Vårdnashavares rätt att resa utomlands med barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke

2020-01-07 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.jag och mitt ex har två gemensamma barn som vi har delad vådnad om.Jag fick nydligen reda på att han lämnat Sverige med barnen utan min vetskap och utan barnens pass.Får han verkligen lov att göra så? Vad ska jag göra?mvh
Nora Tengnér |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid frågor om vårdnad av barn blir föräldrabalken (FB) tillämplig. Vårdnadshavare har enligt 6 kap. 11 § FB rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter. Om barnet har två vårdnadshavare ska det gälla vårdnadshavarna tillsammans enligt 6 kap. 13 § FB. Huvudregeln är således att vårdnadshavarna ska ta beslut som rör barnet gemensamt. Enligt 6 kap. 13 § andra stycket FB får dock en vårdnadshavare ta beslut utan den andres samtycke om den andra vårdnadshavaren är hindrad att ta del av beslutet i följd av bland annat frånvaro. Man kan säga att ju mer betydelsefullt ett beslut är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i det. En vårdnadshavare får inte ensam ta beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid. Det som drar gränsen för vad en vårdnadshavare får bestämma när barnet bor hos denne är alltså att det inte får ha en ingripande betydelse för barnets framtid. När det gäller utlandsresor har boendeföräldern enligt lagkommentarerna till 6 kap. 13 § andra stycket FB rätt att ta med barn på kortare utlandsbesök, så länge det inte inkräktar på den andres umgänge. Utlandsresorna får då som nämnt ovan inte ha ingripande betydelse för barnens framtid. Det kan därför bli avgörande exempelvis hur lång resa det är fråga om och om de ska göra något under resan som kan ha en ingripande betydelse för barnens framtid. Jag vill även lyfta fram 6 kap. 2 a § FB som stadgar att barnets bästa alltid ska vara avgörande i alla typer av beslut som rör barn. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnen ska man bland annat fästa vikt vid risken att de far illa och deras behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska också tas till vad barnen själva vill med beaktande av deras ålder och mognad. Sammanfattningsvis kan alltså en förälder ha rätt att ta med barn på kortare utlandsbesök, men en förälder får inte utan den andres samtycke ta beslut som har ingripande betydelse för barnens framtid. Vad du kan göra är först och främst försöka få kontakt med barnens andra förälder. Du kan även vända dig till din kommun, de brukar kunna erbjuda stöd och hjälp i familjefrågor. Jag kan också rekommendera att kontakta Lawline via mail eller telefon för ytterligare hjälp i ditt ärende. Vänligen,

Att inte vilja bo hos eller träffa den ena föräldern

2020-01-02 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag är 15-åring. Mina föräldrar har nu skiljt sig. Själv vill jag endast bo hos min pappa, men min mamma vill att jag ska bo hos henne. Hon säger hon ska kontakta socialen och polisen för att få mig att bo hos henne, men som sagt vill jag verkligen inte detta. Är detta någonting hon får göra utan min vilja? Får jag bestämma helt själv vart jag vill bo?Lite mer information är att min mamma lämnade oss i början av november, det var pga en otrogen relation med en annan man. Hon involverade socialen eftersom inte inte vågade ta sitt egna initiativ och prata med sin familj, hon lämnade över ansvaret till socialen och beskriver min pappa som ett monster även fast han inte är det. Detta är anledningarna varför jag inte vill bo hos henne, eller träffa henne över huvud taget.Jag skulle gärna vilja ha svar på detta så jag vilka rättigheter jag har inom detta område som en 15-åring.
Nora Tengnér |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid frågor om barns vårdnad, boende och umgänge blir föräldrabalken (FB) aktuell. Alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran, se 6 kap. 1 § FB. Enligt 6 kap. 2 § FB är det föräldrarnas ansvar att se till att barnets behov blir tillgodosedda, att barnet får den tillsyn som behövs och att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. Precis som du skriver i din fråga kan en förälder som vill ändra vårdnaden om barnet göra detta, föräldern kan då vända sig till domstolen enligt 6 kap. 5 § FB. Om föräldrarna skriver ett avtal om hur vårdnaden ska se ut kan socialtjänsten godkänna det, se 6 kap. 6 § FB. Som barn har du har rätt att träffa den förälder du inte bor med enligt 6 kap. 15 § FB. Barnets bästa ska även vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap. 2 a §, och då ska man särskilt beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Man ska dock även beakta risken för att barnet far illa, eftersom det också spelar roll för vad som är förenligt med barnets bästa. Du som barn har alltså rätt att träffa båda dina föräldrar oavsett vem du bor hos, men av frågan framgår att du inte vill bo hos eller träffa din mamma. Detta är något som måste beaktas, då 6 kap. 2 a § FB om barnets bästa även säger att man ska lyssna på barnets egen vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Eftersom du är 15 år gammal talar det för att din vilja är viktig, och dina föräldrar ska lyssna på din åsikt i frågan. Reglerna jag har beskrivit ovan är generella bestämmelser i föräldrabalken, och jag kan tyvärr inte lova dig vilket beslut som kommer att tas i just ditt fall eller ge ett säkert svar på hur socialnämnden eller en domstol skulle bedöma situationen. Mitt råd är att i första hand prata med dina föräldrar om du inte redan gjort det så att de vet hur du känner. Du kan också vända dig till en annan vuxen som exempelvis en lärare i din skola, en kurator eller skolsköterska. Sammanfattningsvis är det alltså så att när det gäller boende, vårdnad och umgänge ska din egen vilja spela tillmätas betydelse eftersom barnets bästa ska vara det avgörande i slutändan. Jag hoppas att jag kunde svara på din fråga, stort lycka till.Vänligen,

Får man lämna en femtonåring ensam hemma i tre dygn?

2020-01-01 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har en fråga: Är det olagligt för en förälder att lämna sitt barn hemma själv i 3 dygn om barnet är 15 år gammalt? Finns det någon lag som säger att det är olagligt eller olämpligt?
Nora Tengnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vård av barn regleras i föräldrabalken (FB). Det finns ingen uttrycklig bestämmelse för hur länge och från vilken ålder ett barn får lämnas ensamt hemma, men det finns flera regler om vårdnadshavares ansvar och vad man måste se till att uppfylla som vårdnadshavare. Enligt 6 kap. 1 § FB har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som har ansvar för barnets personliga förhållanden och för att behoven enligt 6 kap. 1 § FB blir tillgodosedda är barnets vårdnadshavare, detta enligt 6 kap. 2 § andra stycket FB. Vårdnadshavare ska också ge barnet den tillsyn som behövs med beaktande av barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavare ska dessutom bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. En viktig princip inom det här området är principen om barnets bästa. Den innebär att barnets bästa alltid ska vara avgörande vid beslut om boende, vårdnad och umgänge. Detta enligt 6 kap. 2 a § FB. Enligt paragrafens tredje stycke ska man ta hänsyn till barnets egen vilja med beaktande av ålder och mognad. Eftersom din fråga handlar om en femtonåring tyder mycket på att barnets egen åsikt om huruvida denne vill vara hemma själv i tre dygn ska beaktas. Barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter enligt 6 kap. 11 § FB. Om två vårdnadshavare har gemensam vårdnad över ett barn ska de ta besluten tillsammans enligt 6 kap. 13 § FB. Det är alltså vårdnadshavare som tar beslut om hur vårdnaden av barn ska utövas, förutsatt att de beaktar sina skyldigheter som FB ställer upp. Sammanfattningsvis finns ingen speciell paragraf eller lag som säger att det är olagligt att just lämna en femtonåring hemma själv i ett visst antal dygn, men som vårdnadshavare har man enligt FB skyldigheter och ansvar som måste uppfyllas. Ju äldre barnet blir, desto mer ska barnets egen vilja beaktas vid beslut som rör barnet. Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga. Vänligen,

Vad händer med vårdnaden och umgänget om en förälder flyttar utomlands?

2019-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Om jag har delad vårdnad med mamman till mina barn som nu bestämt sig för att hon vill flytta utomlands och att jag ska anpassa mig efter henne och ha ansvaret för vår dotter med undantag när hon kommer hem till Sverige då vill hon ha möjligheten att ha henne. Det kan vara månadsvis eller halvårsvis enligt henne, jag själv anser att detta inte är att se till vår dotters bästa utan att hon bara tänker på sig själv. Vår dotter behöver en mamma och pappa, vi har varannan vecka och jag tycker att det är så här det ska fortsätta vara för vår dotters skull. Hon vägrar lyssna på mig och säger att jag är egoistisk som hindrar henne att flytta medans jag anser att har man satt ett barn till världen så har man ett visst ansvar och det är att se till barnets bästa. Nu "hotar" hon mig med att hon ska ansöka om ensam vårdnad och ta med barnet om jag inte gör som hon säger. Vad kan jag göra? Jag älskar min dotter och vill såklart i den bästa världen ha henne på heltid men hon har rätt att ha båda sina föräldrar, inte att jag som pappa i detta fall ska ha allt ansvar och så får mamma komma hem nångång här och där och då umgås med henne. Om vi kommit överens om att ha varannan vecka sedan vi separerade för 4 år sen (dottern är 7 år idag) har jag någon "rätt" att kräva att det är så det ska fortsätta vara framöver?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör vårdnad och umgänge. Frågan regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Jag kommer börja med att gå igenom lagstiftningen på området för att sedan applicera den på ditt fall.VårdnadenHuvudregeln efter en äktenskapsskillnad är att föräldrarna även fortsättningsvis ska ha gemensam vårdnad, se 6 kap. 3 § 2st FB. Vill någon av föräldrarna få en ändring i vårdnaden kan domstolen besluta om vårdnaden ska fortsätta vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna, se 6 kap. 5 § FB. Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut som rör vårdnaden, se 6 kap. 2 a FB.En princip man tar hänsyn till vid vårdnadsfrågor kallas kontinuitetsprincipen. Den tar sikte på att inte bryta barnet från barnets invanda miljö. Med barnets invanda miljö menas den plats där barnet har sitt boende, skola, fritidsaktiviteter, kompisar osv. En annan princip man tar hänsyn till är umgängesprincipen. Umgängesprincipen går i korthet ut på att vårdnaden ska ges till den som kan främja ett umgänge med båda föräldrarna. Vårdnaden ska inte heller vara gemensam om föräldrarna har svårt att komma överens och det föreligger så pass svåra samarbetssvårigheter att det kan anses påverka barnet negativt.Umgänge Barnet har som huvudregel rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Bor barnet med en förälder har den föräldern ett ansvar för att se till att ett umgänge med den andre föräldern underlättas, se 6 kap. 15 § FB. Man kan dock inte tvinga en förälder att umgås med barnet mot förälderns vilja, så kallat umgängesvägran. Det går inte heller att tvinga en förälder att träffa barnet ett visst antal gånger i månaden eller under en viss tidsperiod.Situationen i ditt fall Det finns ingenting som talar för att du skulle förlora vårdnaden om mamman flyttar utomlands. Tvärtom pekar det för att du vid en vårdnadstvist har en god möjlighet att få ensam vårdnad, detta baseras på att barnet har sin invanda miljö här och att du utefter informationen jag har fått verkar ha en större vilja att barnet ska få ha en god kontakt med båda sina föräldrar.Flyttar mamman utomlands kan du inte vid umgängesvägran tvinga henne att fysiskt träffa barnet ett visst antal gånger eller under en viss period. Däremot kan barnet ha kontakt med mamman på annat sätt än genom fysiska träffar, till exempel via telefon eller Skype. Detta förutsatt att det ses förenligt med barnets bästa. Kan ni inte komma överens om hur umgänget ska se ut krävs det att du går till domstol för att få umgänget fastställt.Om du vill komma i kontakt med en av våra jurister för att hjälpa dig vidare är du välkommen att kontakta oss antingen via hemsidan https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur får jag ett fungerande umgänge med min son?

2020-01-07 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag har en son som r 12 år gammal. Han har nu vägrat att ha kontakt med mig. Han vill bo heltid hos sin pappa vilket jag tycker det är ok. Men min son vill inte alls prata med mig, han svarar inte på sms eller när jag ringer.. Han har dessutom tagit avstånd från hela min sida av släkten. Min mamma försöker kontakta han men utan svar. Min sons pappa verkar inte vilja hjälpa mig. Säger att konflikten är mellan mig och min son och att han inte ska lägga sig i.Jag och min sons pappa skiljdes 2015. Mitt ex gick vidare o träffade en ny. Vilket jag också gjorde. Från skilsmässan tills nu har det varit konflikt o bråk. Våra barn( Har även en 10 åring) hamnade snabbt emellan. Det har varit väldigt infekterat med vårdstvist och anmälan till socialtjänsten vilket har drabbat barnen hårt. Min äldsta har påverkats mer. Saker och ting blev lugnare då vi fick till ett samarbetsavtal från domstolen. I några månader har vi kunna kommunicera på sms utan bråk. I år flyttade jag och min sambo ihop (jag och barnen har bott själva i 5 år) vilket jag försäkrade mig om innan med båda barnen att de va med hela processen. Jag och min sambo har haft små tjafs, diskussioner. Det som är nu är att Min son 12 åringen från ena dag till den andra vägra komma/träffa mig. Han säger att allt är mitt fel. Jag bråkar med pappa, mitt fel för skilsmässan och vårdnadstvisten. Att jag bråkar om allt och därför vill han inte bo o träffa mig. Vad ska jag göra? Kan jag tvinga umgänge? Hjälp
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). Barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder det inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § första stycket och andra stycket FB).När föräldrar inte kan komma överens är i regel min rekommendation att man vänder sig till familjerätten i kommunen. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att båda föräldrarna går med på det. Familjerätten har i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som det du beskriver. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att föräldrarna kan ha en god dialog för barnets bästa. Kanske kan ni i familjerätten komma fram till en lösning avseende hur umgänget ska se ut. Ibland är det bättre med en tredje part som kan hjälpa till att få en konstruktiv dialog. Familjerätten kan även vara behjälplig med att upprätta ett avtal om hur umgänget ska se ut. Om avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner det har avtalet samma dignitet som en dom (jfr 6 kap. 15 a § tredje stycket FB). För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.Om ni inte kan komma överens i samarbetssamtal eller någon av er inte vill ställa upp på sådana samtal, finns möjligheten att du vänder dig till domstol och begär att rätten beslutar om umgänge (6 kap. 15 a § första stycket FB). Som redogjorts för inledningsvis ska barnets bästa vara avgörande; i bedömningen om vad som är barnets bästa ska det fästas särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, samtidigt som hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Det finns ingen lagstadgad ålder då ett barn själv får välja vad gäller umgänge eller boende. Full bestämmanderätt får barnet först vid 18 års ålder när det rent juridiskt räknas som vuxet. I praxis har dock barnets vilja tillmätts stor betydelse när det fyllt 12 år. Som exempel kan nämnas avgörande i fråga om umgänge med vårdnadshavare enligt 14 § LVU. I fallet skulle barnets (12-årig flicka) vilja tillmätas avgörande betydelse (RÅ 2005 ref. 66). För adoption gäller även att den som fyllt 12 år inte får adopteras utan eget samtycke (jfr 4 kap. 5 § FB). Din son är således i en ålder då det finns en förhållandevis stor möjlighet att hans vilja kommer att beaktas i stor utsträckning. Barnets vilja beaktas även vid eventuell verkställighet av en dom. Om du får en dom om umgänge som inte följs av den andra föräldern går det att begära verkställighet (oftast utdömande av vite, i undantagsfall hämtning av barnet). Enligt lagtexten är utgångspunkten att verkställighet inte får ske mot barnets vilja om det nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas (21 kap. 5 § FB).Min rekommendation är att du i första hand försöker komma överens med pappan till ditt barn och den vägen få igenom ett umgänge. Kan ni inte komma överens kan du försöka få till stånd samarbetssamtal med förhoppningen att ni kan enas om umgänge. Ett sista alternativ är att du vänder dig till domstol. Det finns en risk att din sons vilja beaktas så pass mycket att det inte kommer att beslutas om umgänge mot hans vilja. Å andra sidan bör beaktas att barn ofta kan hamna i en lojalitetskonflikt, framför allt i förhållande till den förälder det är boende med. Om du vänder dig till domstol och begär umgänge kommer det att beslutas om en utredning. Utredningen innefattar i regel intervjuer med dig, pappan, sonen och eventuellt även skola m.m. Din son kan ju eventuellt ge uttryck för annan vilja i sådan utredning än vad han säger till dig och pappan.Om du vill gå vidare med ärendet till domstol är min rekommendation att du vänder dig till en jurist som företräder dig. Juristen kan i ett första skede upprätta ett förslag till hur umgänget för barnet ska se ut och sända det till pappan med förhoppning om att ni kan komma överens redan i det skedet. Om det inte hjälper kan juristen vara behjälplig med att utforma och lämna in en stämning till domstol avseende umgänget. Det går ofta att utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring så du inte behöver stå för hela kostnaden själv. Om du önskar hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå, är du varmt välkommen att återkomma till mig för kostnadsförslag och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Har en förälder rätt att träffa sitt barn?

