Avsäga faderskap - kan det göras?

2020-02-06 i Faderskap
FRÅGA |Hej,Finns det möjlighet att ha någon sorts ansvarsfriskrivningsavtal med en "partner" att om hon blir gravid så har mannen inget ansvar över barnet. Jag tänker mig lite som konstgjord befruktning att kvinnan kan bli gravid utan att barnets pappa har något lagligt ansvar.
Adam Novak |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Den typ av ansvarsfriskrivning som du beskriver är inte möjlig. Fastställande av faderskapFaderskapet för ett barn presumeras vara moderns make ifall de är gifta (1 kap 1 § Föräldrabalken). Om föräldrarna inte är gifta ska faderskapet bekräftas genom bekräftelse(1 kap 4 § Föräldrabalken), ifall det råder konsensus om faderskapet, eller dom(1 kap 5 § Föräldrabalken), ifall någon av föräldrarna nekar till faderskapet.I båda dessa situationer finns undantag, som du säger, för artificiell insemination. Ansvar för barnenFöräldrar är ansvariga att se till barnets behov i en utsträckning som är skälig i förhållande till deras gemensamma, och enskilda, ekonomi (7 kap 1 § Föräldrabalken). DEnna skyldighet upphör dagen barnet når 18 års ålder.Lever inte en av föräldrarna med barnet är denna skyldig att betala underhåll (7 kap 2 § Föräldrabalken). Detta finns det möjlighet att avtala om mellan föräldrarna, men om de inte kan komma överens har båda möjlighet att tvinga den andra genom domstol.Avsägande av föräldraskapDet finns inget sätt att avsäga sig detta ansvar, eftersom det skulle ge upphov till situationer där båda föräldrar avsäger sig föräldraskapet, och barnen hamnar i det allmännas vård utan att behov för det egentligen finns. Lagstiftarna anser att det är i samhällets och barnens bästa intresse att de växer upp i familjehem, snarare än i det allmännas vård. För att det allmäna ska ta barn från föräldrarnas vård kräver det att förhållandena kring barnen är så dåliga att deras intressen kan endast skyddas genom familjehem eller statlig vård. Underhållsskyldigheten kvarstår dock även om vårdnaden och umgänget upphör.Vidare syftar lagstiftningen till att säkra barnens bästa genom att hindra deras fäder från att "sticka". Man vill hindra förekomsten av ensamstående mödrar utan ekonomiskt stöd från fäder i största möjliga mån, eftersom de är kraftigt överrepresenterade bland fattiga, sjukskrivna och andra grupper som är i behov av stöd från det allmänna. Lagstiftarna har ansett att faderns intresse att kunna välja om den vill uppfostra eventuella oönskade barn är underordnat barnens och samhällets intresse av en god uppväxt.Jag hoppas du har fått den information du sökerm och att du vänder dig till oss även i framtidenMed vänliga hälsningar,

Kan man avtala om föräldraskapet?

2020-01-26 i Faderskap
FRÅGA |Hej, om jag använder en privat spermiedonator (alltså en egen kontakt) kan jag då skriva ett avtal på egen hand som gäller mellan oss och som håller juridiskt? Det vill säga, donatorn är med på att donera och helt avsäga sig faderskapet men är öppen för kontakt om barnet önskar det vid ett senare tillfälle.
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör främst Föräldrabalken (FB). Reglerna i FB är tvingande, vilket betyder att dem inte kan avtalas bort. Bestämmelserna i lagen är utformade efter barnets perspektiv, barnets bästa ska alltid ha företräde. Och enligt barnets bästa ska ett barn ha två föräldrar. Är man gift presumeras då mannen vara far till barnet. (1:1 FB). Är kvinnan ogift och ingen fader bekräftar faderskapet så måste socialnämnde starta en utredning om vem som är barnets far. (1:3 FB).Vill också påpeka att föräldraskap och vårdnadshavare är skilda saker, även enligt föräldrabalken. Är modern ogift vid barnets födsel presumeras hon vara ensam vårdnadshavare (6:3 FB).Avslutningsvis så går det alltså inte att avtala bort faderskapet till ett barn man är biologisk pappa till.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Osäker på faderskap

2019-12-31 i Faderskap
FRÅGA |Hur går en faderskapsutredning till rent praktiskt om mannen är osäker på faderskapet?Är kommunen skyldig att ta ett DNA-prov eller måste mannen ha "skälig misstanke"?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna som behövs för att kunna besvara din fråga finns i Föräldrabalken (FB). Om den som kan vara fader till barnet är osäker på faderskapet kan denne begära att socialnämnden verka för att blodundersökning äger rum beträffande modern, barnet och honom. Om mannen begär att en genetisk undersökning sker bör socialnämnden verka för att en sådan genomförs även om utredningen inte tyder på att modern haft samlag med någon annan man. Mannen måste alltså inte ha "skälig misstanke" för att en genetisk undersökning äger rum (2 kap. 6 § FB). Dock är socialnämnden enbart skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs om barnet har hemvist i Sverige och fadern till barnet inte kan fastställas i samband med födseln (2 kap. 1 § FB). Socialnämnden ska verka för att blodundersökning sker men kan inte framtvinga genomförande av rättsgenetisk undersökning. Om någon av de i ett faderskapsärende inblandade personerna vägrar att medverka till att undersökningen kommer till stånd får talan väckas vid domstol om faderskapets fastställande (2 kap. 6 § FB).Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med mitt faderskap om jag DNA-testar mitt barn?

2019-12-21 i Faderskap
FRÅGA |Jag skrev på faderskapspapper om min dotter fast än jag viste att jag inte var pappan. Kan jag i efterhand begära ett dna test?Och om testet görs kan jag då förlora vårdnaden och min umgängesrätt? Min dotter är 13 år gammal.
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår det undrar du vad du riskerar genom att DNA-testa eller häva faderskapet för ditt barn. Jag tolkar det även som att du inte var gift med mamman (eller den som annars födde barnet) vid barnets tillkomst och att det då rör sig om en så kallad faderskapsbekräftelse. I ett fall som detta bör det inledningsvis nämnas att det kan vara brottsligt att medvetet skriva på faderskapspapper när man vet att det är någon annans barn (7 kap. 3 § Brottsbalken). I övrigt finns de relevanta bestämmelserna huvudsakligen i 4och 6 kap. Föräldrabalken (FB).Vad riskerar jag med DNA-test och hävning av faderskapsbekräftelse?Ett DNA-test i privat regi har ingen egen betydelse för din ställning som fader. Skulle det vara så att du, i anslutning till DNA-testet, vill häva ditt faderskap, så skulle detta innebära att du inte är en förälder i lagens mening vilket fråntar dig din ställning som vårdnadshavare (6 kap. 2 § FB). Det innebär i korthet att du förlorar din nuvarande rätt till vårdnad och umgänge av din dotter och kommer att behöva väcka en särskild talan i domstol om umgängesrätt.Hur får jag då umgänge och/eller vårdnad till barnet?Du bör en viss rätt till umgänge så som särskilt närstående, men det är socialnämnden som beslutar om att väcka en sådan talan i domstol (6 kap. 15 § tredje stycket och 15 a § andra stycket FB). Frågan om du kan ha kvar vårdnaden är lite mer komplicerad. Är du gift eller sambo med mamman kan du adoptera barnet så att båda ni blir vårdnadshavare (4 kap. 6 § andra stycket FB). Har ni inte en sådan relation finns det finns ingen direkt rättslig väg för att i en sådan här situation få en rättslig vårdnad utan att samtidigt frånta mammans vårdnad. Så länge mamman sköter sitt vårdnadsansvar så är alternativet som står till buds adoption. Då gäller allmänt att adoptionen är lämplig, att mamman samtycker till den och effekten blir som sagt att mammans vårdnadshavande försvinner (4 kap. 1–2, 8 och 21 § FB). Eftersom barnet är över 12 år krävs barnets samtycke för båda fallen av adoption (4 kap. 7 § FB), men samtycke krävs fortfarande från mamman.Hur häver jag faderskapsbekräftelsen?Hävning av faderskapsbekräftelse görs genom en så kallad fastställelsetalan i domstol (13 kap. 2 § Rättegångsbalken). Rättsläget är inte alldeles tydligt, men troligtvis har du som rättslig fader en rätt att väcka en sådan talan.Jag hoppas detta svar hjälper dig!

Kan barnet bli tvingad till DNA-test gällande faderskapsfråga?

2020-01-27 i Faderskap
FRÅGA |Hej min styvson är idag 31 år och har blivit kontaktad av sin biologiska far. Han har fått för sig att han inte är far till min styvson och vill göra DNA test men min styvson vill absolut inte detta då han känner sig fruktansvärt kränkt av sin biologiska far. Och vill inte ha något med honom att göra längre tack vare detta.Men nu har han (biologiska fadern) hotat med att ta detta till tingsrätten. Så min fråga är kan han tvinga min styvson till ett DNA test?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor gällande faderskap finns i Lagen om blodundersökning m.m. vid utredning om faderskap (blodundersökningslagen) samt i föräldrabalken (FB). Jag läser att "barnet" i frågan är vuxen men jag kommer nedan referera till honom som barnet, då det är hans roll i relation till fadern i denna situationen. Vad jag hittar är det inte avgörande för svaret att han är över 18. Skydd för din integritet I vår grundlag står uttryckt att vi har alla ett skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp (2 kap. 6 § Regeringsformen, RF). Det kan vara exempelvis innefatta DNA-undersökningar. Om det finns stöd för det i lag kan dock undantag få lov att förekomma. Ett sådant undantag finns gällande undersökningar gällande fastställande av faderskap, som anses vara en fråga i vilken det är viktigt att få ett avgörande. Kan en kräva DNA-test av sitt barn?Fastställelse av faderskap sker antingen genom anmälan till Socialnämnden eller om paret är gifta presumeras mannen att vara fader till barnet, om inget annat framförs som talar mot att så skulle vara fallet. (1 kap. 1 och 2 §§ FB). På vilket sätt fastställelsen gick till kan vara avgörande för hur han nu bör gå tillväga för att ändra det. Om han senare vill få det ändrat finns det möjlighet att väcka frågan igen och säga att domstol ska förordna om att barnet (i detta fallet) ska genomgå en DNA-undersökning. Ett sådant förordnande om att en part ska genomgå en DNA-undersökning får lov att göras i utredningssyfte, och den som förordnandet riktas mot får tillfälle att yttra sig innan (1 § blodundersökningslagen). För att göra detta krävs att det framförs omständigheter som ger anledning att anta att någon annan är fader (1a § blodundersökningslagen). Mannen måste alltså framföra syftet med att få det ändrat och om det inte finns något som talar för att någon annan är den riktiga fadern så kommer ingen vidare utredning göras hos domstolen. Sammanfattningsvis, mannen som är skriven som hans får kan väcka talan om att ändra faderskapet och med det se att domstolen förordnar honom om en DNA-undersökning. Sonen kommer då få tillfälle att yttra sig kring detta innan förordnandet. Dock krävs det att han kan framföra omständigheter som ger anledning att tro att det finns någon annan som är far. En anledning till att det kan vara svårt att visa är att det har gått lång tid utan att något sådant har framkommit. Jag hoppas att detta gav svar på dina funderingar! Vänligen,

Är ett barns mor skyldig att uppge vem som är barnets far?

2020-01-15 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Är det lagligt att föda barn utan att sexpartner får veta om det?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i föräldrabalken (FB). Vad gäller vid fastställande av faderskap?När frågan om faderskap för ett barn ska fastställas är utgångspunkten att varje barn har rätt att få veta vilka dess föräldrar är. Vem som är barnets moder fastställs genom att kvinnan som föder barnet också ska anses vara barnets mor enligt principen mater est quam gestatio demonstrat. När det kommer till frågan om faderskapet så ska detta också fastställas. Om kvinnan som föder barnet inte vid födseln är gift med barnets fader så kommer faderskapet att fastställas genom en bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB).Hur görs fastställandet av faderskapet?När det kommer om fastställandet av faderskapet så har socialnämnden ett utredningsansvar och även ett ansvar att se till så att faderskapet för barnet blir fastställt (2 kap. 1 § FB). Detta görs av socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemvist (2 kap. 4 § socialtjänstlagen). I utredningen så kommer socialnämnden att inhämta information från modern för att kunna fastställa vem som är barnets far (2 kap. 4 § FB). Om faderskapet kan bedömas med tillräcklig säkerhet i det fall modern vet vem som är far till barnet så kommer socialnämnden begära att fadern bekräftar faderskapet (2 kap. 5 § FB). Om modern istället är osäker på vem som är barnets far kan socialnämnden göra en blodundersökning av barnet, modern samt de presumtiva fäderna för att fastställa faderskapet (2 kap. 6 § FB). Faderskapet blir bekräftat genom att fadern sedan skriver under bekräftelsen samt att detta bevittnas av två personer (1 kap. 4 § FB).SammanfattningFör att sammanfatta så har alltså barnet en rätt att få kännedom om båda sina föräldrar. Om kvinnan vid barnets födsel inte är gift och inte uppger vem som är far till barnet så kommer socialnämnden att utreda faderskapet. På så vis så får barnets far kännedom om barnet antingen från modern eller genom socialnämnden. Det är alltså inte olagligt för modern att föda barnet utan att meddela fadern men fadern kommer tids nog att få kännedom om barnet när faderskapet ska bekräftas. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska jag göra för att bli arvinge då min fader är registrerad som okänd?

2019-12-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag har "fader okänd" men har senare i livet tagit ett DNA prov tillsammans med min far som visar att han är just min far, detta är inte registrerat någonstans och jag kommer såklart inte bli kallad när dödsbo skall delas , hur skall jag göra för att få vara del i dödsboet?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Socialnämnden är skyldig att ta reda på vem som är fader till ett barn och se till att faderskap fastställs för barn som har hemvist i Sverige. Detta görs av kommunen där barnet är folkbokfört (2 kap. 1-2 §§ föräldrabalken). Jag råder dig därför att ta kontakt med Socialnämnden för att kunna fastställa att det är din far som är pappa till dig. Då kommer du att bli arvinge till honom och på så sätt bli dödsbodelägare vid hans bortgång.Hoppas du fick svar på din fråga!

Blir jag underhållsskyldig för ett barn min fru får med en annan man under vårt äktenskap?

2019-12-20 i Faderskap
FRÅGA |om frun blir gravid av en annan man är man skyldig betala underhållsbidrag för hennes barn i äktenskap ?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du funderar över om du skulle bli underhållsskyldig för ett barn din fru får med en annan man under ert äktenskap. Om din fru skulle bli gravid med en annan mans barn kommer du, trots att du inte är barnets genetiska far, att fastställas som barnets far genom den så kallade faderskapspresumtionen, föräldrabalken 1 kap 1 §. Faderskapet bygger i detta fall på ert äktenskap. Eftersom du fastställs som barnets far får du ett antal skyldigheter och rättigheter gentemot barnet, bland annat blir du underhållsskyldig för barnet. För att befrias från denna skyldighet behöver du häva faderskapet. Detta kan exempelvis göras genom att du godkänner en annan mans bekräftelse av faderskapet alternativt genom att du vänder dig till domstolen och genom DNA visar att du inte är barnets genetiska far, föräldrabalken 1 kap 2 §. När ditt faderskap hävs har du inte längre några skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet. Hoppas du fått svar på din fråga!