Hur ärver jag om det visar sig att jag har en annan pappa?

2020-02-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej sitter i en lite konstig sitsFör 15 år sedan fick jag veta att jag har en annan pappa.Dock har den som jag trott varit min pappa skrivit på faderskapspappet för 52 år år sedan .Jag har också vetat om att jag har två halvsystrar och för 2 veckor sedan hittar jag dom av en slump.Får kontakt dock säger dom att deras far förnekar min existens dock väldigt lätt att ta ett DNA och få allt utrett.Till min fråga om jag tar ett DNA förlorar jag då arvsrätten till min icke biologiska pappa och i stället får ärva min biologiska ?Och då nu min biologiska uppenbart inte vill kännas vid mig kan han inte typ göra mig arvslös då han är rik och jag tar för givet att han kommer utesluta mig helt. Och andra sidan har jag väl fått två systrar. I min sits känns det som jag kan förlora allt bara för att bevisa mitt ursprung. Om han uppenbart gömmer eller ger bort tillgångar när jag bevisat med DNA är det olagligt?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vad som händer med din arvsrätt om du gör ett DNA-test och jag förstår det som någon har bekräftat faderskapet till dig för 52 år sedan. De relevanta bestämmelserna finns i föräldrabalken (FB)och ärvdabalken (ÄB).Vilken betydelse har DNA-test för min arvsrätt från den jag trodde var min far?Barn ärver från sina föräldrar först, så som bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Med föräldrar menas i den bestämmelsen inte genetisk förälder, utan juridisk. Den som har bekräftat faderskapet är rättsligt sätt din far (1 kap. 3 och 4 § FB). Om det sedan visar sig att den som bekräftar faderskapet inte är fader, så ska en domstol häva faderskapet (1 kap. 4 § tredje stycket FB). Dock har inte ett DNA-test i privat regi någon direkt verkan för detta. Hävning av faderskapsbekräftelse görs genom en så kallad fastställelsetalan i domstol (13 kap. 2 § Rättegångsbalken). Rättsläget är inte alldeles tydligt, men troligtvis har du som "barnet" en rätt att väcka en sådan talan. En sådan talan skulle då innebära att du inte längre ärver från denna personen.Hur fastställer jag den andre mannen som min rättsliga far?Om personen är ovillig att bekräfta sitt faderskap, finns det en möjlighet att få den bekräftad genom domstol (1 kap. 3 och 5 § FB). Om en genetisk undersökning visar att det är din far så ska domstolen fastställa faderskapet (1 kap. 5 § första punkten FB). Här borde det krävas att det är ett DNA-test som utförs av en myndighet eller annars med så hög trovärdighet att rätten an lita på uppgiften.Vilken arvsrätt har från den andre mannen?Skulle det vara så att den andre mannen inte vill veta av dig så finns det ett visst skydd för din arvsrätt om du fastställer faderskapet till personen. Detta skydd är den så kallade laglotten. Detta innebär att hälften av vad du skulle ärva från mannen, skyddas så att han inte kan testamentera bort den genom att du kan begära jämkning av testamentet i fråga (7 kap. 1 och 3 § ÄB). Det du skulle ärva av mannen (arvslotten) är lika mycket som alla hans andra barn (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Har han tre barn med dig inräknat, är arvslotten en tredjedel och laglotten, den skyddade delen, alltså en sjättedel. Om den andre mannen skulle försöka att ge egendom till de andra barnen så kan detta avräknas från deras arvslott när så som förskott på arv, men de är inte i regel skyldiga att betala tillbaka något som överstiger vad de skulle få som arvslott (6 kap. 1 och 4 § ÄB).Exempel: om kvarlåtenskapen (med förskottet inräknat) uppgår till 100 000 kr och han har två barn så skulle deras arvslott vara 50 000 kr var. Om förskottet var en båt värd 70 000 kr som gavs till det ena barnet, så behöver det barnet inte betala tillbaka de överskjutande 20 000 kr från vad den hade rätt till som arvslott. Det andra barnet får då de 30 000 kronorna som återstår på sin arvslott.Sammanfattningsvis.Enbart ett DNA-test har inte någon egentlig betydelse. För att din arvsrätt ska påverkas måste du på olika sätt föra talan om detta i domstol. Väljer du att få den andre mannen fastställd som din rättsliga fader, så skyddas en del av ditt arv så som laglott. Det finns ett visst skydd ifall den andre mannen försöker göra sig av med ditt arv.Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Faderskap och skyldigheter - kännedom först efter 5 år

2020-02-09 i Faderskap
FRÅGA |Hypotetisk fråga.En kvinna påstår att jag är pappa till hennes 5-åring , 5 år har alltså passerat sen barnet föddes och faderskap har aldrig blivit fastställt. Det visar sig att jag är pappan och hon vill då att jag ska öppna plånboken. Kan jag i domstol hävda att eftersom kvinnan aldrig berättat detta för mig borde inte jag behöva betala?I "enklare" form, kan jag hävda att hon får skylla sig själv eller är jag lagligt tvingad att på något vis stödja barnet
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tänker i mitt svar utgå från att du inte ifrågasätter det faktum att du är far till barnet. Då du inte nämner något om att faderskapet är formellt fastställt, börjar jag med att förklara hur man går tillväga när detta görs och vilka handlingsalternativ du har. Jag kommer sedan slutligen redogöra för vilka skyldigheter som följer med föräldraskapet. Relevanta regler finns i föräldrabalken (FB). Hur fastställs faderskap? Om modern är gift vid barnets födelse finns en presumtion om att maken är far till barnet (1 kap. 1 § FB). Om detta inte är aktuellt, vilket jag utgår från att det inte är i detta fallet, fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom. (1 kap. 3 § FB) Bekräftelse av faderskap En bekräftelse av faderskap görs skriftligen och ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern. Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan antas att mannen är far till barnet. (1 kap. 4 § FB)Fastställelse genom dom Om bekräftelse inte är aktuellt, fastställs faderskapet genom en dom. Rätten ska förklara en man vara far till barnet bland annat då det genom genetisk undersökning är utrett att han är barnets far, eller då det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget. (1 kap. 5 § FB) Talan om fastställande av faderskap väcks av barnet, men om modern har vårdnaden om barnet, har hon alltid rätt att föra barnets talan. (3 kap. 5 § FB) Rätten har under målets gång ett utredningsansvar, där den ska se till att faderskapet blir tillbörligt utrett. (3 kap. 9 § FB)Föräldraskapet medför vissa skyldigheter När en man blivit fastställd som fader till ett barn, omfattas han också i juridisk mening av de skyldigheter som är ålagda en förälder. Som förälder har man ett underhållsansvar för barnet, fram tills dess att barnet fyller 18 år, eller om barnet fortfarande går i skolan då så tills barnet har gått ut gymnasiet. (7 kap. 1 § FB) En förälder kan fullgöra sin underhållsskyldighet genom att barnet helt eller delvis bor hos den föräldern. Som tumregel brukar växelvis boende på ungefär 50% av tiden var ses som att båda föräldrarna uppfyller sin underhållsplikt. Om barnet bor varaktigt hos den andre föräldern, ska den föräldern som barnet inte bor hos fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Hur stort underhållsbidraget ska vara fastställs genom dom eller avtal. (7 kap. 2 § FB) Spelar de 5 år som gått någon roll? Ett föräldraskap är inget som på något sätt preskriberas. Dessutom är det en grundläggande princip inom svensk rätt att man alltid utgår från barnets bästa i sina bedömningar. Ett argument mot att mamman borde ha angett dig som fader tidigare faller då, om inte annat, på att barnet inte ska bli lidande för detta. De regler som finns kring fastställande av faderskap och förpliktelser såsom underhållsansvar, tar ingen hänsyn till om fadern varit okänd under de första åren av barnets liv. Sammanfattningsvis Faderskap kan fastställas genom bekräftelse eller dom. En bekräftelse görs skriftligen till socialnämnden. Fastställande genom dom börjar med att mamman, å barnets vägnar, stämmer pappan i tingsrätt. Under processen där ska rätten undersöka om det kan anses bevisat att mannen ifråga är far till barnet. När det är fastställt att du är far till barnet, följer med föräldraskapet flera olika förpliktelser gentemot barnet. Bland annat får du då ett underhållsansvar för barnet. Om barnet huvudsakligen bor hos mamman, måste du uppfylla detta ansvar genom att betala underhållsbidrag. Om barnet i framtiden skulle bo växelvis lika mycket hos er båda, uppfyller du ditt ansvar genom att låta barnet bo hos dig och behöver alltså inte betala underhållsbidrag. Det faktum att det tog 5 år innan du blev informerad om faderskapet, har ingen betydelse för varken fastställelse eller underhållsskyldighet. Detta bland annat eftersom det är barnets bästa som står i centrum. Vad händer nu?Så länge du inte ifrågasätter det faktum att du är far till barnet, rekommenderar jag dig att bekräfta faderskapet till socialnämnden. I annat fall kan modern å barnets vägnar väcka talan mot dig i tingsrätt, vilket är betydligt mer omständigt och kostsamt. Detsamma gäller vem som ska ta hand om barnet och hur underhållsbidrag ska betalas. Om ni själva kan komma överens, går det att undvika en utdragen tvist i domstol. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan barnet bli tvingad till DNA-test gällande faderskapsfråga?

2020-01-27 i Faderskap
FRÅGA |Hej min styvson är idag 31 år och har blivit kontaktad av sin biologiska far. Han har fått för sig att han inte är far till min styvson och vill göra DNA test men min styvson vill absolut inte detta då han känner sig fruktansvärt kränkt av sin biologiska far. Och vill inte ha något med honom att göra längre tack vare detta.Men nu har han (biologiska fadern) hotat med att ta detta till tingsrätten. Så min fråga är kan han tvinga min styvson till ett DNA test?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor gällande faderskap finns i Lagen om blodundersökning m.m. vid utredning om faderskap (blodundersökningslagen) samt i föräldrabalken (FB). Jag läser att "barnet" i frågan är vuxen men jag kommer nedan referera till honom som barnet, då det är hans roll i relation till fadern i denna situationen. Vad jag hittar är det inte avgörande för svaret att han är över 18. Skydd för din integritet I vår grundlag står uttryckt att vi har alla ett skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp (2 kap. 6 § Regeringsformen, RF). Det kan vara exempelvis innefatta DNA-undersökningar. Om det finns stöd för det i lag kan dock undantag få lov att förekomma. Ett sådant undantag finns gällande undersökningar gällande fastställande av faderskap, som anses vara en fråga i vilken det är viktigt att få ett avgörande. Kan en kräva DNA-test av sitt barn?Fastställelse av faderskap sker antingen genom anmälan till Socialnämnden eller om paret är gifta presumeras mannen att vara fader till barnet, om inget annat framförs som talar mot att så skulle vara fallet. (1 kap. 1 och 2 §§ FB). På vilket sätt fastställelsen gick till kan vara avgörande för hur han nu bör gå tillväga för att ändra det. Om han senare vill få det ändrat finns det möjlighet att väcka frågan igen och säga att domstol ska förordna om att barnet (i detta fallet) ska genomgå en DNA-undersökning. Ett sådant förordnande om att en part ska genomgå en DNA-undersökning får lov att göras i utredningssyfte, och den som förordnandet riktas mot får tillfälle att yttra sig innan (1 § blodundersökningslagen). För att göra detta krävs att det framförs omständigheter som ger anledning att anta att någon annan är fader (1a § blodundersökningslagen). Mannen måste alltså framföra syftet med att få det ändrat och om det inte finns något som talar för att någon annan är den riktiga fadern så kommer ingen vidare utredning göras hos domstolen. Sammanfattningsvis, mannen som är skriven som hans får kan väcka talan om att ändra faderskapet och med det se att domstolen förordnar honom om en DNA-undersökning. Sonen kommer då få tillfälle att yttra sig kring detta innan förordnandet. Dock krävs det att han kan framföra omständigheter som ger anledning att tro att det finns någon annan som är far. En anledning till att det kan vara svårt att visa är att det har gått lång tid utan att något sådant har framkommit. Jag hoppas att detta gav svar på dina funderingar! Vänligen,

Är ett barns mor skyldig att uppge vem som är barnets far?

2020-01-15 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Är det lagligt att föda barn utan att sexpartner får veta om det?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i föräldrabalken (FB). Vad gäller vid fastställande av faderskap?När frågan om faderskap för ett barn ska fastställas är utgångspunkten att varje barn har rätt att få veta vilka dess föräldrar är. Vem som är barnets moder fastställs genom att kvinnan som föder barnet också ska anses vara barnets mor enligt principen mater est quam gestatio demonstrat. När det kommer till frågan om faderskapet så ska detta också fastställas. Om kvinnan som föder barnet inte vid födseln är gift med barnets fader så kommer faderskapet att fastställas genom en bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB).Hur görs fastställandet av faderskapet?När det kommer om fastställandet av faderskapet så har socialnämnden ett utredningsansvar och även ett ansvar att se till så att faderskapet för barnet blir fastställt (2 kap. 1 § FB). Detta görs av socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemvist (2 kap. 4 § socialtjänstlagen). I utredningen så kommer socialnämnden att inhämta information från modern för att kunna fastställa vem som är barnets far (2 kap. 4 § FB). Om faderskapet kan bedömas med tillräcklig säkerhet i det fall modern vet vem som är far till barnet så kommer socialnämnden begära att fadern bekräftar faderskapet (2 kap. 5 § FB). Om modern istället är osäker på vem som är barnets far kan socialnämnden göra en blodundersökning av barnet, modern samt de presumtiva fäderna för att fastställa faderskapet (2 kap. 6 § FB). Faderskapet blir bekräftat genom att fadern sedan skriver under bekräftelsen samt att detta bevittnas av två personer (1 kap. 4 § FB).SammanfattningFör att sammanfatta så har alltså barnet en rätt att få kännedom om båda sina föräldrar. Om kvinnan vid barnets födsel inte är gift och inte uppger vem som är far till barnet så kommer socialnämnden att utreda faderskapet. På så vis så får barnets far kännedom om barnet antingen från modern eller genom socialnämnden. Det är alltså inte olagligt för modern att föda barnet utan att meddela fadern men fadern kommer tids nog att få kännedom om barnet när faderskapet ska bekräftas. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Kan ett faderskap fastställas utan en utredning?

2020-02-28 i Faderskap
FRÅGA |Hej, jag har en fråga i researchsyfte angående faderskap. Säg att jag blir gravid med en man som inte vill ha med barnet att göra och lämnar allt ansvar till mig - och att det finns en annan man med i bilden som jag under graviditeten inleder ett förhållande och flyttar ihop med och som är med på att uppfostra barnet som sitt eget. Om vi tillsammans väljer att hålla man nummer 1 hemlig och aldrig nämna honom någonstans, kan man nummer 2 då skriva på faderskapspapper utan att detta kontrolleras med ett faderskapstest? Eller måste alla par som inte är gifta när barnet föds göra ett faderskapstest för att faderskap ska godkännas?
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om det är möjligt att fastställa ett faderskap utan en utredning när paret ifråga inte är gifta vid barnets födsel. Reglerna kring fastställande av faderskap finns i Föräldrabalken. Ett fastställande av faderskap kan ske genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § Föräldrabalken).BekräftelseEn bekräftelse av faderskap ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen måste även skriftligen godkännas av Socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Socialnämnden får endast lämna sitt godkännande om det kan antas att mannen är far till barnet (1 kap. 4 § Föräldrabalken).Om barnet har hemvist i Sverige har Socialnämnden en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 Föräldrabalken). Socialnämnden bör även verka för att det sker en blodundersökning beträffande modern, barnet och den man som kan vara fader till barnet om mannen begär det eller om det finns anledning att anta att modern haft samlag med flera personer under tiden som barnet kommit till (2 kap. 6 § Föräldrabalken). DomNär faderskapet ska fastställas genom dom anses en man vara far till barnet om det är utrett att han är barnets biologiska far. Detta kan ske genom en genetisk undersökning eller genom en utredning där det står klart att mannen, med hänsyn till samtliga omständigheter kring dennes förhållande till modern och barnet, är barnets fader (1 kap. 5 § Föräldrabalken).SammanfattningI fallet som du beskrivit ovan fanns det inga omständigheter som tydde på att man nummer 2 skulle kunna vara barnets fader. På grund av detta skulle faderskapet inte kunna fastställas genom varken en dom eller bekräftelse.Det är alltså inte möjligt att fastställa ett faderskap utan att det kontrolleras på något sätt, då omständigheterna måste peka på att mannen i fråga är barnets biologiska fader för att faderskapet ska kunna fastställas. Det behöver dock inte nödvändigt ske genom ett "faderskapstest", dvs genom DNA-prov, om det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att mannen är barnets fader. Vänliga hälsningar,

Avsäga faderskap - kan det göras?

2020-02-06 i Faderskap
FRÅGA |Hej,Finns det möjlighet att ha någon sorts ansvarsfriskrivningsavtal med en "partner" att om hon blir gravid så har mannen inget ansvar över barnet. Jag tänker mig lite som konstgjord befruktning att kvinnan kan bli gravid utan att barnets pappa har något lagligt ansvar.
Adam Novak |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Den typ av ansvarsfriskrivning som du beskriver är inte möjlig. Fastställande av faderskapFaderskapet för ett barn presumeras vara moderns make ifall de är gifta (1 kap 1 § Föräldrabalken). Om föräldrarna inte är gifta ska faderskapet bekräftas genom bekräftelse(1 kap 4 § Föräldrabalken), ifall det råder konsensus om faderskapet, eller dom(1 kap 5 § Föräldrabalken), ifall någon av föräldrarna nekar till faderskapet.I båda dessa situationer finns undantag, som du säger, för artificiell insemination. Ansvar för barnenFöräldrar är ansvariga att se till barnets behov i en utsträckning som är skälig i förhållande till deras gemensamma, och enskilda, ekonomi (7 kap 1 § Föräldrabalken). DEnna skyldighet upphör dagen barnet når 18 års ålder.Lever inte en av föräldrarna med barnet är denna skyldig att betala underhåll (7 kap 2 § Föräldrabalken). Detta finns det möjlighet att avtala om mellan föräldrarna, men om de inte kan komma överens har båda möjlighet att tvinga den andra genom domstol.Avsägande av föräldraskapDet finns inget sätt att avsäga sig detta ansvar, eftersom det skulle ge upphov till situationer där båda föräldrar avsäger sig föräldraskapet, och barnen hamnar i det allmännas vård utan att behov för det egentligen finns. Lagstiftarna anser att det är i samhällets och barnens bästa intresse att de växer upp i familjehem, snarare än i det allmännas vård. För att det allmäna ska ta barn från föräldrarnas vård kräver det att förhållandena kring barnen är så dåliga att deras intressen kan endast skyddas genom familjehem eller statlig vård. Underhållsskyldigheten kvarstår dock även om vårdnaden och umgänget upphör.Vidare syftar lagstiftningen till att säkra barnens bästa genom att hindra deras fäder från att "sticka". Man vill hindra förekomsten av ensamstående mödrar utan ekonomiskt stöd från fäder i största möjliga mån, eftersom de är kraftigt överrepresenterade bland fattiga, sjukskrivna och andra grupper som är i behov av stöd från det allmänna. Lagstiftarna har ansett att faderns intresse att kunna välja om den vill uppfostra eventuella oönskade barn är underordnat barnens och samhällets intresse av en god uppväxt.Jag hoppas du har fått den information du sökerm och att du vänder dig till oss även i framtidenMed vänliga hälsningar,

Kan man avtala om föräldraskapet?

2020-01-26 i Faderskap
FRÅGA |Hej, om jag använder en privat spermiedonator (alltså en egen kontakt) kan jag då skriva ett avtal på egen hand som gäller mellan oss och som håller juridiskt? Det vill säga, donatorn är med på att donera och helt avsäga sig faderskapet men är öppen för kontakt om barnet önskar det vid ett senare tillfälle.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör främst Föräldrabalken (FB). Reglerna i FB är tvingande, vilket betyder att dem inte kan avtalas bort. Bestämmelserna i lagen är utformade efter barnets perspektiv, barnets bästa ska alltid ha företräde. Och enligt barnets bästa ska ett barn ha två föräldrar. Är man gift presumeras då mannen vara far till barnet. (1:1 FB). Är kvinnan ogift och ingen fader bekräftar faderskapet så måste socialnämnde starta en utredning om vem som är barnets far. (1:3 FB).Vill också påpeka att föräldraskap och vårdnadshavare är skilda saker, även enligt föräldrabalken. Är modern ogift vid barnets födsel presumeras hon vara ensam vårdnadshavare (6:3 FB).Avslutningsvis så går det alltså inte att avtala bort faderskapet till ett barn man är biologisk pappa till.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Osäker på faderskap

2019-12-31 i Faderskap
FRÅGA |Hur går en faderskapsutredning till rent praktiskt om mannen är osäker på faderskapet?Är kommunen skyldig att ta ett DNA-prov eller måste mannen ha "skälig misstanke"?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna som behövs för att kunna besvara din fråga finns i Föräldrabalken (FB). Om den som kan vara fader till barnet är osäker på faderskapet kan denne begära att socialnämnden verka för att blodundersökning äger rum beträffande modern, barnet och honom. Om mannen begär att en genetisk undersökning sker bör socialnämnden verka för att en sådan genomförs även om utredningen inte tyder på att modern haft samlag med någon annan man. Mannen måste alltså inte ha "skälig misstanke" för att en genetisk undersökning äger rum (2 kap. 6 § FB). Dock är socialnämnden enbart skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs om barnet har hemvist i Sverige och fadern till barnet inte kan fastställas i samband med födseln (2 kap. 1 § FB). Socialnämnden ska verka för att blodundersökning sker men kan inte framtvinga genomförande av rättsgenetisk undersökning. Om någon av de i ett faderskapsärende inblandade personerna vägrar att medverka till att undersökningen kommer till stånd får talan väckas vid domstol om faderskapets fastställande (2 kap. 6 § FB).Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,