Måste modern berätta vem som är fader?

2018-12-13 i Faderskap
FRÅGA |X vill ha ett faderskapstest när det finns en annan registrerad fader Y. Modern förnekar att man X är fader till barnet och vill inte göra ett faderskapstest. Om kvinnan däremot vet att Man X och inte Man Y är den riktiga fadern, får hon förneka det för man X och Y eller måste hon enligt lag berätta det? Tacksam för svar!
Alma Lövgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer vi att gå in och titta i föräldrabalken (FB) och socialförsäkringsbalken (SfB). Om Y och modern var gifta med varandra vid barnets födelse ansågs Y automatiskt som fader till barnet, utan att någon faderskapsbekräftelse behövde göras, 1 kap. 1 § FB. Om någon annan man, alltså X i det aktuella fallet kan vara far till barnet ska socialtjänsten utreda det. Dock måste en sådan utredning begäras av modern eller Y, vilket inte är särskilt troligt eftersom modern inte ville fastställa X:s faderskap, 2 kap. 9 § FB. Alternativet som återstår är alltså om Y begär en sådan utredning. Om utredning har påbörjats, måste dock modern medverka till den, eftersom hon annars kan nekas underhållsstöd, 18 kap. 8 § SfB. Det finns förutom denna regel ingen laglig skyldighet för modern att berätta vem den egentliga fadern är. Om socialtjänsten inte har påbörjat utredning av faderskapet kan modern alltså i princip förneka det för både X och Y. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fastställelse av faderskap

2018-11-27 i Faderskap
FRÅGA |HejJag har en vän drabbade av problem. Han har Svenska medborgarskap gifte sig med en kvinna här i Sverige, kvinnan har permanent uppehållstillstånd . De gifte sig i moské, men moskés imamen hade inte behörighet ,auktoriserad och han har inte ansluten till skatteverket för att registreras vigselbevis.Kvinnan blev gravid i fjärde månader och rest till sitt hemland Irak , hon född ett barn där .Vad ska han göra att hämta sitt barn till Sverige för att fastställa av faderskap ,Barnet har födelseintyg från Irak .Vad säger föräldrabalken Jag avvaktar beskedet Med vänliga hälsningar D Hassan
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde att komma till Lawline med din fråga. Om imamen inte hade behörighet stämmer det att vigseln inte är giltig enligt 4:2 2st.Jag utgår från att så är läget.Reglerna om fastställande av faderskap har att göra med om paret är gifta eller inte. I föräldrabalkens första paragraf sägs att en presumtion skapas att maken är pappa när paret är gifta, 1:1 FB.Är paret inte gifta,som nu, fastställs faderskapet enligt 3§ FB via dom eller bekräftelse. Om din väns flickvän kommer hem, är det lättast att fastställa faderskapet genom bekräftelse, enligt 4§ FB. Då ska bekräftelsen ske skriftligen, bevittnad av två personer, samt bli godkänt av modern och socialnämnden.Det andra sättet att göra det på är genom dom, enligt 5§.I dessa fall så ska barnet väcka talan om att fastställa en person som fader, enligt 3kap 5§ FB. I realiteten blir det mamman som för talan för barnets räkning.Som slutparantes så förutsätter för dom att mamman och barnet är i Sverige medans bekräftelse kan ske från utlandet såtillvida att det skickas in till socialnämndenJag hoppas att detta svarade på din fråga.

Hur ska FB 3 kap. 1 § st. 3 tolkas?

