vad händer om modern inte anger faderskapet?

2019-02-27 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag och min partner har separerat och väntar barn.Så som jag tidigare förstått det kan jag skriva på honom som fader, få underhåll men ej skriva på gemensam vårdnad. Vilket skulle innebära att jag då får alla föräldradagarna(?)Hos familjeenheten på samtal säger dem istället att om jag skriver på honom som fader, får vi automatiskt gemensam vårdnad och delar lika på föräldradagarna. Men om jag vill ha ensam vårdnad och få alla föräldradagar så får jag ej skriva honom som fader, och pga det så får jag inget underhåll. Hur funkar detta egentligen?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör föräldrarskap och jag kommer nedan förklara hur detta går till. Bekräfta faderskapJag tolkar din fråga som att ni inte var gifta när du blev gravid. I svensk rätt finns en moderpresumtion som säger att den som föder barnet är barnets moder och faderpresumtionen säger sedan att denna moderns man presumeras vara fadern. I och med att du inte är gift är du ensam förälder när barnet föds, och har således ensam vårdnad. Socialtjänsten kommer be dig bekräfta vem som är fader och visserligen kan du neka och säga att du inte vet, men socialtjänsten är tvungna att utreda vem fadern kan vara. De kommer alltså inleda en utredning för att fastställa faderskapet då det anses vara barnets bästa att veta vem sina biologiska föräldrar är båda av psykiska men även biologiska anledningar så som ärftliga gener. Om du och din förra partner hade ett offentligt förhållande, gemensamma vänner eller liknande så kommer det troligtvis framgå i utredningen att han är potentiell far, vilket kan fastställas med DNA prov. Sammanfattningsvis kan du låta bli att ange honom men en utredning kommer inledas för att det är i barnets bästa intresse att ha 2 föräldrar. UnderhållOm mot förmodan socialtjänsten inte listar ut vem fadern är kommer du förbli ensam vårdnadshavare. Som ensam vårdnadshavare kan man få underhållsstöd, men rätten till underhållsstödet gäller inte i fall där modern är boendeförälder (att barnet bor hos dig) och modern inte har medverkat eller vidtagit åtgärder för att fastställa faderskapet. Detta innebär att om du blir ensam vårdnadshavare genom att du inte samarbetat med socialtjänsten så kommer underhållsstödet ändå inte betalas ut till dig. (18 kap. 8 § Socialförsäkringsbalken)Ensam vårdnadAv de anledningarna ovan råder jag dig att ange din partner som förälder. Som du märker är det nästintill oundvikligt i och med att socialtjänsten är skyldiga att ta reda på vem fadern är, och om du dessutom inte samarbetar så kommer du inte få underhållsstöd av staten. Däremot får du alla föräldradagarna som ensam vårdnadshavare. Det är svårt att undvika att din partner blir fastställd som förälder i och med socialtjänsten utredning om andra människor känner till ert förhållande. När du angett han som förälder är det däremot inget som hindrar dig från att ansöka om ensam vårdnad i en vårdnadstvist. Om du kan visa att han kommer bli / är en olämplig vårdnadshavare kan domstolen utdöma dig som ensam vårdnadshavare och då kommer du få underhåll (i och med att du var ärlig om faderskapet). Kom dock ihåg att domstolen enbart tar hänsyn till din f.d. partners egenskap som vårdnadshavare, om han utgör en våldsam risk för barnet eller brister på andra relevanta sätt. Hur han är som person eller konflikter er emellan är dessvärre inget domstolen tar hänsyn till. Sammanfattningsvis har familjeenheten helt rätt i sin bedömning (dock behövs komplettering). Familjeenheten har rätt i att om du anger vem fader än så anses ni ha gemensam vårdnad av barnet från födseln. Detta kan ändras genom vårdnadstvist om du kan visa att din partner är en olämplig vårdnadshavare (starka bevis). När man har gemensam vårdnad delar man lika på föräldradagarna och den som är boendeförälder (den förälder som barnet bor hos) har rätt till underhåll från den andre. Som ensam vårdnadshavare får man alla föräldradagar själv då dagarna tillhör barnet. Om du inte anger honom som förälder glömde enheten berätta att en utredning kommer göras för att fastställa faderskapet och om du inte samarbetat där och de misstänker att du vet vem fadern är men inte vill ange detta så mister du rätten till underhållsstöd från staten. Mitt råd till dig är att ange faderskapet så att din f.d. partner tar sitt ansvar för barnet och barnets rätt till en kontakt med båda sina föräldrar kan tillgodoses. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Jag hade ett förhållande med en gift kvinna, hur kan jag bevisa att barnen hon fick är mina?

2019-02-10 i Faderskap
FRÅGA |Jag har varit med ett förhållande i 4 år med en gift kvinna och vi har fått 2 barn som de är mina, vi har lämnat varandra men i skattverket står att han är deras pappa, hennes man vet att han är inte deras pappa, hur kan jag bevisa att de är mina och kan jag få de som pappa ( offentlig att jag är deras pappa i myndigheter och ändra efternamn )
Veronica Borg |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om mamman är gift när hon föder ett barn utgår man från att hennes make är pappan (1 kap. 1 § föräldrabalken). Detta gäller inte om kvinnan har haft samlag med någon annan under tiden och det är sannolikt att den personen är pappan (1 kap. 2 §). Det här är uppfyllt i ditt fall. Socialnämnden har därför en skyldighet att utreda vem pappan är (2 kap. 1 § föräldrabalken). Socialnämnden ska inhämta upplysningar från modern och andra för att utreda faderskapet (2 kap. 4 § föräldrabalken). Du bör därför ta kontakt med socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokförd (2 kap. 2 § föräldrabalken). Om socialnämnden beslutar att lägga ner en utredning om faderskapet kan det beslutet överklagas till länsstyrelsen (2 kap. 7 § föräldrabalken). Det är bara tre som kan väcka talan om fastställande av faderskap (3 kap. 5 § föräldrabalken);1. Barnet2. Mamman3. SocialnämndenDet innebär att du inte har någon möjlighet att kräva ett fastställande av ditt faderskap. Jag rekommenderar dig därför istället att vända dig till socialnämnden.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig.Vänligen,

Kan vi avtala om faderskap och vårdnad innan barnet är fött?

2019-02-07 i Faderskap
FRÅGA |Hej en den blivande mamman vill inte gå med på gemensam vårdnad detta pga att hon vill ha alla föräldradagar. Och det för att hon inte har fast arbete och menar att med gemensam vårdnad skulle hon vara tvungen att börja arbeta efter 6-månader. Och då tappa bostadsbidrag och socialbidrag. Jag har erbjudit henne dom 150 dagar jag kan ge bort samt 34000:- för det hon förlorar på dessa 90-dagar, och att jag betalar barnvagnar barnsängar och det som behövs i början. ca 20000:- Samt underhåll 1600:- som jag kan höja till 2000:- och hela barnbidraget.Jag har sagt att hon får vara boendeförälder och att vid 6-månader vill jag att barnet sover hos mig en natt i veckan. Och varannan helg efter ca 1-1.5 år. Hon skall inte amma. Samt att jag kan komma och hälsa på flertalet gånger i veckan.Fråga 1 Kan man skriva ett giltigt avtal med henne redan nu med hjälp av er. Där hon skriver på att hon går med på gemensam vårdnad direkt efter födseln och att jag är pappan. Om detta är möjligt så kanske hon skulle skriva på om jag betalar för dom barnsaker hon redan beställt. Och att det ingår dom 34000:- samt om underhåll och barnbidrag och dom 150 dagarna. Och att hon då inte får flytta från Piteå Kommun före eller efter födseln.Fråga 2 Kan man skriva ett giltigt avtal med hjälp av er. Med henne om att hon inte får flytta utanför Piteå Kommun innan eller efter födsel. Där hon går skriver på att hon kommer gå med på gemensam vårdnad och att jag är pappan.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningFör att besvara dina frågor kommer jag nedan att utreda och förklara dels vad som gäller för faderskap, dels vad som gäller om vårdnaden. Avslutningsvis kommer jag att besvara de två frågor du uttryckligen ställt.Det går inte att avtala om faderskapSom utgångspunkt anses den man som mamman är gift med då barnet föds vara far (1 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). Om kvinnan och mannen inte är gifta, vilket jag får uppfattningen att ni inte är, fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). En bekräftelse av faderskap ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av både socialnämnden och mamman. En faderskapsbekräftelse får göras även före barnets födelse (1 kap. 4 § FB). Dock rekommenderar socialstyrelsen att socialnämnden ska vänta med att godkänna en faderskapsbekräftelse tills barnets fötts, eftersom möjligheten av att vid bedömning av faderskapsfrågan beakta graviditetstid och barnets utvecklingsgrad vid födseln minskar risken för felbedömning. Som synes uppställs vissa formkrav varför ni inte kan avtala om att du är pappa till barnet. Ett faderskap ska ses utifrån barnets bästa. Det är till barnets bästa att veta vem som är dess far, inte vad föräldrarna avtalat. Om mamman till barnet inte är gift har socialnämnden en skyldighet att utreda vem som är far till barnet och att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). I den utredning socialnämnden ska göra ska den inhämta upplysningar dels från mamman, dels från andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen (2 kap. 4 § FB). Det innebär att du inte har någon uteslutande rätt att t.ex. begära ett DNA-prov för att fastställas som pappa till barnet. Om mamman vägrar att låta dig bekräfta faderskapet kan det vara en god idé att kontakta socialnämnden då det ligger i dess skyldighet att utreda vem som är pappa till barnet. Socialnämnden kan även begära att domstol beslutar att det ska tas DNA-prov för att fastställa vem som är pappa.Det kan avtalas om både vårdnad och umgängeFör det fall att du fastställs som pappa till barnet, antingen genom bekräftelse eller genom dom, kommer barnet att stå under vårdnad av mamman ensam om ni inte är gifta (6 kap. 3 § första stycket FB). Om barnet står under vårdnad av bara mamman och ni båda vill att den ska vara gemensam kan rätten besluta om det, om det inte är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa. Gemensam vårdnad kan ni även få om ni gemensamt ansöker om det i samband med att socialnämnden ska godkänna en faderskapsbekräftelse (6 kap. 4 § FB). Kan ni inte enas kan du ansöka om att vårdnaden antingen ska vara gemensam, eller anförtros bara dig. Ansökan sker genom stämning till domstol. I domstolens bedömning om huruvida vårdnaden ska vara gemensam eller ej ska rätten fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB). Om mamman har ensam vårdnad kan ni avtala om att vårdnaden ska vara gemensam. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 6 § FB).Viktigt att observera är att vid alla beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Dessutom, då din fråga rör avtal innan barnet är fött, måste poängteras att avtal om vårdnad, boende och umgänge kan ingås först efter att barnet är fött. Ni kan således inte avtala i förväg varken om att du är pappa till barnet eller om att vårdnaden ska vara gemensam.Även om mamman har enskild vårdnad har barnet rätt till umgänge med pappanOm du fastställs som pappa till barnet och vårdnaden fortsatt blir ensam för mamman har barnet ändå en rätt till umgänge med dig, om ni inte bor ihop. Som föräldrar har du och mamman ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med dig tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Kan ni inte enas om umgänge kan du väcka talan om umgänge i domstol. Även umgänge är sådant som ni som föräldrar kan avtala om. Ett avtal om umgänge är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 15 a § FB). I fråga om avtal om umgänge är reglerna desamma som vid vårdnad; ett avtal om umgänge kan endast ske efter att barnet fötts.Ni kan inte giltigt avtala om att mamman inte får flyttaDet är inte möjligt att avtala om att mamman inte får flytta från orten ni bor på, varken före eller efter födseln. Även om det finns en långtgående avtalsfrihet enligt svensk rätt finns det inskränkningar. En inskränkning är principen om pactum turpe. Principen innebär att avtal som är olagliga eller har ett omoraliskt syfte inte förtjänar rättsordningens skydd. Att avtala om en sådan inskränkning att någon inte själv får välja var vederbörande ska bo är inte ett giltigt avtal.Däremot, om ni efter att barnets fötts kommer överens om gemensam vårdnad (alternativt om domstolen beslutar om gemensam vårdnad) får inte mamman flytta barnet utan ditt godkännande. En vårdnadshavare har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare ska besluten tas gemensamt (6 kap. 13 § FB). Bestämmelsen innebär att en förälder kan ta vardagliga beslut själv, medan större beslut ska tas gemensamt. Att flytta barnet är ett sådant beslut som ska tas gemensamt av båda vårdnadshavarna.Sammanfattning och rådDet finns ingen möjlighet att avtala om det du föreslår i din fråga. Det går inte att avtala om vem som är pappa till ett barn. Faderskapet ses utifrån barnets perspektiv och det är till barnets bästa att veta vem som är dess föräldrar, inte vad föräldrarna avtalat. Om mamman däremot vägrar låta dig bekräfta att du är pappa till barnet ligger det i socialnämndens skyldighet att utreda vem som är pappa. Då kan det ändå innebära att du fastställs som pappa till barnet.Det går att avtala om både vårdnad och umgänge. Avtalet kan dock ske först efter att barnet är fött. Kan ni inte enas har du möjlighet att ansöka om vårdnad och/eller umgänge med hjälp av domstol. Att avtala om att mamman inte får flytta från orten ni är boende på är däremot inget ni kan avtala om. Ett sådant avtal kommer inte att anses som giltigt.Mitt råd till dig är att du försöker förklara för mamman till barnet att du vill att hon godkänner en faderskapsbekräftelse från dig. Om hon inte går med på det är min rekommendation att du kontaktar socialnämnden. Det ligger i socialnämndens skyldighet att utreda vem som är pappa till barnet. Då kan aktualiseras att det tas t.ex. DNA-prov på er för att fastställa att du är pappa.När barnet väl är fött kan ni försöka komma överens om ett avtal om vårdnad och/eller umgänge. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig att upprätta ett förslag till avtal. Går mamman inte med på det kan juristen även företräda dig i eventuell domstolsförhandling i ärendet. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.Jag kommer att ringa dig imorgon, fredagen den 8 februari, kl 9.00 för återkoppling då vi kan prata vidare om ditt ärende. Observera att jag ringer från dolt nummer. Om tiden inte passar är du välkommen att återkomma till mig per e-post för bokning av annan tid.Med vänliga hälsningar,

Vem kan begära ett DNA test när fadern är avliden och när ska det göras?

2019-01-25 i Faderskap
FRÅGA |Vem kan begära ett DNA test när fadern är avliden och enda arvingen är en vuxen dotter som han erkänt faderskapet för vid födseln. Han hade under lång tid misstänkt att han inte var biologisk fader. Och när skall det i så fall göras?
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline! Faderskapsfrågor regleras i Föräldrabalken (FB). Ett kort svar på din fråga är att det är dottern som kan begära ett dna test men eftersom fadern är avliden krävs det att domstolen godkänner detta. Jag förklarar lite utförligare här nedan om du är intresserad! Det är enbart faderns dotter som kan begära DNA test för att undersöka faderskapetEftersom fadern har fastställt faderskapet till dottern vid födseln innebär det att enbart dottern har möjlighet att begära dna test (FB 3 kap 2 §). Detta innebär att eventuell mamma till dottern, syskon, partner eller andra barn till fadern inte har möjlighet att begära DNA test. Det krävs att domstolen godkänner att ett DNA-test görsOm det hade varit så att fadern hade varit vid livet hade det varit enkelt utrett genom DNA-prov. Att han är avliden försvårar det hela lite. Rättsmedicinalverket kan göra släktutredningar för att utreda faderskap. Rättsmedicinalverket kan använda sparade prov eller ta nya prov från fadern och därför krävs det att en domstol godkänner att dessa prover görs innan undersökningen kan genomföras. RekommendationerSom sagt så är det dottern till den avlidne fadern som kan begära DNA test men det krävs att domstol godkänner detta. Alltså krävs det att dottern väcker talan i domstol för att domstolen ska ha möjlighet att se över om fadern var biologisk fader. Den domstol som ärendet ska ges till är den vars kommun dottern är folkbokförd (FB 3 kap 3 §). Blanketter för att väcka talan kan hämtas hos socialtjänsten i samma kommun! Det finns ingen speciell tidpunkt som jag förstår det när DNA test ska begäras men ju tidigare desto bättre för att prover ska finnas kvar och för möjligheten att ta nya är lättare. Om skälet till att man vill genomföra DNA test är möjligheten att få ut arv så ska det däremot ske inom tre månader för att arvsordningen inte ska ändras (Ärvdabalken 16 kap 3 a §). Som privatperson har dottern möjlighet att begära faderskapsutredning genom Rättsmedicinalverket. Detta görs mot en avgift, du hittar mer information här. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Du får gärna ställa en till eller kontakta vår telefonrådgivning om du har fler funderingar. Allt gott

Hur gör jag för att upphäva ett faderskap efter 34 år?

2019-02-11 i Faderskap
FRÅGA |Jag blev dömd att vara far till en person som är 34 år nu.Jag har aldrig accepterat domen för mig själv. Anledningar till det här är många: _ Blodprovet som gjordes var från en tid DNA-provet var inte tillängligt. _ Flera gånger har jag erbjudit mamman att betala alla kostnader för att göra DNA-provet när barnet var inte myndig 2 gånger och några gånger när barnet gått över till vuxen ålder. _ Historia bakom kvinan och var enligt hennes berättese att hon kunde inte bli med barn ,hon hade problem med underlivet och doktorn sade att det var omöjligt. Kvinnan har också sökt hjälp genom ett spermabank i Köpenhamn och inte lyckats. Hennes berättelse var en anledning att jag tog ingen skydd vid samlaget samt de förstärks mina misstankar kring faderskapet.Som barnet som har rätt att veta vem är fadern, har jag rätt att veta om jag är fader till mannen ifråga, men man har vägrat hela tiden att lämna ett DNA-prov.Min fråga är: hur ska jag lösa den här jobbiga fråga innan jag dör. Tacksam om ni visar mig vägen!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDet finns som registrerad far till ett barn vissa möjligheter att föra en s.k. negativ faderskapstalan. En negativ faderskapstalan innebär en talan vid domstol med yrkande att du inte ska vara far till barnet. Om en man har lämnat en bekräftelse att han är far till ett barn, ska rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom om det visar sig att han inte är far till barnet (1 kap. 4 § tredje stycket Föräldrabalken). Möjligheten att föra en negativ faderskapstalan är däremot främst möjlig i det fall då faderskapet är fastställt genom en bekräftelse. Som jag tolkar din fråga är det däremot fastställt i dom att du är far till barnet, vilket komplicerar det för dig. För att du ska kunna föra en negativ faderskapstalan när det finns en lagakraftvunnen dom, krävs att du ansöker om, och beviljas, resning i målet. Att få resning är dessvärre väldigt svårt.Möjligheterna att framtvinga en ny blodundersökning i fall där faderskap fastställs genom en lagakraftvunnen dom är mycket begränsade. Enbart det faktum att möjligheterna att medicinskt bedöma faderskapsfrågan har förbättrats genom åren är inte ett tillräckligt skäl för beviljande av resning. HandlingsplanEftersom, efter vad som framgår av din fråga, det är fastställt i lagakraftvunnen dom att du är far till barnet krävs det att du ansöker om, och beviljas resning i målet. Det är svårt att beviljas resning och endast det faktum att det idag går att fastställa faderskap med stor säkerhet genom DNA-prov, är i sig inte tillräckligt för att beviljas resning. Det krävs i regel mer än så.Den rekommendation jag kan ge är att du anlitar en jurist på Lawlines juristbyrå som tittar igenom ditt ärende och om det finns något som kan åberopas för att ansöka om resning. Om så är fallet kan juristen hjälpa dig att ansöka om resning och även företräda dig för det fall att resning beviljas. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag som möjlig far få ett faderskap bekräftat?

2019-02-10 i Faderskap
FRÅGA |Hej, hur kan vi kontrollera och få bekräftat en möjlig faderskap för min yngste son som tror att han är möjlig far för en dotter.Han har själv AS,Aspergers Syndrom och möjliga modern har inte alla år tagit kontakt med sonen.Modern och barnet bodde i Helsingfors,detenda somvi vetnu är gamla ingången till lägenheten vid Bulevarden men sonen kan inte ens komma ihåg unga kvinnans namn. Nu skulle han vilja veta något om möjliga dottern.Vi har tidigare redan frågat socialassistenter i Esbo stad men inte fått vettigt hjälp.Hur gör vi? DNA prov i Stockholm, brev någonstans? Hjälp tack
Veronica Borg |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur ni kan göra för bekräfta att din son är far till barnet. För att bekräfta att din son är pappan måste ett faderskapstest göras. Det är tre stycken som kan kräva att få ett faderskapstest (3 kap. 5 § faderskapsbalken):1. Barnet 2. Mamman3. SocialnämndenPersonen som tror att han är pappa har tyvärr ingen möjlighet att kräva ett faderskapstest. Er enda möjlighet är därför att vända er till socialnämnden. Socialnämnden är skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet (2 kap. 1 § faderskapsbalken). Om Socialnämnden beslutar att inte fullfölja utredningen kan ni överklaga det beslutet till Länsstyrelsen (2 kap. 7 § tredje stycket). Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig. Annars får du gärna vända dig till någon av våra andra tjänster:Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr,klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr,klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 ochvälj knappval 1.Med vänliga hälsningar,

Blivit lurad till faderskap - vad har jag för rättigheter?

2019-01-30 i Faderskap
FRÅGA |Hej ja har en fråga gällande en ev graviditet där en kvinna som ja har träffat vid ett par tillfällen nu har enligt hene själv blivit gravid men ja har sagt från första början att ja inte vill ha flera barn o hon har opererat bort en äggstock så enligt hennes doktor så är risken lite att bli gravid så hon säger nu att hon ska behålla barnet men har även skickat mej ett sms att det inte är säkert att det är ja som är ev far till barnet samt att ja fick inte följa med till läkare så enligt min mening så känner ja mej grundlurad vad det gäller detta så vad gäller hon sa oxså att hon inte behöver mej hon har 2 barn redan så hon kan ha en tredje ja vill inte behöva känna så här ja vill inte ha något som binder mej till detta så vad är det som gäller vad har ja som man för rättigheter vill även tillägga att ja har redan mina 2 älskade ungar så återkoppla mej gätna i detta ärende då det är viktigt för min framtid
Vega Schortz |Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!För att du ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara din fråga utifrån den uppfattningen. Hur jag uppfattat din fråga Jag uppfattar det som att du vill veta ifall du har några möjligheter att avsäga dig alla de skyldigheter som tillkommer en förälder ifall det skulle visa sig att kvinnan du träffat är gravid med ditt barn. Att lura någon att bli pappa är inte straffbart. Är du pappa till barnet och det blir fastställt måste du betala underhållsbidrag.Inledningsvis vill jag framhålla att det är beklagligt att läsa om din situation. Att ofrivilligt bli förälder kan självklart kännas integritetskränkande, skrämmande och som ett övergrepp för dig. Från din sida tolkas det säkert som någon form av bedrägeri. Den straffrättsliga bestämmelse om bedrägeri omfattar inte den situation du blivit utsatt för. Från lagstiftarens sida anses det vara båda parters ansvar vid ett samlag att man är skyddade. Du kan inte argumentera dig bort från faderskapet genom en argumentation om att du trodde hon var "säker" och förlitade dig på hennes uppgifter. Från lagstiftarens sida anses det istället som du varit bidragande till graviditeten, var medveten om risken och accepterade risken genom att genomföra samlaget. Det framgår av uppgifterna du lämnat att du inte är gift med kvinnan. Att ha en pappa är en rättighet som anses tillkomma barnet. Vill en person som inte är gift med en kvinna förklaras som pappa för ett barn får den personen skriva under en bekräftelse som socialnämnden ska godkänna, se 1 kap. 4 § föräldrabalken (FB). I ditt fall är situationen istället den omvända – du vill inte bli betraktad som far till barnet. Eftersom du inte är gift med kvinnan kommer du när barnet är fött inte automatiskt att av samhället betraktas som pappa till barnet. Med hänsyn till att "rättigheten att ha en pappa" är en rätt som tillkommer barnet har varje socialnämnd i varje kommun en skyldighet att utreda vem som kan vara pappa till ett fött barn när pappan är okänd, se 2 kap. 1 § FB. Socialnämnden ska i sin undersökning inhämta upplysningar från mamman och andra relevanta personer, se 2 kap. 4 § FB. Mamman kommer då troligtvis nämna dig som potentiell pappa. Socialnämnden kommer då ge dig tillfälle att bekräfta faderskapet. Gör du inte det och motsätter dig med anledning av att du anser att någon annan kanske är pappa kan du begära att blodprov görs av dig, mamman och barnet för att genetiskt bevisa att du inte är far, se 2 kap. 6 § FB. Socialnämnden kan inte fortsätta en utredning om faderskap i all evighet. Skulle det visa sig lönlöst att inhämta tillräcklig information för att fastställa faderskapet får en utredning läggas ner, se 2 kap. 7 § FB. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och i regel vara slutförd inom ett år från det att barnet är fött. Även om socialnämndens undersökning ska bedrivas skyndsamt och kan läggas ner kan en utredning tas upp igen. Barnet eller en företrädare för barnet har rätt att väcka talan i närmsta tingsrätt för att tingsrätten ska fastställa faderskapet. Tingsrätten får då begära att blodundersökningar av barnet, modern och den eller de potentiella fäderna görs för att fastställa faderskapet. Medverkar du inte till blodprovning kan du vara tvungen att betala ett vite (ett pengabelopp) till domstolen för din underlåtenhet att medverka och tingsrätten kan även anlita polis för att hämta dig till en provtagning, se 1 §, 2 § och 2 a § lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Fastställs det genom Socialnämndens utredning eller tingsrättens dom att du är pappa till barnet måste du betala underhållsbidrag för barnet. Du måste alltså inte ha kontakt med barnet som vårdnadshavare, om du starkt motsätter dig det, men du måste ändå hjälpa till ekonomiskt. Underhållsbidraget kan fastställas genom dom eller avtal. Avtalet ingår du själv och kommer överens om med modern. Ett sådant avtal kan ingås innan barnet är fött, se 7 kap. 2 § FB.Underhållsbidrag betalas i förskott för kalendermånad, se 7 kap. 7 § första stycket FB. I 7 kap. 3 § FB finns grunderna för underhållsbidragets storlek. Hur mycket du kan vara skyldig att betala för att svara för barnets försörjning beror på en rad omständigheter. Sammanfattningsvis ska det självklart inte vara så högt att du får svårt att klara dina vanliga levnadskostnader. En dom eller ett avtal om underhållsbidrag kan vid ett senare tillfälle revideras, ändras och jämkas av domstol, se 7 kap. 10 § FB. Sammanfattningsvis blir det svårt för dig att komma ifrån din skyldighet att som förälder svara för barnets ekonomiska försörjning fram till dess att barnet är 18 år (21 år i undantagsfall, vid studier). Eftersom ni inte är gifta kommer du inte per automatik av samhället att betraktas som pappa. Det är först efter att uppgifter från mamman, socialnämndens utredning, barnets begäran om att få faderskapet fastställt och bevisande blodprov, som ditt faderskap medför skyldigheter för dig. Du kan dock bli skyldig att betala underhåll för förfluten tid som gått innan faderskapet var fastställt.Lycka till! Behöver du komma i kontakt med en jurist för att t.ex. upprätta ett avtal om underhållsbidrag kan du vänligen vända dig till: vega.schortz@lawline.se

Faderskap - vilka rättigheter har mamman?

2019-01-25 i Faderskap
FRÅGA |Jag och min sambo sedan 16 år fick barn i november. Faderskapsfastatällelsen är klar och vi har gemensam vårdnad. Nu i mitten av januari har en annan man kontaktat soc. och uppger sig vara far till vårt barn. Soc säger att de är tvungna att starta utredning, kan detta verkligen stämma? Mannen som ansökt om faderskap har under mer än ett år utsatt mig för psykisk misshandel. Jag vill inte ge honom rätten att fortsätta kontrollera mitt liv. Mår så dåligt över detta att jag nu ligger inne på psyk där jag behandlas med lugnande ångestdämpande och sömnmedel. Kan det verkligen få gå till så här, har jag inga rättigheter?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär ett barn är fött utom äktenskapet är socialnämnden skyldig att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). I sin utredning ska socialnämnden inhämta upplysningar från modern och andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen (2 kap. 4 § FB). Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning om faderskap bland annat om det av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa (2 kap. 7 § FB).I en faderskapsutredning är det moderns upplysningar som ska vara utgångspunkten. Socialnämnden är dock inte bunden av moderns uppgifter och har rätt att hämta uppgifter från utomstående även utan moderns medgivande. Vid fastställelse av faderskap kan det i vissa fall begäras rättgenetisk undersökning (t.ex. DNA-prov) med stöd av lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.I ert fall har faderskapet till barnet fastställts varför möjligheterna till rättsgenetisk undersökning är mindre. När ett faderskap fastställts kan domstolen förordna om rättsgenetisk undersökning endast om det först efter bekräftelsen av faderskapet (eller ev. dom) framkommit någon ny omständighet, som ger anledning att anta att modern under konceptionstiden haft samlag med någon annan man än den som ansetts vara far till barnet (1 a § lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Med konceptionstid avses den tidsperiod inom vilken befruktningen kan ha ägt rum. Bestämmelsen innebär således inte en obegränsad möjlighet att få ett tidigare fastställt faderskap kontrollerat. Enligt förarbetena till lagen är en viktig aspekt att inte i onödan störa relationen mellan ett barn och den som anses vara dess far. Därför krävs det, sedan faderskapet fastställts, att det kommit fram någon ny omständighet som gör att faderskapet kan ifrågasättas. Vidare krävs att den som åberopar de nya omständigheterna inte känt till dem tidigare. Som svar på din fråga, så har varken modern eller fadern till barnet några egentliga rättigheter. Det närmsta du kommer någon form av rättighet är att det är dina uppgifter som moder som ska vara utgångspunkten. Likaledes ges ett visst skydd genom att socialnämnden kan välja att lägga ner en utredning om den kan medföra fara för din psykiska hälsa. Det är däremot i praktiken inte en rättighet för dig att begära, utan en möjlighet för socialnämnden. I övrigt är det barnet som har rättigheter och barnets bästa är vad det ska tas hänsyn till när det rör alla åtgärder (1 kap. 2 § Socialtjänstlagen, jfr 6 kap. 2 a § FB). Det anses i regel att vara till barnets bästa att det vet vem som är dess biologiska föräldrar. Socialtjänstens uttalande om att den måste starta en utredning innebär däremot inte per automatik att det kommer att göras någon större utredning, eller att DNA-prov kommer att krävas. En utredning kan likväl utmynna i att den läggs ner.Sammanfattning och rådSocialnämnden har en utredningsskyldighet för att fastställa vem som är far till ett barn. I den utredning som företas ska upplysningar inhämtas från dels modern, dels från andra som kan antas lämna upplysningar av betydelse för utredningen. Utredningen får läggas ner bland annat om en fortsatt utredning eller rättegång skulle innebära fara för moderns psykiska hälsa.I samband med utredningen av faderskap kan i vissa fall begäras rättsgenetisk undersökning (dvs. DNA-prov eller blodprov). När ett faderskap fastställts kan domstolen förordna om rättsgenetisk undersökning endast om det först efter bekräftelsen av faderskapet framkommit någon ny omständighet, som ger anledning att anta att modern haft samlag med någon annan man än den som ansetts vara far till barnet. Möjligheterna till rättsgenetisk undersökning är således mindre när ett faderskap väl är fastställt.Att socialnämnden uttalat att det måste startas en utredning innebär inte per automatik att kommer att begäras någon rättsgenetisk undersökning. Utredningen kan likväl utmynna i att den läggs ner. Mitt råd till dig är att du samarbetar med socialnämnden. Det är dina uppgifter som moder som ska vara utgångspunkten. Jag rekommenderar dig även att du berättar för den som utreder ärendet om att mannen som påstår sig vara far till barnet utsatt dig för psykisk misshandel under en längre tid. Om du kan uppvisa eventuell polisanmälan och läkarutlåtande kan det vara en god idé att göra så.Om något är oklart i svaret är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,