Kan man avsäga sig sitt faderskap?

2020-07-11 i Faderskap
FRÅGA
Hej Lawline! Jag har en fråga gällande faderskap. Har en vän som vill ha barn och jag funderar på att hjälpa till med mina spermier. Det jag undrar är om det går att avsäga faderskapet helt och hållet? Vi vill båda att barnet ska vara helt och hållet hennes så att även om jag senare ändrar mig går det inte att ta tillbaka det. Det är för att hon ska känna sig trygg och säker med att barnet är hennes. Jag undrar om det här är något som är juridiskt möjligt att genomföra? Tack för hjälpen!
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur möjligheterna ser ut över att avsäga sig ifrån sitt faderskap, då både du och kvinnan verkar vara överens om detta. När det kommer till frågor om faderskap är det föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag.

Hur fastställs ett faderskap?

Huvudregeln i svensk rätt är att faderskapet fastställs genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § första stycket första meningen FB).

När det kommer till bekräftelse av ett faderskap så ska denna göras skriftligen och ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet (1 kap. 4 § första stycket FB). I detta fall kan en eventuell bekräftelse göras innan barnets födelse (1 kap. 4 § andra stycket FB). Själva grundförutsättningen för att en bekräftelse ska komma ifråga är ifall du lämnar den. Eftersom du inte kommer göra detta kan vi alltså förbise denna form av fastställande.

När det kommer till fastställande av faderskap genom dom, ska rätten förklara en man vara far om (1 kap. 5 § FB)

1. det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far,

2. det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget, eller

3. det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.

Socialnämnden är den myndighet som ansvarar för utredningen som nämns i ovanstående punktlista. De ska alltså utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). I denna utredning ska socialnämnden inhämta upplysningar från modern och andra personer som kunna lämna uppgifter av betydelse för utredningen (2 kap. 4 § första stycket FB).

Det finns dock vissa omständigheter som föranleder socialnämnden till att lägga ner en påbörjad utredning om faderskapet (2 kap. 7 § första stycket FB). Om det

1. visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan,

2. framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol,

3. har lämnats ett samtycke av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § FB till adoption av barnet, eller

4. av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

Här beror det helt och hållet på hur kvinnan i fråga kommer att ta ställning till socialnämndens utredning. Om det kommer att innebära psykiska påfrestningar för henne är detta alltså ett exempel på en omständighet som kan få den påbörjade utredningen nedlagd. Jag behöver dock mer information för att vidare kunna uttala mig i detta avseende.

Kan man inte "avtala bort" sitt faderskap?

Faderskapet är tvingande för pappan till barnet. Detta med utgångspunkt ifrån barnets bästa. Detta innebär att ifall du och kvinnan upprättar ett avtal som stadgar att du avsäger dig ditt faderskap och alltså friskriver dig från allt ansvar, är detta avtal alltså ogiltigt.

Sammanfattning

Att avtala bort sitt faderskap är inte giltigt i svensk rätt. Socialnämnden kommer inleda en utredning för att få reda på vem pappan är för att kunna fastställa faderskapet. Under förutsättning att kvinnan absolut inte vill samarbeta med socialnämnden i utredningen finns det alltså en möjlighet att utredningen kan läggas ned. Dock är detta något som jag inte kan uttala mig vidare om då jag behöver mer information om era förutsättningar och omständigheter.

Om du känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du tar kontakt med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (344)
2021-02-20 Kan jag avsäga mig min adoptivförälder?
2021-02-19 Häva faderskap
2021-02-11 Faställande av faderskap?
2021-02-11 Fastställande av faderskap

Alla besvarade frågor (89742)