Fastställande av faderskap

2020-09-28 i Faderskap
FRÅGA
Om en kvinna blir gravid utan att veta vem fadern är eller vem det kan vara vad händer då? Är det ok att skriva okänd.Måste det hända nåt om kvinnan ej tänker ansöka om någon sorts ersättning utan klara sig själv?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om faderskap finns i föräldrabalken (FB).

Faderskapspresumtion: Är den gravida kvinnan gift med en man vid barnets födsel, ska denne anses som barnets fader (1:1 FB). I fall kvinnan inte är gift har socialnämnden i varje kommun en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2:1 och 2:2 FB). Utredningen bör vara slutförd inom ett år från barnets födsel (2:8a FB). Vare sig modern inte exakt vet eller vill berätta vem fadern är har socialnämnden en skyldighet att verka för att barnet får reda på vem dennes fader är. I utredningen har socialnämnden rätt att inhämta upplysningar från modern och andra personer som kan lämna betydelsefulla uppgifter för utredningen (2:4 FB). De personer som under utredningen framstår som möjliga pappor till barnet kan begära att barnet och modern genomgår en blodundersökning. Blodproven från den potentiella fadern, modern och barnet jämförs för att således fastslå om det finns en genetisk koppling eller ej (2:6 FB). Domstolen kan fastställa faderskapet genom dom om en genetisk koppling föreligger (1:5 FB). Om fadern ej går att fastställa med säkerhet ska ändå den potentiella fadern ges möjlighet att bekräfta faderskapet (2:5 FB).

Socialnämnden kommer endast lägga ner en påbörjad utredning av faderskapet om det (2:7 FB) :

(1) visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av vem som är fader till barnet

(2) Det utifrån omständigheterna framstår som meningslöst att få faderskapet fastställt av domstol

(3) Barnet har adopterats bort av modern i enlighet med reglerna för adoption

(4) Det utifrån omständigheterna visar sig att det bara skulle vara till skada för barnet att utredningen fortsatte eller att utredningen skulle utsätta modern för sådana psykiska påfrestningar att hennes hälsa är i fara

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (351)
2021-04-30 Kan man tvingas att genomföra ett faderskapstest?
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?
2021-03-20 Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom

Alla besvarade frågor (92309)