Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?

2020-05-24 i Barnrätt
FRÅGA |HejVi undrar om jag kan ha ensam vårdnad om ett utav våra barn som pappan skiter i totalt, när barnen ber om något blir de skickat till mig. Så jag gör allt för barnet, betalar allt mm Nu ska jag övningsköra med barnet som pappan dragit sig ifrån. De betyder att Jag får fixa bil.Med vänlig hälsning,
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen ge dig råd kring din situation.Tillämplig lag för din frågaJag tolkar det som att din fråga gäller vad som krävs för att du ska kunna få ensam vårdnad om ett av dina barn. Därför kommer jag använda föräldrabalken (nedan förkortad FB) för att kunna besvara din fråga.Allmänt om vad som gäller för vårdnad om ett barnEtt barn står under vårdnad av båda föräldrarna, om inte rätten har beslutat att endast en av föräldrarna ska ha vårdnaden om barnet (ensam vårdnad). Vårdnaden om ett barn gäller till dess att barnet fyller 18 år (6 kap. 2 § stycke 1 FB).Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får den tillsyn som krävs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavaren ska dessutom bevaka att barnet får försörjning och utbildning tillgodosedd (6 kap 2 § stycke 2 FB). Utöver detta har barnet rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Ett barn ska behandlas med hänsyn till dess person och karaktär och det får heller inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap 1 § FB).Vad som är avgörande för att ensam vårdnad kan komma att aktualiseras eller ejBarnets bästaBarnets bästa ska alltid vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § stycke 1 FB). Det innebär att andra intressen inte kan gå före barnets bästa. Exempel på sådana kan vara rättvisa mellan föräldrarna eller ena förälderns behov av kontakt med barnet. Vad som bedöms vara ett barns bästa ska bedömas utifrån de individuella förhållandena i varje enskilt fall. Som utgångspunkt anses dock gemensam vårdnad vara det bästa för barnet, men ibland är det dock inte alltid förenligt med barnets bästa. Barnet ska därför ges tillfälle att själv komma till tals vid en bedömning gällande barnets bästa. Utöver det ska bedömningen även grunda sig på kunskap och beprövad erfarenhet. Barnets fysiska och psykiska välbefinnande såväl utveckling ska tas hänsyn till.Avtal om vårdnadVårdnaden kan ändras på två olika sätt. Det första alternativet är att du tillsammans med barnets pappa kommer överens om hur vårdnaden om barnet ska se ut genom ett sk. "avtal om vårdnad". Ett sådant avtal gäller enbart om det är skriftligt och om socialnämnden har godkänt det (6 kap. 6 § stycke 1 FB). Ni kan få hjälp av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört att skriva ett sådant avtal (6 kap. 17 a § stycke 1 FB).Vårdnad på rättslig vägOm ett avtal om vårdnad inte är möjligt i ert fall är det andra alternativet att låta domstolen avgöra. Eftersom barnet står under vårdnad av båda sina föräldrar och du vill få till en ändring i vårdnaden, kan rätten besluta hur vårdnaden ska se ut. Detta sker genom dom från tingsrätten. Rätten kan antingen besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller ensam för en av er (6 kap. 5 § stycke 1 FB). Frågor om ändring i vårdnaden prövas på talan av en av er som föräldrar eller av båda (6 kap. 5 § stycke 3 FB). En sådan fråga ska tas upp av rätten i den ort där barnet har sin boplats (6 kap. 17 § stycke 1 FB).Omständigheter som kan leda till ensam vårdnadDen gemensamma vårdnaden kan upplösas på två grunder. Den första grunden är samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Rätten ska särskilt se till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Detta innebär dock inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning. Meningsskiljaktigheter som uppstår får inte drabba barnet negativt (6 kap. 5 § stycke 2 FB). Däremot får ensam vårdnad inte användas enbart för att två föräldrar "tjafsar" med varandra.Den andra grunden är att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare och att det påverkar barnet på ett negativt sätt. Det kan handla om våld riktat mot barnet, våld riktat mot den andre föräldern, allvarligt missbruk eller bristande omsorgsförmåga (6 kap. 7 § stycke 1 FB).Barnets umgängesrätt till den andre föräldern vid ensam vårdnadBeslutas det om att ensam vårdnad ska gälla så har barnet fortfarande rätt till umgänge med båda sina föräldrar oberoende av hur vårdnadssituationen ser ut (6 kap. 15 § stycke 1 FB). Båda föräldrarna har ansvar för att göra detta möjligt för barnet (6 kap. 15 § stycke 2 FB). Observera att umgängesrätten gäller för barnet och inte den andre föräldern.Sammanfattning och hur du kan gå vidare med din frågaBarnets bästa ska alltid vara avgörande i alla frågor som rör vårdnaden. Jag skulle råda er att i första hand försöka komma överens om vårdnadssituationen genom ett avtal om vårdnad. Är detta inte möjligt i ert fall skulle jag råda dig att försöka få frågan prövad av domstolen i den ort där ditt barn har sin boplats. Det är därefter upp till rätten att göra en bedömning utifrån omständigheterna i ert fall vilket kräver en djupare utredning. Sammanfattningsvis är det vid en samlad bedömning svårt för mig att kunna svara på om ensam vårdnad är möjligt eller inte i ditt fall. Det är upp till domstolen att utreda och avgöra när du ansöker om ensam vårdnad.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen, alternativt kontakta en av Lawlines jurister för att få mer juridisk hjälp. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Jag är orolig för mitt barn när de är hos sin mamma, vad har jag för val och möjligheter?

2020-05-21 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Min fru lämnade mig för 6 månader sen, vilket var svårt för mig men även för barnen! Barnen bor hos mig vv, men när de är hos henne så umgås hon inte mycket med, hon ger de inte den tid barnen behöver, och de kommer ofta till mig. Jag älskar mina barn och spenderar all min tid med de. Jag tror inte hon mår bra heller för hon har fler gånger sagt att hon ska typ avsluta sitt liv, skickat sms säg att mamma kommer alltid att älska de mm.. Hon förstörde även mitt förhållande till en annan kvinna, och hon gav sig inte innan hon sabbade den! Barnen har varsitt rum här hos mig och jag försöker unna de allt de vill ha, men hos mamma är det raka motsatsen tyvärr. Vänner och allt är viktigare. Vad har jag för val och möjligheter?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För dig som förälder kan det vara bra att veta att vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om åtgärderna vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstutitioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, beaktar man i första hand det som bedöms vara barnets bästa (artikel 3 FN:s barnkonvention). Det betyder att oavsett vilka val du gör utifrån de möjligheter jag kommer att presentera för dig, är det barnets bästa man utgår ifrån. Jag vill börja med att skriva att om situationen går att lösa internt mellan dig och mamman till barnen är det naturligtvis att föredra. Om det inte är ett alternativ kan man göra andra val och nedan kommer jag beskriva olika möjligheter som finns.SocialtjänstenJag utgår ifrån att barnen står under delad vårdnad av dig och barnens mamma. Det finns olika möjligheter och val du kan göra beroende på hur du vill ta dig an situationen. Du kan till exempel vända dig till socialtjänsten och göra en orosanmälan. Jag presenterar detta alternativ framförallt med tanke på att du i frågan skrev att mamman har skrivit att hon ska avsluta sitt liv och liknande. När en sådan orosanmälan görs innebär det att socialtjänsten är skyldiga att inleda en akut skyddsbedömning inom 24 timmar. Det görs för att bedöma om det finns ett missförhållande och hur allvarlig situationen är.Även om förhållandena inte skulle vara akuta kan en orosanmälan göras, eftersom att känna oro för sina barn handlar inte bara om att barnen eventuellt utsätts för direkt fysisk fara. Oro kan även kännas om till exempel en förälder gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. I vissa fall kan ett tvångsomhändertagande av barnen göras om socialtjänsten kan konstatera att ett barn far illa. Bedömer socialtjänsten efter förhandsbedömningen att det finns risk för missförhållanden inleds en utredning där man försöker få en klar och samlad bild av barnens situation. Det finns även möjlighet till samarbetssamtal hos familjerätten. Kommunen och socialtjänsten ska sörja för att till exempel föräldrar erbjuds samtal under sakkunnig. Syftet är att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge och frågor som gäller barnets försörjning. VårdnadDu har även möjlighet att välja att inleda en tvist i domstol ifråga om vårdnad, boende eller umgänge. Reglerna om detta finns i föräldrabalken (FB).Vårdnadshavarna har ansvaret för barnens personliga förhållanden och att barnens behov blir tillgodosedda (6 kap. 2 § FB). Det framgår i lagen att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen om vad som är bäst för barnen tittar man särskilt på om det finns risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars förs illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Du kan vända dig till domstol för att försöka få ändring i vårdnaden. Domstolen ska då besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av föräldrarna ska få vårdnaden. Bedömningen grundas särskilt på föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Skulle båda föräldrarna motsätta sig gemensam vårdnad får rätten inte besluta om att vårdnaden ska vara gemensam (6 kap. 5 § FB). Om domstolen skulle komma fram till att en förälder vid utövandet av vårdnaden om barnen gör sig skyldig till försummelse eller i övrigt brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden (6 kap. 7 § FB). En annan möjlighet för dig är om du och barnens mamma kan komma överens genom avtal om att du ska ha vårdnaden. Ett sådant avtal gäller om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 6 § FB).Boende och umgängeOm barnen står under vårdnad av båda föräldrarna, får rätten besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med. Båda föräldrarna kan framföra det i domstol, men det räcker att en av föräldrarna gör det. Även här kan ett avtal om barnens boende slutas och gäller om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 14 a § FB). Tänk på att det finns inget som hindrar domstolen från att besluta om att barnen ska bo växelvis hos er om detta är bäst för barnen, men om omständigheterna är som du beskriver och att det visas i rätten, kan det finnas en möjlighet att barnen får bo hos dig.Skulle domstolen besluta om att barnen ska bo hos dig ska barnen ha rätt till umgänge med den föräldern som barnen inte bor tillsammans med, mamman i ditt fall. Det är ert gemensamma ansvar för att barnens behov av umgänge med den förälder som barnen inte bor med tillgodoses så långt som möjligt (6 kap. 15 § FB). Domstolen får även besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern som vill umgås med sitt barn (6 kap. 15 a § FB). Ett avtal får också slutas gällande umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med och gäller om avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 15 a § tredje stycket FB). Vid umgänge med den andra föräldern får rätten besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget (6 kap. 15 c § FB). Det kallas umgängesstöd och kan användas under en viss period, till exempel om det anses olämpligt att umgängesföräldern umgås ensam med barnet. SammanfattningEftersom du känner oro för dina barn och barnens levnadsförhållanden när de bor hos sin mamma har du olika alternativ att välja mellan. Går situationen inte att lösa internt mellan er, kan du vända dig till kommunen och socialtjänsten. Beroende på hur levnadsförhållandena ser ut hos mamman kan en utredning inledas. Är situationen akut, på det sätt att det finns risk för att mamman avslutar sitt liv, som du påpekat, kan en orosanmälan göras. Ni har även möjlighet till samarbetssamtal för att försöka komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge.Om du känner för att gå till domstol och göra gällande att du vill ha ändring i vårdnad, boende eller umgänge finns en sådan möjlighet. Domstolen utreder då era levnadsförhållanden och tittar särskilt på vad som är bäst för barnen. Väljer du att begära ändring i vårdnad, boende eller umgänge rekommenderar jag att du anlitar en jurist. Hos Lawline har vi duktiga och erfarna jurister och om detta är av intresse för dig kan du boka tid här. Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Hur länge har man försörjningsplikt för sitt barn?

2020-05-08 i Barnrätt
FRÅGA |Vad gäller om om min son som är 20 år pluggar på högskolan i Karlskrona . Han missade några tentor och fick sitt CSN indraget . Han har ställt sig till arbetsmarknadens förfogande men kommunen säger att han inte får något bistånd för boendet . Dom hänvisar att hans föräldrar är försörjningsskyldiga tills han är 25 år . Det stämmer väll inte ?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt föräldrabalken 7 kap. 1 § 2 st. så är upphör en förälders försörjningsplikt när barnet fyller 18 år. Plikten kan förlängas om det är så att barnet fortfarande går i skolan och då menar man gymnasie- eller annan jämförbar grundutbildning, men senast till dess att barnet fyllt 21 år. Alltså inte 25 år. Syftet är för att säkerställa att ungdomar kan avsluta sina gymnasieutbildningar utan att oroa sig för sin försörjning. Utbildningen ska alltså omfatta gymnasiestudier, inte högskolestudier och gäller inte heller för avbrutna studier eftersom det avgörande är huruvida barnet faktiskt går i skolan och syftet med den förlängda plikten är att möjliggöra detta. Det är såklart svårt att hänvisa till någon anledning till att de har gett avslag men åldern är såvitt lagtexten anger inte ett godtagbart skäl att neka stöd för boende. Däremot brukar det från socialtjänstens sida krävas att det finns en påvisbar utgift för boende, alltså ett hyresavtal som säger att er son ska betala hyra på samma sätt som hos vilken hyresvärd som helst. Brister detta skulle de möjligtvis kunna neka på grund av att utgiften eller kostnaden inte är styrkt men alltså inte på grund av hänvisningen till åldern. Hoppas ni fått hjälp på vägen och lycka till!

