Finns det möjlighet att fastställa att jag inte är far till ett av mina barn?

2019-11-13 i Faderskap
FRÅGA |Hej Lawline! Jag undrar om det finns någon laglig möjlighet att tvångsmässigt fastslå om jag är far till ett av våra fyra gemensamma barn eller ej? Jag är pensionär och det aktuella barnet är i 30-årsåldern och jag har en bra relation till modern, men en långvarig och mycket dålig relation till det aktuella barnet. Mina relationer till de andra 3 barnen är goda och normala. Jag och modern har varit skilda i 20 år. I förrgår frågade jag modern och hon förnekade att någon annan än jag är far till barnet. Men vad som gjorde mig synnerligen misstänksam var hennes milda, harmlösa och närmast menlösa reaktion över den synnerligen känsliga frågan. Hon kan i andra sammanhang nämligen hetsa upp sig ordentligt, om hon anser sig illa behandlad över något.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDet du efterfrågar i din fråga är en ett hävande av faderskap eller en negativ faderskapstalan. En negativ faderskapstalan innebär att man för talan vid domstol med yrkande att man inte ska vara far till ett barn.Faderskap kan uppkomma antingen genom presumtion, bekräftelse eller dom. En man som är gift med barnets mor vid födseln, ska som utgångspunkt anses som barnets far (1 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). Det finns dock sådant som bryter presumtionen och rätten ska förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet om någon av omständigheterna i 1 kap. 2 § FB är uppfyllda. Är mannen och kvinnan inte gifta vid barnets födsel finns det möjlighet att skriftligen bekräfta faderskapet (1 kap. 4 § FB) eller genom att domstolen genom dom fastställer att mannen är far till barnet (1 kap. 5 § FB). För det fall att det finns ett faderskap genom bekräftelse är det möjligt att föra en negativ faderskapstalan. I de fall faderskapet är fastställt genom dom krävs det däremot att det beviljas resning av domen. Som jag tolkar din fråga har du presumerats vara far till barnet då du och modern var gifta när det föddes (jfr 1 kap. 1 § FB). Du har då möjlighet väcka talan mot barnet om att du inte är dess far. Talan ska väckas mot barnet vid rätten där barnet har sin hemvist (3 kap. 1 § och 3 § FB). För att du inte ska anses vara far till barnet krävs att någon av omständigheterna i 1 kap. 2 § FB är uppfyllda. De omständigheter som är för handen är om det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre, det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det ej är sannolikt att makarna ha haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat.Det är möjligt att begära att domstolen ska förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper som kan ske utan nämnvärt men (t.ex. DNA). Förordnandet kan avse såväl modern som barnet (1 § lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Om faderskapet fastställts genom en dom krävs det att resning beviljas för att rätten ska förordna om en blodundersökning. Har faderskapet fastställts genom bekräftelse kan rätten förordna om blodundersökning först om det framkommit omständigheter som ger anledning till antagande att någon annan man än den som fastställs vara far har haft samlag med modern under tid då barnet kan vara avlat (1 a § lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Som svar på din fråga finns det således vissa möjligheter att fastställa att du inte är far till barnet, dock lite beroende på hur faderskapet är fastställt. Som jag tolkar din fråga utifrån hur den är ställd har du presumerats vara far till barnet eftersom du var gift med modern vid dess födsel. Det är då möjligt att väcka talan om hävande av faderskapet och att rätten ska förordna om blodundersökning.Om du vill ha hjälp av en jurist från Lawlines juristbyrå med att vända dig till domstol är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan man avsäga sig en adoptivförälder?

2019-10-25 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Min bror som nu är 60 år adopterades när han var ung, av min mammas dåtida man. Han försvann ur våra liv för över 40 år sedan. Kan min bror annullera adoptionen utan att involvera sin adoptivfar? Vi vill inte ha med honom att göra, så vill bara skriva ut honom ur våra liv! Om det är möjligt att annullera adoptionen, står han då som faderslös i alla papper? Tack för hjälpen!
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det går inte att avsäga sig sina föräldrar på annat sätt än genom en ny adoption. Det beror på att alla barn ska ha rätt till sina föräldrar. Ett adoptivbarn är barn till sin adoptivförälder och likställs juridiskt med biologiska barn. Detta har i vuxen ålder främst betydelse för frågan om arv. Det som din bror kan göra för att bli av med de rättsliga banden till sin adoptivfar är att avsäga sig arvet från honom och om din bror inte har egna barn upprätta ett testamente eftersom det annars är föräldrarna som ärver honom (2 kap. 2 § 1 stycket ÄB).Hoppas du fick svar på din fråga.

Hur fastställs faderskap och medborgarskap när barnen är födda utomlands till en utländsk mor och en svensk far?

2019-10-22 i Faderskap
FRÅGA |Hej: Jag är Svensk och gift med Afghansk tjej och har 2 barn tillsammans .Vi bor tillsammans i Sverige nu , familjen har permanent uppehållstillstånd . Barnen är föda i Pakistan . Myndigheten i Pakistan är omöjligt att registrera utländska barnen , däremot Svenska myndigheter kräver födelsebevis och giltig faderskap för att barnen ska bli Svensk medborgare. Vi har födelsebevis från Pakistansk sjukhuset men det hjälpar inte.Vad är alternativet ? vart kan jag vända mig ?Med vänlig hälsning X
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Faderskapsbekräftelse Bestämmelser om faderskap finns i föräldrabalken (FB). Om mamman och pappan till ett barn är gifta vid barnets födelse fastställs faderskapet automatiskt enligt 1 kap. 1 § FB, detta kallas faderskapspresumtion. Pappan behöver alltså i det fallet han är gift med mamman till barnet inte bevisa att han är pappan till barnet utan antas automatiskt vara det. Om föräldrarna inte var gifta vid barnets födelse ska faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse eller dom enligt 1 kap. 3 § FB. Faderskapsbekräftelsen ska enligt 1 kap. 4 § FB göras: Skriftligen Bevittnas av två utomstående personer Godkännas av både socialnämnden och mamman till barnet. Socialnämnden får bara godkänna faderskapsbekräftelsen om det kan antas att den som lämnat in bekräftelsen är pappan till barnet. Om barnet myndigt dvs. att det fyllt 18 år ska barnet själv godkänna bekräftelsen. Medborgarskap Barn till svenska medborgare födda efter 1 april 2015 blir automatiskt genom födsel svenska medborgare. Om ett barn är fött före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är det föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap deras barn får. Ett barn till en svensk mamma blir alltid svensk. Barn till svensk pappa och utländsk mamma blir svensk om pappan var gift med mamman vid födseln eller om barnet föddes i Sverige. Om föräldrarna inte var gifta vid födseln men senare gifter sig med varandra blir barnet svensk medborgare om det är under 18 år och ogift. Sammanfattning För att du ska kunna bevisa att du är pappan till dina barn ska du kontakta socialnämnden i er kommun. Socialnämnden har skyldigheten att se till så att ett faderskap fastställs genom utredning om barnet bor i Sverige enligt 2 kap. 1 § FB. Du kan av Socialnämnden begära att du vill att en blodundersökning ska göras för att fastställa faderskap enligt 2 kap. 6 § FB om det skulle vara så att de inte godkänner faderskapsbekräftelsen. Om du endast vill registrera dina barn gör du det hos Skatteverket genom att göra en anmälan om namn. Hoppas du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig om du har några ytterligare funderingar! Vänligen,

Hur fastställs faderskap?

2019-10-19 i Faderskap
FRÅGA |Jag har en fru i tahiland som jag fått barn med men vi gifte oss efter barnet va föttså ambassaden vill ha ska prov och domstols beslut att det är mitt barn hur går jag till vägar ?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du och din fru bor i Sverige, gäller reglerna om fastställande av faderskap i föräldrabalken (FB). Om ni bor i Thailand kan det vara så att andra regler gäller. Hur fastställs faderskap?Ditt faderskap fastställs genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken, FB). Faderskapet ska bekräftas skriftligen och bevittnas av två personer (1 kap. 4 § FB). Din fru får inte vara vittne till bekräftelsen. Det måste vara två utomstående personer. Bekräftelsen ska sedan godkännas av socialnämnden och din fru. Socialnämnden får bara godkänna bekräftelsen om det kan antas att du är pappa till barnet. Om ert barn är myndigt (18 år) ska barnet själv godkänna bekräftelsen. Faderskapet kan också fastställas genom dom (1 kap. 5 § FB). Det verkar dock inte som att du bestrider att du är pappa till barnet. För er del är det alltså mest aktuellt med faderskapsbekräftelse enligt 1 kap. 4 § FB.SammanfattningOm ni bor i Sverige ska ni kontakta socialnämnden i er kommun. Det är socialnämnden som godkänner faderskapsbekräftelsen. Om ni bor i Thailand kan det vara så att andra regler gäller. I så fall rekommenderar jag att ni kontaktar den myndighet i Thailand som har hand om faderskapsfrågor. Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

När blir en spermiedonator ett barns far?

2019-10-27 i Faderskap
FRÅGA |JAG har en komplicerad fråga . Jag och min man kunde inte få biologiska barn . Han hade inte spermier nog . I samråd med min man beslöt jag mig att bli gravid ändå . Försöket lyckades på första försöket . Sedermera ville vi ha ha syskon och denna gång köpte vi säd i Danmark . Donatorn hafe nummer 828 och två pojkar kom med två års . Nu vill min inye min man följa äktenskapet . Han är enkelt elak och kallar ungarna horungar . Han tänker inye betala underhåll . Barnen är stora med helt förstörda . Vad ska vi göra . Min man har ju rätt : horungar är dom ju . Jag skulle vilja veta mer om om donator 828 det är viktigt för mig
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar i första hand familjerättsliga regler angående föräldraskap och underhållningsplikt. Dessa regler finner du i föräldrabalken (FB).Föräldrar har underhållsskyldighet för sina barnEn grundläggande regel i svensk familjerätt är att föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn. Antingen kan de uppfylla denna underhållskyldighet genom den dagliga omvårdnaden av barnen, eller, om de inte bor med barnen, genom att betala underhållsbidrag (FB 7 kap. 1 §). Huruvida din man vill eller inte vill "följa äktenskapet" borde inte spela någon roll: är han barnens far är han underhållsskyldig tills barnen fyller 18 år och gått ut gymnasiet (eller 21 år och ej gått ut gymnasiet).Det tar oss till nästa fråga, nämligen vem som ska räkna som barnens föräldrar. Du som föderska blir automatiskt klassad som barnens mor i och med att du föder dem: en princip som kallas för mater est. För mannen blir bedömningen krångligare. En avgörande fråga är om ni valde att genomgå den assisterade befruktningen genom lagen om genetisk integritet (LGI) eller ej. Huvudregeln för män och faderskap är nämligen den genetiska kopplingen, vilket i så fall skulle göra donator 828 till den rättslige fadern, eftersom det är hans spermier som använts. Men om ni har följt föreskrifterna i (LGI) vid inseminationen och din man samtyckt till det hela, då är det din man som är barnens rättslige fader (FB 1 kap. 8 §). Jag kan inte utläsa ur din fråga om ni följt LGI eller inte, men om ni pratat med svenska läkare och följt myndigheternas anvisningar så bör förfarandet skett enligt LGI. Om ni skött det hela helt privat och själva valt ut donator 828, ja då har ni kanske inte följt LGI. Donatorer blir ej fäder om LGI har följtsEftersom en inseminering som inte skett enligt LGI innebär att mannen i det assisterade paret inte blir fader, är det alltså donatorn som blir det istället. Har ni alltså inte följt LGI, då är donator 828 barnens far. Han kan – och till och med bör (socialnämnden kommer försöka leta reda på honom) – fastställas som barnens far. Det kommer bl.a. innebära att han blir underhållsskyldig till barnen, enligt vad som sagts ovan. I praktiken kan det dock vara svårt att få tag i honom, om han agerat anonymt och lever i Danmark. Om du tror att donator 828 är far (därför att ni inte följt LGI) och vill ha kontakt med honom bör du vända dig till socialnämnden.Om ni har följt LGI är det istället din man som är barnens far, som tidigare konstaterat. Donatorn kan då inte fastställas som barnens far, och har ingen underhållsskyldighet. Barnen som fötts genom insemineringen har emellertid en rättighet att få veta vem mannen är enligt LGI 6 kap. 5 §. Denna rättighet är emellertid bara barnens, och gäller först från och med att de uppnått en viss mognad (ålder). Jag hoppas du fick svar på din fråga,Mvh,

Går det att avsäga sig faderskap som biologisk far?

2019-10-22 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag behöver hjälp med en hypotetisk fråga."Jag vill avsäga mig från mitt biologiska barn, jag varken ville eller har inte haft någon relation till barnet och mamman var bestämd från början att barnet inte skulle ha något med mig att göra. Är det möjligt att avsäga mig från mitt biologiska barn isåfall? Då barnet fortfarande har sin biologiska mamma samt en styvfar."
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Faderskap regleras i föräldrabalken (FB). Det går inte att häva faderskap som biologisk far till ett barn. Det enda sättet att häva ett biologiskt faderskap är om det kan bevisas att det är någon annan som är den biologiska fadern enligt 1 kap. 2 § FB. En möjlig utväg för att den hypotetiska fadern ska kunna avsäga sig så pass mycket ansvar och kontakt med barnet som möjligt kan vara att samtycka till en adoption om barnets styvfader skulle vilja adoptera barnet. Då skulle barnet anses som styvfaderns barn rättsligt enligt 4 kap. 21 § FB. Detta innebära dock inte att den biologiska fadern avsäger sitt biologiska faderskap, utan som tidigare nämnt står det biologiska faderskapet fast tills det kan bevisas att någon annan är den biologiska fadern. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

​Har jag rätt att göra faderskapstest på barn jag tror är mina?

2019-10-20 i Faderskap
FRÅGA |Hej har en fråga gällande två barn jag tror är mina. Mamman till första barnet sa de va mitt men när jag ville ta ett fadertest så sa hon att hon ljugit och att barnet inte är mitt men så såg jag en annan som jag varit med och hennes dotter var jätte lik det barnet jag träffa först så kan man göra fadertest på barnen för att få veta om jag är pappa till dom?
Josefine Bågholt |Hej!Tack för väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom det finns ganska lite information i din fråga så är det svårt att ge ett bestämt svar på vad just du kan göra i den aktuella situationen. Jag kommer därför i mitt svar utgå ifrån 3 olika situationer du kan ställas inför. Första situationen är om mamman till barnet var gift vid tidpunkten då hon födde barnet. Andra är om hon har en sambo/partner vid barnets födsel. Tredje kommer vara att hon var ensamstående vid födseln. Samma regler gäller för de båda barnen som du vill göra faderskapstest på. Jag kommer först i mitt svar börja med att presentera vad som händer om någon av mammorna till barnen var gift vid födelsen av barnet. Jag kommer även presentera vad som händer om de hade en sambo eller partner vid barnets födsel. Vidare kommer jag visa vad som händer om mammorna inte har någon sambo eller partner vid någon av barnens födelse. Sist i mitt svar kommer en sammanfattning och jag kommer även ge dig råd.För att kunna finna svaret på din fråga måste vi gå in och titta i föräldrabalken (FB), då det är där bestämmelserna för fastställande av faderskap hittas. Om mamman är gift: Ifall mamman var gift med en annan man vid förlossningen av barnet görs en faderskapspresumtion (1 kap 1§ FB). En sådan faderskapspresumtion utgår ifrån att fadern till barnet är den som modern är gift med. Det innebär om att faderskapet automatiskt fastställs i denna situation utan att en undersökning om mannen verkligen är fader till barnet skall genomföras. Om en man har fastställts som far till ett barn genom faderskapspresumtionen, kan rätten förklara att mannen i äktenskapet ej är fader till barnet. Detta görs i situationer där:1. det är utrett att mamman har haft samlag med en annan man under tiden då barnet kan ha varit avlat, 2. att det är utrett att barnet har avlats före äktenskapet eller,3. att det är utrett att barnet har avlats under en tid då de levde åtskilda och det ej är troligt att de har haft samlag (1 kap 2§ FB). Ett arvsanlagstest skall då genomföras för att se om den man som mamman är gift med är fader eller inte. De som kan väcka denna talan om att rätten borde häva faderskapet för mannen i äktenskapet är antingen mannen själv, rätten eller barnet (3 kap 1-3 § FB). Du kan på så sätt inte göra något självständigt för att se om du är fader till barnet om barnet har en fader genom äktenskap med barnets mor. Det som du kan göra är att antingen gå till barnet eller till fadern för att de skall skapa denna process och på så sätt vara tvunga att ta ett faderskapstest. Om mamman har sambo/partner: Om mamman istället vid förlossningen har en sambo eller partner skall en pappa till barnet fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap 3§ FB). Socialnämnden skall då göra en faderskapsundersökning där de är skyldiga att försöka utreda vem som är fader till barnet och se till att ett faderskap fastställs (2 kap 1§ FB). Socialnämnden skall i sina utredningar inhämta upplysning från mamman och från andra personer som kan lämna uppgifter som har betydelse för den utredning som de gör (2 kap 4§ FB). Här kan det vara aktuellt att du kommer in i bilden. Du kan på så vis komma till socialnämnden och hävda att det är du som är fader till barnet. För om det då är ovisst om vem som skall anses vara fader kommer en blodundersökning behöva göras för att utreda vem som faktiskt är fader till barnet (2 kap 6§ FB). Är faderskapet redan fastställt? Om faderskapet redan anses vara fastställt genom dom eller bekräftelse, och du fortfarande anser att det är du som är fader till barnet. Har du inte så många möjligheter till att agera och se om barnet är ditt. Det blir på så sätt samma möjligheter som innan, att du antingen får gå till barnet eller fadern för att de sedan skall väcka om faderskapet och vilja kontrollera om de är fadern eller inte. Har mamman ingen man eller sambo/partner: Har mamman ingen sambo/partner eller man så skall samma process som jag nämnde ovan göras. Socialnämnden skall göra en undersökning av faderskapsfrågan så att en fader till barnet kan fastställas. Har de redan fastställt faderskapet kan du inte enskilt överklaga beslutet. Ifall de dock inte får den upplysning som behövs för att fastställa faderskapet och utredningen står still kan socialnämnden lägga ner fallet, (2 kap 7§ FB).Om ärendet är nerlagt kan faderskapet fortfarande fastställas genom dom (1 kap 3§ FB). Det handlar om att talan om fastställande till faderskapet kan väckas av barnet. Den kan även väckas av socialnämnden, och av mamman om hon har vårdanden om barnet (3 kap 5§ FB). Om du då säger till socialnämnden, barnet eller mamman att du kan vara barnets far så kommer de kanske vilja väcka talan. Men då barnen verkar små och mamman i båda fallen inte verkar intresserade av att göra detta, så kanske du borde fundera på att ta och prata med socialnämnden. Det du kan göra är att ta och prata med socialnämnden och ge de den upplysning som de behöver för att kunna för barnets bästa fastställa om du är fader till barnet eller inte med hjälp av en ny undersökning. Sammanfattning och råd: Omständigheterna i din situation spelar stor roll för vilka åtgärder du kan vidta. Beroende på om mammorna är gifta eller inte, samt om de har en sambo eller inte, kommer du att behöva gå olika vägar för att få lov att göra ett faderskapstest. Anledning till att det är så svårt för dig som utomstående att få lov att göra ett faderskapstest är för att man vill skydda familjen i en så stor mån som möjligt.Mitt råd till dig är att du skall kontakta socialnämnden i din kommun. Berätta om din situation och fråga om de kan hjälpa dig med att få ett faderskapstest på barnen. Vidare kan du även tala med respektive familj till barnen och prata om hur ni skall hantera situationen. Mer hjälp:Känner du att du behöver mer hjälp med din situation rekommenderar jag dig starkt att boka en tid med en av våra duktiga jurister här på Lawline! Jag hoppas att jag har kunnat besvara din fråga och att allt löser sig för dig! Hör gärna av dig igen till oss på Lawline om du har fler frågor! Vänliga hälsningar,

Konsekvens av att ha betalat vite för utesbliven medverkan till faderskapstest

2019-10-09 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Om jag döms att få betala en vite vid domstol, läggs ärendet ned då? Detta är en följdfråga till nekandet av att göra faderskapstest hos familjerätten. Mvh.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en faderskapsutredning läggs ner om du först blir kallad till ett faderskapstest och sedan betalar det vite du blir ålagd om du inte dyker upp. Vad säger lagen? Faderskapstest regleras framförallt i föräldrabalken (FB). I 2:6 FB framgår att socialnämnden bör verka för att ta reda på vem som är far till barnet (genom en blodundersökning). Dyker man inte upp på ett sådant test kan ärendet lämnas över till domstol som kan förordna om att en blodundersökning ska utföras. Det här förfarandet regleras i Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Domstolen kan enligt 2 § i denna lag vid vite förelägga den som förordnats att genomgå blodundersökning att underkasta sig denna. Om vitet inte visar sig vara till någon hjälp kan domstolen istället besluta att ta hjälp av polisen för att undersökningen ska kunna genomföras (2a §). Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att ärendet med största sannolikhet inte kommer att läggas ner när du betalat det vite som dömts ut för att du ej underkastat dig ett faderskapstest. Förmodligen kommer du antingen att få betala ännu ett vite om du inte inställer dig alternativt kommer du att bli hämtad av polis. Det ska tilläggas att hämtning av polis vid den här typen av ärenden kan ses som ett sista alternativ när inget annat visat sig hjälpa. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,