Måste man ta prov från mamman när man ska ge ett faderskapstest?

2019-01-22 i Faderskap
FRÅGA |Hej! För att göra faderskapstest, måste man enligt svensk lag ta prov från mamman också?Och om ni kan svara på denna med - har socialtjänsten rätt att insinuera om mamman varit otrogen innan graviditet och fråga pappan om han varit bortrest. Och nästintill påtvingat faderskapstest. Vi skulle bara skriva på vårdnaden för vår nya bebis.
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!När det gäller faderskap och moderskap är det föräldrabalkens (FB) regler som reglerar det rättsligt. Ett kort svar på din första fråga är att mamman inte behöver lämna prov när ett faderskapstest görs. Svaret på din andra fråga kräver ett lite längre svar. Jag kommer därför förklara här nedanför hur det ligger till när det gäller båda dina frågor!Jag antar att ni som mamma och pappa inte är gifta då man inte behöver göra en faderskapsbekräftelse om mamman och pappan är gifta vid barnets födelse (FB 1 kap 1 §). Mamman förmodas vara moder till barnet efter födsel När en kvinna föder ett barn ses hon direkt som barnets moder. Mamman behöver alltså inte göra någon typ av bekräftelse för att visa att hon är moder. Detta kallas för "Mater semper certa est" -principen och även brukar kalla moderskapspresumtion. Om pappan och mamman till barnet inte är gifta måste det göras en faderskapsbekräftelse (FB 1 kap 3 §). När en pappa ska göra faderskapsbekräftelse behöver alltså inte mamman lämna prov utan det kan enbart pappan behöva i vissa fall. Socialtjänsten har en skyldighet att fastställa rätt fader Enligt lagen så framkommer det att socialtjänsten ska fastställa fader och att det ska göras en utredning om det finns tveksamheter kring vem det kan vara (FB 1 kap 4 § & FB 2 kap 1 §). Om det är så att det finns en risk att modern till barnet har haft samlag med någon annan än den som vill bekräfta faderskapet ska socialtjänsten utreda detta och kan då kräva "blodundersökning" för att kunna fastställa faderskapet (FB 2 kap 6 §). Som det ser ut för er har alltså socialtjänsten rätt att fråga om mamman har haft samlag med annan man omkring den tidpunkt som barnet blev till. De har även rätt att be pappan om blodprov för att kunna säkerställa att det verkligen är rätt fader till barnet. Sammanfattning och rekommendationerJag förstår att det kan vara jobbigt för er att behöva lämna faderskapstest när ni bara vill gosa med er nya bebis. I Sverige anses det vara jätteviktigt att se till att nyfödda barn har rätt till båda sina föräldrar och att det är rätt föräldrar. Därför är socialtjänsten rätt noggranna med att se till att pappan faktiskt är rätt fader. Detta kan såklart innebära att det ibland kan kännas jobbigt och irriterande med en undersökning där man själv vet svaret. Som sagt så är svaret på dina frågor: - Mamman till barnet behöver inte ge prov när faderskap ska fastställas. - Socialtjänsten har en skyldighet att göra en utredning om det finns tveksamheter vid fastställande av faderskap. Detta kan innebära att socialtjänsten kommer fråga om mamman varit otrogen och om pappan var bortrest runt tiden när barnet blev till. Detta kan också innebära att den man som vill fastställa faderskap måste lämna ett blodprov. Jag skulle rekommendera er att prata med socialtjänsten och fråga om det finns tveksamheter kring vem som är fader till barnet. Sen skulle jag nog säg att det bästa är att svara på socialtjänstens frågor och ge blodprov om det krävs. Om ni är säkra på att pappan är pappan så har ni inget att oroa er för. Även om det kan vara jobbigt till dess att faderskapet är bekräftat. Det finns även möjlighet att framföra synpunkter och klagomål om socialtjänsten eller enskilda i personalen till arbetsledningen eller socialnämnden i er kommun. Detta är dock inget jag rekommenderar då det lär ta mycket tid och energi från er men det är i alla fall en möjlighet.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna ställa en ny fråga eller ringa vår telefonrådgivning så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Lycka till med familjen och hoppas att det löser sig med faderskapsbekräftelsen. Allt gott

Barnet är inte mitt, vad kan jag göra?

2019-01-21 i Faderskap
FRÅGA |Vi var gifta men barnet är inte mitt, vad kan jag göra? Vi är skilda nu men jag står som pappan.
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det aktuella lagrummet för din fråga är Föräldrabalken 1-3 kap då du undrar över dina möjligheter att ändra på faderskapet.Hävning av faderskapet:Eftersom att ni var gifta då barnet föddes blev du som sk. presumtiv fader fastställd som pappan. (1:1). För att häva detta faderskap kan du föra en talan om att du inte är fader till barnet. En sådan talan är endast möjligt för en liten krets personer att föra. Du själv kan väcka talan om detta mot barnet (3:1) i den domstol i orten där barnet har sin hemvist (3:3). En sådan talerätt om att häva faderskapet har även barnet i fråga, (3:2) och om barnet är omyndig kan hen företrädas av modern (3:4). För att nå framgång med en sådan talan om hävning så krävs bevis så som DNA test. (Se 1:2 1 st)Ett ytterligare alternativ som finns, men som jag inte kan utläsa i ditt fall, är om modern eller du bekräftat en annan mans faderskapsbekräftelse. Då skulle även ditt faderskap hävas, (1:2 2 st och 1:4).Finns DNA bevis så kan domstolen häva faderskapet (1:2 1 st 2 p). Huvudregeln är att ett nytt faderskap inte kan fastställas innan det förra är hävt. När faderskapet väl är upphävt så kan ett nytt faderskap fastställas. Detta görs genom en faderskapsbekräftelse eller genom dom. Här medverkar socialnämnden i er kommun, vilka har långtgående befogenheter. De är skyldiga att utreda vem som är fader till barnet. De kan bl.a. fastställa ett faderskap genom DNA (2:1, 2:6) Även barnet och barnets mamma kan medverka till att fastställa fadern (3:4). Sammanfattning: För att häva ditt faderskap är det i ert fall du eller barnet (ev. företrädare) som kan väcka talan om detta i domstol. Hoppas att du fick klarhet i situationen, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen. Med vänliga hälsningar,

Hur kan man gå tillväga för att utreda om pappan är far till barnet?

2018-12-31 i Faderskap
FRÅGA |Min bror avlider, han har en son som han erkänt vid födseln. Mamman avslutar förhållandet och dom ses inte efter att sonen är 6 månader. Sonen är nu myndig och frågan är, välgrundad då modern enl uppgift vid flera tillfällen uppgett att han inte är pappan. Hur förfar jag för att få till stånd en faderskapsutredning innan bouppteckningen efter min bror.
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag beklagar sorgen efter din bror, och ska ska göra mitt bästa för att hjälpa dig med din fråga.Frågor gällande faderskap regeras i föräldrabalken (FB).FaderskapsutredningDet finns viss möjlighet för vårdnadshavare att få till en utredning om mannen i fråga, alltså din bror, verkligen är far till barnet. Detta förutsätter att han var gift med mamman till barnet vid barnets födsel och att han har presumerats vara far till barnet, att det kan antas vara någon annan som är far till barnet samt att det är lämpligt i övrigt med en sådan utredning, 2 kap. 9 § FB. Eftersom du beskriver att din bror har fått bekräfta faderskapet vid barnets födsel utgår jag från att detta inte är en möjlighet för er. Istället kan talan väckas om att din bror inte ska anses vara far till barnet. I första hand ska mannen väcka talan om att han inte är far till barnetNär det gäller talan om att mannen i fråga inte är far till barnet är det enbart en viss krets av personer som har behörighet att väcka sådan talan. I första hand är det mannen i fråga själv som ska väcka talan mot barnet, 3 kap. 1 § första stycket FB.Om mannen har avlidit kan arvingar ha rätt att väcka talan under vissa förutsättningarEftersom din bror inte längre har möjlighet att väcka talan själv finns det viss möjlighet för hans make/maka eller andra arvingar efter honom att väcka talan om att han inte är far till barnet. Talerätten förutsätter dock att mannen i fråga, alltså din bror, varken har sammanbott med barnet varaktigt och inte heller har bekräftat att barnet är hans. Som du beskriver det tycks inte din bror ha sammanbott med barnet, men han har i alla fall bekräftat att barnet är hans efter barnets födelse. Detta medför att du som arvinge inte har rätt att väcka talan om att han inte är far till barnet, och inte heller ev. efterlevande make/maka har rätt att väcka sådan talan, 3 kap. 1 § andra stycket FB.Alltså, eftersom din bror har bekräftat att barnet är hans, har varken du som arvinge eller ev. make eller maka rätt att väcka talan om att din bror inte är far till barnet.Barnet har emellertid rätt att väcka talan mot er arvingar om att din bror inte skulle vara pappa till barnet, 3 kap. 2 § FB. Det är dock den enda vägen att få till stånd en utredning om huruvida din bror var far till barnet eller inte.Hoppas att du har fått hjälp med din fråga. Ta hand om er nu!Vänliga hälsningar

Är det möjligt att ta bort mitt namn som fader på faderskapstest?

