Fastställande av faderskap när barnets mamma avlidit

2020-03-08 i Faderskap
FRÅGA
Om modern dör innan faderskapet är fastställt hur går man tillväga då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Fastställande av faderskap regleras i föräldrabalken (1949:381) (FB)

Om barnets mor är gift med en man när barnet föds antas (presumeras) hennes make vara rättslig far till barnet (1 kap. 1 § FB). I annat fall måste faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom innan Skatteverket kan registrera en man som far (1 kap 3 § FB)

Bekräftelse:

En faderskapsbekräftelse ska alltid vara skriftlig och bevittnad av två personer. Om barnet är under 18 år ska dessutom socialnämnden och barnets mor eller en särskilt förordnad vårdnadshavare skriftligen godkänna bekräftelsen. Är barnet över 18 är det istället barnet själv som ska godkänna faderskapsbekräftelsen (1 kap 4 § FB). Socialnämnden får bara lämna sitt godkännande om det kan antas att mannen är far till barnet. I andra fall ska faderskapet fastställas genom dom.

Dom:

En domstol kan fastställa faderskap för ett barn när det inte går att fastställa faderskapet genom bekräftelse (1 kap 5 § FB). Domstolen ska förklara en man vara far till ett barn om det är utrett att:

(1) mannen är barnets far genom en genetisk undersökning, (2) mannen haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget, eller (3) en assisterad befruktning har skett med mannens spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det är sannolikt med hänsyn till samtliga omständigheter att barnet har tillkommit vid det tillfället.

-

Om modern dör innan faderskapet är fastställt:

Om mannen och barnets mor var gifta när barnet föddes presumeras mannen vara far till barnet. Ingen åtgärd behöver alltså vidtas för att fastställa faderskapet.

Om modern dör innan faderskapet är fastställt och moderna är ogift kan man fastställa faderskapet genom:

(1) En faderskapsbekräftelse, om barnet har en särskilt förordnad vårdnadshavare som kan godkänna bekräftelsen istället för modern. (2) En faderskapsbekräftelse, om barnet är över 18. Då krävs ju inte moderns godkännande av bekräftelsen utan istället krävs det ett godkännande av barnet själv. (3) En dom, om ingen av ovan nämnda faderskapsbekräftelser är möjliga. En DNA-analys kan exempelvis bevisa faderskapet.

-

-

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll