Vem kan väcka talan om fastställande av faderskap?

2019-06-20 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Efter en kort romans fick jag besked av henne att hon var gravid och var för långt gången. Hon påstod att jag inte var far till barnet, detta med olika argument som slutade i ilska och att jag bara ska släppa allt. Jag kontaktade då familjerätten (FR) och fick besked att vänta och undvika henne till barnet är fött. Skulle inte en far komma fram efter att hon besökt FR så skulle hon konfronteras med mina uppgifter sa FR. Barnet föddes i sept. och efter en måndag kontaktade jag FR men fick rådet att vänta. I början på december kontaktade jag FR igen och då berättade dom att dom inte får kontakt med henne, trots brev med flera påminnelser. Jag fortsatte kontakta FR i början av feb. och fick då beskedet att hon varit inne hos FR och att en handläggare (HL) hade startat en faderskapsärende. Jag bad då FR att HL skulle kontakta mig. Detta gjordes 2 veckor senare. HL bad då om ursäkt för att HL inte viste om att det fanns uppgifter hos FR redan om mig, men att hon skull genast kalla in henne igen. I slutet av mars meddelar HL att hon slutar pga pension, och att en ny HL ska ta över ärendet. Detta görs efter att jag kontaktad chefen för FR i slutet av april. Den nya HL har tillslut lyckats fått in modern för samtal i slutet på maj. Idag, mitten på juni får jag beskedet att HL ska ta semester och att HL är tillbaka om en månad. Snälla, vad kan jag göra? Jag vill bara veta sanningen. Är jag far till barnet? Kan jag driva det juridisk själv?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har gjort helt rätt som vänt dig till socialen för att de ska göra en utredning om faderskap. Enligt 2 kap 1 § föräldrabalken, gäller att socialnämnden är skyldig att utreda vem som är far till barnet om någon sådan inte är fastställd. Socialnämnden kan sedan föra talan om fastställelse av faderskap i domstol, enligt 3 kap 5 § 2 st föräldrabalken. 3 kap 5 § föräldrabalken reglerar uttömmande vem som kan väcka talan om fastställelse av faderskap. Det framgår där att det endast är barnet eller en mor som har vårdnaden om barnet, alternativt socialnämnden, som kan väcka en sådan fastställelsetalan. Detta betyder alltså att du som misstänker dig vara far till barnet, endast kan göra det du gjort hittills, dvs. vända dig till socialnämnden. Du kan med andra ord inte driva målet själv eller väcka en talan om fastställelse av faderskap själv. Det du kan göra i nuläget är att försöka få kontakt med mamman till barnet för att hon ska väcka en fastställelsetalan om faderskap, eller invänta socialnämnden. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Går det att tvinga någon att göra faderskapstest?

2019-05-21 i Faderskap
FRÅGA |HejDet är så att för ett år sen gjorde jag ett dna test för att ta reda på min ursprung eftersom jag fick aldrig träffa min "pappa" och mamma vägrar prata om honom. Jag har dock sitt efternamn.Från detta dna testet som jag gjorde får man alltid matchning med 'släktningar' och bland de som jag kontaktade, kom jag på att de kommer från ett land som 'min pappa' inte kommer ifrån. Ett par dagar sen fick jag en matchning med en tjej som ska vara min halv syster. Hennes pappa kommer ej ihåg min mamma då jag är 30 år gammal just nu, men säger nekar inte helt att jag kan vara sin dotter. Kan man tvinga honom 'denna gubbe som kom från ingenstans' att göra ett faderskapstest? Isåfall hur? Lägg märke att det första dna testet som jag gjorde är ingen skoj, så att om det står att vi är halv systrar så måste det stämma. Jag blir jätte tacksam om jag får svar.Mvh
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag tolkar din fråga gäller den om det går att tvinga en annan man att göra ett faderskapstest samt hur du skulle gå till för att göra det. Regler om detta finns mestadels i Föräldrabalken (FB). Hur går fastställandet av faderskapet till?Du som barnet är den enda som kan väcka talan i domstol om fastställelse av faderskap (3 kap. 5§ 1 st FB). Är barnet under 18 år ska Socialnämnden eller modern föra talan (2 kap. 1§ FB). Möjligtvis bör du undersöka ifall Socialnämnden kan hjälpa dig idag, de innehar vissa uppgifter som kanske kan vara till hjälp om nu inte din mamma vill berätta något. Väljer domstolen att utreda faderskapet ska rätten också se till att frågan blir utredd (3 kap. 9§ FB). Utredningen kan gå till genom att rätten begär blodundersökning eller annat DNA-prov enligt den särskilda lagen (1958:642) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap. Mannen som blir förordnad att genomföra undersökningen måste då medverka till detta. Om det inte följs kan rätten ålägga först vite och om det inte hjälper, ta hjälp av polisen för att få till stånd en undersökning (2-2a§§ föregående lag). Sammanfattning, hur bör du gå till väga?Du kan väcka talan om fastställande av faderskap i domstol, då ska rätten utreda vem som är din pappa. I detta fallet kommer de utreda om den mannen du hittat kan vara han, och det gör rätten vanligtvis genom förordna om någon sorts undersökning ex. blod eller DNA. Mannen har rätt att yttra sig i rätten innan ett sådant förordnande, men måste sedan medverka när förordnandet kommer. Vill han inte göra testet kan rätten ålägga först vite och sen använda polisen som påtryckningsmedel. Jag vill också råda dig till att du själv kan undersöka fler alternativ och se om du kan hitta information om din pappa. Exempelvis kontakta Socialnämnden eller Skatteverket för uppgifter. Lycka till i domstolen och jag hoppas att du fick svar på dina funderingar. Annars får du gärna återkomma. Vänligen,

Partners samtycke till assisterad befruktning leder till rättsligt föräldraskap

2019-03-31 i Faderskap
FRÅGA |Jag o mitt x var gifta o ville ha barn,men jag kunde inte få barn.Så vi åkte till en fertilitetsklinik i Danmark.Hon blev gravid o vi fick en son.Nu är vi frånskilda och jag träffar inte sonen, o vi har gemensam vårdnad.Nu fundera jag på faderskapet då jag inte träffa han och enligt Dna är han inte min biologiska son.Vet att han är min då vi var gifta, men enligt Dna är han inte det.Vad gäller???Är det föräldrabalken som gäller eller kan man få faderskapet av skriven efter som man vet att vi fick han genom fertilitetsklinik.
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket riktigt regleras frågan om faderskap i föräldrabalken (FB).Presumerat faderskap för gifta mänFB:s första paragraf gäller något som kallas för faderskapspresumtionen (1 kap. 1 § FB). Den innebär att om ett barn föds till en kvinna som är gift med en man, presumeras mannen som utgångspunkt vara barnets fader. Detta gäller emellertid inte om det av andra skäl går att anta att mannen inte fadern, exempelvis till följd av resultatet från DNA-test, eller om det framgår att modern kunnat bli gravid på annat vis under den relevanta tidsperioden (1 kap. 2 § stycke 1 FB) Inte heller ska faderskap fastställas om det är utrett att modern genomgått insemination eller befruktning utanför kroppen (1 kap. 3 § stycke 2 FB). Men en sådan undersökning vidtas inte på myndigheternas eget initiativ, och den gifte mannen kommer därför (i de allra flesta fall) att helt enkelt registreras som far till barnet hustrun föder, om han inte säger någonting annat. Dock är huvudregeln och målet inom svensk familjerätt att den genetiske fadern också ska vara den rättslige fadern och därför finns den ovan beskrivna möjligheten att häva faderskapspresumtionen. En man som vet med sig att han inte är barnets genetiske far och endast blivit rättslig fader på den grund att han varit gift med modern, kan exempelvis bekräfta den genetiske faderns faderskapsanspråk om han så vill (1 kap. 2 § stycke 2 FB).Samtycke till assisterad befruktning innebär att partner kan bli rättslig förälderEtt undantag från huvudregeln om att genetiskt och rättsligt faderskap ska överenstämma, är om modern blivit befruktat på konstgjord väg enligt lagen om genetisk integritet (LGI). Vad detta förenklat beskrivet innebär, är att om inseminationen skett enligt myndigheternas föreskrifter, alltså att ni följt lagens alla regler och du som make samtyckt till att registreras som barnets rättslige far, kommer du att bli detta trots att detta inte stämmer rent genetiskt (6 kap. 1 § och 7 kap. 3 § LGI). Även om inseminationen inte skett enligt LGI:s regler leder en makes samtycke till sin hustrus inseminering till ett rättsligt faderskap, om det är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen (1 kap. 8 § FB). Detta faderskap anses vara "äkta", och kan därför inte hävas på grund av att genetiken inte stämmer. Har du samtyckt till din exhustrus insemination kommer du därmed betraktas som den riktige fadern. Den enda möjligheten att få detta faderskap avskrivet vore om en utredning kunde visa att barnet inte tillkommit genom den behandling du samtyckt till, och att ditt ex istället blivit gravid på ett annat sätt.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Är det tillräckligt att min pappa skriver ett intyg för att bekräfta faderskap?

2019-03-26 i Faderskap
FRÅGA |Räcker det att min pappa som inte står som biologisk pappa skriver ett intyg där han och min mor godkänner, erkänner mig som sin dotter eller måste man göra DNA test eller liknande? (Då jag blev till under tiden min mor var gift med en annan man, blev det förr automatiskt att han blev skriven som hans dotter.)
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om föräldraskap finns i 1-3 kap föräldrabalken (FB).Jag tolkar din fråga som att den man du vill ha registrerad som din pappa är din biologiska fader.Om faderskapPrecis som du säger finns en presumtion om att den som mamman är gift med under tiden hon föder ett barn räknas som pappa till barnet (1:1 FB). Detta kan i efterhand hävas genom dom, om en utredning visar att det egentligen är en annan man som är barnets fader (1:2 & 1:5 FB). Det är ibland, men inte alltid nödvändigt att göra ett DNA-test för att komma fram till detta. Det finns även en möjlighet att ändra faderskapet utan dom. Då måste mannen i det tidigare äktenskapet lämna ett intyg där han skriftligen godkänner annan mans bekräftelse av faderskapet. Bekräftelsen måste också i det fallet godkännas av modern (1:2 andra stycket FB).Räcker det att pappan som inte står som biologisk pappa skriver ett intyg?Det räcker alltså inte att din biologiska pappa samt din mamma skriver ett intyg. Ni måste också ha bekräftelse av den som i dagsläget står som din far. Är detta inte möjligt kan ni få faderskapet bekräftat i domstol. Det är då barnet som väcker talan (3:5 FB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Föreligger underhållsskyldighet för manliga våldtäktsoffer?

2019-05-29 i Faderskap
FRÅGA |Undrar en sak teoretiskt sätt. Om en kvinna våldtar en man och blir gravid och föder barnet, kan hon då ange våldtäcksoffret som fader och på så satt tvinga honom att betala vårdnad för barnet? Är rätt så sjukt om detta stämmer men har sökt rundor några timmar nu och har bara hittat information som stöder detta.
Makda Tesfamariam |För att underhållsskyldighet ska komma på tal måste först ett fastställande av faderskap ske, enligt 2 kap. 1 § föräldrabalk (1949:381). Det finns ett starkt intresse för att barnet så långt som möjligt ska få känna till båda sina föräldrar och ha rätt till deras omvårdnad, enligt artikel 7 i FN:s barnkonvention.Enligt 2 kap. 7 § FB kan dock socialnämndens utredning om fastställande av faderskap läggas ner om det1. visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan2. framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol3. har lämnats ett samtycke av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § till adoption av barnet, eller4. av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.Ovanstående betyder bl.a. att om mannen inte medverkar i fastställandet av faderskap, och kvinnan inte känner till mannen kan det bli omöjligt att fastställa faderskapet, och om det inte fastställs kan underhållsskyldighet inte infalla. Ett exempel på särskilda skäl, enligt punkt 4, som kan föranleda påfrestningar för modern är om fadern våldtagit kvinnan eller om barnet tillkommit genom incest. Som du ser i lagtexten finns det dock inget skydd för om mannen skulle vara den som blivit utsatt för våldtäkt, och det blir tyvärr en gråzon i det fallet. Precis som du säger blir mannen underhållsskyldig om faderskapet fastställs, antingen genom dom eller avtal. Underhållsskyldighet regleras i 7 kap. FB. Det finns dock ingen regel i detta kapitel som ger ett uttryckligt skydd för våldtäktsoffer från att tvingas betala underhållsbidrag, utan sannolikt hade underhållsskyldigheten infallit ändå om faderskapets fastställs. I mitt svar utgår jag ifrån att han blir underhållsskyldig genom dom, eftersom jag förutsätter att han inte hade gått med på ett avtal. 7 kap. 10 § FB möjliggör rätten att jämka ett underhåll som redan är bestämt genom dom eller avtal, om ändring i förhållandena föranleder det. Detta innebär att omständigheter som var kända eller kunnat förutses vid domen inte kan föranleda jämkning, utan det måste röra sig om nya omständigheter (prop. 1978/79:12, s. 116). Sammanfattningsvis finns det dessvärre inget tydligt skydd i regelverken för den situation du beskriver, och troligen beror det på att det är en tämligen ovanlig situation och att lagstiftaren inte prioriterat det scenariot. Det återstår att se om Högsta domstolen avgör i ett sådant fall i framtiden och hur de hade valt att göra, eller om lagstiftaren prioriterar frågan och utformar reglerna om fastställandet av faderskap på ett sätt som även skyddar manliga våldtäktsoffer.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fastställande av faderskap m.m.

2019-04-30 i Faderskap
FRÅGA |Hej, jag har en fd som är gravid med mitt barn. Jag flyttade innan jag fick veta detta till Stockholm. Nu så har hon sagt att det är absolut ingen chans i världen att jag ska få vara pappa eller liknande när barnet är fött. Jag är oerhört rädd för hennes nuvarandes barn hälsa och mitt framtida barn då hon har ätstörningar, självmordstankar, hennes pappa till andra barnet är våldsam samt missbrukare och som grädden på moset så har hon en partner nu som är kriminell. Vad har jag för alternativ? Mvh
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det här svaret utgår jag ifrån föräldrabalk (1949:381) där du har följande alternativ:Fastställande av faderskap: om din f.d. inte anger dig som far till barnet vid födseln, så bör du vända dig till Socialnämnden som är skyldiga att medverka vid fastställandet av faderskap, enligt 2:1 FB. Det är socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört som du ska vända dig till (2:2 FB). Vårdnad: Alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6:1 FB). Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6:2a FB). Eftersom du och din f.d. inte är gifta, kommer modern automatiskt att få vårdnaden om barnet från födseln (6:3 1 st. FB). Men om du vill ha ensam vårdnad över barnet, eller gemensam vårdnad, då ska rätten besluta om gemensam vårdnad är lämpligt eller om en av er ska ha vårdnaden (6:5 1 st. FB). Rätten får dock inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det (6:5 2 st. FB). Om ingen av er skulle vara lämplig som vårdnadshavare, så ska rätten förordna en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6:7 2 st. FB).Brister i omsorgen: om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden (6:7 FB). Du har möjlighet att till Socialnämnden och/eller rätten framföra de problem som barnet kan ha om det växer upp i den dåliga miljön som du beskriver, så att barnet kan få en bättre uppväxt.Umgängesrätt: Om du inte har vårdnaden över ditt barn, och ni således inte bor tillsammans, så ska ditt barn ha rätt att få umgänge med dig. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom annan kontakt (6:15 1 st. FB). Notera att denna umgängesrätt inte är ur förälderns perspektiv, utan det är barnets rättighet. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6:15 2 st. FB). Du som förälder har dock rätt att föra en talan om att du vill umgås med ditt barn, varpå rätten kan besluta om umgänge mellan dig och barnet. Socialnämnden kan också föra denna talan (6:15a 1 st).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur kan jag ta reda på om min far är min biologiska far?

2019-03-27 i Faderskap
FRÅGA | Hej, Jag är osäker på om min far verkligen är min fader, jag har stora tvivel. Kan man tvinga syskon eller fader att göra ett DNA prov. Min mamma är tyvärr död och kan således inte längre svara på frågor.
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om föräldraskap finns i föräldrabalken (FB).Barn har ett starkt skydd för rätten till information om sitt genetiska ursprung. Det är socialnämnden som har en skyldighet att utreda och fastställa föräldrar till barnet (2 kap 1 § FB).Socialnämndens rollSocialnämnden kan inte själva föra talan om fastställande av faderskap utan den väcks i domstol och måste föras av barnet (3 kap 5 § FB). Dock om du är omyndig kan din talan föras av socialnämnden eller en särskild förordnad vårdnadshavare (3 kap 5 § 2st FB).DNA provDå socialnämnden utreder faderskapet görs det i de flesta fall genom DNA-analys. Om han inte skulle vilja delta finns det möjlighet att genom lagen om blodundersökning bestämma om provtagning mot någons vilja (1 § lagen om blodundersökning).SammanfattningFör att utreda om din far verkligen är din genetiska far krävs att du vänder dig till socialnämnden om du är omyndig eller själv väcker en talan om fastställelse av faderskap. Därefter kommer en utredning att göras av socialnämnden.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur fastställs föräldraskap när den födande bytt könsidentitet ?

2019-03-22 i Faderskap
FRÅGA |Om en person som bytt könsidentitet blir gravid och alltså då är en gravid/barnafödande man, blir personen då registrerad som far eller mor? Och på vilket sätt? På samma sätt som när en kvinna föder ett barn och då automatiskt blir barnets mor, eller finns där några speciella tillvägagångssätt?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i föräldrabalken(FB). En man som föder ett barn räknas som farEnligt en huvudprincip i FB är kvinnan som föder ett barn att anses som rättsligt moder. En man som föder ett barn är på motsvarande sätt att anses som barnets förälder. En man som föder ett barn anses vara far till barnet(FB 1:11).Ska ändå omfattas av samma regler som modern Men trots att han anses som far, ska han omfattas av det som i föräldrabalkens första kapitel gäller för modern. Alla bestämmelser som innehåller orden mor, moder eller moderskap ska tillämpas för mannen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.Vänligen,