Hävande av faderskap

2021-03-07 i Faderskap
FRÅGA
Jag har en vuxen dotter som fötts inom ett numera upplöst äktenskap. Jag misstänker att jag inte är far till henne och vill göra en DNA-undersökning, men tror inte att dottern eller hennes moder är villiga att medverka. Hur går jag tillväga för att mot deras vilja få en DNA-undersökning genomförd?Jag bor f.n. utomlands och skulle uppskatta ett svar per email. Ni kan även kontakta mig genom sms till mitt telnr.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om faderskap finns i Föräldrabalken (FB).

Hur fastställs faderskap?

I svensk rätt är utgångspunkten att modern är den som föder barnet. Den som vid barnets födelse är gift med modern presumeras att vara barnets far, om inte andra omständigheter talar emot det (1 kap. 1 § FB).

Om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att en man inte är barnets far, trots att han vid barnets födelse varit gift med modern, kan hans faderskap hävas genom dom eller tredjemansbekräftelse.

Hur hävs faderskap genom dom?

Fadern som vill få faderskapet upphävt kan väcka talan vid domstol i den ort där barnet har sin hemvist , enligt 3 kap. 1 § och 3 kap. 3 § FB. Enligt 1 kap. 2 § FB ska rätten häva ett faderskap om det är sannolikt att barnet har avlats av någon annan än maken (1 p.), eller om barnet avlats innan äktenskapet alternativt under en tid då makarna levde åtskilda (3 p.). Eller, om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader (2 p.).

Den sistnämnda punkten handlar då om DNA-undersökning, som är ett av det viktigaste bevismedlen som finns vid mål om faderskap. Rätten kan därmed på begäran av någon av parterna i mål om att häva faderskap förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper för att säkerställa och få ett giltigt prov som varit övervakat, 1 § Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Det finns således möjlighet att genomföra en DNA-undersökning om du väljer att yrka det i domstol.

Hur hävs faderskap genom trejemansbekräftelse?

Tredjemansbekräftelse kan användas när det står klart att en annan man är far till barnet och är villig att bekräfta faderskapet.

Vid en tredjemansbekräftelse hävs makens presumerade faderskap samtidigt som den andra mannens faderskap fastställs. En sådan bekräftelse måste alltid vara skriftlig och bevittnad av två personer. Om barnet är under 18 år ska socialnämnden och barnets mor eller särskilt förordnad vårdnadshavare skriftligen godkänna bekräftelsen. Om barnet är över 18 år behöver inte socialnämnden godkänna bekräftelsen. Däremot måste alltid barnets mor skriftligen godkänna en tredjemansbekräftelse (1 kap. 2 § FB).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (369)
2021-10-07 Om felaktig fastställd faderskap
2021-09-30 Fastställa faderskap som myndig
2021-09-29 Underlåta att medverka i socialnämndens utredning om faderskap
2021-09-14 Varför donatorn blir förälder vid heminsemination

Alla besvarade frågor (96356)