Kan boendeföräldern bestämma att umgängesföräldern ska vara ledig hela dagen när barnet är där?

2020-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Vi är ett separerat par som har ett barn på 6år. Vi bor flera timmar ifrån varandra och jag är boendeföräldern. Barnet åker till den andre föräldren vartannat lov. Och däremellan visar hen inget intresse. Hen säger att nya partner kan ta hand om barnet tex under sommaren när umgängesföräldern jobbar så kan barnet träffa umgängesföräldern när hen slutat på kvällen/helger. Jag opponerar mej och säger att det inte är ett umgänge då och att hen kan ta ledigt. Jag har hälsat på den nya partnern engång. Kan jag som boendeföräldern kräva att umgängensföräldern ska vara ledig under det 3gre/år hen har henne?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte skriver någonting annat utgår jag ifrån att ni har delad vårdnad. När två föräldrar har delad vårdnad bestämmer de i frågor som rör vårdnadens utövande tillsammans (6 kap. 13 § FB). För att gemensam vårdnad ska fungera i de fall vårdnadshavarna inte bor ihop, måste den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor tillsammans med ensam kunna besluta i frågor som rör den vardagliga omsorgen av barnet. Detta kan ske utan samtycke från den andra vårdnadshavaren. Det finns ingen uttömmande lista på vad den dagliga omsorgen innebär men exempel är barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet tillbringar sin fritid. Jag anser att det hör till den vardagliga omsorgen för umgängesföräldern att bestämma om hens sambo ska umgås med barnet några timmar dagtid medans hen jobbar. Du kan således inte tvinga umgängesföräldern att ta ledigt enbart för att tillbringa hela dagarna med barnet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

När upphör vård enligt LVU?

2020-05-21 i Barnrätt
FRÅGA |Hur får man bort lvu
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du änder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att vården av unga upphör när behovet för vård inte längre finns (21 § första stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU). Mer konkret så innebär det att socialnämnden ska besluta att vården ska upphöra när de missförhållandena, som ledde till vården, upphör eller i väsentlig mån minskar. Då gäller det att vidta förbättringsåtgärder så att riskerna för barnet bortfaller. Utöver dessa finns det absoluta tidsgränser för när vården ska upphöra. Om vården är på grund av sådana förhållanden i barnets miljö att det fanns en påtaglig risk för att hälsan eller utvecklingen skadades, ska vården upphöra senast när barnet fyller 18 år (21 § andra stycket och 2 § LVU). Om vården är på grund av barnets brukande av beroendeframkallande medel eller annat destruktivt beteende, ska vården upphöra senast när barnet fyller 21 år (21 § tredje stycket och 3 § LVU).Alltså:antingen när situationen har förbättrats så att ett behov inte finns, eller beroende på grunden för vården när barnet fyllt 18 eller 21 år.Jag hoppas at detta svar hjälper dig!

Umgänge då ena föräldern dömts till fängelse - styvförälders rätt?

2020-05-10 i Barnrätt
FRÅGA |Min vän har en son tillsammans med en tjej men är separerade sedan några år. De har delat vårdnad med varannan vecka boende. Hon har gift om sig men ska nu avtjäna tid på anstalt i ca 1 år. Hon påstår att hennes man har rätt att ha hennes son den veckan som är hennes medans hon avtjänar sitt straff. Har hennes man den rätten? Barnet bör väl bo hos sin biologiska pappa undertiden hon avtjänar straff? Tacksam för svar! Med vänlig hälsning,
Anna Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser gällande föräldraskap finns i föräldrabalken.Det finns inte några bestämmelser som ger en styvförälder några juridiska rättigheter till, till exempel umgänge. Därför är det helt korrekt att styvpappan inte har rätt att kräva att han ska ha barnet varannan vecka. Då mamman som är vårdnadshavare med rättigheter omöjligen kan bo med barnet, blir det hos sin andra vårdnadshavare (din vän) som barnet får bo. Värt att påpeka är att någon skillnad gällande vårdnad inte sker bara för att en vårdnadshavare blivit dömd till fängelse. Ändring i vårdnaden sker endast då någon av föräldrarna väcker talan hos tingsrätten (6 kap. 5§ föräldrabalken). Detta innebär att mamman fortfarande är vårdnadshavare även när hon befinner sig på anstalten och att hon har rätt till umgänge när hon blir frigiven.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att lämna sina barn ensamma hemma?

2020-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Det är så att jag kommer att flytta med mina barn som är 9 och 13 till annan ort än idag. Deras pappa dricker och utredning på socialen sager att barnen skall inte leva I detta såklart. Därför tog jag beslutet att flytta 3 mil bort till den ort jag har mitt job. Jag har via advokat fått stadigvarande boende hos mig och umgänge med pappan när han är nykter.Till min fråga/tankeJag jobbar skift, dvs kväll varannan vecka (14,00-23,10). Jag kommer att ha 1 timmes rast kring läggdags för att köra hem till barnen och äta med dem och få de I sang. Sedan tillbaka till jobb som ligger 2 min bort och jobba till 23,10. Min granne kommer att kolla till barnen under kvällen och de kan även springa bort/ringa henne om det behövs. Även till mig som är 2 min bort och jobbar som Teamledare och har ett flexibelt jobb då jag kan köra på direkten. Det handlar om 4 kvällar varannan vecka. Min mamma kommer dessutom att vara hos dem någon kväll I veckan (1-2st).Så min fråga: Bryter jag mot någon lag eller vad kan hända om detta kommer fram tex I skolan?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inte någon specifik lag som reglerar hur länge man får lämna barn ensamma hemma, den lag som blir närmast tillämplig på ditt fall är föräldrabalken. 6 kap. 1-2 § § föräldrabalken säger att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det är du som vårdnadshavare som har ansvar för att barnets personliga behov enligt ovan blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder och utveckling. Slutsatsen blir att man i varje individuellt fall måste bedöma om barnet har uppnått åldern och mognaden för att vara ensam hemma. I ditt fall rör det sig om några tillfällen i månaden och ett av barnen är i tonåren, vilket borde peka på att man klarar av att vara hemma ett par timmar själv. Att grannen kan hjälpa barnen vid behov är också en aspekt som visar att barnen har någon vuxen i närheten att gå till om det skulle behövas.Du bryter således inte mot någon lag genom att lämna barnen ensamma så länge barnen får den tillsyn barnen behöver med hänsyn till deras ålder och mognad. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad förändras när man går från ensam till gemensam vårdnad?

2020-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag har alltid haft ensamvårdnad av vår 13åriga son och nu efter mkt samtal, förbättrad kommunikation och utökad umgänge det senaste året har vi kommit överens om att vi ska dela vårdnaden. Är det nåt särskilt jag behöver tänka på?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör gemensam vårdnad och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Barnets vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för att barnets behov av omvårdnad, god fostran och trygghet blir tillgodosedda (6 kap. 1, 2 § § FB). Har barnet två vårdnadshavare ska de tillsammans utöva den bestämmanderätt som följer av vårdnadens utövande (6 kap. 13 § FB). När man går från ensam till delad vårdnad kan man inte längre själv bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och går utöver den vardagliga omsorgen av barnet. Delat vårdnad innebär således att det krävs gemensamma beslut mellan vårdnadshavarna i frågor som rör vårdnaden. Situationer där du inte längre ensam kan ta beslut är till exempel val av bostadsort och val av skola. Kan båda vårdnadshavarna inte komma överens i dessa situationer ska rådande förhållanden bestå. Andra situationer där det nu kommer krävas samtycke från er båda är vid passansökan eller ingripande sjukvård. Gemensam vårdnad ger även den andra föräldern en insynsrätt som enbart vårdnadshavare har. Insynsrätten kan till exempel handla om att få information från skola och sjukvård om barnet.Det du främst behöver tänka på när vårdnaden ändras från ensam till gemensam vårdnad är att du inte längre själv kan besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det är därför viktigt att du och den andra vårdnadshavaren är överens innan några beslut utöver den dagliga omsorgen av barnet tas. Med daglig omsorg menar jag frågor som rör till exempel barnets mat, kläder och hur barnet tillbringar sin fritid medans barnet bor hos den ena vårdnadshavaren. I sådana frågor kan du även fortsättningsvis bestämma utan samtycke från den andra vårdnadshavaren. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar