Vad ska jag göra vid umgängessabotage?

2019-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Min sons mor och morföräldrar har hindrat ungämge med min son i helgen trots att umgänget är reglerad av en dom. Maman och jag har delat vårdnad, men sonen bor hos sin mamma och jag har umgänge varannan helg och lov. Vad kan jag göra?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör umgänge och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Jag kommer först att gå igenom regleringen på området för att sedan applicera den på ditt fall. Barnet har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med, se 6 kap. 15 § FB. Därför är det viktigt att en dom om umgänge följs, den föräldern som inte följer domen och förhindrar umgänget gör sig skyldig till umgängessabotage. Det är mamman till din son som ska se till att umgänget kommer till stånd. Den föräldern som upprepande gånger gör sig skyldig till umgängessabotage riskerar att förlora vårdnaden om barnet.Om umgänget inte följs kan du ansöka om verkställighet av domen. Verkställighet av umgänget enligt domen ska ansökas hos tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist, se 21 kap. 1 § FB.Beslutar rätten om verkställighet är det möjligt att genom vite förelägga föräldern att lämna ifrån sig barnet, se 21 kap. 3 § FB. Domstolen kan förelägga ett löpande vite för varje beslutat umgängestillfälle, detta innebär att ett vitesbelopp ska betalas ut av den som föreläggandet riktar sig mot varje gång föreläggandet inte följs och umgänget inte kommer till stånd. Innan verkställighet beslutas är det möjligt att förordna en medlare med uppgift att verka för att barnet lämnas frivilligt. Rätten ska även vägra verkställighet om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa, se 21 kap. 2 och 6 §§ FBDen som obehörigen skiljer ett barn under femton år från den andre vårdnadshavaren kan även dömas för egenmäktighet med barn, se 7 kap. 4 § BrB.Vad du kan göraDet finns flera saker du kan göra om domen om umgänget inte följs av den andre föräldern. Du kan dels begära verkställighet för att få domen att efterföljas, men du kan även begära en ändring av vårdnaden på grund av umgängessabotage och samarbetssvårigheter, se 6 kap. 5 § FB.Du kan då yrka rätten att ge dig ensam vårdnad av din son.Om du vill komma i kontakt med en jurist som biträder dig i ärendet är du välkommen att kontakta oss för att boka en tid, detta kan göras antingen på vår hemsida https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur ger jag en förälder utan vårdnad insyn i vårdnaden?

2019-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har ensam vårdnad om min dotter nu vill hennes pappa få insyn i vården. Finns det något intyg jag kan skaffa för att han ska kunna få rätt till insyn i vården?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan som ensam vårdnadshavare utfärda en fullmakt för den föräldern som inte har vårdnaden så att den föräldern får samma tillgång till information och insyn som en vårdnadshavare när det gäller skola, vård osv. Vill du få hjälp med att utforma en fullmakt kan du ta kontakt med en någon av våra jurister, antingen via hemsidan https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kräver flytt den andre vårdnadshavarens samtycke?

2019-12-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej det är så att min kompis och hennes ex man har separerat för snart 2år sedan dom har 2 barn ihop och gemensamvårdnad. Pappan har inte varit en del av barnens liv det senaste 1,5år pga hot så min kompis fått ta hjälp av kvinnojour. Socialen och familjerätten har också varit inblandad. Pappan har även misshandlat min kompis när dom bodde ihop och även gett sig på barnen både psykiskt och fysiskt. Har anmälts men läggs ner. Pappan har fått att han får träffa barnen men enbart med en från socialen närvarande, han vägrar om inte min kompis är med men hon vill inte då han trycker ner henne och hotar henne. (Hon är rädd för han) Min kompis har nu träffat en ny kille som bor i samma kommun men i en by 5mil utanför där hon bor nu. (Även honom skriver pappan hotfulla meddelanden till som han självklart ignorerar) Hon vill flytta till honom men vet inte om hon får det då dom har gemensamvårdnad. Barnens pappa har själv flyttat till en annan kommun nyligen och inte meddelat utan hon har fått veta detta ryktesvägen. Hur ligger det till får man flytta inom samma kommun eller måste den andra föräldern godkänna?! Hoppas få svar här så hon kan gå vidare
Cecilia Lindeborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga regler som säger att den ena föräldern måste godkänna för att den andra föräldern ska få flytta inom samma kommun. Eftersom det är inom samma kommun blir det inte heller några förändringar i vardagen och därför inga andra frågor som behöver besvaras, så som till exempel umgänge eller skola. Din kompis kan därför flytta utan att få ett godkännande av den andra föräldern. Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem är skyldig att vabba?

2019-12-21 i Barnrätt
FRÅGA |Har man någon juridisk skyldighet att vabba för sitt barn utanför umgängestiden om man är umgängesförälder?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det följande kommer jag först att behandla frågan om vem som har skyldighet att tillgodose barnets behov. Efter detta kommer jag kort beröra rätten till föräldrapenning vid vård av sjukt barnJag antar att ni fråga gäller en situation där den ena personen har ensam vårdnad och den andra har umgängesrätt. För föräldrars skyldighet att tillgodose barns behov är föräldrabalken (FB) tillämplig lag. Det är vårdnadshavaren som har ansvar för barnets personliga förhållanden och behov (6 kap 1 § FB). Detta innebär dock endast en skyldighet att barnet får den tillsyn och omsorg barnet har rätt till. Den faktiska omsorgen kan överlåtas på andra, t.ex. förskolan eller en sambo. I praktiken innebär detta att den person som barnet bor hos har ansvar för den faktiska omsorgen. Vid umgängesrätt innebär detta att personen barnet bor hos har ansvar för den faktiska omsorgen och kan försumma sitt ansvar, t.ex. genom att inte vårda sitt barn när detta är sjukt. En förälder eller de som likställs som förälder har rätt till ledighet och föräldrapenning (1 § föräldraledighetslagen (1995:54) och 11 kap 4–5 § socialförsäkringsbalken (2010:110)). Beroende på er situation kan det finnas olika personer som har rätt till föräldraledighet. Detta innebär dock ingen skillnad rörande det ansvar som gäller barnets faktiska omsorg.Sammanfattningsvis innebär detta att vårdnadshavaren har ansvar för att tillgodose barnets behov och den faktiska omsorgen när barnet bor hos denne. Under dessa förutsättningar har en umgängesförälder inte skyldighet att "vabba" utanför umgängestiden. Rätt till föräldrapenning regleras i föräldraledighetslagen och socialförsäkringsbalken. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har en förälder med delad vårdnad, rätt till umgänge med sina barn, när barnen vistas hos den andra föräldern?

2019-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Min exsambo kräver att få prata med barnen (5 och 6 år) via Skype varje dag då de är med mig. Jag tillgodoser detta nästan dagligen utan att varken jag eller barnen egentligen vill. Om det någon dag händer att vi inte kan ringa upp honom blir han arg och hotar mig och säger att jag fråntar barnens rättigheter att prata med sin pappa bland annat. Dessa hot får mig att vilja ha mindre kontakt med honom. Har han någon rättighet att prata med barnen dagligen under min vecka? Kan jag neka telefonkontakt helt under min vecka?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler som finns i föräldrabalken (FB). Jag kommer även hänvisa till reglernas förarbeten, prop. 1981/82:168.Vad säger lagen om umgänge? Din fråga rör föräldrabalkens regler om umgänge. Reglerna gäller för umgänge mellan barn och den förälder som barnet inte bor tillsammans med, 6 kap. 15 § FB. Rätten till umgänge är till för att tillgodose barnets behov av umgänge med sina föräldrar. Det finns ingen skyldighet för ett barn att umgås med sin förälder. Inte heller finns det någon absolut rättighet för en förälder att få umgås med sitt barn. Alla frågor om umgänge mellan barn och föräldrar ska lösas utifrån vad som är bäst för barnet, 6 kap. 2 a § FB. Lagens utgångspunkt är att barn mår bäst av att ha en trygg och stabil relation till båda sina föräldrar. Barn har därför en rätt att få sitt behov av umgänge med båda föräldrarna tillgodosett. I frågor om umgänge ska hänsyn därför tas till barnets egen vilja. I takt med att barnets ålder och mognad ökar bör barnets egen inställning ges större vikt i frågan om umgänge, prop. 1981/82:168 s. 74 ff.Vad innebär det här för din situation? Din sambo inte någon rätt att ha daglig kontakt med barnen när det inte är hans vecka. Jag vill understryka att rätten till umgänge är en rättighet som är till för barnen och inte för föräldrarna. Eftersom barnen har rätt till umgänge är det viktigt att ta hänsyn till deras inställning. Om det däremot är så dina barn vill umgås med sin pappa via Skype, så är ni som föräldrar skyldiga att tillgodose detta efter bästa förmåga. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Resa till Azerbajdzjan med minderårig

2019-12-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Min fru vill resa till Azerbajdzjan med min son. Vi är alla svensk medborgare. Behöver min fru bekräftelse från mig att resa med sonen? Om det behövs nånting skriftligt papper vad är det för papper och vilken myndighet ger det?
Anna Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan sägas att vad som gäller vid resor varierar från land till land.Då Azerbajdzjan inte ingår i Schengen-området, måste samtliga resenärer medta giltig resehandling (till exempel pass). Se mer här.För att resa till Azerbajdzjan krävs också visum. Enklast är att ansöka om e-visum via Asan Viza på myndighetens hemsida, som ni hittar här. Det är viktigt att själv skriva ut e-visumet för att kunna visa det vid gränskontrollen. Utländska medborgare som vistas i Azerbajdzjan i mer än tio dagar måste också inom dessa tio dagar registrera sig hos landets migrationsmyndighet. Mer information om resor till Azerbajdzjan finns på ambassadens hemsida, här.Det nämns ingenting i denna reseinformation om att medgivande från vårdnadshavare krävs för att resa med minderårig. Dock rekommenderar jag starkt att du och eventuell annan vårdnadshavare (om den andra vårdnadshavaren inte är din fru) skriver under ett skriftligt medgivande som medförs på resan och kan visas upp vid behov. Ett sådant medgivande är ett krav hos vissa resebolag. Kolla upp vad som gäller hos det aktuella resebolaget och om de i sådana fall har en egen blankett för detta som de vill att ni fyller i.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Rätten till umgänge

2019-12-27 i Barnrätt
FRÅGA |Hur ska man gå tillväga om man vill träffa sitt barn men mamman till barnet säger nej. Hon har ensam vårdnad då vi var väldigt unga då vi fick barn och min mamma skickade iväg mig till hennes hemland för att jag skulle komma bort från "problemet" som hon tyckte. Nu skulle jag så gärna vilja träffa min dotter men mamman säger nej. Har jag någon rätt och hur ska jag göra. Vart kan jag få hjälp?Jag som skriver hjälper en ung pappa som inte får träffa sitt barn.
Cecilia Lindeborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om umgänge finns i föräldrabalken (FB). UmgängeBarn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med (6:15 FB). En viktig sak att tänka på är att det handlar om barnets rätt att umgås med båda sina föräldrar, föräldrar har således ingen direkt rätt att umgås med sitt barn. Man utgår alltid från barnets bästa vid bedömningen. Av 6:15 a FB framgår att en förälder som vill umgås med sitt barn kan väcka talan hos domstol som där får besluta om umgänge mellan barnet och föräldern. Socialnämnden får också föra sådan talan. Om föräldern väcker talan är det domstolen som beslutar om och hur umgänge ska ske. Sammanfattningsvis har barnet rätt att träffa båda sina föräldrar. Om den ena föräldern inte går med på det kan man väcka talan i domstol. Mer information om det finns på domstolens hemsida (här). Innan man väljer att väcka talan domstol kan föräldrarna försöka enas genom samarbetssamtal som leds av en tjänsteman vid den kommun som man tillhör (s.k. familjerätten). Målet i ett sådant samtal är att försöka nå en lösning innan det blir en tvist i domstol. Kommunen erbjuder ofta familjerådgivning. För att få kontakt med familjerätten i den kommun man tillhör kan man hitta kontaktuppgifter på kommunens hemsida. Det första steget är alltså att ta kontakt med familjerätten för att försöka nå en lösning, om det inte hjälper har man som förälder rätt att väcka talan i domstol. Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vi kommer inte överens om när barnen ska bo hos oss – vad kan jag göra?

2019-12-20 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har två barn varannan vecka. Jag och fadern har gemensam vårdnad. Nu har jag fått nytt schema på mitt jobb vilket innebär att jag behöver byta helg med pappan då jag annars kommer jobba den helgen barnen är hos mig. Mitt problem är att pappan vägrar, trots att han själv är ledig varje helg. Barnen är 6 och 8 år gamla. Vad ska jag göra?!?! Vad säger lagen i såna här frågor? Tack på förhand!
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Det finns inte någon regel som säger hur tiden med barnen ska delas upp. Det ingår i ert ansvar att komma överens om såna frågor. Är det så att någon förälders arbete gör så att man måste ordna det på ett visst sätt kan det vara nödvändigt, eftersom föräldern behöver jobbet men barnen också måste få umgås med föräldern. Vem som måste anpassa sig och till vilken grad det måste göras går det däremot inte att säga något om rent juridiskt.Det bästa är om ni försöker diskutera och komma överens tillsammans. Om ni inte kommer överens kan du föreslå att ni går till Familjerätten i er hemkommun. Där kan ni få kostnadsfria samarbetssamtal där ni får hjälp av en utomstående för att försöka komma överens och upprätta ett avtal mellan er som ni är nöjda med. Skulle inte detta funka kan du även vända dig till domstol och yrka på att barnen ska vara hos dig respektive honom enligt de villkor du önskar. Hur domstolen skulle döma kan jag inte avgöra, eftersom domstolens beslut beror på det enskild fallet. I bedömningen kommer de dock ta hänsyn till hur ni arbetar och hur barnens behov och rättigheter enklast uppfylls. De tar även hänsyn till hur samarbetsvilliga föräldrarna är. Om du vänder dig till domstol rekommenderar jag dig att ta kontakt med ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att föra din talan.Hoppas du fått svar på din fråga!