FrågaFAMILJERÄTTFaderskap17/12/2020

Fastställande av faderskap

Hej! Jag och mitt ex har en dotter. Efter att vi gjorde slut så har mitt ex varit gravid och fött en son utan min vetskap. Jag fick kriga för att få igenom ett faderskapstest som jag nu gjort tack vare min advokat.

Men när jag ringer till den kommunen som resultatet ligger hos. Så svarar en person och säger att jag måste "skicka en stämningsansökan för att föra ärendet vidare".

Mammans advokat har i brev och vårdnadstvist ang våran dotter sagt att det handlar om "våra gemensamma barn".

Därvid så är det ju sagt att bägge barnen är mina enligt modern. Men socialtjänsten vägrar samarbeta? Hjälp?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Såsom jag uppfattat situationen har du gjort ett faderskapstest som bekräftar att du har genetiska band till det av ditt ex födda barnet. Du vill få detta inskrivet så att du ses som barnets rättsliga far, men kommunen menar att du då behöver skicka en stämningsansökan mot ditt ex för att en domstol ska fastställa ett faderskap. Utifrån detta kommer jag nu att försöka klargöra situationen för dig.


Faderskap till barn utom äktenskap fastställs genom dom eller bekräftelse

Huvudregeln i svensk rätt är den s.k. faderskapspresumtionen i Föräldrabalkens 1 kap. 1 §. Den säger att om modern som föder barnet är gift med en man, ska denne man anses vara barnets fader. Om modern däremot inte är gift fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1:3 FB). En faderskapsbekräftelse ska vara skriftlig och dessutom bevittnad av två personer (1:4 FB). Bekräftelsen måste även godkännas av socialnämnden och barnets mor eller en särskilt förordnad vårdnadshavare (1:4 FB). Vad det gäller fastställelse genom dom, gäller att domstolen om det genom en genetisk undersökning (Faderskapstest, DNA-test, som jag antar att du avsåg när du skrev faderskapstest) är utrett att en man är barnets far, ska förklara mannen som far till barnet (1:5 FB).


Du kan be modern om att upprätta en bekräftelsehandling, men du kan inte väcka talan i domstol

Vid en första anblick verkar det bästa alternativet vara att tala med ditt ex för att se till att ni tillsammans kan upprätta en bekräftelsehandling enligt reglerna ovan. Problemet är nämligen att du – till skillnad från vad kommunen verkar ha sagt – inte har rätt att väcka talan i domstol om att du är fadern enl. 3:5 FB. Detta framgår speciellt av förarbetena till lagen (prop. 1975/76:170 s. 140 och 141) där det framfördes att mannens möjlighet att tillgodose sina behov om att bli fastställd som fader genom att anmäla sin uppfattning till barnavårdsnämnden. Talan om fastställande av faderskaps väcks av barnet (3:5 st. 1 FB), men kan även i vissa fall föras av socialnämnden och modern, vilket jag kommer att gå igenom nedan.


Socialnämnden har en skyldighet att utreda vem som är far till barnet

Enligt 2:1 FB är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs, om barnet har hemvist i Sverige. Denna utredningsskyldighet gäller fram till att barnet uppnått 18 års ålder. Denna utredning sker normalt genom att socialnämnden får en underrättelse av Skatteverket om att barnet saknar en registrerad far, varpå nämnden tar kontakt med modern för att få närmare upplysningar. Enl. 3:5 FB kan socialnämnden föra talan om fastställelse av faderskap om det rör en sådan situation som avses i 2:1 FB, d.v.s socialnämndens utredningsskyldighet.


Vad detta betyder för din del

Mer konkret rekommenderar jag härav att du i första hand försöker komma överens med ditt ex om att bekräfta faderskapet enligt de regler som jag beskrivit ovan. Att skicka in en stämningsansökan kommer vara menlöst, då du inte har rätt att föra en talan om fastställelse av faderskap. I andra hand rekommenderar jag att du för en dialog med socialnämnden då de är skyldiga att utreda saken närmare. Jag vill avslutningvis nämna att jag har bedömt din situation med utgångspunkt i de få omständigheter som jag har haft tillgängliga och för en mer ingående genomgång rekommenderar jag att du tar kontakt med en familjerättsjurist.

Hoppas att detta svar rett ut en del oklarheter.

Allt gott!

Vilhelm OxhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”