Vad krävs för att avregistrera ett faderskap?

2020-08-23 i Faderskap
FRÅGA
Hej! I augusti -92 blev mitt ex gravid. Jag hade tvivel på att barnet var mitt eftersom vi varit tillsammans under många år utan att graviditet uppstått. Valde dock att acceptera barnet som mitt. Nu har allt förändrats och jag vill pröva att få faderskapet avregistrerat i linje med att jag inte tror barnet är mitt. Genetisk utredning kan göras för att styrka eller förkasta släktskap. Räcker ett genetiskt test som förkastar släktskap för att få faderskapet avregistreratMvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om faderskap finns i 1 kap. Föräldrabalken (FB). Ett fastställt faderskap som senare visar sig vara felaktigt kan hävas under vissa förutsättningar. Vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda varierar beroende på om faderskapet har fastställts genom presumtion, bekräftelse eller dom.

När ett barn föds ska faderskapet fastställas. Faderskap kan fastställas genom en presumtion att mannen som är gift med modern är barnets far, så kallad faderskapspresumtion, (1 kap. 1 § FB). Om modern inte är gift då barnet föds fastställs faderskap genom bekräftelse och innebär att en man bekräftar att han är far till barnet, modern godkänner detta och även socialnämnden lämnar sitt godkännande, (1 kap. 3 § FB). Detta är det normala förfarandet när modern inte är gift och jag antar att det är det som har skett i ditt fall.

Hävande av faderskap

Faderskapspresumtionen kan hävas om det visar sig att en annan man är fader till barnet. Om faderskapet har fastställts genom bekräftelse kan denna ogiltighetförklaras om fadern inte är den biologiska fadern till barnet.

Möjligheten att häva ett faderskap som fastställts genom bekräftelse nämns i 1 kap. 4 § 3 st FB. Ett sådant faderskap kan av domstol förklaras sakna verkan om det kan visas att mannen inte är far till barnet. Detta kan göras genom att väcka talan i domstol (3 kap. 1 § FB). Du måste då kunna styrka att du inte är far till barnet, vilket exempelvis kan göras genom ett DNA-test som du själv nämner.

Nedan beskriver jag de olika sätten som faderskapet kan hävas beroende på hur faderskapet uppkom.

Hävande av presumerat faderskap

Om kvinnan var gift med en man när barnet föddes kan presumtionen att han är far till barnet hävas genom att antingen en allmän domstol förklarar att mannen i äktenskapet inte är far till barnet (1 kap. 2 § 1 st FB), eller att mannen i äktenskapet skriftligen godkänner en annan mans skriftliga bekräftelse av faderskapet, så kallad tredjemansbekräftelse (1 kap. 2 § 2 st FB).

Hävande av bekräftat faderskap

Ett faderskap som fastställts genom bekräftelse kan av allmän domstol förklaras sakna verkan om det senare visas att den som bekräftat faderskapet inte är far till barnet, exempelvis då genom en genetisk undersökning som du frågar om (1 kap. 4 § 3 st FB). När en domstol har förklarat att en faderskapsbekräftelse saknar verkan skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Skatteverket avslutar faderskapet från och med den dag som domen fick laga kraft eller, om domstolen har förordnat att domen gäller omedelbart, från och med beslutsdagen. Registreringen i folkbokföringen sker dock först när domen har fått laga kraft.

Hävande av faderskap som fastställts genom dom

Ett faderskarskap som fastställts genom dom kan endast hävas genom att en hovrätt eller Högsta domstolen beviljar resning av domen. För att resning ska beviljas måste sökanden lägga fram ny bevisning som gör det sannolikt att en annan man än den som har fastställts är far till barnet. Sådan ny bevisning är exempelvis att domstolen, efter ansökan från enskild, beslutar att en viss man måste genomgå en rättsgenetisk undersökning (1 a § 3 st lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Resultatet av undersökningen kan sedan läggas till grund för en ansökan om resning.

Om en domstol efter resning har ändrat en tidigare meddelad faderskapsdom skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Skatteverket avslutar faderskapet på samma sätt som förklarat i tidigare stycke.

Om du är barnets biologiska pappa

Som biologisk far till barnet är det inte möjligt att häva faderskap (1 kap. 2 § FB). Barnet har då rätt att bland annat ärva dig, oavsett vad som händer mellan er. Detta beror på att det anses ligga i barnets bästa att ha ett fastställt faderskap, även om fadern och barnet inte har någon kontakt.

Om du inte är barnets biologiska pappa

Skulle det vara så att faderskapet inte är biologiskt är det möjligt att häva faderskapet. Detta kan till exempel vara aktuellt vid bekräftat faderskap (1 kap. 4 § FB). För att häva faderskapet i dessa fall måste talan väckas antingen av barnet eller fadern enligt 3 kap. 1 § FB och kan då hävas av en domstol. Skatteverket avslutar registreringen av faderskap och föräldraskap i folkbokföringen som hävts av allmän domstol.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (350)
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?
2021-03-20 Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom
2021-03-07 Hävande av faderskap

Alla besvarade frågor (91438)