FrågaFAMILJERÄTTFaderskap13/04/2021

Har jag rätt till faderskapstest?

Mitt ex säger att hon är gravid, men vägrar ge mig chansen till faderskapstest, vad kan jag kräva som eventuell fader, och kan jag komma att bli underhållsskyldig för barnet när det föds?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om faderskap och underhåll finns i Föräldrabalken (FB).

Kommunens utredningsansvar om faderskap
Alla barn har rätt att veta vilka de biologiska föräldrarna är. Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. I samband med att ett barn till ogifta föräldrar föds får kommunen information om detta från Skatteverket. Kommunen har då ett ansvar att reda ut vem som är pappa till barnet (2 kap. 1 § FB).

Om föräldrarna inte bor tillsammans eller om det finns tveksamheter kring faderskapet gör kommunen en faderskapsutredning för att fastställa faderskapet. Om mannen begär att en genetisk undersökning sker bör kommunens socialnämnd verka för att en sådan genomförs (2 kap. 6 § FB). Faderskapstest under graviditeten utförs bara på uppdrag av polis eller läkare.

Fastställa faderskap i domstol
Talan om fastställande av faderskap väcks av barnet (3 kap. 5 § FB). Modern kan föra barnets talan om hon har vårdnad om barnet. Kommunens socialnämnd kan också föra talan med stöd av deras utredningsskyldighet. Det finns ingen bestämmelse om att en eventuell fader har rätt att föra talan om att fastställa faderskap. En rätt för fäder att föra talan om faderskap finns endast vid hävande av faderskap (3 kap. 1 § FB).

Underhållsskyldighet
Föräldrarna till ett barn har ansvar för barnets försörjning tills dess att barnet är myndigt eller kan försörja sig själv. Underhållets storlek bestäms med hänsyn till barnets behov av underhåll och föräldrarnas förmåga att betala (7:1 FB). En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte varaktigt bor med barnet (7:2 FB).

Sammanfattning
En man som tror sig vara far till ett barn kan inte kräva en undersökning för att ta reda på om han är barnets biologiska pappa. Han har heller ingen rätt att väcka talan vid domstol om att fastställa faderskapet. Kommunens socialnämnd har dock en skyldighet att utreda faderskapet när ett barn föds som inte har gifta föräldrar. Socialnämnden bör verka för att göra en genetisk undersökning om det begärs av den som tror sig vara far till barnet. Den som är förälder till ett barn och som inte bor med barnet, ska betala underhållsstöd till barnet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000