Hur fastställs ett faderskap?

2021-08-19 i Faderskap
FRÅGA
Hej!En enkel fråga, utan ett DNA-test så kan inte ett faderskap bevisas och fastställas?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Ett barn har rätt att få information om sitt ursprung och har dessutom rätt till försörjning, därmed är det angeläget att barnets föräldrar kan identifieras. Vem som är modern är ofta okomplicerat att få fram men det kan vara desto svårare att få fram fadern. Målsättningen är alltid att den biologiske fadern ska identifieras. Enligt 1 kap. 1 § Föräldrabalken (FB) råder det en så kallad faderskapspresumtion för en man om modern är gift med denne. Under vissa omständigheter ska tingsrätten förklara att mannen i äktenskapet inte är fader till barnet, dessa anges i 1 kap. 2 § FB.

Om man ej kan fastställa vem fadern är genom presumtionen som finns vid äktenskap så fastställs det genom en faderskapsbekräftelse eller genom en dom enligt 1 kap. 3 § FB.

Faderskapsbekräftelse

En faderskapsbekräftelse görs av den man som tror sig vara barnets fader. Enligt 1 kap. 4 § FB måste en faderskapsbekräftelse ske skriftligen och ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska sedan skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern. Skulle det vara så att barnet är myndigt ska bekräftelsen i stället godkännas av barnet. Socialnämnden får bara godkänna bekräftelsen om det kan antas att mannen faktiskt är barnets far. Enligt 1 kap. 4 § st. 3 FB ska tingsrätten förklara att faderskapsbekräftelsen saknar verkan mot mannen om det skulle visa sig att mannen inte är den biologiska fadern.

Enligt det av HD avgjorda rättsfallet NJA 2005 not 42 kan mannen inte dra tillbaka sin faderskapsbekräftelse även om han blev ledd till att tro att han inte behövde betala underhåll trots bekräftelsen. Enligt HD kan mannen eventuellt åberopa ekonomiska olägenheter som grund för att få faderskapet, eller i alla fall underhållsansvaret, upphävt men det kräver i så fall att det ekonomiska ansvaret för barnet skulle väga orimligt tungt.

Dom

Enligt 1 kap. 5 § FB kan ett faderskap fastställas genom en dom på 3 olika sätt.

1: Om det genom en genetisk undersökning är utrett att mannen är barnets far, det vill säga om det genomförts en DNA undersökning.

2: Om det har blivit utrett att mannen haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet tillkommit genom det samlaget.

3: Om det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med mannens spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen. Denna punkt gäller dock inte spermadonatorer.

Det är med andra ord inte enbart genom ett DNA-prov som en mans faderskap kan fastställas, men vid osäkerhet genomförs ofta DNA-prover, ibland tvångsvis. Det ska tilläggas att socialnämnden har ett långtgående ansvar för att försöka identifiera fadern.

Med vänlig hälsning,
Gustav Ottebo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (370)
2021-10-20 Har man som far rätt att kräva faderskapstest?
2021-10-07 Om felaktig fastställd faderskap
2021-09-30 Fastställa faderskap som myndig
2021-09-29 Underlåta att medverka i socialnämndens utredning om faderskap

Alla besvarade frågor (96487)