Vad händer med mitt faderskap om jag DNA-testar mitt barn?

2019-12-21 i Faderskap
FRÅGA
Jag skrev på faderskapspapper om min dotter fast än jag viste att jag inte var pappan. Kan jag i efterhand begära ett dna test?Och om testet görs kan jag då förlora vårdnaden och min umgängesrätt? Min dotter är 13 år gammal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår det undrar du vad du riskerar genom att DNA-testa eller häva faderskapet för ditt barn. Jag tolkar det även som att du inte var gift med mamman (eller den som annars födde barnet) vid barnets tillkomst och att det då rör sig om en så kallad faderskapsbekräftelse. I ett fall som detta bör det inledningsvis nämnas att det kan vara brottsligt att medvetet skriva på faderskapspapper när man vet att det är någon annans barn (7 kap. 3 § Brottsbalken). I övrigt finns de relevanta bestämmelserna huvudsakligen i 4och 6 kap. Föräldrabalken (FB).

Vad riskerar jag med DNA-test och hävning av faderskapsbekräftelse?

Ett DNA-test i privat regi har ingen egen betydelse för din ställning som fader. Skulle det vara så att du, i anslutning till DNA-testet, vill häva ditt faderskap, så skulle detta innebära att du inte är en förälder i lagens mening vilket fråntar dig din ställning som vårdnadshavare (6 kap. 2 § FB). Det innebär i korthet att du förlorar din nuvarande rätt till vårdnad och umgänge av din dotter och kommer att behöva väcka en särskild talan i domstol om umgängesrätt.

Hur får jag då umgänge och/eller vårdnad till barnet?

Du bör en viss rätt till umgänge så som särskilt närstående, men det är socialnämnden som beslutar om att väcka en sådan talan i domstol (6 kap. 15 § tredje stycket och 15 a § andra stycket FB). Frågan om du kan ha kvar vårdnaden är lite mer komplicerad. Är du gift eller sambo med mamman kan du adoptera barnet så att båda ni blir vårdnadshavare (4 kap. 6 § andra stycket FB). Har ni inte en sådan relation finns det finns ingen direkt rättslig väg för att i en sådan här situation få en rättslig vårdnad utan att samtidigt frånta mammans vårdnad. Så länge mamman sköter sitt vårdnadsansvar så är alternativet som står till buds adoption. Då gäller allmänt att adoptionen är lämplig, att mamman samtycker till den och effekten blir som sagt att mammans vårdnadshavande försvinner (4 kap. 1–2, 8 och 21 § FB). Eftersom barnet är över 12 år krävs barnets samtycke för båda fallen av adoption (4 kap. 7 § FB), men samtycke krävs fortfarande från mamman.

Hur häver jag faderskapsbekräftelsen?

Hävning av faderskapsbekräftelse görs genom en så kallad fastställelsetalan i domstol (13 kap. 2 § Rättegångsbalken). Rättsläget är inte alldeles tydligt, men troligtvis har du som rättslig fader en rätt att väcka en sådan talan.

Jag hoppas detta svar hjälper dig!

Samuel Gilljam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll