Vilka möjligheter har en man att få faderskap till barn fastställt?

2020-03-19 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Jag blev nyfiken på hur stark lagarna om föräldrars rätt till sina barn är. Om en kvinna blir våldtagen av en man hon inte har en relation till och hon sedan blir gravid och väljer att behålla barnet, kan våldtäktsmannen då kräva sin rätt som far till barnet? Är lagen olika för hans rätt till barnet om kvinnan anmäler våldtäkten och mannen blir dömd? Vi antar att kvinnan absolut inte vill att barnet ska ha någon koppling till mannen. Tack för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka möjligheter en man har att få faderskap till barn fastställt enligt svensk rätt.

Regler om föräldraskap till barn finns i 1 kap. föräldrabalken (FB). Om mannen och kvinnan är gifta vid tidpunkten för barnets födelse anses mannen som barnets far (1 kap. 1 § FB). Om mannen och kvinnan däremot inte är gifta fastställs faderskapet genom en faderskapsbekräftelse eller genom dom (1 kap. 3 § första stycket FB).

En faderskapsbekräftelse görs skriftligen och ska bevittnas av två personer, och den ska godkännas av socialnämnden och av barnets moder (1 kap. 4 § första stycket FB). Socialnämnden får endast lämna sitt godkännande om mannen kan antas vara barnets far. Tingsrätten kan också fastställa att en man är far till ett barn genom dom (1 kap. 5 § första stycket FB).

Talan om fastställelse av faderskap får endast väckas av barnet (3 kap. 5 § första stycket FB). Om mamman har vårdnaden över barnet får hon alltid föra barnets talan (3 kap. 5 § andra stycket FB). Mannen har alltså ingen möjlighet att väcka talan om fastställelse av faderskap.

Om barnet har hemvist i Sverige har socialnämnden en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). Socialnämnden ska i utredningen hämta upplysningar från modern (2 kap. 4 § första stycket FB). Om modern inte vill att mannen ska ha något med barnet att göra kan hon upplysa socialnämnden om våldtäkten. Socialnämnden får då lägga ner utredningen om det finns skäl att anta att en fortsatt utredning skulle utsätta moden för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa (2 kap. 7 § fjärde punkten FB). Att barnet avlats i samband med våldtäkt är enligt förarbetena till föräldrabalken en grund för nedläggning av faderskapsutredningen.

Sammanfattning

Möjligheterna för en man att få faderskap till barn fastställt är begränsade. Barnets rätt till sina föräldrar är starkare än föräldrarnas rätt till sina barn.

Det är endast modern (i form av barnets vårdnadshavare) som kan föra en talan om fastställelse av faderskap. Mannen har ingen möjlighet att föra en sådan talan. Modern måste också godkänna faderskapsbekräftelsen för att den ska bli gällande. Om modern inte vill att mannen ska ha något med barnet att göra behöver hon inte godkänna bekräftelsen. Har barnet avlats genom våldtäkt är möjligheterna att få faderskap fastställt extra begränsade, eftersom socialnämnden kan lägga ner faderskapsutredningen på denna grund.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll