upphäva faderskap

2021-07-07 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Jag har två halvsyskon på min pappas sida, en bror och en syster. De har olika mammor och har vuxit upp hos respektive mamma och deras familjer (båda mammorna gifte sig och fick barn med andra män efter mina halvsyskons födelse). Min pappa har betalat underhåll för båda barnen under hela deras uppväxt. Barnen är nu i 55-60 årsåldern och pappa lever inte längre. De båda barnen har fått ut sin respektive arvslott för ca 5 år sedan.Nu har mina båda halvsyskon gjort DNA-tester som visat att de inte är släkt. Halvsystern tycks vara dotter till en dansk man. Vad gäller i en sådan här situation, borde hon lämna tillbaka sitt arv? Allt underhåll som hennes mor fått under 18 år? Eller är allt preskriberat/irrelevant pga mannen (min pappa) på 60-talet accepterat faderskapet? Vore tacksam för svar om inte annat så för att stilla min nyfikenhet! Den ekonomiska biten, om det finns en sådan, är av underordnad betydelse.Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om barns arvsrätt och upphävande av faderskap finns i Ärvdabalken (1958:637) ( ÄB) respektive Föräldrabalken (1949:381)(FB).

I 2 kap.1 § ÄB stadgas att första arvsklassen utgörs av arvlåtarens barn, vilket innebär att det är arvlåtarens barn som i första hand ska ärva denne. Av bakgrundsinformationen framgår att ni har genomfört DNA-analys som påvisar att det inte finns något släktskap mellan ena kvinnan och din far. Han är med andra ord inte hennes biologiska pappa, men juridiskt så kvarstår faderskapet tills det upphävs.

Bestämmelsen om upphävande av faderskapet återfinns i 3 kap. 1 § FB. Om mannen som anses vara barnets fader vill vinna förklaring att han inte är det krävs det vanligen att han väcker talan mot barnet. I det fall mannen är avliden och har han inte varaktigt sammanbott med barnet och inte heller efter barnets födelse bekräftat att barnet är hans, har den avlidnes maka och var och en som jämte eller näst efter barnet är berättigad till arv efter mannen rätt att väcka talan om att mannen ej är fader till barnet. Med bekräftelse avses att mannen kan anses ha gett ett bestämt uttryck för sin vilja att låta barnet gälla som hans.

Rätt att väcka talan föreligger ej, om vid mannens död mer än ett år har förflutit från det att talan, som grundats på att mannen är fader till barnet, väckts mot honom och han fått del därav eller om mer än ett år har förflutit sedan anspråk på samma grund framställts mot mannens dödsbo.

Sammanfattningsvis gäller att faderskapet inte kan upphävas om vid din fars död mer än ett år har förflutit sedan talan om fastställande av faderskap väcktes mot honom. Då faderskapet inte kan upphävas är han i juridisk mening fortfarande kvinnans far. Det blir därför svårt att kräva återbäring av utdelad underhållsbidrag eller arv.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (370)
2021-10-20 Har man som far rätt att kräva faderskapstest?
2021-10-07 Om felaktig fastställd faderskap
2021-09-30 Fastställa faderskap som myndig
2021-09-29 Underlåta att medverka i socialnämndens utredning om faderskap

Alla besvarade frågor (96505)