2018-12-28 i Faderskap
FRÅGA |Min dotter som är 24 idag vände ryggen åt mig 2015 med misstänkt hat och förakt för jag sa till henne att hon kunde höra av sig oftare till mig och sin farmor då blev hon sur och har aldrig hört av sig till mig på födelsedagar, högtider som jul, midsommar, nyår m.m. Nu har det gått så långt att jag har bestämt att ta bort mitt namn som fader på faderskaptest är det möjligt? Har hört rykte att det skulle gå.
Erika Redelius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om faderskap finns i föräldrabalkens (FB) första kapitel. Om faderskap går att häva eller inte beror på om du är barnets biologiska fader.Om du är barnets biologiska pappaDå du nämner ett faderskapstest antar jag att du är biologisk far till barnet. Om detta är fallet är det inte möjligt att häva faderskap (1 kap 2 § FB). Din dotter har då rätt att bland annat ärva dig, oavsett vad som händer mellan er. Om du inte är barnets biologiska pappaI de fall faderskapet inte är biologiskt är det möjligt att häva faderskapet. Detta kan till exempel röra sig om bekräftat faderskap (1 kap 4 § FB). För att häva faderskapet i dessa fall måste talan väckas antingen av barnet eller fadern enligt 3 kap 1 § FB. Det kan då hävas av en domstol.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag tror att jag är pappa till barnet, kan jag kräva ett faderskapstest?

2019-01-21 i Faderskap
FRÅGA |En kvinna jag haft en kort romans med skickade ett sms med ett kort utav ett gravtest. Relationen med kvinnan är illa, vi har svårt att prata och bråkar mycket. Hon påstår då att det är jag som är pappan. I början gick jag in i panik och kanske skrev rätt elaka saker. Nu har det dock gått 1 vecka, jag har lugnat ner mig, pratat med människor och beredd på att ta mogna beslut. Hon vägrar svara när jag ringer, hon vägrar svara på om hon kollat upp sig så att allt är bra med fostret, hon säger att hon ska polisanmäla mig om jag kommer till henne. Nu har hon dock börjat förneka att jag är pappan när jag vill att vi går till gyn tsm och hon bara motarbetar. Så vad är mina rättigheter i ett sådant här fall?
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att få det fastställt om du är pappan till det ofödda barnet.I sådana här situationer är tyvärr det rättsliga systemet väldigt ojämställt och orättvist.Barnet har rätt att begära ett faderskapstest (när hen har blivit tillräckligt gammal). Även barnets mamma har denna rättighet (3 kap. 5 § föräldrabalken). Du som man som tror dig vara fadern till barnet har dock ingen rätt att kräva ett faderskapstest. Din enda möjlighet är att vända dig till socialnämnden och få dom att begära ett faderskapstest åt dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig. Annars får du gärna vända dig till någon av våra andra tjänster:Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr,klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr,klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 ochvälj knappval 1.Med vänliga hälsningar,

Kan en 44 åring tvinga min man att göra DNA-analys för faderskapsutredning?

2019-01-02 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Min man 67 år gammal har kontaktats av en kvinna som är 44 år och tror att min man är hennes pappa.Kvinnans mamma och min man har gått i folkhögskola samtidigt och har varit tillsammans en gång. Kvinnan(mamman) åkte strax efter tillbaka till Finland och de hade ingen kontakt efteråt.Min man misstänker dock att hon var redan gravid när de var tillsammans.Min fråga är: kan kvinnan som påstår vara min mans dotter tvinga min man att göra faderskapstest?Vänliga hälsningar Inga S
Binh Tran |Hejsan! Kan socialstyrelsen göra något?Socialstyrelsen i barnets kommun har en skyldighet att fastställa faderskap för de som de misstänker kan vara fadern till barnet, föräldrabalk 2 kap 1§. Denna skyldigheten är dock endast aktuell när barnet är under 18 år. Hon är 44 år och faller därför inte in i socialstyrelsens utredningsskyldighet längre. Socialstyrelsen kan därför inte "tvinga" din man att göra ett DNA-test för att bekräfta faderskap utan detta måste han göra frivilligt. Kan domstolen göra något?Hon kan dock stämma din man i tingsrätten, föräldrabalk 3kap 5§ och 9§.. För att hon ska kunna göra det sannolikt att din man är hennes far måste hon ha belägg för sin talan. Hon har att bevisa att det är sannolikt att din man är hennes fader utan DNA-analys. Det är möjligt att hon kan be personer att vittna, visa bilder på din man och hennes mamma, och eventuella dokument som kan styrka att din man och hennes mamma var i ett intimt förhållande vid tiden av hennes födelse. I fallet RH 2012:66, yttrade hovrätten att endast vittnesmål och bilder inte är nog för att styrka att någon är fader till barnet utan det krävs större utredning för att komma fram till detta. Om din man vill att hon ska förklaras som hans barn så är det endast att kontakta socialstyrelsen. Om inte så rekommenderar jag att han nekar till att vara fadern och nekar till att ta DNA-analys (hon kan inte tvinga honom till detta). Det är osannolikt att hon kan styrka att de var i ett förhållande för exakt 45 år sedan och vilken månad förhållandet startade och upphörde. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig. Om detta är något som oroar er två mycket så rekommenderar jag att ni kontakter en familjerättsbyrå eller kontaktar våra jurister här på Lawline. Klicka här. Med vänliga hälsningar.

Kan jag utföra ett faderskapstest utan mannens vetskap?

2018-12-31 i Faderskap
FRÅGA |Hej, jag har nyligen fått veta att min mamma var otrogen mot sitt ex när hon blev tillsammans med min pappa. Har inte fått veta några datum för allt, men fick veta att mamma tog med mig ett par år senare för att visa upp mig för sitt ex och visa vad han gått miste om. Låter så konstigt att jag börjar undra om jag faktiskt är dotter till min pappa eller min mammas ex. Liknar inte min pappa ett dugg och har alltid haft så otroligt mycket problem och konstiga händelser i min familj som skulle falla på plats. Kan jag göra ett faderskapstest för att kolla om han är min pappa utan att han behöver veta? Vill inte såra honom i onödan genom att ens ställa frågan om han faktiskt är min pappa. Och att fråga min mamma är inte möjligt..
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Socialnämnden i varje kommun har ansvar för att utreda vem som är pappa till barnet när ett par inte är gifta. En utredning påbörjas genom att du kontaktar socialnämnden i din kommun och berättar att du vill starta en utredning. Om socialnämnden anser att det inte är uppenbart onödigt kommer en faderskapsutredning att påbörjas. Denna utredning är kostnadsfri.Det går även att utföra faderskapstest direkt via rättsmedicinalverket. Mer information om den processen hittar du här. Det finns även många DNA-test som kan beställas på internet och testet kan utföras hemma. Det finns inget i svensk rätt som hindrar dig från att utföra ett DNA-test utan din pappas vetskap. Resultatet av detta test kommer dock inte ha någon juridisk rättsverkan.Hoppas du fick svar på din fråga!

Om utföra DNA-test (pröva släktskapet/faderskapet) på barnet kräver båda föräldrars samtycke

2018-12-28 i Faderskap
FRÅGA |Hej,om jag vill utföra ett faderskapstest för mig och min dotter då jag hyser tvivel om faderskapet, kan jag göra det via ett DNA-test företag på nätet utan mammans tillåtelse eller är det illegalt?
Dana Larsson |Hej! Tack för att vänt dig till oss på Lawline!Om du ska göra ett DNA-test via ett företag på nätet, t ex Ancestry, så är det egentligen inget faderskapstest som ska utföras. De företagen på nätet som testar DNA har ett annat syfte och företagens test skulle bara visa om du och din dotter är släkt med varandra. Det uppställts inte några krav inom svensk rätt att båda föräldrars samtycke ska finnas när sådana tester på nätet utförs. Det är alltså inget som hindrar dig att göra ett sådant DNA-test via nätet, på dig och din dotter. Och om du är barnets far på papper (alltså du har vårdnaden om barnet, jfr 6 kap. 2 § och 10 kap. 2 § FB), så får du egentligen som förmyndare bestämma vad som är det bästa för barnet och som förmyndare får du också låta ditt barn göra ett DNA-test (dock inte tvinga). Det finns inte heller något inom svensk rätt som hindrar dig att göra ett faderskapstest. Och du måste då beakta att ett sådant DNA-test (vanligen är det saliv som testas) på nätet kommer inte kunna räcka för att häva faderskapet i domstol (testet visar som sagt nät-företagets antaganden om vilket släktskap ni troligtvis har). Ett riktigt faderskapstest (oftast bara blod som testas) och faderskapsutredning måste genomföras hos Socialnämnden i det sistnämnda fallet. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,