2018-11-17 i Faderskap
FRÅGA |Hej, jag skulle behöva hjälp med att tolka en paragraf i föräldrabalken, i detta fall är det Fb 3:1 st 3 :" Rätt att väcka talan föreligger ej, om vid mannens död mer än ett år har förflutit från det att talan, som grundats på att mannen är fader till barnet, väckts mot honom och han fått del därav eller om mer än ett år har förflutit sedan anspråk på samma grund framställts mot mannens dödsbo."Vad menas med detta stycke?
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I föräldrabalken 3 kap. 1 § anges förutsättningarna för att få väcka talan om hävande av faderskap. Rätten att väcka talan innebär kort sagt en rätt att lämna in frågan till domstol för rättegång. Det första stycket säger att den man som har fastställts som barnets fader enligt 1 kap. 1 § har möjlighet att väcka talan om att faderskapet ska hävas. Enligt 1 kap. 1 § antas den man som kvinnan var gift med vid barnets födsel vara barnets far. Föräldrabalken 3 kap. 1 § första stycket innebär alltså att den man som enligt 1 kap. 1 § antagits vara barnets far har rätten att väcka talan om att faderskapet ska hävas och han inte längre ska antas vara barnets far.Det andra och tredje stycket avser situationer där mannen som enligt 1 kap. 1 § har antagits vara barnets far har avlidit, och anger förutsättningarna för att hans arvingar ska få väcka talan om hävande av faderskap istället. Det andra stycket säger att mannens arvingar har rätt att väcka talan så länge mannen inte när han var i livet bekräftade att han var barnets far eller han inte varaktigt har bott tillsammans med barnet. I det tredje stycket anges att mannens arvingar, trots att mannen aldrig har bekräftat faderskapet eller har bott med barnet, ändå inte har rätt att väcka talan om hävande av faderskap om det vid mannens död var mer än ett år sedan en talan inkommit mot mannen på grund av att han antas vara barnets far. På samma sätt kan mannens arvingar inte väcka talan om hävande om det har gått ett år sedan en talan väcktes mot mannens dödsbo på grund av att han kunde antas vara barnets far.Exempel: En man antas vara far till ett barn enligt 1 kap. 1 §. I september 2017 väcks talan mot mannen att han ska betala underhåll till barnets mor eftersom han har antagits vara barnets far. Mannen dör i oktober 2018. Mannens arvingar vill väcka talan om att faderskapet ska hävas, men eftersom det vid dödsfallet har gått mer än ett år sedan talan om underhåll väcktes kan mannens arvingar inte längre väcka hävandetalan.Det tredje stycket i föräldrabalken 3 kap. 1 § ska alltså förstås som en ettårig tidsfrist som anger hur länge arvingarna till en man som har antagits vara far till ett barn har möjlighet att väcka talan om att faderskapet ska hävas.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen,Vänligen,

Har min makes dotter arvsrätt till min make trots att det är en annan man som är registrerad fader?

2018-11-14 i Faderskap
FRÅGA |Detta hände innan jag träffade min man i maj 1993. Han hade då ett kortvarigt förhållande med en kvinna som vid tillfället var gift sedan 10 år tillbaka, men låg i skiljsmässa. De skulle skilja sig pga att de inte kunde få barn. Efter 3 månade visade det sig att kvinnan blev gravid. Hon valde då att gå tillbaka till sin man som hon ännu inte hade skiljt sig från. Hon födde en dotter den 22 november 1993 och eftersom hon var gift och hon inte ville göra något faderskapstest, så blev hennes make automatiskt far till barnet. Min man gjorde allt som stod i han makt för att försöka bli legal far till barnet och få rätt till umgänge, vilket både mamma och pappan vägrade. Han kontaktade då sociala, kurator, jurist och advokat mm. Men de svarade alla att eftersom kvinnan var gift när hon födde barnet, så blev hennes make automatiskt far till barnet och att det skulle han ha tänkt på innan. Jag och min man gifte oss i maj 1994 och fick kort därefter två barn i april 1995 och oktober 1996.- Kan hon komma i efterhand och göra anspråk på arv- Vad händer om man man skulle avlida?- Har den flickan någon rättighet när det gäller arvsrätt?- Eller har den arvsrätt en försvunnit då den andra mannen står registrerad som hennes far?Mvh
Alma Lövgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har tagit bort vissa uppgifter i frågan i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).Vem ses som far till barnet?För att besvara din fråga kommer vi främst att titta i föräldrabalken (FB). Precis som du säger så finns den så kallade faderskapspresumtionen där moderns man automatisk anses som fader till barnet om de är gifta, utan att någon faderskapsbekräftelse behöver göras, 1 kap 1 § föräldrabalken. Kan faderskapet hävas?Rätten kan genom en dom förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet under vissa omständigheter. Dessa är följande:1. Om det är utrett att modern haft samlag med annan än mannen under den tid som barnet kommit till, 2. om det med DNA-test kan bevisas att mannen inte är fader till barnet eller3. om barnet kommit till före äktenskapet eller under en tid som makarna levde åtskilda och troligen inte hade samlag med varandra, 1 kap. 2 § FB.Ett annat alternativ för att häva faderskapet är att antingen föräldrarna till barnet eller socialen förklarar att mannen inte är fader till barnet och istället godkänner en annan mans faderskapsbekräftelse, 1 kap 2 § FB. Problemet i din makes fall blir dock att han själv inte kan väcka talan om att det är han som är fader till barnet, utan det är bara fadern till barnet eller barnet som kan häva faderskapet, 3 kap 1-2 §§ FB. Detta känner säkert din make redan till eftersom han tidigare varit i kontakt med både socialen och jurister. Eftersom du skriver i din fråga att både modern och fadern till barnet motsätter sig att din make är fader till barnet så är det inte särskilt troligt att fadern väljer att häva sitt eget faderskap, 3 kap. 1 § FB. Det enda alternativet som kvarstår är i sådana fall att dottern för talan om att häva sin pappas faderskap och att din make istället bekräftar sitt faderskap, 3 kap. 2 § och 1 kap. 4 § FB. Jag vet inte om din make har någon kontakt med barnet eller om hon känner till att din make kan vara hennes pappa. Om han skulle vilja kontakta henne är det dock viktigt att tänka på att dessa frågor kan vara väldigt känsliga, trots att barnet i fråga är vuxen nu.Vad händer om din man skulle avlida?Det är bara barn som är din makes biologiska eller adopterade som ses som bröstarvingar till din make, 2 kap. 1 § ärvdabalken. Flickan i frågan har därmed bara rätt till arv om hennes nuvarande faders faderskap hävs och din man istället bekräftar sitt faderskap. Risken finns självklart att flickan kommer i efterhand och hävdar att hon är din makes dotter och därmed har rätt till arv. För att hon ska ha rätt till arv krävs dock att din makes faderskap till henne redan är fastställt eller att hennes nuvarande fader också är död eftersom hans så kallade talerätt om att häva faderskapet då går över till makan och arvingarna (alltså dottern), 3 kap. 1 § FB. I det aktuella fallet är det dock inte särkilt troligt att mamman och dottern skulle lyckas med en sådan talan eftersom det kräver att fadern inte varaktigt sammanbott med barnet, vilket jag utgår från att fadern i det aktuella fallet har gjort, 3 kap. 1 § FB.SammanfattningAvslutningsvis så beklagar jag att din make inte kunnat fastställa sitt faderskap till flickan. Vill ni återigen försöka att ta hjälp av en jurist för att fastställa din makes faderskap så rekommenderar jag er att ta kontakt med Lawlines juristbyrå. Angående arvet så behöver din make inte oroa sig att flickan ska komma i efterhand och hävda art hon har rätt till arv, eftersom det inte är särskilt troligt att flickan och/eller mamman skulle lyckas med en talan om att häva faderskapet. Jag hoppas ni fått svar på er fråga. Återkom gärna till oss på Lawline om ni behöver ytterligare hjälp!Vänligen,

Föräldraskap för kvinnligt par vid insemination

2018-12-04 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga angående lagändringen som träder i kraft 2019-01-01 gällande insemination för 2 kvinnor. Om man gjort inseminationen i utlandet och valt en öppen donator, så kan man få fastställa ett föräldraskap istället för att en faderskapsutredning ska läggas ner, och sen att partnern måste adoptera. Men gäller lagändringen från det att barnet föds, eller när man gjort inseminationen och blivit gravid? Om barnet t.ex skulle vara beräknat till den 31/1 har ju kvinnan blivit gravid innan lagändringen träder i kraft. Tack för förhand!Med vänlig hälsningJ
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nya regler i Föräldrabalken Precis som du skriver så kommer ett antal nya bestämmelser i Föräldrabalkens (FB) reglering kring föräldraskap (1-3 kap) att träda i kraft vid årsskiftet. En av dessa bestämmelser tillämpas då en kvinna i ett samkönat par genomför insemination eller befruktning utanför kroppen, med samtycke av sin kvinnliga make, sambo eller registrerade partner. Har ett sådant samtycke lämnats av den andra kvinnan (inte kvinnan som ska bära barnet), så är hon att anse som barnets förälder. Ett sådant föräldraskap fastställs genom bekräftelse eller dom. Det som är nytt i denna regel är att den nu är tillämplig även då inseminationen har genomförts utomlands, under förutsättning att det skedde vid en behörig inrättning, samt att barnet har rätt att få ta del av uppgifter om spermadonatorn (1 kap. 9 § FB). Tolkning utav övergångsbestämmelsernaDessvärre så framgår inga övergångsbestämmelser för denna regel. Jag får därför istället göra en tolkning av hur det troligtvis är tänkt att övergången av reglerna ska förstås. Jag börjar med att ge exempel på förändringar som görs i andra bestämmelser som gäller för olikkönade par i föräldrabalken (tidigare 1 kap. 6 § och 1 kap. 8 §). I dessa regler har man i samband med den nya lagen lagt in begränsningar av situationer då mannen är att anse som barnets fader. Lagändringen innebär alltså en begränsning. Dessa regler gäller då befruktning skett innan årsskiftet.Om vi istället tittar på regeln vi talar om nu, 1 kap. 9 §, som tillämpas på två kvinnor, så har man snarare gjort en utökning av bestämmelsen. Formuleringen är egentligen densamma om man jämför med den tidigare föräldrabalken, och den enda skillnaden är att man har lagt till stycket om att man numera kan tillämpa denna regel även då inseminationen har genomförts utomlands. Här talar vi alltså om en utökning, istället för en begränsning. Om vi gör en s.k. motsatsvis tolkning utifrån de ovan nämnda bestämmelserna, och ser till regelns ordalydelse, så tolkar jag att nya 1 kap. 9 § är tillämplig på alla samkönade par som föder efter nyår. Med andra ord påstår jag att om en kvinna föder barn 31/1-2019, så har hon rätt att hävda att de nya reglerna i föräldrabalken ska tillämpas vid en föräldraskapsutredning. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Är det något mer du funderar på så får du gärna kommentera här nedan, så svarar jag så snart jag kan.Önskar en fin kväll!Vänliga hälsningar,

Faderskapsutredning och adoption vid heminseminering för samkönat par

2018-11-18 i Faderskap
FRÅGA |Hej, vi är två kvinnor som är gifta. Vi har inseminerar i hemmet, och har absolut inte någon som helt info om mannen som kan göra att man hittar honom, det var så han vile ha det då han själv var gift och hade barn och bara ville hjälpa.Hur gör vi för att starta en faderskapsutredning och hur gör man får att lägga ner den och göra en närstående adoption.
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!Regler om faderskaputredning och adoption finns i föräldrabalken (FB). Jag kommer försöka förklara för er vilken rättslig betydelse det har att ni gjort en heminseminering, ge er lite information om faderskapsutredning, när en sådan måste göras och under vilka omständigheter den kan läggas ner samt förklara hur ni går tillväga vid adoption. Hur fastställs föräldraskap när heminseminering har skett? Huvudregeln inom svensk rätt är att om kvinnan som föder barnet är gift med en man, antas han vara pappa till barnet enligt den s.k. faderskapspresumtionen. (1 kap. 1 § FB) Däremot om det gäller två kvinnor finns ingen presumtion utan den kvinnan som föder barnet bli barnets mamma och den andra kvinnan kan fastställas som barnet förälder genom registrering eller dom (1 kap. 9 § FB). Dock gäller inte denna regeln om assisterad befruktning utförts utomlands eller om heminsemination skett. Då blir den kvinnan som föder barnet fastställd som barnets mamma och donatorn ska fastställas som barnets pappa. För att den andra kvinnan ska kunna bli rättslig förälder krävs adoption. Ett gemensamt föräldraskap kan alltså i ert fall endast ske genom adoption. Ska en faderskapsutredning ske? Kan en faderskapsutredning läggas ned? I de fall mamman inte är gift vid barnets födsel och faderskapspresumtionen alltså inte är tillämplig så är socialnämnden skyldiga att försöka utreda vem som är pappa till barnet och se till att faderskapet fastställs. Under förutsättning att barnet bor i Sverige (2 kap. 1 § FB) Faderskapsutredning görs eftersom man anser att barnet har rätt att veta sitt genetiska ursprung. Eftersom insemineringen har skett i hemmet och alltså utanför svensk hälso- och sjukvård så är det faderskapet som ska utredas och fastställas och socialnämnden är i ert fall skyldig att så långt som möjligt försöka få fram uppgifter om donatorn och försöka fastställa faderskapet för barnet. Socialnämnden kan dock lägga ner en påbörjad faderskapsutredning (2 kap. 7 § FB). Det kan ske exempelvis om det visar sig omöjligt att överhuvudtaget få någon information som ger ledning i utredningen om faderskapet. En utredning kan bara läggas ner efter beslut av socialnämnden. Gemensamt föräldraskap genom adoption För att den av er som inte föder barnet ska kunna bli rättslig förälder kan ni göra en närståendeadoption. Då krävs barnets mammas samtycke till adoptionen, den av er som burit och fött barnet måste helt enkelt godkänna att den andra av er adopterar (4 kap. 6 § andra stycket FB). Utgångspunkten är att för att adoptera ett barn krävs samtycke från förälder som är vårdnadshavare (4 kap 8 § FB). I ert fall är det kanske inte ens möjligt att fastställa vem pappan är eftersom ni inte har någon information och den av er som föder barnet kommer sannolikt därför ha ensam vårdnad. Den enda som skulle behöva samtycka till adoptionen blir i så fall den av er som födde barnet. Ni ansöker om adoption genom att skicka in en ansökan till den tingsrätt där ni har bor som kommer att pröva om adoptionen är lämpligt och är det bästa för barnet (4 kap. 12 § FB).Summeringsvis kommer alltså socialnämnden behöva göra en faderskapsutredning, men det är möjligt att socialnämnden lägger ned utredningen om de inte finner tillräckligt med information som kan visa vem pappan är. För att ni båda två ska bli rättsliga föräldrar till barnet och alltså få ett gemensamt föräldraskap bör den av er som inte födde barnet ansöka om att få adoptera barnet. Ni kan finna mer information som kanske kan vara till hjälp på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd hemsida, den finner ni här. Jag hoppas ni har fått hjälp med er fråga och önskar er lycka till! Ni är välkomna att höra av er igen om ni har fler funderingar. Vänliga hälsningar,

Häva faderskap

2018-11-15 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Om det framkommit att ens pappa inte är ens pappa biologiskt och man inte har någon kontakt kan man häva faderskapet juridiskt?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om faderskap och upphävande av detsamma hittar vi i Föräldrabalken (FB).Enligt 3 kap. 2 § FB finns en möjlighet för barn att väcka talan mot fadern om att upphäva dennes faderskap. För att nå framgång med en sådan talan ska rätten övertygas om att mannen inte är den biologiske fadern (se 1 kap. 2 § första stycket FB). Detta kan göras genom t.ex. DNA-analys som visar på att släktskap inte föreligger eller genom att lyfta fram andra särskilda omständigheter som visar på det. Om det går att visa på att din pappa inte är din biologiska pappa torde du därmed kunna upphäva faderskapet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man begära faderskapstest?

2018-11-06 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo blev med barn rätt så snabbt nu vill han inte vara tillsammans längre och säger att han vägrar ha nåt med vårat kommande barn att göra att han inte kommer skriva under några papper på att han är pappan. Kan jag på nått sätt kräva att han ska göra ett faderskapstest så mitt kommande barn har sin pappa även om min sambo väljer att inte ha nåt med barnet att göra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga rör s.k. positiv faderskapstalan vilken bara kan föras av barnet, modern eller socialnämnden (3 kap. 5 § Föräldrabalken). När barnet fötts är socialnämnden skyldig att utreda vem som är pappa (2 kap. 1 § Föräldrabalken). Initialt ligger det således inom socialnämndens utredningsskyldighet att åtminstone försöka fastställa vem som är pappa till ert barn. Dina uppgifter och även att ni varit sambo den senaste tiden torde tala för att vederbörande kan bli intressant i sammanhanget. Socialnämnden får lägga ner utredningen bland annat om det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning om faderskapsfrågan eller om det av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta dig som mamma för påfrestningar som innebär fara för din psykiska hälsa (2 kap. 7 § Föräldrabalken). Efter hur din fråga är ställd finns det inget som talar för det och socialnämnden kan hjälpa dig utifrån dess utredningsskyldighet.Socialnämnden kan för att utreda vem som är pappa begära att DNA-prov lämnas. I faderskapsmål kan rätten på yrkande av någon av parterna besluta att DNA-prov ska tas bland annat för att fastställa om mannen det förs talan mot är pappa eller ej (1 § Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap).Det finns utöver socialnämndens utredningsskyldighet en möjlighet för dig att väcka talan mot din f.d. sambo för att fastställa faderskapet. Talan ska väckas av barnet, men du kan som mamma föra barnets talan och begära utredning (3 kap. 5 § Föräldrabalken).Sammanfattningsvis kan du få hjälp av socialnämnden för att fastställa faderskapet, ffa då du i ditt fall vet att det är din f.d. sambo. Socialnämnden kan med hjälp av domstol begära att mannen ska lämna DNA-prov för att fastställa om han är pappa eller ej. Det finns även en möjlighet att för barnet (men per talan av dig) att väcka talan mot mannen för fastställelse av faderskap.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,