Faderskap och skyldigheter - kännedom först efter 5 år

2020-02-09 i Faderskap
FRÅGA
Hypotetisk fråga.En kvinna påstår att jag är pappa till hennes 5-åring , 5 år har alltså passerat sen barnet föddes och faderskap har aldrig blivit fastställt. Det visar sig att jag är pappan och hon vill då att jag ska öppna plånboken. Kan jag i domstol hävda att eftersom kvinnan aldrig berättat detta för mig borde inte jag behöva betala?I "enklare" form, kan jag hävda att hon får skylla sig själv eller är jag lagligt tvingad att på något vis stödja barnet
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker i mitt svar utgå från att du inte ifrågasätter det faktum att du är far till barnet. Då du inte nämner något om att faderskapet är formellt fastställt, börjar jag med att förklara hur man går tillväga när detta görs och vilka handlingsalternativ du har. Jag kommer sedan slutligen redogöra för vilka skyldigheter som följer med föräldraskapet.

Relevanta regler finns i föräldrabalken (FB).

Hur fastställs faderskap?

Om modern är gift vid barnets födelse finns en presumtion om att maken är far till barnet (1 kap. 1 § FB). Om detta inte är aktuellt, vilket jag utgår från att det inte är i detta fallet, fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom. (1 kap. 3 § FB)

Bekräftelse av faderskap

En bekräftelse av faderskap görs skriftligen och ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern. Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan antas att mannen är far till barnet. (1 kap. 4 § FB)

Fastställelse genom dom

Om bekräftelse inte är aktuellt, fastställs faderskapet genom en dom. Rätten ska förklara en man vara far till barnet bland annat då det genom genetisk undersökning är utrett att han är barnets far, eller då det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget. (1 kap. 5 § FB)

Talan om fastställande av faderskap väcks av barnet, men om modern har vårdnaden om barnet, har hon alltid rätt att föra barnets talan. (3 kap. 5 § FB) Rätten har under målets gång ett utredningsansvar, där den ska se till att faderskapet blir tillbörligt utrett. (3 kap. 9 § FB)

Föräldraskapet medför vissa skyldigheter

När en man blivit fastställd som fader till ett barn, omfattas han också i juridisk mening av de skyldigheter som är ålagda en förälder. Som förälder har man ett underhållsansvar för barnet, fram tills dess att barnet fyller 18 år, eller om barnet fortfarande går i skolan då så tills barnet har gått ut gymnasiet. (7 kap. 1 § FB) En förälder kan fullgöra sin underhållsskyldighet genom att barnet helt eller delvis bor hos den föräldern. Som tumregel brukar växelvis boende på ungefär 50% av tiden var ses som att båda föräldrarna uppfyller sin underhållsplikt. Om barnet bor varaktigt hos den andre föräldern, ska den föräldern som barnet inte bor hos fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Hur stort underhållsbidraget ska vara fastställs genom dom eller avtal. (7 kap. 2 § FB)

Spelar de 5 år som gått någon roll?

Ett föräldraskap är inget som på något sätt preskriberas. Dessutom är det en grundläggande princip inom svensk rätt att man alltid utgår från barnets bästa i sina bedömningar. Ett argument mot att mamman borde ha angett dig som fader tidigare faller då, om inte annat, på att barnet inte ska bli lidande för detta. De regler som finns kring fastställande av faderskap och förpliktelser såsom underhållsansvar, tar ingen hänsyn till om fadern varit okänd under de första åren av barnets liv.

Sammanfattningsvis

Faderskap kan fastställas genom bekräftelse eller dom. En bekräftelse görs skriftligen till socialnämnden. Fastställande genom dom börjar med att mamman, å barnets vägnar, stämmer pappan i tingsrätt. Under processen där ska rätten undersöka om det kan anses bevisat att mannen ifråga är far till barnet.

När det är fastställt att du är far till barnet, följer med föräldraskapet flera olika förpliktelser gentemot barnet. Bland annat får du då ett underhållsansvar för barnet. Om barnet huvudsakligen bor hos mamman, måste du uppfylla detta ansvar genom att betala underhållsbidrag. Om barnet i framtiden skulle bo växelvis lika mycket hos er båda, uppfyller du ditt ansvar genom att låta barnet bo hos dig och behöver alltså inte betala underhållsbidrag.

Det faktum att det tog 5 år innan du blev informerad om faderskapet, har ingen betydelse för varken fastställelse eller underhållsskyldighet. Detta bland annat eftersom det är barnets bästa som står i centrum.

Vad händer nu?

Så länge du inte ifrågasätter det faktum att du är far till barnet, rekommenderar jag dig att bekräfta faderskapet till socialnämnden. I annat fall kan modern å barnets vägnar väcka talan mot dig i tingsrätt, vilket är betydligt mer omständigt och kostsamt. Detsamma gäller vem som ska ta hand om barnet och hur underhållsbidrag ska betalas. Om ni själva kan komma överens, går det att undvika en utdragen tvist i domstol.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll