Hur kan man gå tillväga för att utreda om pappan är far till barnet?

2018-12-31 i Faderskap
FRÅGA |Min bror avlider, han har en son som han erkänt vid födseln. Mamman avslutar förhållandet och dom ses inte efter att sonen är 6 månader. Sonen är nu myndig och frågan är, välgrundad då modern enl uppgift vid flera tillfällen uppgett att han inte är pappan. Hur förfar jag för att få till stånd en faderskapsutredning innan bouppteckningen efter min bror.
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag beklagar sorgen efter din bror, och ska ska göra mitt bästa för att hjälpa dig med din fråga.Frågor gällande faderskap regeras i föräldrabalken (FB).FaderskapsutredningDet finns viss möjlighet för vårdnadshavare att få till en utredning om mannen i fråga, alltså din bror, verkligen är far till barnet. Detta förutsätter att han var gift med mamman till barnet vid barnets födsel och att han har presumerats vara far till barnet, att det kan antas vara någon annan som är far till barnet samt att det är lämpligt i övrigt med en sådan utredning, 2 kap. 9 § FB. Eftersom du beskriver att din bror har fått bekräfta faderskapet vid barnets födsel utgår jag från att detta inte är en möjlighet för er. Istället kan talan väckas om att din bror inte ska anses vara far till barnet. I första hand ska mannen väcka talan om att han inte är far till barnetNär det gäller talan om att mannen i fråga inte är far till barnet är det enbart en viss krets av personer som har behörighet att väcka sådan talan. I första hand är det mannen i fråga själv som ska väcka talan mot barnet, 3 kap. 1 § första stycket FB.Om mannen har avlidit kan arvingar ha rätt att väcka talan under vissa förutsättningarEftersom din bror inte längre har möjlighet att väcka talan själv finns det viss möjlighet för hans make/maka eller andra arvingar efter honom att väcka talan om att han inte är far till barnet. Talerätten förutsätter dock att mannen i fråga, alltså din bror, varken har sammanbott med barnet varaktigt och inte heller har bekräftat att barnet är hans. Som du beskriver det tycks inte din bror ha sammanbott med barnet, men han har i alla fall bekräftat att barnet är hans efter barnets födelse. Detta medför att du som arvinge inte har rätt att väcka talan om att han inte är far till barnet, och inte heller ev. efterlevande make/maka har rätt att väcka sådan talan, 3 kap. 1 § andra stycket FB.Alltså, eftersom din bror har bekräftat att barnet är hans, har varken du som arvinge eller ev. make eller maka rätt att väcka talan om att din bror inte är far till barnet.Barnet har emellertid rätt att väcka talan mot er arvingar om att din bror inte skulle vara pappa till barnet, 3 kap. 2 § FB. Det är dock den enda vägen att få till stånd en utredning om huruvida din bror var far till barnet eller inte.Hoppas att du har fått hjälp med din fråga. Ta hand om er nu!Vänliga hälsningar

Är det möjligt att ta bort mitt namn som fader på faderskapstest?

2018-12-28 i Faderskap
FRÅGA |Min dotter som är 24 idag vände ryggen åt mig 2015 med misstänkt hat och förakt för jag sa till henne att hon kunde höra av sig oftare till mig och sin farmor då blev hon sur och har aldrig hört av sig till mig på födelsedagar, högtider som jul, midsommar, nyår m.m. Nu har det gått så långt att jag har bestämt att ta bort mitt namn som fader på faderskaptest är det möjligt? Har hört rykte att det skulle gå.
Erika Redelius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om faderskap finns i föräldrabalkens (FB) första kapitel. Om faderskap går att häva eller inte beror på om du är barnets biologiska fader.Om du är barnets biologiska pappaDå du nämner ett faderskapstest antar jag att du är biologisk far till barnet. Om detta är fallet är det inte möjligt att häva faderskap (1 kap 2 § FB). Din dotter har då rätt att bland annat ärva dig, oavsett vad som händer mellan er. Om du inte är barnets biologiska pappaI de fall faderskapet inte är biologiskt är det möjligt att häva faderskapet. Detta kan till exempel röra sig om bekräftat faderskap (1 kap 4 § FB). För att häva faderskapet i dessa fall måste talan väckas antingen av barnet eller fadern enligt 3 kap 1 § FB. Det kan då hävas av en domstol.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man häva faderskap?

2018-12-24 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Min man har en son sedan tidigare som idag är vuxen. Han erkände honom när han föddes genom erkännande av faderskap i socialstyrelsen.Han liknar inte min man alls och det finns misstankar om att han kanske inte är pappa till honom.Vi har två barn tillsammans och min fråga är, hur skulle bli det med arvet om det skulle visa sig att han inte är biologisk pappa till honom men han har erkänt som sin egen? Har han rätt att ärva min man ändå? Kan man häva faderskapet?
Binh Tran |Hejsan! Ja man kan häva faderskapet. Men om han har bekräftat faderskap genom socialtjänsten och erkänt att barnet är hans kan inte någon annan än barnet eller han själv väcka talan om hävning. Det vill säga, ingen kan ta frågan till domstolen förutom fadern eller sonen. Detta stadgas i föräldrabalk 3kap 1§ 1st och 3kap 2§. Vore det så att faderskap skulle hävas resulterar det i att barnet inte kommer att ärva något från din man. Med vänliga hälsningar.

Vad har jag för rättigheter som pappa efter en privat spermadonation?

2018-12-21 i Faderskap
FRÅGA |Hej, jag Donerade sperma privat till en kvinna som ville bli ensamstående mamma. Vi hade en verbal överkommelse (mestadels finns skrivet genom växlande meddelanden) där det sades att jag kommer få ta del av uppväxen och bestämma lite grann ...men ett tag efter graviditeten slog i blom så hade hon nu ändrat sina planer helt. Hon har gått med på att låta mig skriva på faderskapet men mer än så har vi inte diskuterat då hon har en tendens att inte svara medelanden, detta kan ta upp till månader ibland. Jag bor ca 2:40 timme ifrån henne men jag tänker att en bil resa är ju inte hela världen för att påverka detta. Jag är lite rädd över att hon har veträtt gällande vårdnaden och kan sticka iväg och skita i vår överkommelse. jag har hela tiden velat bli pappa så jag kan tänka mig ta den rollen då jag ändå måste betala underhåll och för att säkra detta så vill jag ha delad vårdnad, det är ju trots allt mitt barn också. Dilemmat är nu så att jag vill ha en gemensam vårdnad för barnet och jag vet inte hur jag skall gå tillväga utan att behöva dra igång något bråk.
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din viktiga fråga! För att få svar på frågan så får vi först och främst kika in Föräldrabalken (FB). Jag kommer att disponera mitt svar på så sätt att jag börjar med att gå igenom kring vad som gäller angående fastställelse av faderskap. Jag kommer därefter att gå vidare till reglerna om vårdnad. Fastställelse av faderskap kan göras genom en dom eller genom en faderskapsbekräftelse Så som jag har förstått det så har du alltså inte donerat sperman genom ett professionellt institut som en anonym spermadonator, utan att det istället har gjorts privat. Det innebär att du räknas som biologisk fader till barnet, vilket kan fastställas genom en dom eller en faderskapsbekräftelse (FB 1 kap 3 §). Socialnämnden kommer att vara tvungna att genomföra en faderskapsutredning När barnet är fött så kommer dock Socialnämnden först och främst av olika skäl att vara tvungna att göra en faderskapsutredning, för att försöka fastställa vem pappan till barnet är. Detta bland annat på grund av att barnets mamma inte är gift och då man inte säkert vet vem pappan till barnet är (FB 2 kap 1 §). Det görs genom att de införskaffar sig den information som de behöver, till exempel från modern av barnet och andra personer som skulle kunna lämna information av vikt (FB 2 kap 4 §). De bör även verka för att DNA-test genomförs för att se vem pappan kan vara (FB 2 kap 6 §). I socialnämndens undersökningsplikt ligger alltså att de måste försöka hitta dig som är pappa till barnet. Problematiken med en faderskapsbekräftelse är att mamman måste godkänna den Det enklaste sättet för dig att bekräfta faderskapet på, är givetvis genom en faderskapsbekräftelse. Mamman till barnet måste dock godkänna faderskapsbekräftelsen, vilket kan göra din situation problematisk om hon inte skulle vilja hedra er överenskommelse och göra detta. Det är dock inte endast mamman som måste lämna sitt godkännande. Socialnämnden måste nämligen också godkänna faderskapsbekräftelsen, vilket de endast får göra om det kan antas att du är barnets pappa (FB 1 kap 4 §). Faderskapet kan istället fastställas genom en dom Faderskapet kan också fastställas genom en dom, om det inte skulle vara möjligt att göra det genom en faderskapsbekräftelse. Det ska isåfall vara sannolikt att du har "avlat" barnet. För att avgöra detta är det förmodligen så att ett DNA-test kommer att göras (FB 1 kap 5 §). Om modern skulle vägra att delta i det DNA-test som socialnämnden kommer att försöka genomföra, så kan rätten istället besluta om att ett DNA-test ska ske (Lag om blodundersökning m.m. vid undersökning av faderskap 1 §). Du kan vända dig till Socialnämnden om du vill fastställa ditt faderskapViktigt att veta är att endast barnet kan väcka talan om att fastställa faderskapet. Är barnet omyndigt så kan dock Socialnämnden eller modern väcka talan istället. Att ha möjlighet att "väcka talan" innebär bland annat att man är behörig till att t.ex. inleda en rättegång etc. Det medför att du kan vända dig till Socialnämnden, om du skulle vilja fastställa ditt faderskap (FB 3 kap 5 §). I det fortsatta svaret som handlar om vårdnaden kommer jag att förutsätta att du har fått ditt faderskap fastställt på något sätt. Du kan väcka tala om att få gemensam vårdnad i en domstol Du kommer inledningsvis inte att få gemensam vårdnad av barnet, då du och barnets modern inte är gifta. Hon kommer därför att få ensam vårdnad till en början. För att få gemensam vårdnad om barnet får du istället söka dig till en domstol (FB 6 kap 5 §). I domstolens beslut så kommer de bland annat att ta stor hänsyn till föräldrarnas samarbetsförmåga. I alla beslut som rör barn så är dock den avgörande faktorn principen om barnets bästa. Domstolen kommer därför att basera sitt beslut på det som de tror är allra bäst för barnet (FB 6 kap 2 a §) Ni kan också skriva ett vårdnadsavtal Något som kan vara bra att tänka på är dock att ni inte behöver gå till domstol, om barnets mamma går med på att ni ska ha gemensam vårdnad om barnet. Då kan ni istället skriva ett vårdnadsavtal, vilket ska vara skriftligt och godkänt av Socialnämnden (FB 6 kap 6 §). SammanfattningDu anses vara barnets biologiska pappa, eftersom att spermadonationen har skett privat. Det innebär att du fastställas som barnets pappa. Det kan ske genom antingen en faderskapsbekräftelse eller genom en dom. För att fastställa att du är pappan så kommer förmodligen ett DNA-test att göras. Barnets mamma får automatiskt ensam vårdnad av barnet, eftersom att ni inte är gifta. För att få gemensam vårdnad så kan man antingen skriva ett vårdnadsavtal, eller vända sig till domstolen. Mina råd till dig- Jag förstår givetvis att det är en känslig fråga, och att du så långt som möjligt vill undvika bråk. Jag skulle därför råda dig att först och främst försöka prata med barnets mamma, även om jag uppfattar det som att det stundtals är svårt då hon sällan svarar. - Om barnets mamma inte vill samarbeta kring fastställandet av faderskapet så kan du hursomhelst alltså vända dig till Socialnämnden. De har nämligen en skyldighet att fastställa dig som pappa till barnet. Det bästa vore givetvis om det gick att genomföra en faderskapsbekräftelse, då vägen genom domstolen ofta både är dyr och långdragen historia. Det kan dock dessvärre vara så att du inte har något annat val.- Det vore på samma sätt självklart bättre om ni även kunde skriva ett vårdnadsavtal, när det kommer till frågan om den gemensamma vårdnaden. Detta eftersom att det andra alternativet även här vore att gå till domstolen med ärendet.- Ett tips som jag möjligtvis skulle kunna ge dig är att vända dig till en Familjecentral. Familjerådgivning är något som varje kommun ska kunna erbjuda, och ni kan vända er dit om ni t.ex. har kommunikationssvårigheter.- Om du skulle vilja ha mer ingående juridisk hjälp, så skulle jag istället rekommendera dig att vända dig till våra duktiga jurister på info@lawline.se för mer information. Jag hoppas verkligen att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen, och önskar dig ett stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Kan jag utföra ett faderskapstest utan mannens vetskap?

2018-12-31 i Faderskap
FRÅGA |Hej, jag har nyligen fått veta att min mamma var otrogen mot sitt ex när hon blev tillsammans med min pappa. Har inte fått veta några datum för allt, men fick veta att mamma tog med mig ett par år senare för att visa upp mig för sitt ex och visa vad han gått miste om. Låter så konstigt att jag börjar undra om jag faktiskt är dotter till min pappa eller min mammas ex. Liknar inte min pappa ett dugg och har alltid haft så otroligt mycket problem och konstiga händelser i min familj som skulle falla på plats. Kan jag göra ett faderskapstest för att kolla om han är min pappa utan att han behöver veta? Vill inte såra honom i onödan genom att ens ställa frågan om han faktiskt är min pappa. Och att fråga min mamma är inte möjligt..
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Socialnämnden i varje kommun har ansvar för att utreda vem som är pappa till barnet när ett par inte är gifta. En utredning påbörjas genom att du kontaktar socialnämnden i din kommun och berättar att du vill starta en utredning. Om socialnämnden anser att det inte är uppenbart onödigt kommer en faderskapsutredning att påbörjas. Denna utredning är kostnadsfri.Det går även att utföra faderskapstest direkt via rättsmedicinalverket. Mer information om den processen hittar du här. Det finns även många DNA-test som kan beställas på internet och testet kan utföras hemma. Det finns inget i svensk rätt som hindrar dig från att utföra ett DNA-test utan din pappas vetskap. Resultatet av detta test kommer dock inte ha någon juridisk rättsverkan.Hoppas du fick svar på din fråga!

Om utföra DNA-test (pröva släktskapet/faderskapet) på barnet kräver båda föräldrars samtycke

2018-12-28 i Faderskap
FRÅGA |Hej,om jag vill utföra ett faderskapstest för mig och min dotter då jag hyser tvivel om faderskapet, kan jag göra det via ett DNA-test företag på nätet utan mammans tillåtelse eller är det illegalt?
Dana Larsson |Hej! Tack för att vänt dig till oss på Lawline!Om du ska göra ett DNA-test via ett företag på nätet, t ex Ancestry, så är det egentligen inget faderskapstest som ska utföras. De företagen på nätet som testar DNA har ett annat syfte och företagens test skulle bara visa om du och din dotter är släkt med varandra. Det uppställts inte några krav inom svensk rätt att båda föräldrars samtycke ska finnas när sådana tester på nätet utförs. Det är alltså inget som hindrar dig att göra ett sådant DNA-test via nätet, på dig och din dotter. Och om du är barnets far på papper (alltså du har vårdnaden om barnet, jfr 6 kap. 2 § och 10 kap. 2 § FB), så får du egentligen som förmyndare bestämma vad som är det bästa för barnet och som förmyndare får du också låta ditt barn göra ett DNA-test (dock inte tvinga). Det finns inte heller något inom svensk rätt som hindrar dig att göra ett faderskapstest. Och du måste då beakta att ett sådant DNA-test (vanligen är det saliv som testas) på nätet kommer inte kunna räcka för att häva faderskapet i domstol (testet visar som sagt nät-företagets antaganden om vilket släktskap ni troligtvis har). Ett riktigt faderskapstest (oftast bara blod som testas) och faderskapsutredning måste genomföras hos Socialnämnden i det sistnämnda fallet. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan en pappa som inte är genetisk förälder till ett barn fortsätta vara vårdnadshavare trots att faderskapet upphävs?

2018-12-22 i Faderskap
FRÅGA |Vi har efter 9 år fått veta att sonens pappa inte är hans biologiska pappa. "Pappan" hotar mig att häva faderskapet. Men pga arvsrätt, sjukdomshistoria och för att sonen ska få svar vill jag häva faderskapet. Han hävdar nu att han kan fortsätta vara vårdnadshavare trots att faderskapet hävs. Stämmer de? Vet att det finns något som heter tillförordnad vårdnadshavare. Men det tilldelas väl om det inte finns någon lämplig vårdnadshavare alls? Och vem beslutar om de isåfall?
Elin Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om föräldraskap finns i föräldrabalken (FB). Jag kommer att använda "pappan" som benämning på han som inte är genetisk förälder till barnet.Kan en pappa som inte genetisk förälder ett barn fortsätta vara vårdnadshavare trots att faderskapet upphävs?Ansvaret för barn indelas i två delar. Dels vårdnaden om barnet, dels förmyndarskapet. Frågor som rör barnets personliga förhållanden hänförs till rollen som vårdnadshavare. Förmyndaren har i sin tur ansvar för ekonomin, t.ex i form av förvaltning av barnets eventuella tillgångar. Den som har vårdnaden av barnet är också förmyndare om inte särskild förmyndare har utsetts (10 kap 2 § FB). Trots att förmyndaren har det ekonomiska ansvaret är det vårdnadshavaren som har skyldigheten att betala underhåll för barnet.Föräldrar som är gifta är vårdnadshavare, samt förmyndare till sina barn (6 kap 3 § och 10 kap 2 § FB). Om föräldrarna inte är gifta blir mamman vårdnadshavare (6 kap 3 § FB). Rätten kan dock besluta att båda föräldrarna ska vara vårdnadshavare (6 kap 4 § FB). Gemensam vårdnad kan också erhållas genom registrering hos Skatteverket efter anmälan av båda föräldrarna till socialnämnden i samband med att nämnden ska bekräfta faderskapet (6 kap 4 § andra stycket, första punkten FB). Bekräftande av faderskapet krävs när föräldrarna inte är gifta med varandra. Är föräldrarna gifta vid födseln utgår man i stället från att maken är far till barnet (1 kap 1 § FB).Om "pappan" får sitt faderskap upphävt innebär det också att hans juridiska faderskap upphävs. Han är alltså inte längre vårdnadshavare och förmyndare till barnet eftersom detta är aspekter som följer med det biologiska faderskapet. Det finns dock en regel som säger att den som varaktigt bor tillsammans annans barn och med den förälder som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern (7 kap 5 § FB). Om dessa förutsättningar är uppfyllda i fallet du beskriver har alltså "pappan" underhållsskyldighet gentemot din son, men ingen del i andra aspekter av vårdnaden t.ex. uppfostran och beslutsfattande. Du har frågor gällande tillförordnad vårdnadshavare, vilket är samma sak som särskild vårdnadshavare. Precis som du nämner är det inte möjligt att bli utsedd till särskild vårdnadshavare så länge barnet har en vårdnadshavare som är lämplig förälder (6 kap 7 §- 10c § FB). Beslut om särskild vårdnadshavare fattas av tingsrätten på uppdrag av kommunens socialnämnd (6 kap 7 § FB).En möjlighet finns för "pappan" att bli vårdnadshavare genom adoption. För detta krävs att ni är makar eller sambor, och att rätten anser att det är lämpligt att adoptionen äger rum (4 kap 6 § och 2 § FB). Adoption skulle dock innebära att din son inte får rätt att ärva efter sin biologiska pappa eftersom de juridiska banden dem emellan skärs av.Jag vill också skicka med att enligt gällande rätt anses det viktigt att det rättsliga faderskapet stämmer överens med det genetiska. Om så inte är fallet ska faderskapet i princip hävas. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Min frus son har bytt till mitt efternamn. Sonens biologiska far har nu avlidit, har sonen rätt till laglotten?

2018-12-19 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag har en fosterson som min hustru hade innan vi träffades!Vi gifte oss och ansökte om att sonen fick anta mitt släktnamn.Alltså, ingen adoption!Beslut från Häradsrätten:"Häradsrätten förklarar att det får anses förenligt med sonens bästa, att han antager släktnamnet xxx."Sonens biologiske fader har nu avlidit!Fråga: Har sonen rätt till laglotten efter sin biologiske fader?Med vänlig hälsning
Beatrice Krig |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Svaret är ja, sonen har rätt till sin laglott efter sin biologiske far. Detta i enlighet med arvsreglerna i ärvdabalken (ÄB). Sonen är sin biologiska pappas närmsta arvinge och ska som utgångspunkt ta lika lott som hans eventuella andra barn, ÄB 2 kap. 1 §. Han har som minst rätt till laglotten, som är halva arvslotten, ÄB 7 kap. 1 §. Reglerna om barns rätt till laglott är tvingande. Om det skulle vara så att den biologiska fadern har försökt testamentera bort hela sitt arv till andra än till sin biologiska son krävs att sonen (eller vårdnadshavaren om sonen är under 18 år) begär jämkning av testamentet, ÄB 7 kap. 3 § 1 st. Detta måste göras inom 6 månader från det att han tagit del av testamentet för att rätten till laglott inte ska förfalla, ÄB 7 kap. 3 § 3 st.(Precis som du redan verkar ha förståelse för så hade det varit annorlunda om du skulle ha adopterat sonen. Då hade han istället fått arvsrätt efter dig, och arvsrätten till den biologiske fadern hade avskurits, föräldrabalken 4 kap. 21 §.)Med vänlig hälsning,