Vilket ansvar/skyldighet har den förälder som får hela underhållsbidraget?

2021-03-28 i Barnrätt
FRÅGA |Vilket ansvar/skyldighet har den förälder som får hela underhållsbidraget
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt regleras i föräldrabalken (FB) och rör bland annat vårdnad.Vad som gäller för vårdnad generelltBarn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. (6 kap. 1 § FB).Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess barnet fyller 18 år. (6 kap. 2 § FB). Vidare ska den som har vårdnaden om ett barn ha ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska tillgodose barnets behov som nämnts ovan i 6 kap. 1 § FB.En vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Dock ska vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta mer hänsyn till barnets önskemål samt synpunkter (6 kap. 11 § FB).Detta betyder att barn under 18 år står under vårdnad av föräldrar eller andra vårdnadshavare och har därför inte full självbestämmanderätt jämfört med en vuxen person. Men ju äldre barnet blir, desto mer med- och självbestämmanderätt förvärvar barnet. Faktorer som kan påverka denna bedömning är bland annat ålder, mognad, och vad saken rör, i detta fall underhållsbidrag. Ett underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.Vänligen,

Måste vårdnadshavaren samtycka till flytt?

2021-03-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!För fem månader sen frågade jag mitt ex om det var okej för honom att jag, tillsammans med vårt gemensamma barn, flyttade 30 minuter bort. Detta har han svarat ja på, och det finns i text i en konversation vi haft med varann på Messenger. Vi har gemensam vårdnad om barnet som bor lika mycket hos båda två. Därefter har jag börjat leta hus på den nya orten och deltagit i en del budgivningar. Jag har också lagt ut min bostad till försäljning. Nu, efter 5 månader, har mitt ex kommit fram till att han inte längre tycker att flytten är en god idé med tanke på att vår son får åka bil längre till förskolan. Det kan också bli känsligt senare med var vår son ska gå i skolan.Min fråga är: har han rätt att ångra sig? Det är ju bara ren tur att jag inte vunnit någon budgivning än, då hade det ju varit för sent.Han flyttade själv med pojken för drygt ett år sen och då frågade han inte mig om det var okej för mig, utan jag fick reda på det när flytten hade skett.
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid gemensam vårdnad fattar vårdnadshavarna gemensamt beslut i det som rör barnets personliga angelägenheter (6:13 och 6:12 FB). Det här innebär att alla belsut av mer ingripande karaktär som har betydelse för barnets framtid ska fattas gemensamt av er. Var barnet ska bo är ett sådant ingripande beslut där båda föräldrarna måste vara överens. Dessutom, ju äldre barnet är desto större hänsyn ska tas till barnets åsikter och önskemål. Ifall den ena föräldern motsätter sig att den andra föräldern flyttar och föräldrarna i övrigt inte kan komma överens gäller att de nuvarande förhållandena ska bestå. Du ska med andra ord inte flytta. Du nämner att pappan avgett sitt godkännande och sedan ångrat sig. Sådana omständigheter kan vara jobbiga, och jag har full förståelse för det. Det viktigaste är att ni beaktar vad som är bäst för barnet och att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, till exempel rättvisa mellan föräldrarna. Barn har rätt till en trygg och bra omvårdnad (6:1 FB), vilket är otroligt viktigt att ha i åtanke när frågor om bl.a. vårdnad och boende aktualiseras. Enligt 6:2a FB gäller generellt att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som handlar om vårdnad, boende och umgänge. Mitt råd till dig är att försöka kommunicera med barnets pappa, se om ni kan hitta någon gemensam lösning. Varje kommun ska erbjuda föräldrar så kallade samarbetssamtal, vilket innebär samtal med en sakkunnig rådgivare i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge (5:3 Socialtjänstlagen). Om ni har sammarbetssvårigheter och detta påverkar barnets bästa kan ni vända er till socialtjänsten i er kommun. Ett samarbetssamtal är helt frivilligt. Det går således inte att tvinga t.ex. pappan att medverka. Skulle han inte vilja medverka, eller är det inte möjligt att nå en lösning genom samarbetssamtal, är det slutligen domstolen man vänder sig till.Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänliga hälsningar

Vad ska man tänka på när det gäller faderskap, umgänge, vårdnad?

2021-03-23 i Barnrätt
FRÅGA |Jag väntar barn med en kvinna. Vi har kontakt men kommer inte fostra barnet tillsammans. Hon har inte visat några tecken på att låta mig delta i namngivningen och förklarade för mig alldeles nyss att "du ska vara tacksam för att du har fått barn med en kvinna som kommer låta dig vara delaktig över huvud taget." Stämmer verkligen det? Vad har jag för rättigheter? Vad kan jag göra för att försäkra mig om att hon inte fortsätter försöka köra över mig? Vad behöver jag se upp med? Namngivningen är ett uppenbart knep från henne att försöka köra över mig - finns det något jag kan göra för att få rättigheter att delta i namngivningen?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Fastställa faderskapetUtgångspunkten är att den man som är gift med en gravid kvinna är fadern till barnet hon sedan föder, när mannen och kvinnan är gifta finns det alltså en faderskapspresumtion (1 kap. 1 § föräldrabalken). Då du angett att ni inte tänker fostra barnet tillsammans så utgår jag ifrån att ni inte är gifta. För att du, enligt lag, ska betraktas som far till barnet så måste du få faderskapet fastställt (1 kap. 3 § föräldrabalken). Man kan fastställa faderskapet både genom en dom och genom bekräftelse. Om det är så att du och modern till barnet är överens om denna fråga så kan faderskapet alltså bekräftas. För att bekräftelsen ska vara giltig så måste den vara skriftlig och bevittnad av två personer (1 kap. 4 § föräldrabalken). Bekräftelsen ska sedan skriftligen godkännas av socialnämnden samt av modern till barnet. För att socialnämnden ska lämna sitt godkännande så krävs det att de kan anta att det är du som är fadern till barnet. Faderskapet kan bekräftas både innan och efter att barnet fötts (1 kap. 4 § 2 st. föräldrabalken). Om det skulle vara så att ni inte kommer överens om denna fråga så ska faderskapet istället fastställas av rätten genom dom (1 kap. 5 § föräldrabalken). För att rätten ska kunna fastställa faderskapet så krävs det exempelvis att man genom ett genetisk undersökning har kunnat utreda att mannen i frågan är far till barnet (1 kap. 5 § 1 p. föräldrabalken). Eftersom du och modern till barnet verkar vara överens om att det är du som är fader till barnet så framstår det inte som att faderskapet kommer att behöva fastställas genom dom. Det kan dock vara värt att påpeka att talan om fastställande av faderskap enbart kan väckas av barnet (3 kap. 5 § 1 st. föräldrabalken). Modern till barnet, socialnämnden eller särskild förordnad vårdnadshavare till barnet kan även föra en sådan talan om det inte går att utreda vem det är som är fadern till barnet (3 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken) Du som fader har alltså inte talerätt. Vad du måste göra, om en sådan situation skulle uppstå, är att vända dig till socialnämnden som kan väcka talan. Vårdnad och umgänge Precis som jag skrev tidigare så utgår jag ifrån att du och modern till barnet inte är gifta. Det betyder att det är modern till barnet som kommer att få vårdnad om barnet efter födelsen (6 kap. 3 § föräldrabalken). Om någon av föräldrarna vill att fördelningen av vårdnaden ska ändras så kan föräldern väcka talan om att vårdnaden ska vara gemensam eller att en förälder ska ha ensam vårdnad (6 kap. 5 § föräldrabalken). När rätten ska ta ställning till hur vårdnaden ska fördelas mellan föräldrarna så kommer det särskilt att beaktas om föräldrarna kan samarbeta med varandra och rätten kan inte bestämma att vårdnaden ska vara gemensam om både modern och fadern motsätter sig detta (6 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken). Principen om barnets bästa genomsyrar frågan om vårdnad, umgänge och boende. Barnet anses tex ha ett behov av en kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Av denna anledning så är det alltid bra att vara öppen för att barnet ska ha kontakt med både mamman och pappan, speciellt om frågan om vårdnad skulle bli föremål för en process i domstol. Föräldrarna kan även avtala om hur vårdnaden ska fördelas dem emellan (6 kap. 6 § föräldrabalken). För att avtalet ska anses som giltigt så krävs det för det första att avtalet är skriftlig och för det andra att avtalet godkänns av socialnämnden. Även frågan om var barnet ska bo kan lösas genom att någon av föräldrarna väcker talan, vilket innebär att frågan tas upp i domstol, eller genom avtal (6 kap. 14 a § föräldrabalken). Samma sak gäller för frågan om umgänge (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Barnet har rätt till att umgås med den förälder som barnet inte bor hos (6 kap. 15 § föräldrabalken). Det är föräldrarna som ska se till att barnet får umgås med båda föräldrarna. Om både fadern och modern har vårdnaden om barnet men barnet enbart bor hos en av föräldrarna så ska den föräldern som barnet bor hos se till att den andra föräldern blir upplyst i frågor som rör barnet (6 kap. 15 § 4 st. föräldrabalken). UnderhållSom utgångspunkt så ska föräldrarna sköta barnets underhåll. Underhållet kan variera beroende på både barnets behov och föräldrarnas ekonomi (7 kap. 1 § föräldrabalken). Om det är så att en förälder inte har vårdnaden om barnet och barnet inte anses bo hos föräldern så har den föräldern en underhållsskyldighet som innebär att han eller hon ska betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § föräldrabalken). Detta gäller även om föräldrarna delar på vårdnaden men barnet enbart bor hos en av föräldrarna. Även frågan om underhåll kan bestämmas genom dom eller genom avtal (7 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken). Vem får bestämma vilket namn barnet ska få?Det är vårdnadshavaren som ska bestämma om frågor som berör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Det är vårdnadshavaren som kan bestämma barnets namn. Ansökan om barnets förnamn ska lämnas in till skatteverket och den ska göras inom tre månader från det att barnet fötts (26 § lagen om personnamn). Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Kan en förälder förhindra barnets umgänge med den andra föräldern?

