Avtal om gemensam vårdnad

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Ett par valde för två år sedan att separera, de har två gemensamma barn som i nuläget är tre respektive fem år gamla. Modern fick vid separationen ensam vårdnad då fadern betett sig hotfullt och haft problem med narkotikamissbruk. Han motsatte sig inte den ensamma vårdnaden och valde att starta en rehabiliteringsprocess mot både sina aggressionsproblem och sitt missbruk. Nu två år senare är fadern enligt sin egen utsago en "förändrad man" och har ett stabilt jobb samt inga bekymmer längre. Pappan vill nu ansöka om gemensam vårdnad för sina barn.Om mamman går med på att de återigen ska ha gemensam vårdnad, vad behöver de göra då för att det ska bli juridiskt bindande?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har en av föräldrarna vårdnaden och är båda föräldrarna överens om att vårdnaden ska vara gemensam får de avtala om detta. Avtalet gäller om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, det får då samma rättsverkan som en dom. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det inte anses oförenligt med barnets bästa (6 kap. 6 § föräldrabalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan du testamentera om att dina barn har umgängesrätt med sina mor- eller farföräldrar?

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Kan min dotter med hjälp av testamente skriva in sitt önskemål eller krav att hennes sambo vid hennes död måste låta barnen träffa sina far- eller morföräldrar någorlunda regelbundet upp till barnen är myndiga?
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Ett testamente är ett dokument som en person skriver för att reglera hur dennes kvarlåtenskap, det vill säga tillgångar, ska fördelas efter sin död. I regel är således barnens umgängesrätt med sina mor- och farföräldrar inget som din dotter kan testamentera om. Istället blir reglerna om umgängesrätt i föräldrabalken (FB) tillämpliga. Det finns ingen lagstad umgängesrätt för mor- eller farföräldrar. Barnets vårdnadshavare har dock ett ansvar för att se till att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära, exempelvis barnets mor- och farföräldrar, så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § tredje stycket FB). Om din dotter skulle gå bort och hennes sambo, som jag antar är/kommer att vara barnens vårdnadshavare, inte skulle vilja samarbeta och låta barnen träffa sina far- eller morföräldrar kan de vända sig till socialnämnden. På talan av socialnämnden kan domstolen besluta om umgänge mellan barnen och mor- eller farföräldrarna. Vid bedömningen av om en sådan talan ska föras kommer socialnämnden att särskilt beakta barnens behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar. Det är alltså inte mor- eller farföräldrarna som kan föra talan om umgängesrätten utan socialnämnden, varför ni kommer att behöva vända er till socialnämnden (6 kap. 15 a § FB). Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,

Var kan man få hjälp om umgängesfrågor?

2021-02-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Om man har delad vårdnad om sitt barn och den andra partnern försvårar umgänget att inte svara på nått forum hur gör man då? detta har pågått en längre tid.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det bästa för barnet är ofta att föräldrarna kan hitta gemensamma lösningar på problem gällande exempelvis umgänge. Om föräldrarna har problem att komma överens själva finns det möjligheter att vända sig till familjerätten i din hemkommun. Familjerätten erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal för föräldrar som inte lyckas lösa sin konflikt eller problematik kring exempelvis umgänge på egen hand. Samarbetssamtal hos familjerätten är frivilliga att delta i och sker på eget initiativ från föräldrarna. Syftet med samtalen är att hjälpa föräldrarna att hitta en gemensam lösning och nå en samförståndslösning kring barnet. Ibland kan kommunikationen bli enklare när en tredje oberoende aktör är inblandad.Om föräldrarna inte lyckas nå en samförståndslösning med hjälp av familjerätten kan man välja att väcka talan i domstol och få fastställt ett visst umgänge. Om du vill läsa mer om domstolsprocessen hittar du information på Sveriges Domstolars hemsida här. Det bästa torde dock vara att i första hand vända sig till familjerätten och se om ni på det sättet kan nå en samförståndslösning och få en mer välfungerande kommunikation. Jag hoppas du fick vägledning i din fråga!Med vänliga hälsningar

Skolval vid gemensam vårdnad

2021-02-14 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och min sons mamma har gemensam vårdnad om vår son som nu ska börja 7:an. Sonen bor varannan vecka.Vi bor i samma kommun.Sonen vill börja 7an i den skolan vi bor vid.Men hans mamma vägrar. Hon vill att han ska gå i skolan närmst henne. Sonen vill absolut inte detta. Hur går man till väga nu? Just nu står vi här att vi kryssar i vårt skolval, sen går hon in och ändrar till sitt skolval för honom. Vi kommer aldrig överens.Ska tilläggas att han är folkbokförd hon mamman genom urkundsförfalskning. Han va folkbokförd hos mig men hon förfalskade min namnteckning och ändrade hans adress.Detta har jag tom papper på från Skatteverket att de ser att det är förfalskat, men då de redan hunnit godkänna det innan vi kom på att hon gjort detta så kan de inte dra tillbaka det.Mvh
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar vad som gäller inför din sons skolval. Regler kring barn och vårdnad finns i föräldrabalken (FB).SkolvalEtt barns vårdnadshavare har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Barnets egna synpunkter och önskemål ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till i takt med barnets stigande ålder och utveckling. (6 kap. 11 § FB).I ditt fall är både du och din sons mamma vårdnadshavare och därför har ni gemensam bestämmanderätt. Det betyder att ni båda måste vara överens om viktigare frågor som rör ert barn. Exempel på viktigare frågor är beslut om i vilken skola barnet ska gå i och på vilken ort barnet ska bo. (6 kap. 13 § FB).Det finns tyvärr inte så mycket mer vägledning jag kan ge dig inför skolvalet. Som sagt måste du och sonens mamma vara överens och ni ska också ta hänsyn till er sons synpunkter och önskemål.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förälder som inte träffar barnet på umgängestillfällena och samarbetssvårigheter

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |HejVi har en dom sen 2018 på delad vårdnad och ett umgänges schema.Som inte har följts en ända gång sen den kom. Hen har aldrig hämtat barnet på umgänges tiderna varannan helg m.mDet har alltså gått tre år snart sen domen om umgänge kom och Hen svarar inte ens vid frågor rörande barnet. Eller andra frågor eller ja inte alls Vad har man för rättigheter och hur skulle det gå om man stämde på nytt om ensamvårdnad om barnetBarnet börjar snart skolan och papper ska in men eftersom Hen inte svarar så känns det som skolgången kommer bli tungt för min del som bo förälder
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Umgänget Alla beslut rörande vårdnad och umgänge ska tas med beaktande i vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken)Ett förordnande om umgänge kan upphävas om det är så att umgängesföräldern inte umgås med barnet på de tider som är fastställda av domstolen. Anledningen är att det inte ses förenligt med barnets bästa som kan ha en längtan och se fram emot ett umgänge som aldrig blir av. Se exempelvis RH 1997:59 där ett beslut om umgängesrätt upphävdes då umgängesrättshavaren inte utnyttjade umgängestillfällena. VårdnadenPrecis som vid frågor gällande umgänge utgår man från vad som är förenligt med barnets bästa när vårdnadsfrågan avgörs. Föräldrarna ska ha ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet för att gemensam vårdnad ska vara aktuell. Har föräldrarna svåra samarbetssvårigheter anses det inte förenligt med barnets bästa att vårdnaden är gemensam (6 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken). Situationen i ditt fall Att den ena föräldern vägrar att kommunicera med den andra föräldern så att viktig information kring barnet undantas som kan påverka barnets vardag negativt eller att vårdnadshavarna inte tillsammans kan komma överens så att viktiga dokument skrivs på tyder på så pass grova samarbetssvårigheter att ensam vårdnad kan bli aktuell. Det tillsammans med att den ena föräldern vägrar träffa barnet och kommunicera angående umgängestillfällena kan vara tillräckligt för att rätten ska döma till ensam vårdnad. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga häl

Kan ena föräldern själv ändra barnets folkbokföringsadress?

2021-02-27 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Min son som är 15 år flyttade hem till mig på heltid 17 Januari men min ex-fru vägrar göra adressändring för honom vilket innebär att jag inte kan begära underhållstöd, skatteverket rådde mig att göra polisanmälan men polisen råder mig att kontakta en jurist, hur ska jag gå till väga? Vad kan jag göra
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline. Som jag uppfattat det har din och din ex-frus gemensamma son som är 15 år flyttat hem till dig på heltid. Du vill göra en folkbokföringsändring och hon vill inte detta. Frågan är vad du kan göra för att få till stånd en sådan adressändring eller hur du i övrigt bör gå till väga. Utifrån dessa premisser kommer jag att besvara din fråga. Huvudregeln är gemensamma beslut för barn under 18 årBeträffande barns folkbokföring är det så att när barn har två vårdnadshavare gäller rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter vårdnadshavarna gemensamt (FB 6 kap. 11 - 13 § §). I regel krävs alltså att beslut som rör barnets angelägenheter fattas gemensamt av barnets föräldrar, så till vida båda två är vårdnadshavare enl. 6:1 FB. Jag förutsätter att så är fallet för er och att ni båda är vårdnadshavare men att ni kommit överens om boendet. Skatteverket kan trots kravet på gemensamma beslut göra en utredning som leder till en ändringJust avseende folkbokföring så är saken något mer speciell. Huvudregeln är dock densamma: Om endast en av två vårdnadshavare ensam gör en flyttanmälan till skatteverket för att ändra ett barns folkbokföring och den andra vårdnadshavaren inte samtycker så avvisas den flyttanmälan för barnet ( folkbokföringslagen 30 § ). Efter att flyttanmälan har avvisats så kommer Skatteverket att utreda på vilken adress barnet ska vara folkbokfört och möjligen även folkbokföra barnet utan en anmälan. På så sätt är en i och för sig verkslös anmälan om folkbokföringsändring ändå en möjlighet att gå framåt i denna fråga. Skatteverket beaktar då var ert barn ska vara folkbokfört. Detta är i regel där barnet faktiskt bor, där barnet har sin dygnsvila, om barnet bara bor hos en förälder ska barnet vara folkbokfört på den adressen ( folkbokföringslagen 7 § ). När föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor ungefär lika mycket hos föräldrarna så gäller dock i första hand att barnet ska folkbokföras där vårdnadshavarna gemensamt beslutar ( folkbokföringslagen 7a §). Eftersom att er son inte bor lika mycket, utan endast hos dig, kommer troligen Skatteverket att göra en utredning som leder till en folkbokföringsändring. Er son har en rätt att göra en egen anmälan om ändring när han fyller 16.Barn som har fyllt 16 år har dessutom rätt att själv göra en flyttanmälan ( folkbokföringslagen 30 § ). Detta är givetvis ett sätt att gå till väga, förutsatt att er son är villig att göra detta, när han väl fyllt 16 år. SammanfattningSammanfattningsvis kan du skicka in en ändringsförfrågan bara du och sedan låta skatteverket göra en utredning som möjligen leder till en ändring. Alternativ två är att vänta tills din son fyller 16 och låta honom göra en egen ansökan; självfallet på hans egna villkor då det är hans eget intresse som ska förfogas över. Mitt råd är att du kontaktar en jurist för att få till stånd en bra kommunikation med Skatteverket. Hoppas att mitt svar var till någon hjälp. Allt gott.

Kan en förälder neka barns umgänge med den andra föräldern när gemensam vårdnad föreligger?

2021-02-22 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! En vän och hans flickvän har gått ifrån varandra och har en son som är några månader gammal och dom har gemensam vårdnad om jag förstår det rätt. Hon har nu tagit sonen och dragit och låter inte pappan träffa han. Får hon göra så? Får hon neka han att vara med sin son?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den aktuella lagen är Föräldrarbalken (1949:381) (FB). Vid gemensam vårdnad har barnet rätt att umgås med båda sina föräldrar. Så länge gemensam vårdnad föreligger har den ena föräldern inte rätt att, utan den andres samtycke, ta beslut som ska fattas av föräldrarna tillsammans (6 kap 13 § FB). Mamman är skyldig att låta pappan träffa sonen och medverka till att en god kontakt upprätthålls. Både mamman och pappan har ett ansvar för att barnet umgås med båda föräldrarna (6 kap 15 § 2 st FB). Om en vårdnadstvist skulle uppstå riskerar den som inte tillåtit sitt barn att träffa den andra föräldrar att förlora tvisten då denne inte tagit sitt ansvar enligt nämnda bestämmelser. När det gäller frågor som rör barn så ska barnets bästa alltid vara i fokus (6 kap 2a § FB). Barnet har bl.a. rätt till en god och nära kontakt med båda föräldrarna och det får inte förekomma en risk för att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller far illa. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Umgänge med barn som inte vill

2021-02-13 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag undrar om jag som umgängesförälder kan tvinga mitt barn att vara hos mig på min umgänges helg som jag och mitt ex är överens om. Jag vet att det är barnet som har umgängesrätten osv enligt föräldrabalkens men nu är det så att min hen (14 år) väljer att vara med sin pojk/flickvän istället för att komma till mig vi har umgänges helg en gång i månaden. Man pratar om att det ska vara för barnens bästa och jag tycker att det inte blir till barnens bästa om inte umgänget blir av//frågande pappa
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om dina och ditt barns rättigheter, vilket gör föräldrabalken tillämplig.Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet har rätt till omvårdnad och trygghet (6 kap. 2 § föräldrabalken). Därtill ska man vid bedömningen av barnets vårdnad, boende och umgänge ta hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man särskilt beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar, vilket är en punkt som ansetts väldigt viktig i svensk barnrätt. Detta i sig innebär att svensk rätt värdesätter att du ska ha en relation till ditt barn, då en vedertagen tro är att det ska vara bäst för barnet med en god kontakt med båda föräldrar. Ditt barn är 14 år gammal, vilket är en ålder då många barn kan ha nått en högre grad av mognad. Detta är något som spelar in vid bedömningen av barnets bästa, då hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken).Barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, men även för detta så ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § föräldrabalken).Sammanfattningsvis för ditt fall gäller alltså att ditt barns vårdnadshavare med beaktande av barnets bästa kan begära att ditt barn ska träffa dig för att upprätthålla en god kontakt. Däremot kan ni inte tvinga ert barn att umgås med dig om det är emot barnets vilja eller önskan, då ni ska ta hänsyn till barnets vilja i takt med ålder och mognad. En förälder har inte en obegränsad rätt att träffa sina barn, utan beslut om umgänge ska göras med hänsyn till ovan nämnda punkter. I och med att rätten sedan innan har beslutat om umgängesfrågan och ni har umgängesrätt, så är det därefter upp till vårdnadshavare och barn att avgöra hur umgänget mellan dig och ditt barn ska se ut.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,