Kan ett faderskap fastställas utan en utredning?

2020-02-28 i Faderskap
FRÅGA
Hej, jag har en fråga i researchsyfte angående faderskap. Säg att jag blir gravid med en man som inte vill ha med barnet att göra och lämnar allt ansvar till mig - och att det finns en annan man med i bilden som jag under graviditeten inleder ett förhållande och flyttar ihop med och som är med på att uppfostra barnet som sitt eget. Om vi tillsammans väljer att hålla man nummer 1 hemlig och aldrig nämna honom någonstans, kan man nummer 2 då skriva på faderskapspapper utan att detta kontrolleras med ett faderskapstest? Eller måste alla par som inte är gifta när barnet föds göra ett faderskapstest för att faderskap ska godkännas?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar om det är möjligt att fastställa ett faderskap utan en utredning när paret ifråga inte är gifta vid barnets födsel.

Reglerna kring fastställande av faderskap finns i Föräldrabalken. Ett fastställande av faderskap kan ske genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § Föräldrabalken).

Bekräftelse

En bekräftelse av faderskap ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen måste även skriftligen godkännas av Socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Socialnämnden får endast lämna sitt godkännande om det kan antas att mannen är far till barnet (1 kap. 4 § Föräldrabalken).

Om barnet har hemvist i Sverige har Socialnämnden en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 Föräldrabalken). Socialnämnden bör även verka för att det sker en blodundersökning beträffande modern, barnet och den man som kan vara fader till barnet om mannen begär det eller om det finns anledning att anta att modern haft samlag med flera personer under tiden som barnet kommit till (2 kap. 6 § Föräldrabalken).

Dom

När faderskapet ska fastställas genom dom anses en man vara far till barnet om det är utrett att han är barnets biologiska far. Detta kan ske genom en genetisk undersökning eller genom en utredning där det står klart att mannen, med hänsyn till samtliga omständigheter kring dennes förhållande till modern och barnet, är barnets fader (1 kap. 5 § Föräldrabalken).

Sammanfattning

I fallet som du beskrivit ovan fanns det inga omständigheter som tydde på att man nummer 2 skulle kunna vara barnets fader. På grund av detta skulle faderskapet inte kunna fastställas genom varken en dom eller bekräftelse.

Det är alltså inte möjligt att fastställa ett faderskap utan att det kontrolleras på något sätt, då omständigheterna måste peka på att mannen i fråga är barnets biologiska fader för att faderskapet ska kunna fastställas. Det behöver dock inte nödvändigt ske genom ett "faderskapstest", dvs genom DNA-prov, om det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att mannen är barnets fader.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (321)
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?
2020-09-16 Hur kan man gå tillväga när det finns två potentiella pappor till ett barn?
2020-09-10 Måste min flickvän uppge vem som är pappan till hennes barn? Kan jag adoptera barnet?

Alla besvarade frågor (84636)