Vad ska jag göra vid umgängessabotage?

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, är skild från 2 år tillbaka och har tre barn. Vi har delade vårdnad av barnen men mitt ex tar barnen på min vecka ibland utan att säga till, jag blir orolig och vet inte var barnen är ibland. Hon vill inte kommunicera med mig och svara inte på mobil eller sms då måste allt kommunikation sköts genom barnen vilket jag tycker är så dåligt. Tycker inte det är okay hon tar barnen utan jag vet om på min veckan och undrar vad jag ska göra? Polis anmäla känns lite konstigt men jag måste göra något så hon förstår hur allvarligt situation är. Tack för svar Mvh Chris
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt ex kan självklart inte ta barnen på din vecka utan ditt medgivande, genom att göra detta gör hon sig skyldig till umgängessabotage. En förälder är skyldig att respektera umgängesrätten, umgängessabotage är därför är en indikation på att vårdnaden bör ändras vid en en eventuell vårdnadstvist. Det du kan göra när ditt ex förhindrar dig att träffa barnen på din vecka är att begära verkställighet (21 kap. 1 § föräldrabalken). Man försöker alltid att få föräldern att lämna ifrån sig barnet frivilligt, ett beslut om verkställighet kan även förenas med vite. I mer sällsynta fall kan hämtning av barnet ske med hjälp av polis (21 kap. 2, 3 §§ föräldrabalken). Vill du undvika att ta det till domstol råder jag dig att i första hand vända dig till familjerätten i din kommun, där kan du och ditt ex genom samarbetssamtal få hjälp att lösa situationen och komma överens. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Umgänge mot en ungdoms vilja

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej min fråga är om ett domslut som ej har följts. mamman har ingen kontakt med mig. hon har ensam vårdnad om sonen som är nu 14 år fyller 15 i slutet av året. när är det så att sonen själv bestämmer om han vill eller inte komma? ska inte domen följas ändå? Är väldigt fundersam vad jag ska göra.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I takt med barnets stigande ålder måste man ta hänsyn till barnets vilja. En tonåring på 14 år har uppnått en sådan ålder och mognad att en umgängesdom normalt inte kan verkställas mot barnets vilja (21 kap. 1 § föräldrabalken). Det går således inte att tvinga en ungdom i den åldern att umgås med en förälder oavsett domslut. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Om barnets rätt till umgänge på distans

2021-03-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag och barnens pappa gick isär för några år sedan. Vi bodde då på västkusten men pappan godkände att jag och våra barn flyttade till min födelseort på östkusten. Då kom pappan till tjejerna och hälsade på någon gång i månaden. Nu har pappan flyttat ännu längre bort och vill att barnen ska åka till honom en gång i månaden. Resan tar sju timmar och barnen är väldigt åksjuka och vill inte göra den resan. Både jag och barnen försöker få honom att komma hit och träffa barnen men det gör han inte. Barnen mår dåligt över detta då de saknar sin pappa. Tjejerna är 9 och 11 år, kan han tvinga dem att åka?
Harald Myrenfors |Hej, tack för att du vänder dig till oss på lawline!Man kan till en början konstatera att det inte åligger era barn någon plikt att resa till deras far, se 6 kap. 15 § föräldrarbalk (hädanefter FB). Denna bestämmelse avser i första hand barnets rätt till umgänge med sina föräldrar. I samma bestämmelses första stycke möjliggörs det också för kontakt på annat vis än att ses i person. Kontakt via exempelvis telefon eller brev utgör undantag och tillämpas i situationer där en förälder bor långt bort, vilket också är situationen i ert fall.Jag hoppas att er situation löser sig på bästa sätt för alla inblandade och att ni fått svar på er fråga.

Vilket ansvar/skyldighet har den förälder som får hela underhållsbidraget?

2021-03-28 i Barnrätt
FRÅGA |Vilket ansvar/skyldighet har den förälder som får hela underhållsbidraget
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt regleras i föräldrabalken (FB) och rör bland annat vårdnad.Vad som gäller för vårdnad generelltBarn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. (6 kap. 1 § FB).Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess barnet fyller 18 år. (6 kap. 2 § FB). Vidare ska den som har vårdnaden om ett barn ha ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska tillgodose barnets behov som nämnts ovan i 6 kap. 1 § FB.En vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Dock ska vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta mer hänsyn till barnets önskemål samt synpunkter (6 kap. 11 § FB).Detta betyder att barn under 18 år står under vårdnad av föräldrar eller andra vårdnadshavare och har därför inte full självbestämmanderätt jämfört med en vuxen person. Men ju äldre barnet blir, desto mer med- och självbestämmanderätt förvärvar barnet. Faktorer som kan påverka denna bedömning är bland annat ålder, mognad, och vad saken rör, i detta fall underhållsbidrag. Ett underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.Vänligen,

Utökat umgänge

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejHar ett umgängesavtal som gäller var tredje helg samt vartannat lov. Bor på annan ort. Ibland vill barnen även träffas utöver avtalet. Kan då den andra föräldern neka detta varje gång även om man erbjuder sig att hämta barnen eller umgås på den orten barnen bor på? Har delad vårdnad. Barnen är 9 samt 11 år gamla.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En dom eller ett umgängesavtal ska följas, mamman gör alltså inget fel så länge du får träffa barnen de tider då umgänget är reglerat. Däremot finns det ingenting som hindrar er som föräldrar att tillsammans komma överens om ett utökat umgänge. Vill du utöka umgänget och få det reglerat kan du antingen vända dig till familjerätten för att skriva ett avtal som reglerar umgänget, avtalet får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken). Du kan även vända sig till domstol för att få umgänget utökat om ni som föräldrar inte kan komma överens. Domstolen kommer att pröva frågan om det finns nya omständigheter som befogar det, till exempel att det har gått lång tid sedan den förra domen. Vid alla beslut rörande umgänge tar man barnets vilja i beaktande (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken). Har barnet fyllt tolv år är det endast i undantagsfall som barnets vilja inte beaktas. I ditt fall är ett av barnen 11 år gammalt vilket betyder att barnets vilja i vanliga fall beaktas vid frågor som rör umgänge. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Fördelning av kostnader vid umgängesresor

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!! Min exman flyttade 3 timmars bilfärd enkel resa ifrån vår son, jag flyttade senare så avståndet blev 2 timmars bilresa enkel väg istället. Han har vår son var 3e vecka torsdag - söndag och lov. (Sonen är född -15 så till hösten fungera inte längre torsdag- söndag.)Jag betalar honom 300kr vid varje umgänge dom har, han kräver att jag ska betala mer. Vad är rätt? Vi kom överens via familjerätten att jag skulle betala detta o det gör jag gärna så sonen får tid med sin pappa! Vi har delad vårdnad men jag är boendeförälder. Han hämtar o lämnar då jag ej har körkort. Tack på förhand
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Bor barnet tillsammans med endast en förälder kan emellertid den föräldern behöva ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern (6 kap. 15 b § föräldrabalken).För att det ska finnas en skyldighet att bidra till resekostnaderna ska barnet bo tillsammans med endast en av föräldrarna. Den förälder som barnet bor hos ska vara skyldig att ta del av resekostnader endast när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. I förarbetena anges som riktlinje att avståndet ska överstiga tio mil. I ditt fall verkar avståndet överstiga tio mil vilket gör att du kan behöva ta del i kostnaderna för resorna. Utgångspunkten vid fördelning av resekostnader är föräldrarnas ekonomiska förmåga. Även andra omständigheter än ekonomiska förhållanden kan beaktas vid skälighetsbedömningen. En sådan omständighet kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. Saknar boendeförälder den ekonomiska förmågan att betala en viss summa eller någonting alls för umgängesresorna är föräldern inte skyldig att erlägga någon betalning. Ni kan precis som du nämnt vända er till familjerätten för att via samarbetssamtal komma överens om fördelningen av resekostnaderna. Är det inte ett alternativ kan kostnaderna även regleras i en dom, den som vill få till en ändring av resekostnaderna får således vända sig till domstol. Exakt hur mycket var och en ska betala i ditt fall är det svårt för mig att att avgöra eftersom jag inte vet omständigheterna, däremot verkar det som att beloppet 300 kr/umgängesresa har grundat sig på befintliga omständigheter och bör därmed gälla tills någonting annat har fastslagits. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får den ena föräldern ensamt bestämma om byte av veckor?

2021-03-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Hej!Jag har 2 barn som jag har delad vårdnad om.Barnen bor hos oss växelvis varannan vecka.Nu vill deras pappa byta vecka för det ska gynna honom för han valde själv på hans jobb att byta skift vecka utan fråga mig om det skulle gå bra å byta vecka.. Så han vill vara ledig helg med barnen. Ja jobbar själv skift å helgjobb och som ja har det nu är ja ledig helg när jag har barnen. . Kan han bestämma att byta vecka med barnen ?? För han ska ledig helg med barnen, blir det så!! Då jobbar ja helg när ja har barnen..Ja har sagt Nej , att byta vecka med honom för han valde själv att ändra sin skiftvecka på jobbet utan fråga mig först om det skulle funkar med att byta vecka. För ja kan inte ändra min skiftvecka på jobbet .. Kan han bestämma att byta vecka bara så där???.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om dina barns pappa själv får bestämma att ni ska byta veckor. Regler om detta finns i föräldrabalken (FB).Beslut som rör barns boende ska tas gemensamtVid gemensam vårdad, det vill säga delad vårdnad, ska beslut som rör barnets personliga angelägenheter tas av föräldrarna gemensamt (6 kap. 13 § 1 st. FB). Detta innebär alltså att föräldrarna måste vara överens. Om ett beslut kring vårdnaden inte utan olägenhet kan skjutas upp, får en förälder dock under vissa förutsättningar ensamt fatta beslut. Det som krävs är att den andra föräldern till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak inte kan vara delaktig. Är beslutet av ingripande betydelse för barnets framtid, såsom barnets boende, får dock den ena föräldern inte bestämma själv, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det (6 kap. 13 § 2 st. FB).Då du och dina barns pappa har gemensam vårdnad, får han alltså inte själv besluta om att ni ska byta veckor. Det finns inte något, baserat på informationen i din fråga, som tyder på att du inte skulle kunna vara delaktig i beslutet, varför undantaget om att en förälder får besluta ensamt inte blir aktuellt här.Vad kan du göra om ni inte kommer överens?Skulle det vara så att ni inte kan enas om vem som ska ha vilka veckor, kan familjerätten i er kommun hjälpa er att komma överens. Detta sker genom så kallade samarbetssamtal (6 kap. 18 § FB). Om ni då lyckas enas kan familjerätten också hjälpa er att skriva ett avtal om hur boendesituationen ska se ut framöver (6 kap. 14 § 2 st. FB)SammanfattningDina barn pappa kan alltså inte ensamt besluta om att ni ska byta veckor. Om ni inte lyckas komma överens om vem som ska ha vilka veckor, rekommenderar jag dig att ta kontakt med familjerätten i er kommun.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får föräldrar uppfostra sina barn hur de vill?

2021-03-28 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och mitt ex har ett barn tillsammans. Hon bor hos mig varannan vecka. Problemet är att mamman har så kallad friuppfostran och tycker att hon ska lära sig själv om det mesta. Vilket jag tycker är helt sjukt. Hon är bara 5 år. Mammans fria uppfostran har bidragit till att hon lyssnar aldrig på sin mamma istället. Mamman vägrar att inse detta. Bara får någon vecka sedan så fick jag och min sambo åka hem till mamman för att jag är tvungen och säga åt mitt barn att klä på sig för det är kallt ute. Mamman hade tjatat på henne länge att hon måste dra på sig sina andra byxor så hon inte blir kall och sjuk. Då är min fråga: Bör jag säga åt mamman att det är hennes vecka och hon ska ta hand om det, eller har jag skyldighet som pappa att åka dit och säga åt henne?PS: Har även varit tvungen att säga åt henne över telefon att hon måste lyssna på sin mamma.
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att båda vårdnadshavarna är skyldiga att besluta tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken (FB)). Till exempel ska vårdnadshavarna gemensamt besluta om frågor som rör barnets skolgång eller hälsa. Det innebär dock inte att båda föräldrarna måste bestämma tillsammans i alla frågor. När vårdnadshavarna inte bor tillsammans får den föräldern som har hand om barnet själv fatta beslut i vardagliga uppfostringsfrågor (prop. 1997/98:7 s. 54).Det innebär att mamman i princip får bestämma själv hur hon vill lösa olika uppfostringsfrågor när barnet är hos henne, och att det är en fråga som får lösas inom ramen för din relation med mamman.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,