FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt13/09/2022

Vilken rätt har man i framtiden till umgänge med sitt barn när man skrivit över vårdnaden på mamman?

Hej ,, har en son , 21 år , som ska ta ett faderskapstest nästa vecka , mamman vill inte ha med min son att göra ,, vill inte att han ska träffa barnet ,, och ärligt ,, han vill inte ha något barn alls just nu . Om han skriver över vårdnad på bara mamman , får han då träffa sitt barn om han nu vill det senare ? Eller vad händer ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar över vilken rätt din son har att träffa sitt barn i framtiden om han skriver över vårdnaden på mamman och hon därmed har ensam vårdnad om barnet. Inom juridiken används begreppet umgängesrätt när man diskuterar rätten att träffa sitt barn, i mitt svar kommer jag därför använda det begreppet. I svaret kommer jag att hänvisa till föräldrabalken (fb) som reglerar vårdnadsfrågor och umgängesrätt. 

Vem har umgängesrätt och när kan umgängesrätt beviljas?

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § fb). Detta innebär att man som förälder inte har en automatisk rätt till umgänge med sitt barn, det är barnet som har rätt till umgänge med föräldern. Som förälder till ett barn har man dock en rätt att föra en talan i domstol om umgängesrätt (6 kap. 15a fb). Man behöver inte ha gemensam vårdnad över barnet för att ansöka om umgängesrätt. Vid en domstolsprövning om umgängesrätt beaktar domstolen barnets bästa och särskild vikt fästs vid risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Domstolen fäster även särskild vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2a § fb).  Vid en sådan prövning ska även barnets åsikter beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2b § fb).  

Vad gäller i ditt fall?

Av din fråga framgår att din son ska ta ett faderskapstest. När han har tagit ett faderskapstest kommer hans faderskap att fastställas (1 kap 3 § fb). Detta innebär att din son blir fastställd som förälder. Han har rätt att avtala med mamman att hon ska ha ensamvårdnad om deras gemensamma barn (6 kap. 6 § fb). Trots att han inte har vårdnaden om deras gemensamma barn har han en rätt att föra talan i domstol och kräva att få träffa sitt barn, han har en rätt att kräva umgänge med sitt barn. Din son har dock inte en absolut rätt att träffa sitt barn, men ett barn har alltid rätt att träffa sina föräldrar. Vid en bedömning i domstol om umgängesrätt ska beviljas kommer rätten beakta vad som är bäst för barnet men även vikten av att barnet har en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Behovet av en god och nära kontakt väger tungt i en domstolsprocess och i praktiken innebär det att domstolen vanligtvis beviljar umgängesrätt på denna grund. Förutsatt att din son inte bedöms som farlig och att barnet riskerar att hamna i fara anser jag att din son har goda möjligheter att få umgängesrätt beviljat av en domstol i framtiden. Om barnet själv vill umgås med sin far kommer även detta öka din sons möjligheter att få umgängesrätten beviljad. Om din son i framtiden skulle vilja träffa sitt barn skulle jag i första hand rekommendera att först kontakta mamman och diskutera möjligheten till umgänge samt att söka hjälp hos familjerätten genom exempelvis samarbetssamtal. Detta blir inte lika kostsamt som en domstolsprocess kan bli. Om mamman och din son inte kan komma fram till ett gemensamt beslut har din son rätt att föra en talan i domstol om umgängesrätt. Enligt mig har din son goda chanser att beviljas umgängesrätt i domstol då det anses vara barnets bästa att ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna. 

Vad gäller i ditt fall sammanfattningsvis?

Din son har rätt att föra talan om umgängesrätt i domstol, detta innebär att han kan kräva att få träffa sitt barn och en domstol kan bevilja honom den rätten om det bedöms vara barnets bästa. Om din son i framtiden vill ha kontakt med sitt barn så bör han kontakta mamman först och se om dem kan komma överens om umgänge. Om dem har svårt att komma överens kan dem först kontakta familjerätten och försöka komma fram till en lösning genom samarbetssamtal. I sista hand kan din son föra en talan i domstol om umgängesrätt. Detta kan bli en kostsam process och bör endast ses som en sista utväg. Om han ingår en domstolsprocess och kräver umgängesrätt tror jag dock att han har goda chanser att beviljas umgänge med sitt barn eftersom det anses utgöra barnets bästa att ha kontakt med båda föräldrarna. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”