Hur går det till när man fastställer ett faderskap?

2020-10-18 i Faderskap
FRÅGA |Min mor skrev "fader okänd" när jag föddes, jag är idag 50 år och vet vem han är som min mor säger är min fader, kan jag tvinga honom att ta ett faderskapstest nu? Han är lite mer än 80 år och jag skulle gärna vilja ha det på papper om han är min fader eller inte, måste min mor få reda på att jag vill göra en sådan utredning?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om faderskap hittar du i föräldrabalken.Faderskap kan i ditt fall fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken). Jag kommer att redogöra för de två tillvägagångssätten.Fastställelse genom bekräftelseDet första sättet innebär att mannens faderskap fastställas genom en bekräftelse. En sådan bekräftelse ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden, mannen som faderskapet avser och av dig själv. Eftersom du är myndig kommer din mor inte att behöva medverka (1 kap. 4 § föräldrabalken).Fastställelse genom domOm mannen inte vill bekräfta faderskap så kan det istället fastställas genom dom. Mannens faderskap kommer i sådana fall att fastställas oavsett om han vill eller inte. Rätten ska då förklara att han är din fader efter att det genomförts en genetisk undersökning, dvs. ett faderskapstest (1 kap. 5 § föräldrabalken).När det gäller fastställelse av faderskap genom dom finns det vissa talerättsregler. Alltså bestämmelser om vem som får väcka talan. Det är endast du som får väcka talan om fastställelse av faderskap i detta fall eftersom du är myndig (3 kap. 5 § föräldrabalken). Skulle mannen vilja väcka en sådan talan får han vända sig till socialnämnden, eftersom han inte har rätt att föra talan om att fastställa sig själv som fader (NJA 1970 s. 347 och RH 1995:85).Socialnämndens skyldighet att medverkaSkyldigheten för socialnämnden att utreda vem som är far till ett barn gäller fram till dess att barnet fyller 18 år (2 kap. 1 § föräldrabalken). Det finns emellertid inget som hindrar socialnämnden från att hjälpa till med detta om någon som är över 18 år vänder sig till dem för hjälp. De har alltså ingen skyldighet att hjälpa dig, men kan möjligtvis frivilligt hjälpa till.SammanfattningOm mannen är villig att bekräfta faderskapet kan ni skriftligen göra det tillsammans med socialnämnden och två vittnen. Om han emellertid motsätter sig att bekräfta att han är din fader kan det fastställas genom att du väcker talan och han därmed får genomföra ett faderskapstest. Din moder är inte involverad i någon av processerna och behöver därför inte veta att du vill göra en utredning och fastställa faderskap. Du kan vända dig till socialnämnden för att få mer information och möjligtvis hjälp med detta. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?

2020-09-17 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Vad händer om jag skulle bli gravid och pappan inte vill att jag anger honom? Låt säga att jag vill skydda honom och är villig att påstå att faderskapet är okänt, men att en utredning där man frågar min familj och vänner skulle kunna slå fast att jag vet vem det är, och att jag bara vägrar ange honom. Vad blir konsekvenserna för mig? Begår jag ett brott om jag inte anger vem fadern är?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB. FaderskapsutredningNär ett barn föds så är socialnämnden skyldiga att utreda vem som är pappan så att faderskap kan fastställas (2 kapitlet 1 § FB). De gör detta genom att fråga dig om du vet vem pappan är eller om du misstänker vem/vilka som är/skulle kunna vara pappan. Om du inte vet eller väljer att inte berätta så kan socialnämnden fråga andra personer i din närhet om de vet vem som är pappan, sådana personer skulle till exempel kunna vara din familj/vänner (2 kapitlet 4 § första stycket FB). Om det är så att varken du eller någon annan kan ge socialnämnden någon information som gör att de kan fastställa vem pappan är så kommer faderskapsutredningen att läggas ned och det kommer inte att fastställas någon fader (2 kapitlet 7 § första stycket FB). Begår du ett brott om du inte anger vem fadern är?Att du vet vem pappan är men inte berättar detta för socialnämnden är inte brottsligt. Du begår alltså inget brott om du väljer att inte ange vem pappan är. Det spelar ingen roll att socialnämnden vet att du vet vem pappan är men att du ändå inte säger något. Socialnämnden kan inte tvinga dig att berätta vem pappan är. De konsekvenser som dock kan ske till följd av att du inte berättar vem som är pappan är att du inte kan få något underhållsbidrag av pappan (eftersom det inte finns någon fastställd pappa) som du annars skulle ha rätt till om barnet bor hos dig på heltid (7 kapitlet 2 § första stycket FB). Du kommer också ha svårt att få underhållsstöd, som du kan ha rätt till eftersom du inte får något underhållsbidrag, eftersom du inte har medverkat till att fastställa vem pappan är (18 kapitlet 8 § SFB). SammanfattningDu begår inget brott om du inte anger vem som är pappan till barnet, du kommer dock få svårt att få underhållsbidrag/underhållsstöd om du inte medverkar till att fastställa vem pappan är. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh

Måste min flickvän uppge vem som är pappan till hennes barn? Kan jag adoptera barnet?

2020-09-10 i Faderskap
FRÅGA |HejMin tjej har en 6 mån bebis med en annan kille som absolut inte vill bli angiven som pappa.Han har uttryckt sig genom kryptiska hot att hon absolut inte får säga vem han är.Tjejen har inte sagt namnet på pappan till familjerätten men dom vet att hon vet vem pappan är.Min fråga är då, är det möjligt för mig att adoptera den lilla?Måste biologiska pappan namnges för att en adoption ska kunna gå igenom med tanke på att dom vet att mamman vet vem pappan är men inte vill uppge vem han är?Med vänlig hälsning
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB. FaderskapsutredningNär ett barn föds så ska det fastställas vem pappan till barnet är. Huvudregeln är att om mamman är gift med en man så antas han vara pappan, man brukar kalla det för faderskapspresumtionen (1 kapitlet 1 § FB). Om mamman inte är gift så fastställs faderskapet istället genom antingen att pappan helt enkelt bekräftar att det är han som är pappan, alternativt genom att en domstol fastställer faderskapet (1 kapitlet 3 § första stycket FB). Socialnämnden är skyldig att utreda vem som är pappan till barnet så att faderskap kan fastställas (2 kapitlet 1 § FB). Detta innebär att om det inte kan göras en faderskapspresumtion och det inte finns någon man som bekräftar att han är pappan, så måste socialnämnden utreda vidare vem som kan vara barnets far. Socialnämnden gör detta genom att fråga mamman vem som är pappan alternativt om hon vet vem/vilka som skulle kunna vara pappan. Socialnämnden kan också hämta upplysningar från andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen. Socialnämnden kan t.ex. prata med mammans familj och vänner för att ta reda på om de vet vem pappan till barnet är (2 kapitlet 4 § första stycket FB). Som jag förstår er situation så har din flickvän, mamman till barnet, inte berättat för socialnämnden vem pappan är även fast hon vet det. Socialnämnden kan inte göra något för att tvinga henne att uppge vem som är pappan, även fast de vet att hon vet vem pappan är. Om det är så att ingen annan som socialnämnden pratar med heller har någon aning om vem pappan kan vara, alternativt att de väljer att inte säga något även fast de kanske vet, så kan socialnämnden inte göra så mycket mer. Lyckas socialnämnden inte utreda vem som är pappan kommer utredningen att läggas ned och det kommer inte fastställas någon fader (2 kapitlet 7 § FB). Målet är att utredning om fastställande av faderskap ska vara klar inom ett år från barnets födelse, så om socialnämnden inte har lagt ned utredningen innan dess kommer den mest troligt att läggas ned då. Konsekvenser av att inte uppge vem som är pappanSom jag nämnt ovan så kan inte socialnämnden tvinga någon att berätta vem som är fadern, så på så sätt blir det inga direkta konsekvenser. Det som dock händer om en mamma inte uppger vem pappan är, är att hon då inte kan få underhållsbidrag av pappan som hon annars har rätt till om barnet bor hos henne på heltid (7 kapitlet 2 § första stycket FB). Det följer naturligt att mamman inte kan få underhållsbidrag av pappan om det inte finns någon känd pappa, men hon kommer också ha svårt att få underhållstöd istället för underhållsbidraget eftersom hon inte har medverkat till att fastställa vem pappan är (18 kapitlet 8 § SFB).Som jag förstår er situation så är anledningen till att mamman inte vill uppge vem pappan är att pappan inte vill bli angiven som pappa och att han har fört fram sin vilja genom, som du säger, kryptiska hot. Beroende på vad pappan har gjort/sagt/menat så kan det vara en brottslig handling. Är ni osäkra kan ni alltid kontakta polisen, de kan svara på frågor och även ta upp en anmälan. AdoptionsmöjligheterOm utredningen om fastställande av faderskap läggs ned så kan du adoptera din flickväns barn, förutsatt att din flickvän samtycker till detta (4 kapitlet 6 § andra stycket FB). Barnet kommer då ses som din flickväns och ditt gemensamma barn (4 kapitlet 21 § första stycket FB). SammanfattningOm din flickvän inte anger vem pappan är så kommer socialnämnden att försöka ta reda på detta genom en utredning. Lyckas de inte fastställa vem som är pappan kommer utredningen att läggas ned och din flickvän kommer bli ensam förälder till barnet. Du har då, med din flickväns samtycke, möjlighet att adoptera barnet. Hoppas svaret har varit till hjälp! Vid fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh

Vad krävs för att avregistrera ett faderskap?

2020-08-23 i Faderskap
FRÅGA |Hej! I augusti -92 blev mitt ex gravid. Jag hade tvivel på att barnet var mitt eftersom vi varit tillsammans under många år utan att graviditet uppstått. Valde dock att acceptera barnet som mitt. Nu har allt förändrats och jag vill pröva att få faderskapet avregistrerat i linje med att jag inte tror barnet är mitt. Genetisk utredning kan göras för att styrka eller förkasta släktskap. Räcker ett genetiskt test som förkastar släktskap för att få faderskapet avregistreratMvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om faderskap finns i 1 kap. Föräldrabalken (FB). Ett fastställt faderskap som senare visar sig vara felaktigt kan hävas under vissa förutsättningar. Vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda varierar beroende på om faderskapet har fastställts genom presumtion, bekräftelse eller dom.När ett barn föds ska faderskapet fastställas. Faderskap kan fastställas genom en presumtion att mannen som är gift med modern är barnets far, så kallad faderskapspresumtion, (1 kap. 1 § FB). Om modern inte är gift då barnet föds fastställs faderskap genom bekräftelse och innebär att en man bekräftar att han är far till barnet, modern godkänner detta och även socialnämnden lämnar sitt godkännande, (1 kap. 3 § FB). Detta är det normala förfarandet när modern inte är gift och jag antar att det är det som har skett i ditt fall. Hävande av faderskapFaderskapspresumtionen kan hävas om det visar sig att en annan man är fader till barnet. Om faderskapet har fastställts genom bekräftelse kan denna ogiltighetförklaras om fadern inte är den biologiska fadern till barnet.Möjligheten att häva ett faderskap som fastställts genom bekräftelse nämns i 1 kap. 4 § 3 st FB. Ett sådant faderskap kan av domstol förklaras sakna verkan om det kan visas att mannen inte är far till barnet. Detta kan göras genom att väcka talan i domstol (3 kap. 1 § FB). Du måste då kunna styrka att du inte är far till barnet, vilket exempelvis kan göras genom ett DNA-test som du själv nämner. Nedan beskriver jag de olika sätten som faderskapet kan hävas beroende på hur faderskapet uppkom.Hävande av presumerat faderskapOm kvinnan var gift med en man när barnet föddes kan presumtionen att han är far till barnet hävas genom att antingen en allmän domstol förklarar att mannen i äktenskapet inte är far till barnet (1 kap. 2 § 1 st FB), eller att mannen i äktenskapet skriftligen godkänner en annan mans skriftliga bekräftelse av faderskapet, så kallad tredjemansbekräftelse (1 kap. 2 § 2 st FB).Hävande av bekräftat faderskapEtt faderskap som fastställts genom bekräftelse kan av allmän domstol förklaras sakna verkan om det senare visas att den som bekräftat faderskapet inte är far till barnet, exempelvis då genom en genetisk undersökning som du frågar om (1 kap. 4 § 3 st FB). När en domstol har förklarat att en faderskapsbekräftelse saknar verkan skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Skatteverket avslutar faderskapet från och med den dag som domen fick laga kraft eller, om domstolen har förordnat att domen gäller omedelbart, från och med beslutsdagen. Registreringen i folkbokföringen sker dock först när domen har fått laga kraft.Hävande av faderskap som fastställts genom domEtt faderskarskap som fastställts genom dom kan endast hävas genom att en hovrätt eller Högsta domstolen beviljar resning av domen. För att resning ska beviljas måste sökanden lägga fram ny bevisning som gör det sannolikt att en annan man än den som har fastställts är far till barnet. Sådan ny bevisning är exempelvis att domstolen, efter ansökan från enskild, beslutar att en viss man måste genomgå en rättsgenetisk undersökning (1 a § 3 st lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Resultatet av undersökningen kan sedan läggas till grund för en ansökan om resning.Om en domstol efter resning har ändrat en tidigare meddelad faderskapsdom skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Skatteverket avslutar faderskapet på samma sätt som förklarat i tidigare stycke.Om du är barnets biologiska pappaSom biologisk far till barnet är det inte möjligt att häva faderskap (1 kap. 2 § FB). Barnet har då rätt att bland annat ärva dig, oavsett vad som händer mellan er. Detta beror på att det anses ligga i barnets bästa att ha ett fastställt faderskap, även om fadern och barnet inte har någon kontakt. Om du inte är barnets biologiska pappaSkulle det vara så att faderskapet inte är biologiskt är det möjligt att häva faderskapet. Detta kan till exempel vara aktuellt vid bekräftat faderskap (1 kap. 4 § FB). För att häva faderskapet i dessa fall måste talan väckas antingen av barnet eller fadern enligt 3 kap. 1 § FB och kan då hävas av en domstol. Skatteverket avslutar registreringen av faderskap och föräldraskap i folkbokföringen som hävts av allmän domstol.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fastställande av faderskap

2020-09-28 i Faderskap
FRÅGA |Om en kvinna blir gravid utan att veta vem fadern är eller vem det kan vara vad händer då? Är det ok att skriva okänd.Måste det hända nåt om kvinnan ej tänker ansöka om någon sorts ersättning utan klara sig själv?
Minela Kurjakovic |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om faderskap finns i föräldrabalken (FB). Faderskapspresumtion: Är den gravida kvinnan gift med en man vid barnets födsel, ska denne anses som barnets fader (1:1 FB). I fall kvinnan inte är gift har socialnämnden i varje kommun en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2:1 och 2:2 FB). Utredningen bör vara slutförd inom ett år från barnets födsel (2:8a FB). Vare sig modern inte exakt vet eller vill berätta vem fadern är har socialnämnden en skyldighet att verka för att barnet får reda på vem dennes fader är. I utredningen har socialnämnden rätt att inhämta upplysningar från modern och andra personer som kan lämna betydelsefulla uppgifter för utredningen (2:4 FB). De personer som under utredningen framstår som möjliga pappor till barnet kan begära att barnet och modern genomgår en blodundersökning. Blodproven från den potentiella fadern, modern och barnet jämförs för att således fastslå om det finns en genetisk koppling eller ej (2:6 FB). Domstolen kan fastställa faderskapet genom dom om en genetisk koppling föreligger (1:5 FB). Om fadern ej går att fastställa med säkerhet ska ändå den potentiella fadern ges möjlighet att bekräfta faderskapet (2:5 FB). Socialnämnden kommer endast lägga ner en påbörjad utredning av faderskapet om det (2:7 FB) : (1) visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av vem som är fader till barnet(2) Det utifrån omständigheterna framstår som meningslöst att få faderskapet fastställt av domstol (3) Barnet har adopterats bort av modern i enlighet med reglerna för adoption (4) Det utifrån omständigheterna visar sig att det bara skulle vara till skada för barnet att utredningen fortsatte eller att utredningen skulle utsätta modern för sådana psykiska påfrestningar att hennes hälsa är i faraHoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur kan man gå tillväga när det finns två potentiella pappor till ett barn?

2020-09-16 i Faderskap
FRÅGA |Har ett ex som är gravidDå hon hållt på med två stycken samtidigt så får jag inget ordentligt svar vem som är pappanHon har nu gått tillbaka till sitt ex som är en som kan vara pappan. Vi båda är osäkra vems barnet är. Hon har nu totalt blockerat mig för kontakt Så jag är orolig över att hon kommer låta någon annan skriva på faderskapsintyget. Hur ska jag gå till väga då risken att det är mitt är stort och jag vill ju inte att någon annan står som pappa till mitt barn. Ska man anmäla henne eller kontakta någon annan då jag inte kan prata direkt med henne
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Hur ska du gå tillväga?Ett barn har som utgångspunkt en rätt till båda sina föräldrar. Det finns en huvudregel som säger att om modern är gift vid barnets födsel så blir moderns make automatiskt betraktad som pappa till barnet (1 kap. 1 § föräldrabalken). Vad jag förstår det så är varken du eller hennes andra ex gifta med kvinnan, och det innebär då att faderskapet ska bekräftas genom antingen bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken).Det är socialnämnden som utreder vem som är pappa till barnet och de har en skyldighet att försöka få faderskapet fastställt (2 kap. 1 § föräldrabalken). Socialnämnden ska hämta upplysningar i utredningen från mamman och andra personer som kan lämna betydelsefulla uppgifter (2 kap. 4 § föräldrabalken). Eftersom det finns två möjliga pappor till barnet bör socialnämnden genomföra ett faderskapstest, dvs. ett blodprov (2 kap. 6 § föräldrabalken).Eftersom socialnämnden har en skyldighet att utreda faderskapet bör de ta kontakt med dig efter att barnet är fött. Men om du känner dig osäker kan du även ta kontakt med socialnämnden för vidare hjälp och sedan t.ex. begära att få göra ett faderskapstest.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan man fastställa faderskap utan att personen är närvarande i domstol?

2020-09-09 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Har ni någon aning om hur ofta man fastställt ett faderskap utifrån att modern lämnat sanningsförsäkran i domstol? Barnets far bor i annat land och familjerätten och domstol har ej lyckats få tag på honom.Mvh/Ensamstående
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Fastställande av faderskapFastställande av faderskap regleras i Föräldrabalken (FB). Som du påpekar kan en domstol fastställa faderskap (1 kap. 3 § FB). Om faderskap ska fastställas genom dom kan rätten göra det på ett par sätt.1. Genom en genetisk undersökning som fastställer faderskapet, 2. genom utredning att mannen haft samlag med barnets tid under den tid då barnet ska ha tillkommit och det med hänsyn till omständigheterna är sannolikt att barnet tillkom genom samlaget, eller3. insemination skett och det är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen (1 kap. 5 § FB). I ditt fall är det alltså troligt att fastställande av faderskap kan ske om du haft samlag med mannen under den tid du du blev gravid. Socialnämnden har till uppgift att försöka utreda faderskapSocialnämnden är skyldiga att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). Socialnämnden ska bland annat hämta upplysningar från modern och andra personer som kan lämna uppgifter (2 kap. 4 § FB). Bedömer sedan socialnämnden att tillräcklig grund för faderskapsfrågan finns ska nämnden kontakta den som antas vara fader för att bekräfta det (2 kap. 5 § FB). Praxis på områdetJag har hittat två rättsfall som behandlar situation liknande din egen. Rättsfallen som behandlar detta är RH 1991:104, som tyvärr inte finns tillgänglig på lagen.se, samt RH 2000:55.I båda fallen har faderskap bekräftats genom moderns berättelse om samlag med mannen i mannens utevaro. God man har använts för att tillvarata mannens intressen i rättegången då han inte närvarat och inte varit känd. Exempelvis har mödrarna bara haft ett namn att gå på och rätten har beslutat att personen vid detta namn modern har bör fastställas till barnets far. I båda fallen befann sig däremot männen utomlands. God man utsågs för att tillvarata dessa mäns intresse i rätten, detta görs ibland då en part i tvistemål inte är tillgänglig eller kanske inte känd (11 kap. 3 § punkt 4 FB). SammanfattningUtifrån den praxis jag har hittat kan alltså faderskap i vissa fall fastställas om modern har en trovärdig berättelse även om den potentiella fadern inte närvarar i rätten. I dessa fall verkar då god man utses för att tillvarata mannens intressen. Detta innebär däremot inga garantier för att det kan ske i ditt fall. Vill du ha vidare hjälp är du varmt välkommen att boka tid med en av Lawlines jurister. Med vänliga hälsningar,

Kan en förälder ensam besluta om vårdnad av barn?

2020-08-21 i Faderskap
FRÅGA |Hej,vad innebär det om man har skrivit på faderskap, och sedan bestämmer sig mamman i efterhand om, ensam vårdnad? Har hon rätt till ensam vårdnad då?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Reglerna om vårdnad finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter refererad till som FB. Genom en faderskapsbekräftelse blir en man förälder till barnet. (1 kap. 3 § FB) För att en faderskapsbekräftelse ska vara giltig krävs det, om barnet är under 18 år, att både socialnämnden och modern till barnet skriftligen godkänner bekräftelsen. Själva faderskapsbekräftelsen ska även den vara skriftlig samt bevittnad av 2 personer. (1 kap. 4 § FB) Om modern inte är gift med barnets far vid barnets födsel så har hon ensam vårdnad om barnet. Den ensamma vårdnaden kvarstår även vid en faderskapsbekräftelse. (6 kap. 3 § FB) Skulle föräldrarna vilja ha gemensam vårdnad kan de vända sig till domstol för att få det beslutat. (6 kap. 4 §) Detsamma gäller om endast en av föräldrarna vill få en ändring i vem som har vårdnad över barnet. (6 kap. 5 § FB) Domstolen kommer dock avgöra frågan om vårdnad utifrån vad som är förenligt med barnets bästa. (6 kap. 2a § FB) Föräldrarna kan även avtala om vårdnaden förutsatt att de är överens och socialnämnden godkänner det. (6 kap. 6 § FB)SammanfattningOm modern inte är gift vid barnets födsel så kommer hon ha ensam vårdnad om barnet, även ifall det skett en giltig faderskapsbekräftelse. En förändring av vem som har vårdnaden om barnet kan ske genom att en eller båda föräldrarna vänder sig till domstol, alternativt om de tillsammans kan avtala om frågan och få detta avtal godkänt av socialnämnden.Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!Mvh,