2021-03-18 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag är släkt till en Pappa som är lite i en jobbig situation. Han har 1 barn på 4 år som dom har gemensam vårdnad över. Mamman har 2 barn sen tidigare med 2 andra män vilket hon har drivet stämningar emot för att få ensam vårdad. Den ena anmälde hon för sexuella övergrepp. Bara för att få sin vilja igenom. Nu har min släktning (Pappan) hamnat i clinch med Mamman. För cirka 2 månader sedan bröt hon all kontakt till Pappan och låter honom inte träffa sin dotter. Detsamma gäller oss släktningar. Vi får inte heller kontakt med Mamman och dottern. Vi har en jättefin relation till dottern och mina barn älskar henne. Till Pappan skyller hon varje gång det är hans vecka på att hon/dom är sjuka och varje gång (dag) han ringer så säger hon bara att dottern inte vill prata med honom. Som grädde på moset så fick Pappan häromdagen ett brev om stämning för grovt sexuellt övergrepp på sin dotter. Vilket är helt befängt. Det har aldrigt hänt då i stämningen står det ett datum för handling då dottern inte var hos Pappan. I yrkandet är det, ensam vårdnad för Mamman. Han är "kan misstänkas" för brottet och stämningen kommer ifrån socialtjänsten. Jag är livrädd, för att jag har hört hur hon pratar till sina andra 2 barn om deras biologiska Pappor, och det är ren och skär manipulation. Får man göra så här? Får man använda systemet till att svartmåla en förälder på det här sättet? Får man på eget bevåg ta bort ett kontaktnät för ett barn som vi vet är bra för barnet? Vi står handfallna...
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Regler om förhållandet mellan föräldrar och barn finns i föräldrabalken (FB).Har ena föräldern rätt att ensamt bestämma över barnet?Vårdnadshavare har en s.k. beslutanderätt som innebär att de har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet (6:11 FB). När föräldrar har gemensam vårdnad ska i princip alla beslut rörande barnet fattas gemensamt i samförstånd (6:13 FB). Detta innebär att den ena vårdnadshavaren inte har någon rätt att ensamt fatta beslut om barnet.Har den ena föräldern rätt att träffa sitt barn?Barnet har rätt till umgänge med den förälder som denne inte bor med, en s.k. umgängesrätt (6:15 FB). Föräldrarna har ett gemensamt ansvar att se till att umgängesrätten tillgodoses. De ska även se till att barnet får umgänge med andra som denne står nära. Den förälder som barnet bor hos ska främja barnets umgänge med den andra föräldern. Det är barnet som har en umgängesrätt, och alltså inte föräldrarna eller någon annan. Detta innebär att en förälder inte kan kräva att få umgås med barnet.Kan man felaktigt anmäla någon annan för ett brott?Om någon anmäler en annan person för att ha begått ett brott, med vetskapen om att denna person är oskyldig, begår han eller hon en brottslig handling. Brottet benämns "falsk angivelse" och regleras i 15 kap. 6 § brottsbalken. Det kan handla om att personen i fråga gör en anmälan hos polisen eller någon annan myndighet i syfte att det ska leda till ett åtal. Det är alltså inte tillåtet att falskt anmäla någon för att ha begått ett brott.Var kan man vända sig för att få hjälp? Om föräldrarna inte kommer överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan man i första hand vända sig till kommunens familjerätt för att få hjälp med att nå en samförståndslösning genom samarbetssamtal (6:18 FB). Man kan också vända sig till domstolen som får besluta i de olika frågorna med hänsyn till vad som är bäst för barnet (6:19 FB).SammanfattningMamman har ingen rätt att ensidigt bestämma över barnet, eftersom att föräldrarna har gemensam vårdnad ska alla beslut om barnet fattas gemensamt. Vidare har mamman ingen rätt att neka eller förhindra umgänge mellan barnet och pappan med hänsyn till den lagstadgade umgängesrätten. Angående anmälan om sexuella övergrepp så är det olagligt att falskt anmäla en annan person för att ha begått ett brott, s.k. falsk angivelse. Pappan kan vända sig till kommunens familjerätt för att få hjälp med samarbetssamtal, i andra hand kan han vända sig till domstolen som får bestämma om barnets vårdnad, boende och umgänge.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Får föräldrar uppfostra sina barn hur de vill?

2021-03-28 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och mitt ex har ett barn tillsammans. Hon bor hos mig varannan vecka. Problemet är att mamman har så kallad friuppfostran och tycker att hon ska lära sig själv om det mesta. Vilket jag tycker är helt sjukt. Hon är bara 5 år. Mammans fria uppfostran har bidragit till att hon lyssnar aldrig på sin mamma istället. Mamman vägrar att inse detta. Bara får någon vecka sedan så fick jag och min sambo åka hem till mamman för att jag är tvungen och säga åt mitt barn att klä på sig för det är kallt ute. Mamman hade tjatat på henne länge att hon måste dra på sig sina andra byxor så hon inte blir kall och sjuk. Då är min fråga: Bör jag säga åt mamman att det är hennes vecka och hon ska ta hand om det, eller har jag skyldighet som pappa att åka dit och säga åt henne?PS: Har även varit tvungen att säga åt henne över telefon att hon måste lyssna på sin mamma.
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att båda vårdnadshavarna är skyldiga att besluta tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken (FB)). Till exempel ska vårdnadshavarna gemensamt besluta om frågor som rör barnets skolgång eller hälsa. Det innebär dock inte att båda föräldrarna måste bestämma tillsammans i alla frågor. När vårdnadshavarna inte bor tillsammans får den föräldern som har hand om barnet själv fatta beslut i vardagliga uppfostringsfrågor (prop. 1997/98:7 s. 54).Det innebär att mamman i princip får bestämma själv hur hon vill lösa olika uppfostringsfrågor när barnet är hos henne, och att det är en fråga som får lösas inom ramen för din relation med mamman.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad innebär begreppet minderårig?

2021-03-25 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Vilken ålder har barnet när man säger minderårig?Mvh Sara
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta vad som avses med begreppet minderårig.När det, i diverse rättsliga sammanhang, refereras till minderåriga (eller, för den delen, underåriga) så avses personer som är omyndiga. Med omyndig avses i svensk rätt en person som är under 18 års ålder (9 kap. 1 § föräldrabalken). När man pratar om någon som är minderårig så avser man således någon som är under 18 års ålder.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I den mån något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Underårigs rätt att råda över inkomst från arbete

2021-03-19 i Barnrätt
FRÅGA |Får förälder ta sin 14 åriges egenintjänade pengar? För att betala räkningar etc.
Amanda Aitomäki |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Svaret på din fråga återfinns i föräldrabalken (FB). En underårig person får själv råda över den inkomst som hen tjänat genom eget arbete efter att hen fyllt 16 år (9 kap. 3 § FB). Det betyder alltså att den som är 14 år och genom eget arbete tjänar pengar inte enligt lag har rätt att bestämma över pengarna själv. Det är barnets förmyndare som har bestämmanderätten över pengarna, 10 kap. 2 § FB. Vanligen är det föräldern/ föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare, 10 kap. 2 § FB. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen om du har fler frågor!Vänligen,

Måste barnens andra förälder godkänna en flytt?

2021-03-13 i Barnrätt
FRÅGA |HejMin särbo har, från ett tidigare förhållande, tre barn varav ett (17år) bor hos sin pappa på heltid och de andra två (10 och 13 år) bor hos mamman på heltid. De två små barnen har inte träffat sin pappa på 1,5 år för att de inte vill. Mamman har inte heller någon kontakt med pappan men har inte hindrat barnen från att ha det. Nu vill vi flytta ihop på annan ort och kommun som ligger knappt fyra mil från den orten de bor i idag. Barnen vill också detta, och 13-åringen har dessutom kommit in på en fotbollsskola på den orten. Även 10-årigen vill byta och gå på samma skola.Barnens mamma har skickat ett brev till pappan och bett honom gå med på detta men denne har inte svarat. Det kan tilläggas att han inte heller godkände 13-åringens byte av fotbollsklubb för ett år sedan men efter kontakt med SvFF jurister så bedömde de att bytet skulle ske ändå, bla med hänvisning till Barnkonventionen. Finns det någon möjlighet att flytta trots att pappan inte skulle godkänna det? Kan Skatteverket göra en utredning och bedöma var barnen ska vara folkbokförda?Mvh
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga påverkas av om barnens föräldrar har gemensam vårdnad eller inte. Om de båda har gemensam vårdnad ska de tillsammans fatta besluten som rör barnens personliga angelägenheter (6 kap 13 § föräldrabalken - FB). Vissa beslut kan dock en vårdnadshavare fatta på egen hand. Det rör beslut av enklare karaktär som inte kan skjutas upp. Beslut av större betydelse måste dock fattas tillsammans. En flytt till annan kommun anses ha en sådan betydelse vilket innebär att barnens pappa måste godkänna flytten. Viktigt att uppmärksamma är dock att barnets bästa alltid ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Dessutom tas hänsyn till barnens egna vilja i relation till deras ålder och mognad (6 kap 2 a § FB).Sammanfattningsvis krävs barnens pappas godkännande till er flytt, så länge de har gemensam vårdnad. Om endast den ena vårdnadshavaren gör en flyttanmälan till Skatteverket för att ändra barnens folkbokföringsadress kommer flyttanmälan avvisas. Skatteverket gör en utredning och om föräldrarna inte gemensamt kommit överens om flytten kan Skatteverket kräva dom eller avtal på ett beslut avseende var barnen ska bo (30 § folkbokföringslagen). Mitt råd till er är att vända er till familjerätten i er kommun om ni inte kan lösa frågan med barnens pappa på egen hand. Familjerätten kan bistå med samarbetsavtal eller hjälpa er att formulera ett skriftligt avtal avseende barnens boende. Om det inte går att lösa kan barnens mamma vända sig till tingsrätten och ansöka om ensam vårdnad, ifall den i nuläget är gemensam. Det kan dock bli en långdragen process som riskerar att inte ge önskat utfall.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,