FrågaFAMILJERÄTTFaderskap29/02/2020

DNA-test vid faderskapstalan

Om ett syskon vägrar göra dna test som vår far begärt vad händer då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Var och är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp enligt 2 kap 6 § regeringsformen (RF). Den svenska grundlagen skyddar alltså enskilda mot kroppsliga ingrepp såsom DNA-undersökningar. Varje undantag från denna huvudregel måste ha stöd i lag enligt 2 kap 20 § RF. Ett sådant undantag finns att hitta i 1§ lagen om blodundersökning vid utredning av faderskap (blodundersökningslagen). Där fastslås att i mål om förklaring att en viss man inte är far till barnet eller om fastställande av faderskap kan rätten på yrkande av någon part förordna om DNA-test som kan ske utan men.

Förklaring att en viss man inte är far

Om en man som har presumerats vara fader till barnet vill vinna förklaring att han inte är far till barnet kan han väcka talan mot barnet enligt 3 kap 1 § Förädrabalken. (FB) Enligt 1 kap 1 § FB är det den födande kvinnans make som presumeras (antas) vara barnets far.

Fastställa faderskap

En talan om att en viss man ska skrivas in som far kallas för positiv faderskapstalan. En sådan talan kan endast drivas av barnet, modern eller socialnämnden. Fadern kan således inte tvinga barnet till ett sådant DNA-test enligt 3 kap 5 § FB. Socialnämnden är däremot skyldig att utreda vem som är far till ett barn och kan föra talan för att få till stånd ett faderskapstest enligt 2 kap 1 § FB. Detta är dock inget som fadern kan kräva.

Sammanfattning:

Svaret på din fråga beror på varför er far vill att ditt syskon ska lämna ett DNA-prov. Är det fråga om att han inte är inskriven som far och vill få detta fastställt kan han inte tvinga ditt syskon till detta.

Är det istället fråga om ändring av faderskapet är detta möjligt i vissa fall, såsom att nya omständigheter har uppkommit som ger anledning att anta att någon annan är far till barnet. Om ditt syskon skulle vägra att medverka efter att rätten förordnat om DNA-prov kan det leda till skyldighet att betala vite (ett penningbelopp) enligt 2 § blodundersökningslagen. Om ditt syskon ändå inte medverkar kan rätten besluta om biträde av polismyndigheten för att DNA-provet ska lämnas enligt 2a § blodundersökningslagen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000