapet ej vara fader till barnet, bland annat om det på grund av barnets arvsanlag kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader. Detta innebär att om detta par är gift vid barnets födsel ska han förvisso presumeras som far, och får därför vårdnad över barnet tillsammans med modern. Dock så innebär denna andra paragraf att mannen, eller i framtiden barnet, kan väcka talan om upphävande av faderskap (se 3:1-2 FB). Domstolen ska då upphäva faderskapet eftersom han inte faktiskt är barnets far.Om paret gifter sig först efter födseln finns inte ens någon faderskapspresumtion, och faderskap kan då i vissa fall istället fås genom bekräftelse eller dom. För detta fall finns det dock en tillämplig specialbestämmelse som gör det omöjligt för mannen att bli far genom bekräftelse eller dom. I 1:3 andra stycket FB stadgas nämligen att faderskap inte ska fastställas om kvinnan blev gravid genom insemination enligt LGI, och då var en ensamstående kvinna, samt att det är sannolikt att det var genom denna insemination som barnet kom till.SammanfattningsvisMot bakgrund av allt det sagda bör det till en början göra avgörande skillnad huruvida paret är gift vid födseln, respektive inte. Om paret är gift kommer alltså mannen att få vårdnad till barnet, genom sitt faderskap som kommer genom faderskapspresumtionen. Detta faderskap kan dock som sagt upphävas i framtiden genom talan om upphävande av faderskap, varpå både faderskapet och vårdnaden upphör.Om paret önskar att mannen ska bli fader "permanent" och utan möjlighet till upphävande, kan paret fundera på adoption. Numer kan en man adoptera en ensamstående kvinnas barn, så att det blir deras gemensamma (4:6 andra stycket FB). Vid adoption blir den adopterande mannen barnets rättsliga far och barnets vårdnadshavare (4:21 FB).Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänlig hälsning,

Vem kan väcka talan om fastställande av faderskap?

2019-06-20 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Efter en kort romans fick jag besked av henne att hon var gravid och var för långt gången. Hon påstod att jag inte var far till barnet, detta med olika argument som slutade i ilska och att jag bara ska släppa allt. Jag kontaktade då familjerätten (FR) och fick besked att vänta och undvika henne till barnet är fött. Skulle inte en far komma fram efter att hon besökt FR så skulle hon konfronteras med mina uppgifter sa FR. Barnet föddes i sept. och efter en måndag kontaktade jag FR men fick rådet att vänta. I början på december kontaktade jag FR igen och då berättade dom att dom inte får kontakt med henne, trots brev med flera påminnelser. Jag fortsatte kontakta FR i början av feb. och fick då beskedet att hon varit inne hos FR och att en handläggare (HL) hade startat en faderskapsärende. Jag bad då FR att HL skulle kontakta mig. Detta gjordes 2 veckor senare. HL bad då om ursäkt för att HL inte viste om att det fanns uppgifter hos FR redan om mig, men att hon skull genast kalla in henne igen. I slutet av mars meddelar HL att hon slutar pga pension, och att en ny HL ska ta över ärendet. Detta görs efter att jag kontaktad chefen för FR i slutet av april. Den nya HL har tillslut lyckats fått in modern för samtal i slutet på maj. Idag, mitten på juni får jag beskedet att HL ska ta semester och att HL är tillbaka om en månad. Snälla, vad kan jag göra? Jag vill bara veta sanningen. Är jag far till barnet? Kan jag driva det juridisk själv?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har gjort helt rätt som vänt dig till socialen för att de ska göra en utredning om faderskap. Enligt 2 kap 1 § föräldrabalken, gäller att socialnämnden är skyldig att utreda vem som är far till barnet om någon sådan inte är fastställd. Socialnämnden kan sedan föra talan om fastställelse av faderskap i domstol, enligt 3 kap 5 § 2 st föräldrabalken. 3 kap 5 § föräldrabalken reglerar uttömmande vem som kan väcka talan om fastställelse av faderskap. Det framgår där att det endast är barnet eller en mor som har vårdnaden om barnet, alternativt socialnämnden, som kan väcka en sådan fastställelsetalan. Detta betyder alltså att du som misstänker dig vara far till barnet, endast kan göra det du gjort hittills, dvs. vända dig till socialnämnden. Du kan med andra ord inte driva målet själv eller väcka en talan om fastställelse av faderskap själv. Det du kan göra i nuläget är att försöka få kontakt med mamman till barnet för att hon ska väcka en fastställelsetalan om faderskap, eller invänta socialnämnden. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Förenklat förfarande för bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta par