2020-01-01 i Barnrätt
FRÅGA |Vad har en pappa som har drogproblem för rättigheter till att träffa sitt barn?
Nora Tengnér |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad, umgänge och boende finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Till att börja med har ett barn enligt 6 kap. 15 § FB rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor hos, och det är barnets föräldrar som har ett gemensamt ansvar att se till att behovet av umgänge så långt som möjligt tillgodoses.Det finns dock en princip som är viktig vid den här typen av frågor, nämligen principen om barnets bästa. Enligt 6 kap. 2 a § FB ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid en sådan bedömning ska det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Dock ska man i bedömningen även beakta risken för att barnet far illa. Bedömningen av vad som är barnets bästa görs i varje enskilt fall och påverkas därför av varje falls speciella omständigheter, men att en förälder har drogproblem torde kunna spela in i bedömningen för vad som är det bästa för barnet. Hänsyn ska även tas till barnets egen vilja ju äldre barnet blir. Om rätten beslutar om umgänge mellan ett barn och förälder kan rätten om barnet har behov av det besluta om att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget, detta kallas umgängesstöd. Detta enligt 6 kap. 15 c § FB. Lagkommentarer till 6 kap. 15 § FB meddelar att om det saknas anledning att tro att barnet riskerar att fara illa är utgångspunkten att umgänge med den andra föräldern är förenligt med barnets bästa och ska medges. Kommentarerna säger också att bedömningen angående umgänget ska utgå från vad som är bäst för barnet och att det alltså inte ska vara fråga om något "rättvisetänkande" mellan föräldrarna och/eller andra personer. Sammanfattningsvis är det barnets behov av att träffa sin pappa som står i fokus och inte pappans behov av att träffa barnet. Man utgår från att det är viktigt med god kontakt till båda föräldrarna, men barnets bästa ska vara avgörande och kan påverka möjligheten till umgänge om barnet riskerar att fara illa. En god idé kan vara att vända sig till kommunen, de brukar kunna erbjuda stöd och vägledning i den här typen av frågor. Är du intresserad av ytterligare juridisk rådgivning kan jag rekommendera att kontakta Lawline via mail eller telefon. Vänligen,

Ska boendeföräldern skicka med kläder för helgumgänget?

2019-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Ska boendeföräldern skicka med kläder för helgumgänget?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, boendeföräldern ska som regel skicka med kläder till umgängesföräldernFrågan regleras inte direkt i något lagrum, men däremot har tidigare rättsfall slagit fast att umgängesföräldern som regel fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till boendeföräldern, även om det även slagits fast att umgängesföräldern ska stå vissa enklare kostnader såsom för mat, hygienartiklar och ombyte.Däremot är det just tal om ett ombyte, om de från boendeföräldern medskickade kläderna inte skulle räcka till på grund av att de blivit smutsiga och behövt tvättas eller liknande.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar

Kan jag förhindra en förälder att träffa barnet?

2019-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Min son har 2 barn. 3 och 2 år gamla deras mamma Har psykisk ohälsa. Är oberäknelig våldsam legat inne mycket. Sonen har ensam vårdnad bor själv. Vill inte mamman har umgänges rött Pgav. Mamma drog kniv inför barnen Vad säger lagen om att skydda. Barnen
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör umgänge och regleras i förädrabalken , hädanefter FB. Jag kommer börja med att allmänt gå igenom hur lagstiftningen ser ut för att sedan applicera den på ditt fall. Det anses vara förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, se 6 kap. 2 a FB. Huvudregeln är därför att barnet har rätt till umgänge men den föräldern som barnet inte bor tillsammans med, se 6 kap. 15 § FB. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Umgänget kan se ut på olika sätt och bedöms med hänsyn till barnets bästa. Umgänget är till för barnet, en förälder har därför inte en absolut rätt till umgänge med sitt barn. Det är således barnets intresse och behov av umgänge med en förälder som ska tillgodoses. Det finns olika typer av umgänge beroende på vad som anses vara förenligt med barnets bästa i den givna situationen. I vissa fall krävs det att umgänget hålls med ett så kallat umgängesstöd. Umgängesstöd innebär att föräldern endast får umgås med barnet tillsammans med en person från socialnämnden, umgängesstödet brukar hållas i kommunens särskilda umgängeslokaler. Det är domstolen som beslutar om umgängesstöd. Ett beslut om umgängesstöd gäller för en viss tid, se 6 kap. 15 c FB. Umgängesstöd brukar dömas ut om föräldern barnet ska umgås med till exempel lider av en psykisk ohälsa. I vissa sällsynta fall kan det anses vara bäst för barnet att inte alls umgås med en förälder. Är det inte förenligt med barnets bästa att träffa föräldern fysisk kan umgänget ske på annat sätt, till exempel via telefon eller Skype. Situationen i ditt fallVill du få till en ändring av umgänget och ni båda föräldrar inte kan komma överens via till exempel familjerätten, krävs det att du går till domstol. Det är svårt för mig och säga hur utfallet blir, men med hänsyn till informationen jag har fått är det möjligt att domstolen inte tycker det är förenligt med barnens bästa att mamman träffar barnen själv. Umgänge kan då förordnas med hjälp av umgängesstöd. Om du vill komma i kontakt med en av våra jurister för att hjälpa dig vidare är du välkommen att kontakta oss antingen via hemsidan https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar