FrågaFAMILJERÄTTFaderskap19/02/2024

Vad gäller vid fastställande av faderskap och går det att överklaga ett sådant beslut?

Under sommaren 2021, jag och en killkompis till mig var ute en kväll och träffade en tjej som sedan bjöd in oss hem till henne. Vi båda hade samlag med tjejen. Jag kom aldrig och drog hem senare. Jag hade aldrig kontakt med tjejen efter det och visste inte ens vad hon heter. Runt slutet av 2022 säger kompisen att han blev uppringd för att göra ett faderskap test som sedan visade sig vara negativt. Jag tyckte att det var konstigt att ingen tog kontakt med mig i samband med det. Februari 2024 får jag ett samtal av social tjänsten där de säger att dem misstänker att jag är fadern till bebisen (som är nu 2 år gammal) och säger att jag behöver lämna ett DNA test. Det gjorde jag dagen efter. Helt plötsligt kom på hon alltså på mitt namn. 3 år senare. Efter en och en halv vecka, får jag samtalet att det är bekräftat att jag är fadern vilket jag fortfarande tycker inte stämmer. Åker sedan till kontoret för att höra att “ja, det tog så långt tid att kontakta dig för hon kom inte ihåg dig och trodde att det var någon annan” …jag var ju tillsammans med kompisen samma kväll?? Om hon inte ens är säker vem pappan är, varför ens föda ett barn då? “Du är man, du förstår inte hur det är.” Av chock säger jag ingenting. Därefter fortsätter social sekreteraren att säga, du verkar som en snäll kille och nu när chocken sätter sig så kommer du säkert vilja samarbeta med tjejen. Sekreteraren var ju tydligt på hennes sida. Har jag rätt att ompröva eller överklaga detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är föräldrabalken (FB) och regeringsformen (RF). Den sistnämnda lagen är en av våra fyra grundlagar, dvs. den utgör en del av den svenska konstitutionen.


Inledningsvis ska noteras att man mig veterligen inte kan tvingas att göra ett DNA-test. I 2 kap. 6 § 1 st. RF sägs nämligen bl.a. att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Vidare anges i bestämmelsens andra stycke att utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Nu har du redan lämnat ett blodprov och såvitt jag förstår skedde det också helt frivilligt.


I skrivande stund är dock min uppfattning att du inte kan betraktas som pappa till barnet. I vart fall inte formellt. Ett faderskap måste fastställas genom bekräftelse eller dom, dvs. genom att beslut fattat av en domstol, se 1 kap. 3 § FB. Och en talan om fastställande av faderskap väcks av barnet (i praktiken av modern) eller av socialnämnden, se 3 kap. 5 § FB.


Av 1 kap. 4 § 1 st. FB följer att en bekräftelse av faderskap till ett barn som inte har fyllt 18 år görs skriftligen vid ett personligt besök hos socialnämnden och bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare eller en tillfällig vårdnadshavare för barnet. Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan antas att mannen är far till barnet. Vidare anges i samma bestämmelse att socialnämnden får i enskilda fall medge undantag från kravet på personligt besök, om det finns särskilda skäl.


I 1 kap. 5 § 1 st. FB uttalas att när faderskap ska fastställas genom dom, ska rätten förklara en man vara far om 1. det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far, 2. det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget, eller 3. det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.


Svar på din huvudsakliga fråga står att finna i 3 § lagen om rättsgenetiska undersökning vid utredning av faderskap. Däri i sägs, i bestämmelsens första stycke, att har ett faderskap fastställts genom bekräftelse eller dom som har fått laga kraft, får rätten besluta om en rättsgenetisk undersökning, om det efter bekräftelsen eller domen har framkommit omständigheter som ger anledning att anta att någon annan man än den som har fastställts vara far har haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit. Beslutet får avse barnet, modern, den man som har fastställts vara far och den andre mannen. Och i andra stycket i den nyss nämnda bestämmelsen stadgas att om faderskapet har fastställts genom bekräftelse, får ett beslut enligt första stycket meddelas i mål om att bekräftelsen saknar verkan mot den som har lämnat den. Ett sådant beslut får begäras av någon av parterna i målet.


Exakt hur långt du (ni) har kommit i processen är för mig ovisst, men givet att du inte självmant har för avsikt att godkänna faderskapet skriftligen inför socialnämnden finns naturligtvis en risk för att kvinnan väcker en talan i domstol för att på så sätt kunna få faderskapet fastställt. Och då behöver du, för att citera lagtexten, visa att det föreligger omständigheter som ger anledning att anta att någon annan man än den som har fastställts vara far har haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit. Men huruvida detta är görbart är omöjligt för mig avgöra, vilket du säkert förstår.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000