Kan man tvingas att genomföra ett faderskapstest?

2021-04-30 i Faderskap
FRÅGA |Är man tvingad ta faderskapstest vid 93 års ålder? Den som kräver detta är 72 år.
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln säger att ingen kan tvingas till att lämna ett DNA-prov. Detta på grund av att den svenska regeringsformen garanterar skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna (2 kap. 6 § RF). Detta inkluderar även RF. Oftast krävs alltså samtycke. Men, undantag kan göras så länge det finns lagstöd för det, alltså om det tillåts enligt en annan lag (2 kap. 20 § RF). Ett sådant undantag går att hitta i lagen om blodundersökning vid utredning av faderskap. I ett väckt mål om fastställande av faderskap kan rätten förordna om en blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper om det kan ske utan nämnvärt men för den som lämnar testet. Detta sker på yrkande av någon av parterna (1 § blodundersökningslagen). Här räknas även DNA-test. Rätten kan genom föreläggande av vite kräva av den person som ska lämna DNA-testet att testet genomförs (2 § blodundersökningslagen). Vägrar personen fortfarande att lämna provet kan rätten besluta att biträde av polisen ser till att testet genomförs (2a § blodundersökningslagen). Detta kräver dock först att en rättegång har väckts. I föräldrabalken stadgas att talan om fastställande av faderskap ska väckas av barnet (3 kap. 5 § FB). Är 72-åringen i din fråga det påstådda barnet kan hen alltså ha rätt att väcka talan om faderskap. Sammanfattningsvis kan man alltså tvingas till att genomföra ett faderskapstest om det är barnet som väcker talan och rätten ser det nödvändigt. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?

2021-03-27 i Faderskap
FRÅGA |Om man ej gjort ett faderskapstest, men nu när ens son växer upp, och man ser ingen likhet alls med hans syskon eller mig. Om man då vill ta ett test och det visar sig att sonen ej är min, vad kan man då göra??Älskar givetvis min prins men får sånt agg mot mamman här då jag misstänker otrohet.
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man går tillväga för att göra en faderskapstest och om en redan befintlig faderskapsbekräftelse kan hävas om det visar sig att du inte skulle vara biologisk pappa till barnet. För att besvara dina funderingar kommer jag att använda mig av Föräldrabalken (förkortad FB). Kan du begära ett faderskapstest?Utifrån den information du presenterade i inlägget utgår jag ifrån att du redan har bekräftat ett faderskap vid barnets födelse och således är far till barnet, 1 kap § 4 FB. Ett sådan bekräftelse är bindande. Faderskapsutredningar bedrivs normalt av Socialnämnden, 2 kap § 1 FB. I samband med din bekräftelse har Socialnämnden redan godkänt faderskapet då de har haft tillräckligt underlag att anta att du är biologisk pappa till barnet. På grund av detta kommer Socialnämnden inte att ta an sig ett fall med sådana omständigheter som dina, utan du som privatperson får starta en egen utredning som du bekostar själv. Myndigheten som du ska kontakta för att starta en sådant utredning är Rättsmedicinalverket (RVM). För att ett faderskapstest ska få genomföras krävs det då att barnet medverkar. För att barnet som omyndig ska kunna medverka krävs båda vårdnadshavarnas tillstånd. Mamman till barnet måste alltså ge sitt medgivande till att en sådant utredning, annars måste man avvakta tills barnet själv blir myndig (fyller 18 år) och själv kan godkänna och medverka vid utredningen. Kan faderskapsbekräftelsen hävas?Om en genomförd utredning visar att du inte är biologisk far till barnet så kan rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan (1 kap 4 § tredje stycket). Detta innebär alltså att en domstol genom dom måste förklara att den redan fastställda faderskapet inte gäller. I samband med detta kommer man inte längre juridiskt anses vara far till barnet. Om du ska kunna föra en sådan talan så måste du kunna styrka att du inte är biologisk far till barnet. Detta kan då bevisas med en faderskapstest från RVM som visar att så är fallet. SammanfattningEn faderskapsutredning kan alltså göras via RVM, men då måste mamman till barnet ge sitt godkännande (om barnet är omyndig). Om faderskapstestet skulle visa att du inte är biologisk pappa till barnet så kan du väcka en talan i domstol för att få bekräftelsen upphävd. Om det föreligger oklarheter, eller du befinner dig i behov av ytterligare juridisk rådgivning är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline. Du kan också vända dig direkt till någon av våra jurister här.Med vänliga hälsningar,

Hävande av faderskap

2021-03-07 i Faderskap
FRÅGA |Jag har en vuxen dotter som fötts inom ett numera upplöst äktenskap. Jag misstänker att jag inte är far till henne och vill göra en DNA-undersökning, men tror inte att dottern eller hennes moder är villiga att medverka. Hur går jag tillväga för att mot deras vilja få en DNA-undersökning genomförd?Jag bor f.n. utomlands och skulle uppskatta ett svar per email. Ni kan även kontakta mig genom sms till mitt telnr.
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om faderskap finns i Föräldrabalken (FB).Hur fastställs faderskap? I svensk rätt är utgångspunkten att modern är den som föder barnet. Den som vid barnets födelse är gift med modern presumeras att vara barnets far, om inte andra omständigheter talar emot det (1 kap. 1 § FB). Om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att en man inte är barnets far, trots att han vid barnets födelse varit gift med modern, kan hans faderskap hävas genom dom eller tredjemansbekräftelse.Hur hävs faderskap genom dom? Fadern som vill få faderskapet upphävt kan väcka talan vid domstol i den ort där barnet har sin hemvist , enligt 3 kap. 1 § och 3 kap. 3 § FB. Enligt 1 kap. 2 § FB ska rätten häva ett faderskap om det är sannolikt att barnet har avlats av någon annan än maken (1 p.), eller om barnet avlats innan äktenskapet alternativt under en tid då makarna levde åtskilda (3 p.). Eller, om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader (2 p.).Den sistnämnda punkten handlar då om DNA-undersökning, som är ett av det viktigaste bevismedlen som finns vid mål om faderskap. Rätten kan därmed på begäran av någon av parterna i mål om att häva faderskap förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper för att säkerställa och få ett giltigt prov som varit övervakat, 1 § Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Det finns således möjlighet att genomföra en DNA-undersökning om du väljer att yrka det i domstol.Hur hävs faderskap genom trejemansbekräftelse? Tredjemansbekräftelse kan användas när det står klart att en annan man är far till barnet och är villig att bekräfta faderskapet.Vid en tredjemansbekräftelse hävs makens presumerade faderskap samtidigt som den andra mannens faderskap fastställs. En sådan bekräftelse måste alltid vara skriftlig och bevittnad av två personer. Om barnet är under 18 år ska socialnämnden och barnets mor eller särskilt förordnad vårdnadshavare skriftligen godkänna bekräftelsen. Om barnet är över 18 år behöver inte socialnämnden godkänna bekräftelsen. Däremot måste alltid barnets mor skriftligen godkänna en tredjemansbekräftelse (1 kap. 2 § FB).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Faderskapsintyg utomlands

2021-03-04 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Min son och hans flickvän behöver ett faderskapsintyg så deras gemensamma 2 månaders dotter får sin rätt till sin far och även sitt svenska medborgarskap. Båda föräldrarna är i Thailand nu och dom har inte råd med någon advokat. Har hört att modern kan lämna in en "stämmning" på ett faderskapsintyg i Sverige, hur går det till och vad innebär det. Eller finns der nån löttare väg. Födelsebevis med båda föräldrarna på finns./Farmor på distans
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja det stämmer att barnets moder kan väcka talan om ett faderskapsintyg i Sverige. Förutsättningarna skiljer sig dock beroende på om det rör sig om ett svenskt, nordiskt eller internationellt (utomnordiskt) förhållande. Jag utgår från att det här rör sig om ett internationellt förhållande. En svensk domstol ta upp faderskapsfrågan om barnet eller mannen har hemvist i Sverige. Har varken barnet eller fadern hemvist här kan målet tas upp till prövning om det med hänsyn till barnets, moderns eller faderns anknytning till Sverige finns särskilda skäl att målet prövas i Sverige (4 § lag om internationella faderskapsfrågor (IFL)). Med särskilda skäl menas exempelvis anknytning genom medborgarskap i Sverige när det samtidigt inte är möjligt att pröva frågan i barnets hemvistland. I din sons fall är det nog lättare att gå till ett registreringskontor i Thailand och be dem utfärda ett faderskapsintyg. Ett sådant intyg ska nämligen gälla i Sverige (3 § tredje stycket IFL).Du kan läsa mer om hur det går till på svenska ambassaden i Thailands hemsida: .https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/thailand/hj%C3%A4lp-till-svenskar-utomlands/pass-utomlands/samordningsnummer/f%C3%B6ljande-handlingar-kr%C3%A4vs/Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har jag rätt till faderskapstest?

2021-04-13 i Faderskap
FRÅGA |Mitt ex säger att hon är gravid, men vägrar ge mig chansen till faderskapstest, vad kan jag kräva som eventuell fader, och kan jag komma att bli underhållsskyldig för barnet när det föds?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om faderskap och underhåll finns i Föräldrabalken (FB).Kommunens utredningsansvar om faderskapAlla barn har rätt att veta vilka de biologiska föräldrarna är. Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. I samband med att ett barn till ogifta föräldrar föds får kommunen information om detta från Skatteverket. Kommunen har då ett ansvar att reda ut vem som är pappa till barnet (2 kap. 1 § FB). Om föräldrarna inte bor tillsammans eller om det finns tveksamheter kring faderskapet gör kommunen en faderskapsutredning för att fastställa faderskapet. Om mannen begär att en genetisk undersökning sker bör kommunens socialnämnd verka för att en sådan genomförs (2 kap. 6 § FB). Faderskapstest under graviditeten utförs bara på uppdrag av polis eller läkare. Fastställa faderskap i domstolTalan om fastställande av faderskap väcks av barnet (3 kap. 5 § FB). Modern kan föra barnets talan om hon har vårdnad om barnet. Kommunens socialnämnd kan också föra talan med stöd av deras utredningsskyldighet. Det finns ingen bestämmelse om att en eventuell fader har rätt att föra talan om att fastställa faderskap. En rätt för fäder att föra talan om faderskap finns endast vid hävande av faderskap (3 kap. 1 § FB). UnderhållsskyldighetFöräldrarna till ett barn har ansvar för barnets försörjning tills dess att barnet är myndigt eller kan försörja sig själv. Underhållets storlek bestäms med hänsyn till barnets behov av underhåll och föräldrarnas förmåga att betala (7:1 FB). En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte varaktigt bor med barnet (7:2 FB).SammanfattningEn man som tror sig vara far till ett barn kan inte kräva en undersökning för att ta reda på om han är barnets biologiska pappa. Han har heller ingen rätt att väcka talan vid domstol om att fastställa faderskapet. Kommunens socialnämnd har dock en skyldighet att utreda faderskapet när ett barn föds som inte har gifta föräldrar. Socialnämnden bör verka för att göra en genetisk undersökning om det begärs av den som tror sig vara far till barnet. Den som är förälder till ett barn och som inte bor med barnet, ska betala underhållsstöd till barnet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom

2021-03-20 i Faderskap
FRÅGA |1986 hade jag ett kort förhållande med en gift kvinna hon blev gravid och jag dömdes till far till barnet pojken är nu 34 år gammal jag vet fortfarande inte om han är min son eller inte har krävt faderskapstest många gången utan att lyckas jag undrar om jag kan stämma honom i Tingsrätten kräva faderskapstest
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så tänker jag beskriva hur faderskapsbekräftelse går till, samt hur en eventuell omprövning av faderskap kan ske. Jag har tolkat det som att du önskar att häva ett faderskap som har fastställts. Svaret på din fråga regleras i föräldrabalken (FB) och rättegångsbalken (RB). Hur sker bekräftelse av faderskapet för ett barn? Det finns flera olika sätt som faderskapet till ett barn kan fastställas. Utgångspunkten vid fastställandet av faderskap är den så kallade faderskapspresumtionen. Den innebär att moderns make presumeras vara far till barnet enligt 1 kap. 1 § FB. Detta är en presumtion som gäller så länge giftermålet är bestående när barnet föds. Kan faderskapet fastställas på annat sätt? Det finns dock utrymme för att en annan man än den dåvarande maken fastställs vara fader till barnet. Detta kan ske genom att rätten förklarar att mannen i äktenskapet inte är fader till barnet, om det exempelvis är utrett att modern har haft samlad med annan än mannen och att det är sannolikt att barnet har avlats av denna (1 kap. 2 § FB). Jag utgår från att ditt faderskap fastställdes genom en liknande regel, där rätten ansåg att du sannolikt var fadern till barnet.Är det möjligt att häva ett faderskap? Utifrån uppgifterna som du har delat med dig av så har domstolen fastslagit att du är fader till barnet men du är osäker på om så är fallet. Finns det då någon möjlighet för dig att häva det fastställda faderskapet? Möjligheterna att häva ett faderskap som har blivit fastställt genom dom är väldigt begränsade. En dom vinner efter en viss tidsfrist laga kraft (typiskt sett tre veckor enligt 50 kap. 1 § RB), vilket innebär att den inte längre kan ändras genom en överklagan. Eftersom det har gått en sådan lång tid sedan faderskapet fastställdes med beaktande av barnets ålder (37), så bör domen ha vunnit laga kraft och kan inte längre ändras genom överklagan. Det finns däremot en annan möjlighet för att häva faderskapet – resning! Det finns nämligen ett rättsmedel som kan utnyttjas för att få frågan om faderskapet omprövat. Detta kan ske genom rättsmedlet resning (58 kap. 1 § RB), vilket innebär att en dom som har vunnit laga kraft ändå kan omprövas i domstol. Rättsmedlet tillämpas däremot väldigt sällan eftersom den ställer höga krav. Det krävs däribland att det ska ha tillkommit nya omständigheter eller bevis i efterhand som sannolikt skulle ha lett till en annan utgång i målet. En sådan omständighet skulle kunna vara ett DNA-test som bevisar att du inte är far till barnet. I ditt fall så framgår det dock att inga tester har utfärdats och att barnet inte är villig att genomföra DNA-analysen. Enligt svensk rätt så krävs båda parternas (du och barnets) samtycke för att genomföra en DNA-analys, vilket innebär att du inte kan utkräva något test. Ifall du och barnet skulle vara överens om att genomföra ett sådant DNA-test som därefter skulle påvisa att ni inte är besläktade, så finns det alltså en möjlighet att häva faderskapet till barnet genom resning. Då ska alltså domstolen upphäva faderskapsbeslutet. Ifall ni lyckas komma överens om att genomgå en DNA-analys så är det viktigt att påpeka att en sådan omständighet (om DNA-testet utesluter att du är biologisk fader till barnet) ska tas upp vid en domstol inom ett år från det att kännedom om omständigheten erhölls (58 kap 1 § p. 3 och 58 kap. 4 § st. 2 RB). Slutsats: Eftersom det har gått så pass lång tid sedan faderskapet fastställdes så kan inte denna längre överklagas då den har vunnit laga kraft. Däremot så kan du fortfarande aktualisera resning ifall du kan få tag på DNA-analyser som bevisar att ni inte är biologiskt besläktade. Dock så skriver du att inga sådana har genomförts och att det inte verkar som att barnet vill genomföra ett DNA-test. Såvida inte ett sådant kan erhållas med samtycke så kan du alltså inte häva faderskapet vid en domstol genom resning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till!

Hur ska man gå tillväga för att göra ett faderskapstest och kan en faderskapsbekräftelse hävas om det visar sig att man inte är far till barnet?

2021-03-07 i Faderskap
FRÅGA |Hej,Min son var sambo med en kvinna och dem fick en son i april 2020 , han skrev under faderskapet och efter ca 3 månader flyttar kvinnan och tar med sig deras gemensamma son och min son förvägras att träffa honom. Efter att hans dåvarande sambo flyttar får han reda på en del händelser som gör att han tvivlar på att han är far till barnet. eftersom han inte får träffa sin son vill han nu säkerställa att han verkligen är far till barnet.Hur ska han göra för att få till ett faderskapstest? kan hans ex sambo vägra ? Om det visar sig med säkerhet att han inte är far till barnet kan man då häva faderskapet?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur din son ska gå tillväga för att göra ett faderskapstest och om en faderskapsbekräftelse kan hävas om det visar sig att han inte är biologisk far till barnet. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av föräldrabalken. Kan din son göra ett faderskapstest?Du skriver att din son skrivit under faderskapet. Det tolkar jag som att din son bekräftat faderskapet och därmed är fastställd far till barnet (1 kap 4 § första stycket föräldrabalken). En sådan bekräftelse är bindande. Det är socialnämnden som gör en faderskapsutredning för att fastställa faderskapet (2 kap 1 § föräldrabalken). I samband med din sons bekräftelse har socialnämnden lämnat sitt godkännande eftersom de haft anledning att anta att din son är far till barnet. Eftersom din son är fastställd far till barnet och eftersom socialnämnden redan gjort sin utredning så kommer socialnämnden inte hjälpa till i detta fallet. Istället kommer din son som privatperson få starta en egen utredning och bekosta den själv. Myndigheten som din son ska kontakta för att starta en utredning är Rättsmedicinalverket (RVM). För att ett faderskapstest ska få genomföras krävs det att barnet medverkar. För att barnet ska få medverka i utredningen krävs båda vårdnadshavarnas tillstånd. Din sons ex behöver alltså ge sitt medgivande för faderskapstestet ska få genomföras, om hon är vårdnadshavare. Det betyder att din sons ex kan vägra att faderskapstestet genomförs. När barnet fyllt 18 år kan han själv bestämma om medverkan i ett faderskapstest. Kan faderskapsbekräftelsen hävas? Om din son startar en faderskapsutredning och gör ett faderskapstest som visar att han inte är biologisk far till barnet så ska rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom (1 kap 4 § tredje stycket). Det betyder att det är domstolen som genom en dom ska besluta att bekräftelsen inte gäller, vilket skulle innebära att din son inte längre anses vara far till barnet juridiskt. I lagen anges inte vem eller vilka som har rätt att föra talan om ogiltigförklarande av en faderskapsbekräftelse. Det är dock barnet eller den som har lämnat bekräftelsen, alltså din son, som har sådan rätt. För att domstolen ska besluta att din son inte är far till barnet, så måste det styrkas att din son inte kan vara barnets far. Din son måste alltså kunna bevisa att han inte är far till barnet. Detta kan han bevisa om han har gjort ett faderskapstest hos RVM som visar att han inte är far till barnet. Sammanfattning En faderskapsutredning kan alltså göras via RVM, men din sons ex måste godkänna det. Om faderskapstestet skulle visa att din son inte är biologisk far till barnet så kan han väcka talan i domstol för att få bekräftelsen upphävd. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Om din son behöver vidare juridisk rådgivning är han varmt välkommen att vända sig till våra jurister på Lawline genom att mejla till info@lawline.se. Med vänlig hälsning,

Kan jag avsäga mig min adoptivförälder?

2021-02-20 i Faderskap
FRÅGA |Jag blev adopterad av min mammas dåvarade man när jag var 3 år ! Nu är jag 35 och vill ej ha något med han att göra! Hur går jag till väga för att skriva av honom som pappa på papprena?
Maya Hempel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det går inte att avsäga sig sina föräldrar på annat sätt än genom en ny adoption. Det beror på att alla barn ska ha rätt till sina föräldrar. Ett adoptivbarn är barn till sin adoptivförälder och likställs juridiskt med biologiska barn. Detta har i vuxen ålder främst betydelse för frågan om arv.Det som du kan göra för att bli av med de rättsliga banden till din adoptivfar är att avsäga dig arvet från honom och om du inte har egna barn upprätta ett testamente eftersom det annars är föräldrarna som ärver dig (2 kap. 2 § 1 stycket ÄB).Hoppas du fick svar på din frågaVänligen,