2019-08-02 i Faderskap
FRÅGA |Hej!För ett tag sen läste jag att det skulle utredas om den så kallade faderskapspresumtionen även skulle gälla ogifta par, så att faderskapet direkt fastställs utan att socialnämnden behöver göra en utredning ( i vart fall i de fallen där modern vet vem fadern är). Hur har det gått med den utredningen?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Faderskapspresumtionen gäller endast för gifta mänEnligt nu gällande rätt gäller faderskapspresumtionen för gifta män. Regleringen innebär att den man som är gift med en kvinna som har fött ett barn, anses vara barnets pappa, om inga särskilda omständigheter talar emot det (1 kap. 1 § föräldrabalken och 1 kap. 2 § föräldrabalken). För att män som inte är gifta med kvinnan ska fastställas vara barnets pappa, krävs en bekräftelse som ska godkännas av socialnämnden och mamman, eller genom en dom (1 kap. 3 § föräldrabalken och 1 kap. 4 § föräldrabalken).Förenklat och moderniserat förfarande för bekräftelse av faderskap och föräldraskapDen 17 mars 2017 utfärdade regeringen ett kommittédirektiv enligt vilket det skulle tillsättas en utredare för att se över bland annat reglerna för fastställande och bekräftelse av faderskap (Dir. 2017:28 Modernare regler om faderskap och föräldraskap). Den 22 augusti 2018 publicerades en utredning i Statens offentliga utredningar (SOU 2018:68 Nya regler om faderskap och föräldraskap). I utredningen föreslås regler om är ägnade att förenkla fastställande av faderskap och föräldraskap.Utredningen har inte resulterat i ett förslag om att det ska råda en presumtion för faderskap för män som är ogifta. Däremot föreslås ett införande av en reglering som innebär ett förenklat och moderniserat förfarande för ogifta par att bekräfta föräldraskap. Den nya regleringen innebär att föräldrarna kan göra en elektronisk bekräftelse, där de samstämmigt bekräftar att barnet är deras gemensamma. En sådan bekräftelse behöver inte föregås av någon utredning eller godkännande från socialnämnden, utan kan göras med hjälp av en e-legitimation och ska göras i en tjänst som troligtvis kommer tillhandahållas av Skatteverket.Det finns i dagsläget ingen färdig proposition för riksdagen att ta ställning till, men de nya reglerna beräknas enligt planen träda i kraft under 2021.SammanfattningDet finns i dagsläget inga skarpa förslag eller utredningar om att faderskapspresumtionen ska gälla även ogifta män. Däremot planeras ett införande av nya regler enligt vilka ogifta par kan fastställa faderskap eller föräldraskap genom bekräftelse på ett enklare sätt, t.ex. på elektronisk väg.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Har jag rätt att få reda på vem min som är min farfars biologiska fader?

2019-07-15 i Faderskap
FRÅGA |Min farfar var ett "oäkta" barn. Han är nu avliden. Har min far eller jag rätt att få veta vem som är farfars biologiska far. Modern är känd.Vi vem fadern är men har inga papper på det. Min farfar växte upp i ett fosterhem.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!För att få veta vem som är angiven som far till din farfar kan du ringa Skatteverkets folkbokföring där olika familjeuppgifter finns registrerat, bland annat vilka som är registrerade föräldrar. Hos folkbokföringen uppger du din farfars personnummer och talar om att du vill veta vem som är fader till honom. Uppgifterna är offentliga och du behöver inte tala om vem du är eller varför du vill ha uppgifterna. Hoppas du fått svar på din fråga!

Rättsverkningar av heminsemination

2019-07-02 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Min makes bror kan inte få egna barn. Nu har min make donerat sperma genom heminsemination och broderns fru är nu gravid. Vi är alla överens om detta. Finns det något avtal eller liknande som vi behöver upprätta? Tänker ex på arvsrätten och liknande. Då paret är gifta borde ju makens bror bli vårdnadshavare automatiskt. Vi kommer så småningom berätta för barnet om donationen. Är det något barnet kan kräva av min make?
Eric Leijonhufvud |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Då din fråga rör föräldraskap är det föräldrabalken (FB) som blir aktuell. Vid donatorinsemination är den man som samtycker till inseminationen inte genetisk far till barnet, trots det fastställs faderskapet som huvudregel enligt de vanliga reglerna i föräldrabalken. Det innebär att om han är gift med barnets mor blir han rättslig fader. Han är då att anse som barnets far på grund av sitt samtycke. Detta gäller dock endast under vissa förutsättningar. För barn som tillkommit genom en donatorinsemination anger FB 1 kap 8 § 2 st att en make som samtyckt till inseminationen med donerade spermier ska anses som far till barnet, men bara om barnet tillkommit genom en insemination som gått till enligt lagen om genetisk integritet, dvs den utförts vid ett offentligt finansierat sjukhus men överinseende av läkare. Alternativt om inseminationen har skett vid en behörig inrättning i utlandet. Detta innebär att om barnet tillkommit på ett sätt som inte uppfyller kraven i FB 1 kap 8 § 2 st, exempelvis genom en insemination hemma i egen regi, så kan en samtyckande make inte fastställas som barnets far genom bekräftelse eller dom. I dessa fall ska spermiedonatorn om möjligt fastställas som barnets far. Den samtyckande mannen får i dessa fall adoptera sin makas barn enligt FB 4 kap 6 §. Efter en adoption blir då den samtyckande mannen förälder till barnet enligt FB 4 kap 21 § och även då vårdnadshavare enligt FB 6 kap. 2 §. Detta säkrar även arvsrätten.Det kan dock vara värt att påpeka att socialnämndens godkännande av en bekräftelse av faderskap förutsätter att parterna upplyser nämnden om omständigheterna vid barnets tillkomst. En bekräftelse av faderskap skulle alltså kunna göras av din makes bror, trots att ni inte uppnått förutsättningarna enligt FB 1 kap 8 § 2 st , dock går faderskapet då alltid att häva. Barnet kan inte kräva något av din make då hans faderskap till barnet inte är fastställt, och han har således inga plikter gentemot barnet. Hoppas du fick svar på dina frågor!

Föreligger underhållsskyldighet för manliga våldtäktsoffer?

2019-05-29 i Faderskap
FRÅGA |Undrar en sak teoretiskt sätt. Om en kvinna våldtar en man och blir gravid och föder barnet, kan hon då ange våldtäcksoffret som fader och på så satt tvinga honom att betala vårdnad för barnet? Är rätt så sjukt om detta stämmer men har sökt rundor några timmar nu och har bara hittat information som stöder detta.
Makda Tesfamariam |För att underhållsskyldighet ska komma på tal måste först ett fastställande av faderskap ske, enligt 2 kap. 1 § föräldrabalk (1949:381). Det finns ett starkt intresse för att barnet så långt som möjligt ska få känna till båda sina föräldrar och ha rätt till deras omvårdnad, enligt artikel 7 i FN:s barnkonvention.Enligt 2 kap. 7 § FB kan dock socialnämndens utredning om fastställande av faderskap läggas ner om det1. visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan2. framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol3. har lämnats ett samtycke av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § till adoption av barnet, eller4. av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.Ovanstående betyder bl.a. att om mannen inte medverkar i fastställandet av faderskap, och kvinnan inte känner till mannen kan det bli omöjligt att fastställa faderskapet, och om det inte fastställs kan underhållsskyldighet inte infalla. Ett exempel på särskilda skäl, enligt punkt 4, som kan föranleda påfrestningar för modern är om fadern våldtagit kvinnan eller om barnet tillkommit genom incest. Som du ser i lagtexten finns det dock inget skydd för om mannen skulle vara den som blivit utsatt för våldtäkt, och det blir tyvärr en gråzon i det fallet. Precis som du säger blir mannen underhållsskyldig om faderskapet fastställs, antingen genom dom eller avtal. Underhållsskyldighet regleras i 7 kap. FB. Det finns dock ingen regel i detta kapitel som ger ett uttryckligt skydd för våldtäktsoffer från att tvingas betala underhållsbidrag, utan sannolikt hade underhållsskyldigheten infallit ändå om faderskapets fastställs. I mitt svar utgår jag ifrån att han blir underhållsskyldig genom dom, eftersom jag förutsätter att han inte hade gått med på ett avtal. 7 kap. 10 § FB möjliggör rätten att jämka ett underhåll som redan är bestämt genom dom eller avtal, om ändring i förhållandena föranleder det. Detta innebär att omständigheter som var kända eller kunnat förutses vid domen inte kan föranleda jämkning, utan det måste röra sig om nya omständigheter (prop. 1978/79:12, s. 116). Sammanfattningsvis finns det dessvärre inget tydligt skydd i regelverken för den situation du beskriver, och troligen beror det på att det är en tämligen ovanlig situation och att lagstiftaren inte prioriterat det scenariot. Det återstår att se om Högsta domstolen avgör i ett sådant fall i framtiden och hur de hade valt att göra, eller om lagstiftaren prioriterar frågan och utformar reglerna om fastställandet av faderskap på ett sätt som även skyddar manliga våldtäktsoffer.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,