Kan jag bestämma vem barnet umgås med hos den andra vårdnadshavaren?

2020-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och barnets pappa har separerat och han har en ny sambo. Vi kör varannan vecka delad vårdnad. Nu börjar han ligga ute på jobb under sina veckor och lämnar vårt barn ensam med den nya sambon. Jag vill hellre ha barnet hos mig medan han är ute på jobb, men han vägrar. Det känns som att han umgänges saboterar. Kan jag kräva att barnet är hos mig istället för ensam med hans nya sambo?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När två föräldrar har delad vårdnad bestämmer de i frågor som rör vårdnadens utövande tillsammans (6 kap. 13 § föräldrabalken). För att gemensam vårdnad ska fungera i de fall vårdnadshavarna inte bor ihop måste den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor tillsammans med ensam kunna besluta i frågor som rör den vardagliga omsorgen av barnet. Detta kan ske utan samtycke från den andra vårdnadshavaren. Det finns ingen uttömmande lista på vad den dagliga omsorgen innebär men exempel är barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet tillbringar sin fritid. Att barnets pappa lämnar barnet tillsammans med den nya sambon under dagarna medans han arbetar ser jag som en del av den dagliga omsorgen och därmed ingenting du kan råda över så länge detta inte av någon anledning går emot barnets bästa eller skadar barnet på något sätt. Så länge pappan åter lämnar barnet hos dig när din vecka börjar rör det sig inte om något umgängessabotage. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Underhållsskyldighet för barn över 18 år

2020-04-25 i Barnrätt
FRÅGA |När barnet fyllt 18 och ej bor hemma hos någon , studerar men förälldrarna inte är tillsammans har båda skylldighet till underhållets helasumma som är nu, varge månad, var för sig eller halva var.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn, vilket regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrar ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Som regel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, men underhållsskyldigheten kan finnas kvar om barnet går i skolan (grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning), dock längst till dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 st. FB).Var och en av föräldrarna ska efter sin förmåga ta del i kostnaderna för barnets underhåll – det finns ingen direkt regel exakt hur denna ska fördelas mellan föräldrarna. Underhållsskyldigheten för en förälder som inte har vårdnaden och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet ska fullgöras genom underhållsbidrag till barnet eller om föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bara bor hos den ena föräldern (7 kap. 2 § 1 st. FB). Storleken på eventuellt underhållsbidrag kan bestämmas genom avtal, eller om ni inte kan komma överens, i domstol (7 kap. 2 § 2 st. FB).Om du vill läsa mer om din underhållsskyldighet kan du gå in på Försäkringskassans hemsida, som du hittar här. Det går givetvis bra att vända dig till oss på Lawline igen om du skulle ha fler frågor.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Frågor rörande vårdnad och umgänge

2020-04-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag har en son på 11 år. Vi är skilda sedan ca tre år tillbaka. Jag får nästan aldrig träffa honom eller ens prata med honom. I början så såg jag honom på träningar då jag hjälpte till som materialare. Men allt efter tiden gått så har mitt ex sett till att kontakten blivit mindre och mindre. Först var det att hon sa att han inte skulle fortsätta med hockeyn om jag fortsatte vara materialare. Sen blev det att hon sa att han inte vill ha kontakt med mig alls. Vi provade med familjerätten i början men hon dök inte upp så jag gick och pratade själv. Nu har jag hört att han kanske ska byta skola och hockeylag till hösten. Vad har jag för rätt och har du några bra tips för att nå fram till honom. Jag tycker det känns som att han är manipulerad till att tycka och säga vissa sakerTack på förhand
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att hänvisa till Föräldrabalken (FB) och dess bestämmelser gällande vårdnad. Lagen hittar du https://lagen.nu/1949:381#K6 . Jag vill också nämna att jag uppfattar det som att du och barnets mamma båda har vårdnaden om barnet, och har således det som utgångspunkt när jag formulerar mitt svar.Som vårdnadshavare till sitt barn har en skyldighet och rättighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 13 och 11 §§ FB. Jag vill med detta poängtera att du i egenskap av vårdnadshavare har samma rätt som barnets andra vårdnadshavare att besluta i frågor rörande exempelvis byte av skola och fritidsaktiviteter. Dock vill jag belysa att det ni som vårdnadshavare ska, i takt med barnets stigande ålder och utveckling, ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, 6 kap. 13 § FB. Det är således viktigt att barnet är delaktig i sådana typer av beslut, lika väl som ni vårdnadshavare. Sedan vill jag också framhäva att barnet har rätt till umgänge med en förälder som denne inte bor tillsammans med och barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov att umgänge med denne så långt som möjligt tillgodoses, 6 kap. 15 § FB. Att du blir hindrar till umgänge med ditt barn rimmar således illa med denna bestämmelse. Observera dock att umgänge i första hand är till för barnet, varvid det är barnets intresse och behov som är relevant vad gäller denna fråga, se lagkommetaren till 6 kap. 15 § FB. Detta betyder att om ditt barn motsätter sig umgänge med dig har du inte samma rätt att ha umgänge med barnet. Mitt råd till dig är att i första hand ta kontakt med barnets andra vårdnadshavare och föra en dialog rörande allt detta. Du bör med fördel påpeka att du har rätt att vara delaktig i frågor rörande barnets personliga angelägenheter och att barnet har rätt till umgänge med dig. Likaså finns möjligheten att (återigen) få hjälp och vägledning via samarbetssamtal, 6 kap. 18 § FB. Jag förstår dock om du kan tveka på att testa detta då jag förstår det som att det inte gett sådan stor framgång tidigare. En sista utväg är att du och barnets andra vårdnadshavare avtalar om vårdnaden om barnet, 6 kap. 6 § FB, och umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, 6 kap. 15 a § FB. Om ni inte kan komma överens finns också möjlighet att ta ärendet vidare till domstol, 6 kap. 5 och 15 a § FB. I frågor rörande vårdnad och umgänge ska alltid barnets bästa vara avgörande. Jag vill poängtera att ni bör ha detta i åtanke. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Hur fastställs vårdnaden till barn i samboförhållanden?

2020-04-10 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och min fd sambo fick barn ihop och nu har vi gått skilda vägar barnet föddes när vi va sambo vad gäller då vid vårdnadhavande? är hon ensam vårdnadshavare eller har vi gemensam?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i svaret först redogöra för vad som gäller för rättsligt föräldraskap till barn, och därefter kring hur vårdnaden bestäms. Regler om föräldraskap till barn finns i 1 kap. Föräldrabalken (FB). Regler om vårdnad till barn finns i 6 kap. FB. Hur uppkommer rättsligt föräldraskap till ett barn?Om modern till ett barn är gift med en man vid tidpunkten för barnets födelse presumeras mannen vara barnets far (1 kap. 1 § FB). Om modern inte är gift fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § första stycket FB). En faderskapsbekräftelse görs skriftligen och ska bevittnas av två personer, och den ska skriftligen godkännas av socialnämnde och modern till barnet för att bli giltig (1 kap. 4 § första stycket FB). Socialnämnden får endast lämna sitt medgivande om mannen kan antas vara barnets far. Tingsrätten kan också fastställa att en man är far till barnet genom dom (1 kap. 5 § första stycket FB).Vem kan väcka talan om fastställelse av faderskap?Talan om fastställelse av faderskap får endast väckas av barnet (3 kap. 5 § första stycket FB). Om modern har vårdnaden över barnet får hon alltid föra barnets talan (3 kap 5 § andra stycket FB). Detta innebär att en man som tror sig vara fader till ett barn inte har någon möjlighet väcka talan om fastställelse av faderskap. Sådan rätt tillkommer endast modern och barnet. Vem är vårdnadshavare till ett barn, och hur blir vårdnaden gemensam?Barnet står från födseln under vårdnad av båda föräldrarna om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam (6 kap. 3 § första stycket FB). För barn som föds i samboförhållanden krävs dels en faderskapsbekräftelse, dels att bekräftelsen registreras hos Skatteverket efter anmälan av båda föräldrarna för att vårdnaden till barnet ska bli gemensam (6 kap. 4 § andra stycket FB).SammanfattningEftersom du och din före detta sambo inte var gifta vid tidpunkten barnets födelse, och det inte framkommer av informationen i din fråga om ni gjort någon faderskapsbekräftelse, är din före detta sambo ensam vårdnadshavare till barnet. För att vårdnaden ska bli gemensam krävs att ni gör en faderskapsbekräftelse samt registrerar bekräftelsen hos Skatteverket, och att barnet är folkbokfört i Sverige.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vårdnadshavarnas möjlighet att bestämma vem barnet får träffa

2020-04-28 i Barnrätt
FRÅGA |Får barnens pappa bestämma vilka barnen inte träffar på mammans vecka? Tex barnens farfar om pappan och farfar har bråkat?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap föräldrabalken (FB). Enligt 6:11 FB har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, exempelvis vem barnet ska träffa. I takt med barnets stigande ålder ska vårdnadshavaren ta mer och mer hänsyn till barnets egen vilja i dessa frågor. Om två personer har vårdnaden över barnet gemensamt ska enligt 6:13 FB vårdnadshavarna tillsammans bestämma över barnets personliga angelägenheter. Om en av vårdnadshavarna är frånvarande, sjuk eller av annan orsak inte kan ta del i sådana beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer dock den andra ensam. Denna får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.Din fråga är om pappan får bestämma vilka barnet inte får träffa under de veckor som barnet bor hos mamman, i detta fall barnets farfar. Enligt min mening torde mamman själv kunna välja att låta barnet träffa sin farfar. Det är inte ett sådant avgörande beslut att det nödvändigtvis måste tas av föräldrarna gemensamt. Beroende på hur gammalt barnet är ska även barnets vilja tas i beaktande. Det bör också gå i linje med barnets bästa, som är en viktig princip som stadgas i 6:2a FB, att barnet får träffa sina farföräldrar.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Jag vill att barnet bor hos mig, men det vill inte andra föräldern, hur gör jag?

2020-04-18 i Barnrätt
FRÅGA |Hur går en stämning till?Jag har socialen bakom mig som vill att barnet bor på heltid hos mig men mamman vägrar släppa taget om honom. Han har inga regler, ingen struktur får ta vuxna beslut och får bestämma vart han ska bo (varannan vecka) vilket inte fungerar. Hur går man vidare?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt antar jag att ni för tillfället har gemensam vårdnad. När så är fallet har föräldrar två alternativ för att reglera boende och umgänge. Ett av de alternativen är att avtala om barnets boende (se 6 kap. 14 a § 2 st. föräldrabalken (FB)). Ett sådant avtal måste vara skriftligt och måste även godkännas av socialnämnden då det måste överensstämma med barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Som vilket avtal som helst bygger ett avtal om barns boende och umgänge på ömsesidighet och kräver att ni föräldrar kan komma överens. Kan ni inte det, är det andra alternativet är att man får fastställt av domstol angående vem av vårdnadshavarna som barnet ska bo med (6 kap. 14 a § 1 st. FB).Då ska domstolen utgå från vad som är barnets bästa, och beroende på åldern och mognaden av ert barn ska också hans vilja (6 kap. 2 a § 3 st. FB). Även om barnet skulle bo med dig på heltid har han rätt till umgänge med sin mamma (6 kap. 15 § FB).Mitt råd skulle vara att först försöka se om ni kan komma överens om ett avtal gällande boendet. Om inte det går att komma överens, då bör du vända dig till domstol och få det fastställt att barnet ska bo med dig.I sista hand är det också möjligt att söka om ensam vårdnad. Om du har ensam vårdnad är det din uppgift att ta beslut för barnet, och den andra föräldern har då inte rätt att bestämma över barnets boende. Det faktum att ni utifrån din fråga verkar ha samarbetsproblem skulle kunna tala för att ensam vårdnad är lämpligt.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad har man för skyldigheter och rättigheter som separerad med gemensam vårdnad?

2020-04-14 i Barnrätt
FRÅGA |Har den ena föräldern rätt att vägra byta veckor vid gemensam vårdnad?Vad är föräldrarnas skyldighet när den ena har helt andra förutsättningar än den andra? Dvs har ett jobb som ibland kräver att man måste byta veckor för att kunna sköta sitt arbete?Har dessutom en sjukdom som gör att jag är sjuk i perioder, vad är den andras skyldighet gällande barnet vid dessa tillfällen? Kan den andra vägra att ta hand om sitt eget barn då, för att det inte är denne persons "vecka". Detta har hänt även då jag behövt vara på sjukhus, så jag fick vara hemma med barnet och kunde inte få behandling för min sjukdom.
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att börja med att besvara vad man generellt sett har för rättigheter och skyldigheter vid gemensam vårdnad. Därefter kommer jag att svara på vad du kan göra i din situation. Vårdnadshavares skyldigheterSom vårdnadshavare har man en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Som personliga angelägenheter räknas boende, skola, vård och omsorg. När barnets föräldrar har gemensam vårdnad ska båda tillsammans fatta dessa beslut.Utgångspunkten är att alla beslut ska fattas gemensamt och grundas i vad som är det bästa för barnet. (6 kap 13 § föräldrabalken – FB).Gällande barns boende Om barnets står under båda föräldrarnas gemensamma vårdnad kan ni som föräldrar bestämma hur barnets boendesituation ska se ut. Ett sådant avtal är juridiskt bindande om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden. Om ena eller båda föräldrarna begär det kan domstolen besluta var barnet ska bo. (6 kap 14 a § FB).Gällande din situationDu och barnets andra vårdnadshavare har alltså en skyldighet att se till att ert barn får den omvårdnad den behöver. Det är ni tillsammans som fattar beslut i frågor som rör barnet och det är i första hand ni som avgör vad som är barnets bästa. Det är inte reglerat i lag huruvida den andra vårdnadshavaren har en skyldighet att ta hand om ert barn då du behöver uppsöka vård eller arbeta. Systemet är uppbyggt kring en förväntan att föräldrar med gemensam vårdnad kommer överens om det, med beaktande av bådas skyldighet att fatta beslut utefter barnets bästa.Om det är svårt att komma överensJag tolkar din fråga som att det finns en motvilja från den andra föräldern i att anpassa sig för din, men också barnets skull i situationer du behöver hjälp. Jag rekommenderar dig därför att kontakta familjerätten i din kommun. Familjerätten är en del av socialförvaltningen som kan hjälpa till med rådgivning eller samarbetssamtal för att komma närmre en överenskommelse med den andra föräldern. Det kan vara skönt att ha en utomstående person med erfarenhet av liknande situationer att bolla tankar med om den andra vårdnadshavaren inte är tillmötesgående. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att det kommer lösa sig till det bästa för er.Vänligen,

Kan min föredetta flytta med min dotter utan att jag godkänt det?

2020-04-02 i Barnrätt
FRÅGA |ErHej. Jag och min föredetta har en gemensam dotter på 3 år. Vi har delad vårdnad över henne. Men hon är skriven där. Jag har nyligen flyttat till min flickvän som bor 1.5 timme bort. I dagsläget så är min dotter hos oss varannan helg. Men målet är att ja ska jobba obtider så ja kan ha henne ännu mera. Nu så har min föredetta sagt i förbifarten att hon sagt upp sin lägenhet och ska flytta tillsammans med våran dotter ca 70 mil ifrån mig. Detta kommer ju innebära att varannan helg inte kommer att fungera längre. Har jag nåt att säga till om i detta läge? Måste ju vara att ja måste godkänna det hela? Hon kan väl inte bara flytta varsomhelst med våran dotter?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalkens (FB) 6 kapitel. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får en trygg och en god fostran (6 kap. 2 § Föräldrabalken, FB). Vårdnadshavaren har en rättighet och skyldighet att ta beslut om barnet, t.ex. vilken skola det ska gå i, vart barnet ska bo osv. (6 kap. 11 § FB). Om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare ska sådana beslut tas tillsammans (6 kap. 13 § FB). Enklare beslut kan en förälder ta själv, mer livsavgörande beslut måste tas gemensamt. I livsavgörande beslut ligger t.ex. att flytta med barnet eller vilken skola barnet ska gå i.Om två föräldrar bor ihop är barnet normalt sett även boende där. Delar föräldrarna på sig kan barnet ha sitt boende hos en av föräldrarna. I vissa fall är det möjligt med växelvis boende varannan vecka. Kan föräldrarna inte enas om vart barnet ska ha sitt boende kan rätten besluta om det (6 kap. 14 a § FB). Om ett barn är boende hos den ena föräldern har det rätt till umgänge med föräldern det inte bor med (6 kap. 15 § FB). Hur umgänget ser ut kan variera och vara t.ex. några dagar i veckan, varannan helg, eller om föräldrarna bor långt ifrån varandra kanske umgänget förläggs till telefonsamtal och längre umgänge under sommarlov, vinterlov etc.I ditt fall innebär det att barnets mamma inte själv kan besluta om att flytta och att ta med sig dottern. Att flytta utan den andra förälderns samtycke kan utgöra brottet egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § Brottsbalken, BrB). Kan ni inte enas med vem av er er dotter ska vara boende med finns det möjlighet att du eller mamman vänder sig till domstol som då får besluta om det (6 kap. 14 a § FB). I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). Min rekommendation i fall som ditt är alltid att man ska försöka komma överens. Jag är dock fullt medveten om att det inte alltid finns möjlighet att göra så. Jag brukar för de föräldrar som inte kan enas föreslå att ett första alternativ är att man vänder sig till familjerätten i sin kommun. Familjerätten är ingen juridisk instans (trots dess namn) utan lyder under socialtjänsten. Familjerätten anordnar samarbetssamtal; ofta är det en god idé med en neutral part som kan vara behjälplig ett medla. Familjerätten kan även hjälpa till med att upprätta avtal om boende. Ett sådant avtal, om det godkänns av socialnämnden, är lika giltigt som en dom från domstol. För att komma i kontakt med familjerätten är det enklast att ringa till kommunens växel och be om att få bli kopplad.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,